Tribuna Sibiului, ianuarie 1972 (Anul 5, nr. 1201-1224)

1972-01-14 / nr. 1210

Pagina 4 Bruxelles încheierea lucrărilor reuniunii consultative a reprezentanţilor opiniei publice din Europa Bruxelles 13 (Agerpres).­­ La Bruxelles au luat sfîrşit, jo­i la a­­miază, lucrările reuniunii consulta­tive a reprezentanţilor opiniei publice din 27 de ţări europene, consacrată examinării problemelor securităţii şi cooperării pe continent,­­ într-o scrisoare adresată partici­panţilor, ministrul de externe bel­gian, Pierre Harmel, uvînd succes lucrărilor reuniunii, s-a pronunţat pentru „necesitatea îmbinării efortu­rilor desfăşurate de către guverne şi diverse personalităţi europene in scopul realizării unei atmosfere pro­pice pentru începerea marii dezbateri privind securitatea europeană“, în cadrul reuniunii, a fost hotă­­rita constituirea unui Comitet inter­naţional de iniţiativă şi a unui se­cretariat tehnic, în componenţa că­rora au fost aleşi reprezentanţi din toate ţările participante. Din partea României, un comitet au fost aleşi Miraian Ionaşcu, preşedintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naţionale, Constanţa Crăciun, Eugen Jebeleanu, vicepreşedinte al Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste, György Kovács, membru al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste, George Ivaşcu, directorul revistei „România literară“, Petre Dascălu, membru al Consiliului Central al U.G.S.R. Comitetul de iniţiativă a adoptat o declaraţie în care propune convo­carea la Bruxelles, în zilele de 2­5 iunie a. c., a unei noi adunări a reprezentanţilor opiniei publice din ţările europene consacrată probleme­lor securităţii şi cooperării. Ţelul acestei iniţiative este de a contribui la familiarizarea opiniei publice cu problemele actuale ale organizării conferinţei europene pentru secu­ritate şi cooperare, la mobilizarea tuturor acelora care doresc să-şi u­­nească eforturile pentru făurirea u­­nui viitor mai bun şi paşnic al con­tinentului. R.P. POLONĂ. Uzinele «Polar" din Wroclaw, au realizat primul lot de maşini automate de spălat, construite pe baza unei licenţe iugoslave. Ma­şinile execută automat 12 operaţii, pe lingă acestea, datorită faptului că numai 40 la sută umiditate, sunt bune şi pentru călcatul rufelor. Se demonstrează modul de funcţionare al maşinii automate de spălat .au I­X­­ Is* s I­ X Is­ * Is Is* s Is» Is Is V Is I­ s Is IV,* s Is Is IV Is EVENIMENTUL PE SCURT • SECRETARUL GENERAL AL O.N.U., KURT WALDHEIM, a avut o­ întrevedere cu Gunnar Jar­ring, reprezentantul său special în Orientul Apro­piat. Cei doi interlocutori, precizează agenția A.P., au făcut o trecere în revistă a situaţiei din Orientul Apropiat şi au stabilit sarcinile imediate ale mi­siunii lui­ Jarring. • UN PURTĂTOR DE CUV‰NT AL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE a anunţat că secretarul gene­ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat o circulară tuturor şefilor de departamente ai Organizaţiei Na­ţiunilor Unite, prin care le cere să reducă chel­tuielile, spre a contribui la redresarea situaţiei financiare a O.N.U. Măsurile iniţiate de secretarul general vor contribui la realizarea unor economii de aproximativ 4 milioane dolari pe anul în curs. Printre aceste măsuri figurează reducerea la mini­mum a consultanţilor colaboratori, blocarea tem­porară a angajărilor pe funcţiile disponibile, redu­cerea consumului de materiale şi utilizarea mai efi­cientă a instalaţiilor şi aparaturii aflate în posesia O.N.U. • LA NICOSIA A FOST SEMNAT PROTOCOLUL privind schimburile comerciale dintre Republica Socialistă România şi Republica Cipru în anul 1972. Protocolul prevede o majorare a acestor