Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-12-23 / 101. szám

1997. december 23., kedd magazin HíHAbó­l Körözik a botrányhősöket December 14-én került sor Parásdon a hagyomá­nyos évi állatvásárra. Több mint hatszáz helybeli és környékbeli helységből összesereglett érdeklődő lepte el a vásár helyszínét. Délután fél három körül négy — alkohol hatása alatt álló — cigány zavarta meg a rendezvényt Késsel támadtak a vásárosokra, akiknek összevagdosták ruhájukat Az esemény le­folyásáról Ioan Simota, a Hargita Megyei Rendőrpa­rancsnokság képviselője tájékoztatott. A konfliktus kitörésekor azonnal értesítették a hely­beliek a rendőrőrsöt. A rendőrök megjelenésének pillanatában a cigányok visszahúzódtak az ún. ci­gánynegyedbe, majd a négy azonosított rendbontó vezérletével, fejszével, ka­szával, kapával, csákányok­kal felfegyverkezve — mintegy százan — támad­ták meg a rendőröket és a közelükben lévő mintegy harminc helybeli lakost, mindannyiukat halállal fe­nyegetve. A rendőrök és lakosok nem reagáltak a provokálásra, si­került pillanatnyilag oldani­uk a feszültséget. Közben a helyszínre érkezett az idő­közben értesített és segítsé­gükre hívott megyei rendőr­ség különleges beavatko­zásra felkészített csoportja, élén Ioan Chicea ezredes­sel. A helyzet rövid idő alatt normalizálódott. A négy tá­madó cigányt azonosítot­ták: Stefán Csaba 25 éves, aki már négy alkalommal tartózkodott hosszabb-rövi­­debb időre a börtönben, Stefán Attila 19 éves, Stefán Árpád 21 éves és M. Z. 17 éves. Az összetűzések ide­jén, a rendőralakulat kivo­nulásakor, mindannyian el­menekültek, eltűntek a helységből is. Mindannyiuk ellen körözést, elfogatási parancsot bocsátottak ki. Legújabb jelentések alap­ján, a konfliktust kirobbantó négy cigány ügye a székely­udvarhelyi bírósághoz ke­rült, ahol a tárgyalásra tá­vollétükben kerül sor. Kovács László Az elnök és a homokosok Emil Constantinescu múlt szerdán Hamburgban járt, ahol német üzletemberekkel tárgyalt. Egy csoport homoszexuálisnak sikerült bejutnia a tárgyalóterembe, ahol zajosan félbeszakították az elnök beszédét, ledobták a ruháikat, és követelték a homoszexuálisok­nak kijáró jogokat Romániában. A kis csoportot a rendfenntartó erők távolították el. Constantinescu a 4 tüntetőnek azt válaszolta, hogy nem tud olyan esetről hazánkban, amelyben homoszexuálisokat diszkrimináltak volna, és meghívta a 4 homokost, hogy látogassanak hazánkba „egy kis párbeszédre". (Mediafax) A polgármester nem egyenlítete a számlát Lefoglalták a volt kézdivásárh­elyi polgármester, Szőts Ubul Csaba ingóságait, mivel kiderült, hogy polgármestersége idején jóval több benzint fo­gyasztott, mint amennyi elő volt irányozva. Amíg ki nem fizeti a 6,6 millió lejes benzinszámlát, amely­­lyel a román államnak tartozik, Szőts nem adhat el és nem vásárolhat anyagi javakat. A lefoglalásra azért került sor, mert az expolgármester nem egyenlítette ki a meg­szabott határidőig a szám­lát. A jelenlegi polgármes­ter, Szigethy István is több benzint használt el az elő­irányzottnál, de ő már kifi­zette a 700.000 tejes tarto­zást. A Kovászna megyei Számvevőszék már 1992- ben jelentette, hogy túllép­ték az üzemanyag-fogyasz­tás határait, de nem indítot­ta el a vizsgálatot mindad­dig, amíg a gazdasági rend­őrség nem indított vizsgála­tot a jelenlegi alpolgármes­ter, és a kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal más alkalmazottai ellen. A kije­lölt benzinmennyiség 150 liter volt. A Helyi Tanács az utolsó ülésén ugyan 400 li­terre emelte a kijelölt ben­zinmennyiséget, ez viszont visszamenőleg nem alkal­mazható. A volt polgármes­tert továbbá azzal vádolják, hogy a tanács anyagából építette garázsát — jelenti a Mediafax. Világvárosi hiedelmek Budapest tele van babonákkal A budapesti babonák elsősorban kövekhez, szob­rokhoz, kutakhoz, sportpályákhoz fűződnek. Hogy miért tulajdonítanak az emberek természetfölötti