Theologiai Szemle, 2007 (50. új évfolyam, 1-4. szám)

2007 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 2007. 1. szám Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség: Ökumenikus Tanács Irodája 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon: 371-2690 Fax: 371-2691 Kiadóhivatal: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267, 386-8277 Index: 26 842 ISSN 0133 7599 Felelős szerkesztő: dr. Bóna Zoltán Szerkesztőségi bizottság elnöke: dr. Kádár Zsolt tagjai: dr. Bodó Sára dr. Cserháti Sándor ifj. dr. Fekete Károly Háló Gyula Kalota József Karsay Eszter dr. Reuss András Szuhánszky Gábor Olvasószerkesztő: Tóth Lajos Nyomás: ETO-Print Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály Szedés, tördelés: Külalak Bt. Előfizethető a kiadóhivatalban, pos­tautalványon, vagy átutalással a Re­formátus Kálvin Kiadó 11711034— 20856731 számlájára. Előfizetési díj egy évre: 5300,- Ft Egyes szám­ára: 1325,- Ft Előfizetési díja nyugati terjesztés­ben befizethető a fenti forintszám­lára. Megjelenik negyedévenként A főszerkesztő jegyzete Az őszinteség olyan morális princípium, amelynek minősítetten fontos szerepe van mindennemű kapcsolatban. A magánéletben, azon belül a legbensősé­gesebb érzelmi, a legtermészetesebb genetikai, és a legegyértelműbb jogi kapcsolatokban. A közéletben, annak üzleti/gazdasági, politi­­kai/társadalmi és kulturális/esztétikai világában egyaránt. Az őszinte­ség, mint a viszonyulás minősége elengedetlen a hit számára is, hiszen e nélkül a kegyesség két alapfunkciója, a bűnbánat/bűnvallás és a biza­lom nem jöhet létre. Az őszinteség hiánya rombolóan hat minden viszonylatban. Ugyan­akkor a markáns őszinteség lehet fájdalmas. Az őszintétlenségre való kísértés éppen azért nagy, mert látszólag sokszor nemcsak a gyakorló­jának, hanem a címzettjének is a javát szolgálja. Ilyen lehet a betegség, a rossz hír, a realitás eltitkolása, vagy elferdítése. Hosszú távon azon­ban ez utóbbi a tapintat, vagy diplomácia köntösében is romboló. Az igazság felszínre tör, és a kis fájdalom, kis hátrány elodázása nagy fáj­dalom nagy hátrány árán történhet csak meg. így van ez az élet minden területén, így van ez a közéletben és az ökumenikus közeledésben is. Ma egy ország közélete - függetlenül minden hovatartozástól­­ issza a hazugság következményének keserű levét ünnepen és hétköznapokban egyaránt. Nagy árú tanulság ez min­den helyzetre. Egy köztekintélynek örvendő ökumenikus „veterán” az ökumenikus mozgalom jelenét elemezve aggódva óhajtja az Őszinte ökumenét. „Leghőbb vágyam az, hogy a 21. század elején egy ökumenikus para­digma­váltás idején őszintén beszélhessünk a hálát adni valókról, de a megtorpanásokról és visszalépésekről is” (...........old.) A Nagyszebeni Európai Ökumenikus Nagygyűlésre készülve is tapasztaljuk olykor az őszinte, szolidáris ökumené hiányát és szükségét. „Nagyszeben legfel­jebb egy nagyszabású politikai kirakatrendezvény lehet, ha nem né­zünk szembe a kommunista múlttal és nem szakítunk a jelen abból fa­kadó hazugságaival és képmutatásával” (A Királyhágómelléki Refor­mátus Egyházkerület Külügyi és Ökumenikus Osztálya). Ne ez legyen, hanem az őszinte ökumené bátorságával fogadjuk Jézus Krisztus vilá­gosságát, amely ragyog mindannyiunkra. Bóna Zoltán A Theológiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje: 1. szám február 28. 2. szám május 31. 3. szám augusztus 31. 4. szám november 30. KÉZIRAT NYOMDÁBA ADÁSÁNAK IDEJE: 2007. 01. 31. A szerkesztőség közleménye Kérjük kedves munkatársainkat, hogy kézirataikat egy példányban, írógép betűkkel (erre minden szövegszerkesztő átállítható, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés) a Ma­­gyar tudósok körútja címre küldjék. Megnyílt annak a lehetősége, hogy a szerzők írásai­­kat ezentúl E-mail-ben, vagy floppyn is elküldhessék a szerkesztőségbe. E-mail címünk | okumenikus@lutheran.hu. Internet: http://okumenikus.lutheran.hu. Ha a dokumen­­tum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz. Kérünk mindenkit, akinek lehetősége van erre, ezzel is könnyítse meg a szer­­kesztőség munkáját. Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért! Az aláírt kéziratok tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Kéziratot, megőrzését, visszaküldését mi sem tudjuk vállalni.

Next