schim­buri cu 20 la sută faţă de anul precedent. România va exporta în Cipru tractoare, maşini-unelte, di­verse maşini, produse chimice, produse din lemn, bunuri de larg consum, materiale de construcţii ete­, şi va importa citrice, piei, minereuri, produse textile, diverse produse, manufacturate, lină şi alte produse. , • SCHIMBURILE COMERCIALE DINTRE R.F. A GERMANIEI şi S.U.A. în primele 11 luni ale anu­lui trecut s-au soldat cu un deficit de 18 milioane dolari pentru Statele Unite. Exporturile vest-germane în S.U.A., în perioada respectivă, au fost­­evaluate la 3,44 miliarde dolari, în timp ce exporturile americane în R.F. a Ger­maniei au fost de 3,26 miliarde dolari. • PRINCIPALELE TREI CONCERNE DE AUTOMO­BILE DIN S.U.A. au primit autorizarea guvernului pentru a proceda la o nouă majorare a preţurilor la modelele de automobile ce le vor lansa în acest an. Ford, Chrysler şi General Motors au justificat această nouă majorare a preţului, de aproximativ unu la sută, de costul echipamentului de securitate­­ suplimentar al noilor modele. --------- ‘ " ~ | st/A • CONDUCEREA SINDICATULUI MUNCITORILOR DIN TRANSPORTURI a adoptat o hotărîre prin care interzice membrilor acestui sindicat să treacă peste liniile pichetelor instalate de minerii aflaţi in grevă. Alt sindicat din Marea Britanie, cel al mun­citorilor din construcţiile de maşini, a declarat că­­ 7 membrii săi, care lucrează în diverse­ întreprinder­/­i miniere, aderă la greva acestora. Solidaritatea minerii grevişti şi-au exprimat-o şi sindicatele func­ţionarilor de stat şi comerciali. • OPOZIŢIA LABURISTĂ A HOTĂRÂT, MIERCURI SEARA, să procedeze la o nouă acţiune, de ultimă oră, menită să împiedice guvernul Heath să sem­neze tratatul de aderare a Angliei la Piaţa comună, în acest scop, liderii laburişti au formulat o mo­ţiune ce va fi supusă dezbaterii Camerei Comunelor la 20 ianuarie, exact cu două zile înaintea semnării la Bruxelles a acordului de aderare. Moţiunea cere guvernului să nu semneze Trata­tul de adrerare la Piaţa comună, atît timp cît tex­tul complet al acestui tratat nu va fi fost prezentat spre aprobare Parlamentului. • PREŞEDINTELE PREZIDIULUI SOVIETULUI SU­PREM AL U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, l-a primit, la 13 ianuarie, pe ministrul afacerilor externe al R.P. Polone, Ştefan Olaszowski, care face o vizită ofi­cială în U.R.S.S­., la invitaţia guvernului sovietic. • POTRIVIT DATEI­OR PUBLICATE DE MINISTE­RUL APĂRĂRII al R.F. a Germaniei, în ultimii 11 ani, în urma unor accidente petrecute in aer sau pe aerodromuri Bundeswehrui a pierdut 146 de avioane de tip „Star­fighter", aparate care mai sunt denumite şi „sicrie zburătoare”, în prezent, Bun­­deswehrul are încă în dotare 739 de avioane de acest tip. • S-A ÎNCHEIAT O LUNA de cind au intrat in grevă muncitorii unor servicii de telecomunicaţii din Australia. Cei 20 000 de grevişti cer îmbună­tăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. • ADMINISTRAŢIA UZINELOR DE AUTOMOBILE „Triumph" din Coventry a anunţat concedierea a încă 1 300 de muncitori. Astfel numărul total al salariaţilor concediaţi de această firmă din uzinele din Conventry, Liverpool şi din Scoţia depăşeşte 15 000 de persoane, în semn de protest împotriva măsurilor abuzive ale administraţiei, o parte din muncitorii­­uzinelor „Triumph" din Liverpool au declarat grevă Tribuna Sibiului Din tarile socialiste Berlin 13 (Agerpres). — Puterea totală a centralelor electrice care urmează să fie date în exploatare în R.D. Germană pina in anul 1975 va fi de circa 5,9—6,4 milioane kilo­waţi, cifră care include şi puterea de care va dispune centrala atomo­­electrică în curs de construcţie în regiunea