Turisták Lapja, 1939 (51. évfolyam)

Peitler Gyula dr.: Így történt

A Magyar Turista Egyesület felvidéki szervezési munkáival kapcsolatban a közel­jövőben az MTE Kassai Osztály megalakulása várható, amelynek törzsét — a hírek szerint — a Kassai Turista Kör átlépett tagjai fogják képezni. A visszatért Felvidéken tovább folytatódtak a helyi osztály alakítások, így még február 15-én megalakult a Magyar Turista Egyesület Kassai Osztálya. Az ala­kuló közgyűlésen, amelyet Dr. Glatz Konrád nyitott meg, nagy számban jelentek meg a turistaság iránt érdeklődő kassaiak. Ismertette a szervezőbizottság nevében az összejövetel célját: Kassán a magyar turista szellem ápolása érdekében szorosan az anyaegyesülettel hasznos működést kifejteni és hirdetni a magyar turistaságot. A megejtett választás alapján a következő tisztikar alakult: elnök lett: Dr. Fülöp Dezső kir. ügyészségi elnök, ügyvezető elnök: Dr. Glatz Konrád ügyvéd. Alelnökök: Blanár Zoltán városi tanácsos és Bitvay Tódor tanító. Főtitkár: Dunay Jenő; titkár: Rácz Olivér. A további tisztségeken kívül még 16 választmányi tagot választottak meg, ezenkívül a közgyűlés a város társadalmi előkelőségeinek sorából negyven dísztagot választott. A város nevében Dr. Boross Kálmán főjegyző, a Magyarországi Kárpát Egyesület nevében Beller Jenő és a kassai Természetbarátok nevében Pásztor István üdvözölték a MTE kassai osztályát, biztosítva a baráti együttműködést és támogatást. Rimaszombaton a Magyarországi Kárpát Egyesület február 25-én alakította meg Rimavölgyi Osztályát. Az alakuló közgyűlésen megjelent a gömörmegyei és nógrádmegyei turistatársadalom színe-java, Hevessy László főispán, a turistaság sok érdemeket szerzett támogatója és Dr. Förster Kálmán polgármester, a MKE salgó­tarjáni osztályának elnöke vezetésével. A fővárosi MKE központot Rubányi Vilmos főtitkár, egy küldöttség élén képviselte. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel díszel­nökké Hevessy László főispánt, Dr. Löd­erer Géza városbírót és Réczey Dániel turistaírót választotta. Ügyvezető alelnök Frenyó Lajos lett; titkár: Benkovits Gyula. A MTSZ és a MKE központ üdvözletét Rubányi Vilmos főtitkár tolmácsolta. Számos felszólalás után a közgyűlés elénekelte a Himnuszt, majd a díszes társaság vacsorához ült. Másnap a turistavendégek a helyi turisták vezetésével az ajnácskői Pogányvárra rendeztek jól sikerült, felejthetetlen kirándulást. Kefe. — Dr. P. M.­ÁLYÁZATOK. A Duna Sport Club 1939. április 2-án tájéko­zódási terepgyakorlatot rendez a következő feltételekkel: 1. A gyakorlaton részt vehetnek a Magyar Turista Szövetség tag­egyesületei és azok önálló osztályai (kivéve a rendező Duna Sport Club-ot), valamint a DSC által meghívott egyéb alakula­tok. 2. A gyakorlaton hármas csapatok vehetnek részt (egy vezető, két tag). Az indulóknak az indítás előtt fel kell mutat­niok a gyakorlaton őket indító egyesületük 1939. évre érvényes igazolványát. 3. Résztvételi díj csapatonként 10.O­P, mely ösz­szegben a három résztvevő utazási költsége, valamint az indulásnál a rendezőség által a csapatnak átadandó térkép ára, továbbá a gyakorlat műsora is bennfoglal­tatik. 4. Nevezni lehet a Duna Sport Club helyiségében (Budapest, V., Sas­ utca 15) minden csütörtökön este 9 óra után a résztvételi díj egyidejű lefizetése mellett. Nevezési zárlat 1939. március 23-án este 10 órakor ugyanott. 5. A feladatokat leg­jobban megoldó csapatok tagjai emlékjelvényeket kapnak. Ezen emlékjelvényeket a DSC tízéves fennállása alkalmából 1939. év április 13-án a klubhelyiségben rende­zendő jubileumi díszülés keretében osztják ki. 6. A rendező egyesület fenntartja magának a jogot, hogy az induló csapatok számát — a gyakorlat sima lebonyolítása érdekében — korlátozhassa. (A gyakorlat szabályai nagyjából azonosak a múlt évben rendezett gyakorlatéival.)

Next