Theologiai Szemle, 2012 (55. új évfolyam, 1-4. szám)

2012 / 1. szám - A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE - Bóna Zoltán: Információs társadalmunk

THEOLOGIAI SZEMLE 2012. 1. szám Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség: Ökumenikus Tanács Irodája 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon: 371-2690 Fax: 371-2691 Kiadóhivatal: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267, 386-8277 Index: 26 842 ISSN 0133 7599 Főszerkesztő: dr. Bóna Zoltán Szerkesztőségi bizottság elnöke: dr. Kádár Zsolt tagjai: dr. Cserháti Sándor dr. Fekete Károly dr. Kodácsy Tamás dr. Reuss András Háló Gyula Kaleta József Szuhánszky T. Gábor T. Németh László Olvasószerkesztő: Jakab László Tibor Nyomás és kötés: HVG Press Kft. Felelős vezető: Erényi Ágnes Nyomdai előkészítés: Külalak Bt. Előfizethető a kiadóhivatalban, pos­tautalványon, vagy átutalással a Re­formátus Kálvin Kiadó 11711034- 20856731 számlájára. Előfizetési díj egy évre: 6300,- Ft Egyes szám ára: 1575,- Ft Előfizetési díja nyugati terjesztés­ben befizethető a fenti forintszám­lára. Megjelenik negyedévenként A főszerkesztő jegyzete Információs társadalmunkban szerzett ilyen-olyan tapasztalatok mondatják sokakkal, hogy ami nem jelenik meg a médiában, az nem is létezik. A híradásokban való megje­lenés egyébként régi vágy és a hírforrástól függően jeleníti meg a tények megerősítését vagy éppen az állítások hitelének elbizonytalanodását. Ennek a gondolatnak a mentén juthatunk el oda, hogy az a szervezet, in­tézmény, közösség, program, amelyiknek nincs önálló honlapja, az vagy nem létezik, vagy ha létezik is, nincs jelentősége. Természetesen ezeket a markáns, ugyanakkor felszínes megállapításokat nem abszolu­tizáljuk, de megvalljuk, hogy ezek is motiválták azt a lépést, hogy mire ez a lapszám az olvasó kezébe jut, addigra a Theologiai Szemle - leg­alábbis a tervek szerint - önálló honlappal fog rendelkezni. Eddig is megjelentünk az internet világában, de a laptulajdonos hon­lapjának egyik menüpontjaként. Természetesen ezt továbbra is fenn­tartjuk, de a bizottságunk úgy döntött, hogy önálló honlappal is igyek­szünk elérni olyanokat, akik a hagyományos, papír alapú kiadványokat ritkábban veszik a kezükbe s olyanokat is, akiknek az érdeklődési kö­rükbe az intézményes ökumené nem tartozik, de a teológiai tudomá­nyosság igen. A honlapon természetesen visszatekintünk lassan kilenc évtizedes múltunkra. ízelítőt adunk a korábbi évek írásaiból és figyelemfelhívás­ként megjelenítjük az aktuális számunknak a tartalomjegyzékét. A hon­lapot látogatók közelebbről megismerhetik a szerkesztőket, a szerkesz­tői célkitűzéseket, amelyek talán inspiratív erővel bírnak a Theologiai Szemlében való írásra és a Szemle olvasására is. Hisszük, hogy nem csak a biblikus teológiának, a segédtudomány­oknak és az interdiszciplináris megközelítésben történő valóság- és igazságkeresésnek van jövendője, hanem azt is hisszük, hogy ennek a munkának a modern infokommunikáció eszköztárát még intenzíveb­ben kell használni. Tudjuk, hogy a honlap elkészítése és karbantartása nem egy forradalmi tett. Mégis örömmel és reménységgel hívjuk fel rá azoknak a figyelmét is, akik a Szemle munkáját figyelemmel kísérték vagy abban aktívan részt vettek és azoknak is, akiknek látókörébe ép­pen a honlap által kerül be e kiadvány. Ez a honlap hisszük sokak számára bepillantást ad a Szemle sajátos világába, „otthonába” s ugyanakkor otthonosabbá teszi a Theologiai Szemlét az internet útján elérhető gazdag tudományos források között. http://theolszemle.meot.hu Bóna Zoltán A Theologiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje: 1. szám március 15. 2. szám június 15. 3. szám szeptember 15. 4. szám december 15. KÉZIRAT LEADÁSÁNAK IDEJE: 2012. 03. 01. A szerkesztőség közleménye Kérjük kedves munkatársainkat, hogy szövegszerkesztővel készült írásaikat E-mail­­ben Microsoft Word dokumentumban küldjék el szerkesztőségünkbe. A dokumentum mérete A/4-es álló formátum, 2,5 cm-es margóviszonyokkal. A kenyérszöveg 12 pontos Times New Roman betűtípusból legyen szedve, szimpla sorközzel, ezzel is meg­könnyítve az előzetes terjedelemszámítást. Ha a dokumentum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz, ennek hiányában nem garantált az írás pontos megjelenítése. E-mail címünk: theolszemle@meot.hu. Internet: http://www.meot.hu. Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért. A cikkek tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Dokumentumok meg­őrzését, visszaküldését nem tudjuk vállalni."

Next