oraşului Rostock. După cum relevă ziarul „Neues Deutschland", în producerea de energie electrică va continua să joace un rol deosebit de important gazul natural, petrolul şi cărbunele, în acest scop, producţia de gaze na­turale urmează să crească în R.D. Germană pînă în anul 1975 la apro­ximativ 11,4—14 miliarde metri cubi anual, cantităţi suplimentare de gaze urmind a fi importate începînd din anul 1973. Budapesta 13 (Agerpres). — In acest an, conform planului, indus­tria ungară de aluminiu va furniza economiei naţionale 2,42 milioane tone de bauxită, 567 000 tone de alumină, 67 700 tone de aluminiu şi 106 600 tone de semifabricate. Valo­ric, producţia acestei ramuri indus­triale se va cifra la 8 miliarde fo­­r­jiţi, faţă de 7 miliarde for­inţi în 1971. Volumul producţiei va spori cu peste 14 la sută, ceea ce depă­şeşte considerabil nivelul mediu de creştere a producţiei industriale un­­gare. Valoarea investiţiilor destinate dezvoltării industriei de aluminiu se ridică, în acest an, la 2 miliarde forinţi. Pekin 13 (Agerpres). — Provincia Hunan din China centrală şi-a în­cheiat plenul valoric de produse in­dustriale pe anul trecut cu zece zile înainte de termen, înregistrînd in acelaşi timp o creştere de 13 la sută faţă de 1970. Printre produsele la care planul a fost depăşit se nu­mără fonta, oţelul, cocsul, aluminiul, maşinile-unelte, tractoarele, motoa­rele Diesel, hîrtia, produsele sodice şi bumbacul. Pe de altă parte, în aceeaşi pro­vincie au fost construite mai mult­ de 120 fabrici şi ateliere pentru pro­ducţia şi întreţinerea de maşini agri­cole. Au fost, de asemenea, con­struite şi date în funcţune peste 40 uzine de îngrăşăminte pentru agri­cultură, Moscova 13 (Agerpres). — în anii puterii sovietice au fost create uni­versităţi în toate centrele republi­cane ale U.R.S.S. şi în unele oraşe, mari, numărul lor ajungind la 51, urmînd să fie înfiinţate şi­ în acest an alte 4 universităţi. Şcoala superioară sovietică dis­pune de un mare potenţial tehnic şi ştiinţific. La catedrele universităţilor şi institutelor lucrează 348 000 de profesori şi cercetători ştiinţifici. De asemenea, 600 000 de studenţi parti­cipă la efectuarea unor cercetări ştiinţifice necesare economiei naţio­nale. Belgrad 13 (Agerpres). — Toti lo­cuitorii oraşului Doni-Milanovaţ au sărbătorit sosirea noului an în case noi. Acest tînăr oraş al Iugoslaviei a fost construit lingă vechiul Mila­­novaţ, întemeiat in urmă cu 150 de ani pe malul Dunării. Construcţia oraşului Doni-Milanovat a fost de­terminată de apariţia mării artifi­ciale in amonte de hidrocentrala de la Porţile de Fier, care a inundat oraşul vechi. Varşovia 13 (Agerpres). — Uzina de autoturisme din Varşovia a pro­dus în 20 de ani de existentă 500 000 de automobile, printre care 100 000 de autoturisme purtînd marca „Polski Fiat" realizate în ultimii pa­tru ani. Planul uzinei pe anul 1972 pre­vede fabricarea unui număr de 59 000 automobile de tip „Polski Fiat", producţia anuală urmînd să crească în expresie valorică de la 10,la 13 miliarde zloţi. Se prevede, totodată, ca, pînă la sfirșitul cinci­nalului în curs, producția de „Fia­­turi” poloneze să se dubleze în ra­port cu cea actuală. Atmosfera postelectorală kimentul, în octombrie trecut, a ră­mas tot in suspensie. Pentru moment, afacerile curente sunt rezolvate de guvernul de „ges­tiune“, prezidat de Teuvo Aura, in­stalat la sfirșitul lunii­­ octombrie. Președintele Kekkonen dispune de un oarecare timp pentru a lua o ho­­tărîre. Intr-adevăr, conchide cotidia­nul francez, primele consultări ofi­ciale asupra formării unui guvern nu vor avea loc decit după reuniunea inaugurală a noului parlament, pro­babil in luna februarie. politică