erőt ezeknek a helyeknek? Talán a különösségük miatt. Felfedeznek például egy furcsa, groteszk részletet valamelyik szobron, és mivel valami meg­magyarázhatatlan — mondjuk így, természetfeletti — lassan kialakul a szobor körül a hiedelem. Pél­dául, hogy érintése szerencsét hoz. . Mint minden nagyváros­ban, a legtöbb babonát Bu­dapesten is a diákok eszelik ki. A város legismertebb ba­bonája is diákbabona. A várbeli Hadik-szobor lová­ról van szó. A büszke hu­szárkapitány bronz lovas szobrának egész felületét zöldre patinázta már az idő, de a ló heréi fénylenek, mint egy rézmozsár. A ba­bona szerint ugyanis, aki vizsgák előtt felmászik a szoborra és megsimogatja a jó nevezett testrészét, szerencsésen átvészeli majd a tudáspróbát. Érettségi előtt vagy egyetemi vizsgaidő­­szakban ma is egymás hátán másznak fel a di­ákok, hogy felkészültsé­gük ily módon váljék teljessé. Az illetékesek talán nem ismerték ezt a babonát, mert néhány hónapja virágokat ültet­tek a szobor köré, így kicsit nehezebb a meg­közelítése. Sokak sze­rint inkább egy létrát kellett volna a talapzat­hoz szerelni... A Hadik-szobor babonájá­nak az eredete az ötvenes évekre vezethető vissza, amikor még a környéken kollégium működött. Az ak­kori egyetemisták, főisko­lások kezdhették el tisztelni a bronzcsődör nemes test­részét. Talán úgy gondolták, a lóhere mindenképp sze­rencsét hoz, még ha nem négylevelű is... Egyes iskolákban hasonló tiszteletnek örvendenek a fülek. Pl.: A Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépis­kolában a névadó szobrá­nak a fülét érdemes meg­érinteni dolgozatírás előtt. Ugyanilyen babona fűződik Bókay János orrához, a róla elnevezett egészségügyi szakközépiskolában. De nemcsak szobor, ha­nem egy észrevétlen kőda­rab is lehet szerencsét ho­zó. Egy ilyen babonát örökít meg Radnóti Miklós is a Nem tudhatom c. versében: „... az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne fe­leljek aznap egy kőre lép­tem én, ím itt e kő..." Ma már, sajnos, nem tudjuk, hogy hol volt ez a kő, vi­szont ismerünk egy hasonló babonát a Deák téri általá­nos iskolából, ahol a diákok valóban egy kőre lépnek még ma is, ha el akarják ke­rülni a felelést. A kő valami­kor a Bajcsy-Zsilinszky szo­bor helyén hevert a park­ban, most pedig az emlék­mű mellett található. Ré­gebben a gyerekek még a szünetben is kiszaladtak az iskolából, hogy egy-egy ve­szélyesebb óra előtt ráta­possanak. A vízhordó leány szobra az Abigél c. tévéfilm után lett népszerű. Az abban szerep­lő szobrot egy budapesti ház udvaráról kölcsönözték a forgatáshoz, és miután a Tv levetítette a filmet Abigél korsójában megjelentek a valódi kívánságlevelek: ki­ biciklit kért, ki pénzt... A film ugyanis arról szólt, hogy Abigél, a kőszobor, teljesíti a hozzá levélben el­juttatott kívánságokat. Ké­sőbb a film emlékének el­halványultával a­ levelek is elfogytak a korsóból. Egyébként a Tv játék alapjá­ul szolgáló regény szerzője, Szabó Magda szerint ennek a babonának semmi alapja nem volt, az egészet ő talál­ta ki. Sikerhozó színészbabona fűződik az Operaház előtti szfinxekhez is, még Ady Endre is meglovagolta őket hazafelé tartva a Három Holló kávéházból. A Dal­színház utca felőlit szerette, mert abban Léda arcát vélte felfedezni. Budapest szerencsekútja a budavári Mátyás kút, do­bálnak is bele szépen pénzt a visszatérés reményében. Létezik a római Bocca della Verita (Az igazság szája) bu­dapesti megfelelője is (az eredeti legendája: ha valaki bedugja a kezét a kőmaszk szájába és hazugságot mond, a szobor nem eresz­ti el a kezét). A disznófő for­rás vaddisznófejéről állítják ugyanezt a pestiek. A Margit-híd legendáját Arany János verselte meg a Hídavatás c. balladájában. A Lánchíd nyelv nélküli oroszlánjaihoz csak legen­da fűződik, babona nem. Különös babona helyszíne a várbeli Balta köz; azt me­sélték róla, hogy aki átsétál a sikátor boltíve alatt, az férfiból