Theologiai Szemle, 1996 (39. új évfolyam, 1-6. szám)

IS SZÓLJ, URAM! Almási Tibor: „Nem olyan főpapunk van ... hanem...” .......................................269 Bölcskei Gusztáv: A kozmikus végső cél ..129 Győri István: Igazság és küldetés...............333 Imrényi Tibor: Az öröm............................. 197 Pásztor János: Ismeri az Úr az igazak útját ........................................................ 1 Reuss András: Nem fiú, hanem fiuk, méltósággal, elkötelezéssel ...................61 TANÍTS MINKET, URUNK! Ágoston István: A honfoglaláskori magyarság és megtérítőik....................339 Barcza József: A magyar református kollégiumok szellemisége...................346 Berki Feriz: Jegyzetek a római unióról ......294 Békési Sándor: Cantus firmus ....................279 Bodrog Miklós: Nemzeti hogylétünk avagy balsorsán ki régen tépelődik .......20 Czachesz István: Saul a próféták között.....78 Csorba Péter: A gyülekezetépítés fóku­szában a gyermek és ifjúsági munka ..291 Draskóczy Török Gábor: A hasszidizmus az ökumenében.......................................2 Fodor Ferenc: A szimbolikus cselekmé­nyek jelentősége Ezékiel könyvében .. 270 Frieling, Reinhard: Ökumenikus perspektívák ma ................................. 140 Fukk Lóránt: A New-Age világmozgalom 207 A Hare Krsna Mozgalom ....................349 Gaál Botond: Az egyházak és a nemzetállam Közép-Európában ..........334 Gargounis II, Georg J.: Filiszteusok a héber Bibliában .................................. 130 Gordon, Cyrus H.: Ebla, mint az Ószövetség háttere ..............................227 Kar­asszon István: Próféták Északon és Délen......................................................75 Krizmanicné Gerő Dóra: Metanoia -A békesség útja .................................... 10 A Rheginoszhoz írt levél - Értekezés a feltámadásról.................................. 285 Kőszeghy Miklós: Jeruzsálem és Antiokheia között.............................. 198 Mackay, Margaret: A vallási élet magyar­skót kutatásának értékéről................. 145 Molnár Ambrus: Lelkész hívás és marasztás a Református Egyházban .... 14 Molnár József: Az Aranyos Szent Bibliának históriája........................... 212 Moltmann, Jürgen: Szövetség vagy Leviatán ............................................. 352 Novák István: Az egyházpolitikai módszerek technikája ....................... 148 Pásztor János: Megbékélés az Egyházban és az Egyházak között....................... 134 P.Tóth Béla: Pásztorálpszichológia és tanács - a valláslélektan gyakorlati alkalmazása.......................................... 62 Szirtes András: A dicsőítés fogalma és gyakorlata a Bibliában .......................... 5 Welker, Michael: Isten országa ................. 154 VILÁGKERESZTYÉNSÉG Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága moderátorának jelentése .. 102 Az Egyházak Világtanácsa főtitkárának jelentése ............................................. 115 Az Egyházak Világtanácsak főtitkárának Franciaország elnökéhez írt levele.... 122 Az evangélium és kultúra közös konzultáció dokumentuma................ 376 Az ökumenikus patriarcha tárgyalása az Európai egyházak Konferenciájával .. 186 Dobner Béláné: Szomorú évforduló ......... 311 Kovách Attila: Elősegíteni a demokrati­zálódást (Beszámoló a vilemovi ökumenikus konferenciáról) ............... 99 Közös nyilatkozat....................................... 100 Kaiser, Konrad levele a tagegyházakhoz .... 51

Next