finlandeză Helsinki 13 fAaerpres) — După relaţiile economice ale Finlandei cu Helsinki 13 (Agerpre ). p p tomUzlă. Pe de altă parte, pro­alegerile generale _ anticipate, desta­­ble^g veniturilor agricole, oare a­jutate la 2 şi 3 ,aTM­r3C’ “rTMrJ divizat - cabinetul premierului Karja* politice finlandeze caută aeram sa­de } ,­­ a determinat pe preşedin­tinească fizionomia viitorului guvern­­p­e Kekkon­en să dizolve parl­am­antă ziarul francez „Le Monde“, publicînd o corespondenţă din Hel­sinki. Totuşi, subliniază ziarul, li­derii evită să se pronunţe prea clar înaintea reuniunii direcţiunilor parti­delor lor, învingătorii recentei con­sultări electorale, social-democraţii, s-au exprimat — prin intermediul secretarului partidului, K. Sorsa —, în favoarea formării unui guvern de centru-stinga, cit mai larg posibil, care să răspundă formulei „frontului popular“ ce a servit drept platformă guvernamentală după 1966. în fapt, apreciază ziarul, rezulta­tele alegerilor nu au provocat prea mult entuziasm pentru unele partide, deoarece finlandezii au ales un par­lament care nu diferă prea mult de cel precedent. Situaţia din ţară re­clamă un cabinet puternic, trebuie pus la punct un dificil acord-cadru asupra salariilor, pentru a prelungi durata contractelor colective de mun­că; de asemenea, trebuie organizate Luptei® d Xieng Ouang 13 (Agerpres). — Săp­­tămine aceasta, forţele patriotice lao­­ţiene au pus complet stăpânire pe sec­torul Ban Nhik, după ce au alungat trupele inamice cantonate pe şoseaua nr. 23, la 20 kilometri vest de Pak­­song. — informează agenţia Khaosan Pathet Lao. Cu acest prilej­, cîteva sute de militari inamici au fost scoşi din luptă, au fost doborîte două apa­rate de zbor americane şi capturate diverse arme, printre care cinci piese de artilerie grea. Potrivit aceleiaşi surse, între 25 de­cembrie 1971 şi 3 ianuarie a.c., popu­laţia şi forţele armate ale Pathet Lao din sudul Laosului au scos din luptă, în apropi­erea oraşului Paksong, 730 militari inamici şi au distrus şi au capturat o cantitate importantă de material de război. Xieng Ouang 13 (Agerpres). Drapelul Forţelor Armatei Populare de Eliberare din Laos flutură asu­pra bazei de la Long Cheng, infor­mează agenţia Khaosan Pathet Lao, adăugind că, după victoriile pe care le-au repurtat la Sam Thong, zdro­bind sistemul de apărare exterioară al Long Cheng-ului, forţele patrio­tice au atacat, la 12 ianuarie, am­plasamentele „forţelor speciale" de mercenari ale lui Vang Pao din in­teriorul acestei baze. Ele au ocupat succesiv aerodromul şi centrul Long Cheng-ului. Forţele patriotice au zdrobit toate încercările de ripostă ale inamicului, stirnind panica în rindul trupelor tailandeze şi al „forţelor speciale" ale lui Vang Pao, amplasate pe înăl­ţimile din această zonă şi în cen­trul Long Cheng-ului. Patrioţii au scos din luptă un mare număr de militari inamici şi continuă, în pre­zent, lupta­ împotriva forţelor ina­mice aflate încă în zona Long Cheng-ului. LAOS. Pe cimpul de luptă din Laos, unde ostaşii Armatei de Eliberare înregistrează mereu alte victorii, ostaşii se adună pentru a discuta planurile de atac şi a hotărî acţiunile cele mai potrivite Lovitura de stat din Ghana Accra 13 (Agerpres).