Theologiai Szemle, 2017 (60. új évfolyam, 1-4. szám)

2017 / 1. szám - SZÓLJ, URAM! - Papp János: Valami új született!

2017 fontos esztendő a magyar protestantizmus szá­mára. Sokat készültünk erre az emlékévre, sokat beszél­tünk és írtunk ennek kapcsán, miközben a fő üzeneteket, megszólító tartalmakat kerestük. Mindannyian a magunk helyén, a magunk egyházával együtt, a jelen társadalmát vizsgálva és értve igyekszünk a leghitelesebben emlékez­ni, hogy ezzel a jelent és a jövőt építhessük. Éjszaka volt. A két férfi csöndes beszélgetésében az érdeklődést és a nyugalmat hirtelen döbbenet váltotta fel. Az idősebb férfi kifakadva kérdezte: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszület­­hetik ismét? (Jn 3,4)” - Nikodémus nem értette Jézusnak az éjszaka csendjében elhangzó örökérvényű szavait. Az emberek azóta sem értik. Mégis megtörténik ez a csoda újra és újra, amikor valaki újjá lesz, valami teljesen új történik vele­ benne. Ezt éltem át én is sok-sok keresztyén testvé­remhez hasonlóan, ami nem hasonlítható máshoz, csak szü­letéshez. Az újjászületés, a felülről való születés az Isten csodája, melyet az emberben, az emberért tesz. Nem lehet elmagyarázni, leginkább átélni, megtapasztalni lehet. Akik újjászülettek, tudják. Akik nem, azok aligha értik... Ugyan­akkor az újjászületés Istentől jövő csodája elengedhetetlen és alapvető a valóságos hívő élethez, a Krisztus igazságá­hoz való igazodásban és a hozzá méltó szolgálatban. Cser­ Kálmán így fogalmazta meg egyik igehirdetésében ezt az igazságot: „Isten ellen lázadó természetünk annyira meg­romlott, hogy javíthatatlan. Sem nem értjük Istent, sem egyetérteni nem tudunk vele. Újra kell teremteni az embert. Isten az ő beszédével teremt. Akinek a szívébe belehull Isten igéje, abban egy új élet fogan meg. Újra kapcsolatba kerül Istennel, aki az élet forrása, így isteni természet részesévé lesz (2Pt 1,4). Erre mindenkinek szüksége van, az úgyne­vezett jó embereknek is. A velünk született természet nem örökölheti Isten országát. S mi ezen nem tudunk változtatni, csak Isten Szentlelke tud újjáteremteni. Nem én szülöm újjá magamat, mint ahogyan a születésemet sem én hajtottam végre. Nekem csak ezt kell belátnom: erre feltétlenül szük­ség van ahhoz, hogy életem, üdvösségem legyen. ” Igen, erre az igazán újra, az Istentől származó Életre van szükségünk mindannyiunknak. 2017 a reformáció emlékére. Tudjuk, hogy valami új kezdődött el 500 éve. Azonban ez az új kezdés, amikor Isten valami újat kez­dett a világon munkálni, azért történhetett, mert a 2000 éve eljött Krisztus valósága volt benne megtapasztalható. Meggyőződésem, hogy a reformáció azért válhatott az egész világot és az elmúlt 500 év történetét meghatározó folyamattá, mert teret adott Isten Szentlélkének, Krisztus újat teremtő akaratának. A reformáció vezéralakjainak lelki útkereséséből, vallomásaiból láthatjuk, hogy a döntő mozzanatok nem a külső cselekmények voltak, hanem a bennük megtörténő változás, a Szentlélek által munkált új élet és bizonyosság. Az újjászületés bibliai, egyben egyetemes keresztyén érték. Az a meggyőződésem, hogy ebben a különleges és vissza nem hozható évben ennek a központi igazságnak is nagyon hangsúlyosnak kellene lenni. Lehetnek persze két­ségeink afelől, hogy a jelen társadalma akar-e hallani erről a kétségtelenül egyházi, mélyen biblikus igazságról. Fel­merülhet a kérdés: miként beszélhetünk a személyes lelki kincseinkről, a Szentírás mély igazságáról a rohanó em­berek között. Van-e valós érdeklődés, fogékonyság a ke­­resztyénség lényege iránt is, vagy csak a népszerű felszín, a könnyen megérthető és kevés befektetéssel járó értékek érdekesek? Érdekel-e valakit ma az, hogy önmagát telje­sen megtagadva Isten újjászülő kegyelmét befogadja? Azonban ha jobban megnézzük, az ezoterikus moz­galmak, a reinkarnáció gondolatának a terjedése és a népi-spirituális kezdeményezések (lásd pl. a Facebook sok-sok bejegyzését) ma is felemelik (egy egészen más tartalommal) az újjászületést és megpróbálják az embe­rek valós szükségleteit ezekkel a kitalációkkal betölteni. Mindez megerősítheti bennünk az evangélium hirdeté­sének krisztusi parancsát és aktualitását. Hiszem, hogy Krisztus újjászülő munkáját ma sem hagyja abba! „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” Jn 5,17 Bárcsak újat kezdene közöttünk társadalmunk széles ré­tegeiben az Isten 2017-ben is: Újjászülne sokakat a Lélek által! Új hívők, ezáltal megerősödő vagy új gyülekezetek jönnének létre! Hozzá igazodó új döntések, új kapcsola­tok, új intézmények, új események, új versek, új énekek... új szolgálatok születhetnének meg, amik örömöt, áldást és növekedést hozhatnak egyházi, közösségi életünkben. A felülről való születés gondolata ugyanakkor nem em­beri akaratunkat és teljesítményeinket helyezi előtérbe. Istent állítja középre, arra a helyre, ahol neki lenni kell, hogy a tőle származó tevékenységeink igazán tartalmas, jó gyümölcsöket termőek lehessenek. Mi, magyar baptisták is igazodni szeretnénk a Refor­máció évfordulójához, és ehhez a meghatározó igazság­hoz, ezért, az év legnagyobb szabású baptista eseményé­nek, a Magyar Baptisták 4. Világtalálkozójának (Debre­cen, 2017. augusztus 4-6.) is ezt a jelmondatot választot­tuk: Valami új született! Igeversként pedig Pál apostol szavait helyezzük előtérbe: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Kor 5,17 Várjuk, hogy Istent Szentlelke által valami új szülessen bennünk, közöttünk, körülöttünk 2017-ben! Imádkozunk és készséggel azon dolgozunk, hogy az év meghatározó eseményeiben, a különféle közös vagy egyházanként­ gyü­­lekezetenként zajló történéseiben Krisztus jelenvalóságát élhesse át minden résztvevő! Papp János 3

Next