nővé, nőből férfivá változik. Szintén a Várban, a Run- Wu... cukrászda melletti si­kátorból nyílik lefelé egy kürtő, amely a várbarlang­ba torkollik. Erről azt beszé­lik, ha valaki a barlangban a feleségével a luk alá áll, megtudhatja, hányszor csalta meg a felesége. Any­­nyiszor ugyanis ahány hang a kürtőből jön. Képzeljük csak el mi történik, ha oda­­fönt éppen egy turistacso­port trappol a sikátoron... Végül pedig egy csokor az egészen modern babonák­ból — a sportpályákról. A Ferencváros, ha otthon játszik, szívesebben támad az óra alatti kapu felé. Az MTK otthon a maratoni ka­pu felé támad szívesebben, míg az Újpest a Megyeri út felé. A lóversenypályán ba­bonából nem adnak egy­másnak tüzet a nézők. Az itt felsorolt babonák mind arról tanúskodnak, hogy létezik egy furcsa, tit­kos viszony a város és lakói között, melyet egy idegen nem nagyon ismerhet. E ti­tokról lebbentettem fel a fá­­tyolt pár gondolat erejéig. Gerendás Lajos ovunca­! December 16-án a megyénkből Szováta felé kivezető úton megtámad­ták Kacsa András 39 éves Hunyad megyei lakost, akitől egy arany nyaklán­cot, egy arany gyűrűt és 250.000 lejt raboltak el. A fejsérülést szenvedett ál­dozatot a székelyudvar­helyi kórházba szállítot­ták. A nyomozás alkalmá­val kiderült, hogy a táma­dó, a 30 éves, visszaeső bűnöző, jelenleg munka­­nélküli Vass János, aki egy nappal korábban az áldo­zattal italozott az egyik parajdi kocsmában. Vass János előzetes letartózta­tásban várja vádiratának lezárását és a törvény elé állítását.­­* Közlekedési baleset áldozata lett a 64 eszten­dős Dáné Rozália, szé­kelykeresztúri lakos, aki tilos helyen akart átkelni a Szabadság utca másik ol­dalára. A gyalogjáróról le­lépő idős nőt elütötte a szabályosan közlekedő HR-55-KIS rendszámú Daewoo Espero típusú személygépkocsit vezető 22 éves Kiss Zoltán, és A 47 esztendős Béla Imre, magyar állampolgár, alkohol hatása alatt, a megengedettnél nagyobb sebességgel vezette Nis­san Serena típusú sze­mélygépkocsiját. Gyer­­gyóalfalu körzetében egy éles kanyarban elvesztette a kormány feletti uralmát, a kocsi átvágódott az út­test másik oldalára, majd elhagyva azt, az út mellet­ti házban kötött ki. Az üt­közés következtében sú­lyos sérülést szenvedett a gépkocsivezető, valamint a házban tartózkodó Gáli István, míg Forró László megúszta könnyebb sérü­lésekkel. Az anyagi kár 30 millió lejre becsülhető. 4. Tűz ütött ki Gyergyó­­szentmiklóson, a Mesze utca 1. szám alatti ház melléképületében. A hely­színre érkező tűzoltóosz­tagnak sikerült megfékez­nie a tüzet, azonban a melléképületben levő VW Passat gépkocsi, valamint az ott tárolt festékek, olaj és különböző tárgyak a lángok martalékává lett. A hivatalos megállapítás szerint a tüzet rövidzárlat okozta, azonban bizonyos jelek arra késztették a rendőrséget, hogy tüzete­sebb vizsgálatot indítsa­nak. A nyomozás folya­matban van, és nemi erőszakot köve­tett el Bebe Ivanovici - ál­lítja a Ziua napilap. Ion Iliescu ex-elnök barátja, azzal csalt Târgovistera egy 19 éves lányt, hogy ott majd csomagokat osz­togatnak a forradalmárok gyerekeinek. K. L. Folytatás Marosvásárhelyen Mint ismeretes, majdnem két évig tartó vizsgálat után ítélet született a tavaly húsvét alkalmával elkövetett, úgy­nevezett rendőrgyilkosság vádlottai ellen. A Hargita Megyei Törvényszék mind az öt vádlottat 12-12 évi börtönbüntetésre ítélte. Az ügyészségnek és a vádlottak­nak is jogukban állt tíz napon belül fellebbezni az ítélet ellen. A Hargita Megyei Ügyészség kielégítőnek találta a törvényszék által hozott ítéletet, a vádlottak azonban — élve a törvény által biztosított jogukkal — fellebbeztek, remélve a büntetés időtartamának csökkentését. A fellebbezést a Marosvásárhelyi Táblabírósághoz jut­tatják el, s itt folytatódik a tárgyalássorozat. A végső ítélethozatalra — minden valószínűség szerint —■ még hónapokig kell várni. Kovács László

Next

/
Thumbnails
Contents