­­ Locote­nent -colonelul Mike Achampong­­ a anunţat, la postul de radio Accra, că un grup de ofiţeri şi civili a pre­luat puterea în Ghana, în urma unei lovituri de stat care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi. Fostul premier, Kofi Rusia, a fost înlăturat din funcţie. După cum relevă agen­ţiile de presă, Kofi Rusia se afla la Londra, pentru tratament medical, în momentul loviturii de stat. Mike Achampong a declarat că ţara va fi guvernată de acum îna­inte de un Consiliu al redeşteptării naţionale, compus din reprezentaţi ai armatei şi lideri civili. Totodată, el a menţionat că reprezentanţi ai sin­dicatelor, fermierilor şi ai unor or­ganizaţii obşteşti vor face parte din noul organism, cu titlul de consilieri. Aceasta este cea de-a doua lovi­tură de stat care are foc în Ghana, după cucerirea independenţei în anul 1957. între 24 februarie 1966, data la care a fost răsturnat de la putere fostul preşedinte, Kwawe N'Krumah, şi 30 august 1969, ţara a fost con­dusă de un grup de ofiţeri superiori, în frunte cu generalul Abrefa Afrifa. In urma alegerilor desfăşurate în august 1969 și cîștigate de Partidul progresului, a avut loc trecerea la puterea civilă; funcția de prim-mi­­nistru al țării, în septembrie 1969, a fost preluată de Kofi Rusia. Noi acţiuni greviste în Italia Roma 13 (Agerpres). •— Noi acţiuni greviste au fost declarate in ultimele zile în Italie, in sprijinul unor reven­dicări privind probleme ale califi­cării profesionale precum şi în apă­rarea locurilor de muncă. Asemenea greve, însoţite de manifestaţii, au a­­v­ut loc la întreprinderile producătoare de automobile „Alfa-Romeo“ şi la fir­ma de radio-magnetofoane „Lesa“ din Milano. Personalul întreprinderii pro­ducătoare de automobile „Lancia“, din Bolzano, a protestet Împotriva unei acţiuni judiciare pe care conducerea a intentat-o unui număr de 35 de muncitori, în urma unei greve ce a avut loc în luna noiembrie, anul tre­cut. La uzinele „Hrelli“ au avut loc greve periate în sprijinul obţinerii unor îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă. Greve de scurtă durată au declarat şi metalurgiştii din Genova. Relatînd despre acţiunile greviste, presa italiană publică, de asemenea, date cu privire la reducerea locurilor de muncă într-o serie de sectoare de activitate. Numai în 1971, numărul oamenilor muncii ocupaţi în produc­ţie s-a redus cu 339 000, cifra şomeri­lor atingînd 1 300 000. Accra 13 (Agerpres). — Locote­­nent-colonelul Mike Achampong, co­mandantul brigăzii I de infanterie a armatei ghaneze, care a preluat pu­terea în Ghana, în urma loviturii de stat militare, a anunţat că preşedin­tele ţării, Edward Akufo-Addo, a fost demis din funcţiile sale­­, in­formează agenţia France Presse, într-o proclamaţie radiodifuzată, Mike Achampong a anunţat, de ase­menea, dizolvarea Adunării Na­ţionale. Postul de radio Accra, reluat de agenţia France Presse, a comunicat, pe de altă parte, că toate funcţiile administrative în Ghana vor fi exer­citate, provizoriu, de către coman­danții militari regionali. Anul V, nr. 1210 • Accidente rutiere • • în Italia • • Două persoane şi-au pierdut • ® viaţa, iar alte 20 au fost răni- • • te într-o serie de accidente • ® rutiere survenite pe autostrada • • ..Serenissima", între oraşele Ve- • • zona şi Veneţia, datorită difi- • • cultăţilor provocate circulaţiei • • de un strat foarte dens de • ® ceaţă. • • Poliţia italiană a precizat că • • peste 30 de automobile s-au • • tamponat. Ceata a fost atît de • ® deasă incit personalului salvă- • • nui i-au fost necesare citeva • ® ore pentru a putea veni în a- • • jutorul răniţilor. • Bogăţia Kuweitului Potrivit datelor oficiale pro-0 ducţia de petrol brut a Kuwei- 0 tului a totalizat. In perioada ® _ ianuarie — noiembrie ® 0 1971, 1 065 478 484 barili (un • 0 baril fiind egal cu 150 litri). * _ Media zilnică a exploatărilor 0 _ petroliere fiind de 3 190 055 • barili. Succes de carte neobişnuit • Cartea care cunoaşte in pre­• zent cel mai mare succes in • librăriile din Palma de Majorca ^ • este „Bucătăria majorchiană" ^ • concepută de Mada Coloma, '' în vîrstă de 72 de ani, care ® nu știe nici să scrie și nici • să citească. Reţetele gustoase­­® lor bucate au fost scrise de o ® altă persoană la explicaţiile • bătrinei gospodine. * * Primatul la producţia de cafea » • • Brazilia continuă să fie cea • mai mare ţară producătoare de ® • cafea din lume. Aproximativ * • jumătate din producţia mon- ® • diată (48 la sută) revine aces- ® • tei ţări. Potrivit ultimelor date • statistice, în anul 1971 Brazilia • a exportat 18 milioane de saci­­ de cafea — un sac fiind egal­­ • cu 60 de kilograme „— alte 9 * • milioane fiind consumate în • • țară. • • • • Cu „ochii“ inteligenţei * • Unul din cei mai fecunzi in- ® • ventatori canadieni, care lu- * • crează in „Consiliul national • • pentru cercetări“, este inginer . * • rul orb James Swail. Ultima sa * • invenţie este un detector de * • obstacole pentru cei lipsiţi de * • vedere, care funcţionează pe * • bază de ultra-sunete. Ţigări sintetice • în aproximativ trei ani, fu­• mătorii nu se vor mai teme de • pericolul gudronului din tu­• tun. Ei vor fuma ţigări sinte­­­tice, care nu vor mai conţine • gudron. Afirmaţia aparţine u- * • unei autorităţi în materie. Do- _ • nald Gallagher, vicepreşedinte J • al societăţii „Ic­-America“, fi- _ • fiala americană a societăţii en- _ • gleze „Imperial Chemical In- T • dustries", care a precizat că, * • în prezent, firma pe care o re- ® • prezintă experimentează un * • produs denumit „N.S.M.“ (New * • Smoking Material — nou pro- * • dus pentru fumat), ce ar putea * • fi amestecat cu tutun natural * • pentru diminuarea efectului * • nociv al gudronului. ®j Canalul Panama - patrimoniu naţional al poporului panamez Pe întreg teritoriul Republicii Pa­nama au avut loc, în aceste zile, ample manifestaţii populare prile­juite de împlinirea a 8 ani de când un grup de tineri panamezi au plă­tit cu preţul propriei lor vieţi ges­tul simbolic al înălţării drapelului naţional în zona Canalului Panama, aflată sub jurisdicţia S.U.A. Pentru această ţară, anul care s-a încheiat marchează o etapă cu profunde semnificaţii în negocierile cu S.U.A. privind statutul Zonei şi al Canalului Panama, de la limitate paleative economice, la dobîndirea deplinei suveranităţi asupra acestei părţi a teritoriului naţional. Din 1903, Washingtonul a impus Republicii Panama, cu ajutorul in­fanteriei marine americane, un si­mulacru de tratat ale cărei clauze nu au fost negociate, de fapt, nici­odată. De altfel, aşa se şi explică faptul că acest tratat acordă State­lor Unite „dreptul să folosească, să ocupe şi să controleze cu toată au­toritatea şi puterea, pe timp nelimi­tat zona, în suprafaţă de 1 400 kilo­metri patraţi, aflată de o parte şi de alta, pe întreaga lungime a cana­lului care leagă Atlanticul de Paci­fic. Or, acest „tratat" este conside­rat, aşa cum sublinia şi preşedintele ţării, Derpetrio Lukas, „un act colo­nialist, constituind o violare a su­veranităţii ţării*. Stetele Unite realizează anual, prim exploatarea Canalului, 114 mi­lioane dolari, — cifră declarată ... oficial! — la care se adaugă, evi­dent, şi veniturile suplimentare, ne­date publicităţii. In acelaşi timp, gu­vernului panamez li revine — şi aceasta numai din 1957 —, mai pu­ţin de 2 milioane de dolari, cu tit­lul de redevenţe. Statisticile arată, de altfel, că numai în 50 de ani, S.U.A. au obţinut beneficii de 2,630 miliarde dolari, plătind Republicii Panama... 20 milioane dolari. Ceea ce nemulţumeşte, însă, în cea mai mare măsură poporul pana­mez este prezenta in zona Canalu­lui a Comandamentului de sud al trupelor S.U.A. de pe continent, pre­cum şi existenţa a 9 baze militare. în ultimul deceniu, sub presiunea unui puternic curent de opinie, care revendică anularea acestui tratat ce sfidează independenţa şi suverani­tatea ţării, principiile relaţiilor între state, autorităţile panameze au soli­citat guvernului nord-american an­gajarea de negocieri bilaterale, în 1964, cînd au avut loc pu­ternice manifestaţii de protest sol­date cu numeroşi morţi şi răniţi, Statele Unite au redus negocierile la un schimb de note protocolare şi la admiterea temporară a unor cereri de majorare nesubstanţială a redevenţelor datorate pentru exploa­tarea Canalului, ocolind adevăratul motiv al conflictului — „prezenta unui guvern străin pe teritoriul pa­namez în aşa-numita zonă a Cana­lului". După trei ani de negocieri, între 1964 şi 1967, Washingtonul a acceptat cîteva milioane in plus, precum și o „comisie mixtă* care urma să administreze zona Canalu­­luL Numai că în această comisie panamezii erau... în minoritate, „în asemenea împrejurări — declara secretarul general al C.C. al Parti­dului Poporului din Panama — miș­carea populară a trecut treptat la ofensivă, indreptindu-şi acţiunile îm­potriva controlului colonialist al S.U.A. şi a tendinţei imperialismului nord-american de a impune, in ca­drul­­ tratativelor, acorduri care să permită continuarea ocupării unei părţi a teritoriului nostru şi uzur­parea, pe mai departe, a Canalului — patrimoniu naţional al poporului panamez". Negocierile, întrerupte în 1967, au fost reluate la 29 iunie 1971, dar, de această dată, guvernul panamez, prezidat de generalul Omar Torri­­jos, a considerat vechile oferte nord-americane ca inacceptabile. Această poziţie a fost reafirmată de cei doi reprezentanţi panamezi la aceste negocieri, care, într-o scri­soare adresată ministrului de ex­terne al Republicii Panama, decla­rau: „Vom da glas cu toată clari­tate sentimentului naţional rezumat în lozinca: „Panama — o singură naţiune, un singur steag de la o frontieră la alta!". Afirmarea intereselor naţionale majore ale popoarelor latino-ameri­­cane, care se face simţită tot mai categoric pe continent, s-a tradus, in cazul Republicii Panama, prin cererea de restituire a bazei aeriene nord-americane de la Rio Hato, ade­rarea la principiul extinderii apelo® teritoriale la 200 mile (problemă viu disputată între S.U.A. şi ţările la­­tino-americane), şi prin refuzul de a accepta, în vederea reînnoirii acordului, „tranzitul liber“ al trupe­lor nord-americane pe teritoriul pa­namez. „Actualele negocieri dintre Pa­nama şi Statele Unite ale Americii cu privire la canalul şi zona cu acelaşi nume au un pronunţat carac­ter politic" — menţiona ministrul panamez al afacerilor externe, Juan Antonio Tack. „Poziţia noastră este foarte clară. Cerem restituirea în­tregului teritoriu ocupat şi accep­tăm ca, pentru o perioadă limitată, Statele Unite să administreze în con­tinuare calea interoceanică. Acordu­rile semnate cu Statele Unite, a spus el, au soluţionat unele probleme se­cundare, dar au lăsat intact tocmai aspctul esenţial: dreptul statului şi poporului panamez asupra întregu­lui său teritoriu. De asemenea, dez­voltarea naţiunii noastre a fost se­rios afectată de agresiunea şi inter­venţia trupelor străine, de strangu­larea economică şi de presiuni di­plomatice"'. Deşi, pînă în prezent, nu s-a ajuns la un nou acord de principiu, partea panameză­ a reafirmat de nenumă­rate ori că „Zona Canalului este te­ritoriu naţional şi, în consecinţă, ea va fi apărată la aceste tratative cu orice preţ". LEONARD MEHEDINŢI Comentariu I­dACITIA SI ADMINISTRAT IM Sibiu, str. Octombrie roșu, nr. 2, TeL nr. 12810—160­67, 18183. Abonamentele se fac la oficiile sosiale, factorii postali $i difuzorii din întreprinderi s!­b­slitutiL Tiparuri întreprinderea poligrafică Sibiu 40 064 /

Next

/
Thumbnails
Contents