Új ember, 1971 (27. évfolyam, 1/1278-52/1329. szám)

1972-01-02 / 1. (1330.) szám

/ —1­1 « 'V­o Ára 1,50 Ft Katolikus hetilap 1972. január 2. (1330.) EMBER ÉS IDŐ Gyakran hallam: a gyermek még nem ismeri az idő fogal­mát Igaz ez? Féligazság. A gyermek még kívül él az időn, legalábbis azon az időn, amelyet a falon ketyegő szer­kezet csápjai közé tud szoríta­ni és fáradhatatlanul villogó kardjával percekre tud szab­dalni. A gyermek, amikor szeme rákerekedik a létre, a magáé­ra és mindazéra, ami körül­veszi őt, végtelennek, határta­­lanna­k, m­érhetetle­nnek, tel­jesnek érzi azt Az ember az öröklét igényé­vel lép az életbe, az időbe. Olyan természetes és mélyről jövő ez az igény bennünk, hogy lényegéről soha nem tu­dunk lemondani. Még azok se mondanak le róla, akik szóval az ellenkezőjét hirdetik és őszintén, becsületesen és meg­győződéssel hirdetik. Megtörténhetik, hogy fáj­dalom, veszteség, testi-lelki gyötrelem annyira erőt vesz az emberen, hogy leszűkül a látóhatára és a halál kapuján át kíván vagy próbál mene­külni, de ha felocsúdik, be­vallja, nem az öröklétet akar­ta eldobni, hanem az ideig­­való szenvedéstől kívánt me­nekülni. Valóban, az örökkévalóság arzomjával vándorolunk ideig­­való földi útjainkon! Nem volna tehát természe­tes elemünk az idő? Ne érez­zük magunkat benne otthon? Tartsuk-e számfelvetésnek, ahogyan a középkor embere hitte? Lássuk-e siralom völ­gyének mindazt, ami körül­vesz bennünket, várjuk-e tét­lenül, közönyösen, messzire tá­gult szemmel? Féligazság, gonosz féligazság ez is. Ahogyan természetünk mélyéből fakad az öröklét szom­ja, ugyanúgy lelkünk mélységéből fakad az a másik szomj, amely úgy hatalmasko­dik el bennünk, ahogy előre­haladunk életünk dele felé: az alkotás, a teremtő cselekvés ösztönös vágya. Alkotni, teremteni, jót ten­ni, használni, itt és most, amíg van időnk — természetes vá­gya, ösztöne mindnyájunknak, még azoknak is, akik az ellen­kezőjét a puszta élvezetet, ér­vényesülést, a hasznot hirde­tik életük és minden élet ér­telmének. Annyira hozzátartozik lé­nyünk természetéhez, hogy al­kotó munkával, szellemi és er­kölcsi kielégülést adó cseleke­detekkel töltsük ki óráinkat, napjainkat, életünket, hogy ezek hiányában légüres térbe kerülünk, megkeseredik agyunkban a gondolat, szí­vünkben az érzés, szánkban a szó. Nincs gyötrőbb, lehango­lóbb szegénység, nincs a lé­leknek nagyobb nyomorúsága, mint a talentumé, amelyet nem akarnak vagy tudnak százszo­rosan kamatoztatni. Igen, e százszoros k­amat vá­gya annyira benne él lelkünk­ben, hogy amint lefelé ha­nyatlik napunk, egyre nő a kérdések árnyéka szívünkön: mi értelme­­volt, fáradozásaink­nak? Van-e értelme cseleke­deteinknek? Nem csupa gyar­lóság, tökéletlenség, befeje­­zetlenség-e egész életünk? Boldog, akiben ki tud -gil­­nd az alkony virága: a szent remény, amely épp oly ter­mészetes tulajdona az ember­nek, mint az örökkévalóság vágya, amellyel a létben kö­rültekint­és az alkotás vágya, amely kitölti az életét küzde­lemmel, örömmel­, kudarccal, bánattal és sikerre. Gyermekkorunk létérzésének megújuló lehelete, az öröklét hite és reménye ez, amely azt suttogja: nem az számít és nem az a fontos, kicsinyek-e vagy nagyok jótetteink, érté­keink, befejezettek, tökélete­sek-e vállalkozásaink. Minden szép és jó fölébe emelkedik az időnek, egyesül minden jóval és széppel, s eljut a szépség és a jóság tengeréig. S velük együtt mi­nr Sínkó Ferenc Az éjjelt várom­­­ása minden csupa sejtelem — az ablak négyszögén szűrődik a csillagok mögül a végtelen. Az öröklét foszlánya, az idő lankadtan lükteti az év utolsó perceit Az éjfélt várom — milyen múlandó minden itt! A múltak mérőónját lebocsátva próbálom mérni létünk titkait, a forgandók, a csillogók rejtélyét Nincs poharam, hogy­­ felköszöntsem az új évet, enyém csupán a hit, fölnyújtom ezt az ősi serleget, amit cizelláltak évezredek s fölszáll imám múlandóságunk pohárcsengései fölött lebegve, ahogy száll itt minden ima az időből a végtelenbe. Nagy Miklós NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS A következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust — amely 40-ik lesz az Oltári­­szentség világünnepei sorában — 1973 februárjában, az auszt­ráliai Melbourne-ben rendezik meg. A bejelentéssel egyidő­­ben megkezdődtek a kongres­szus előkészítő munkálatai is. Az előkészítés egyúttal a mel­­bourne-i egyházmegye lelki­pásztori megújhodását is szol­gálja. A kongresszust „nagy­­misszió” előzi meg. Év végén írta: Fekete István Éjfél van. A havas ura­k és az örök időik országú­tján. Az óesztendő utolsó éjfele. Tom­boló szél nyargal az éj­szálká­ban. Nincs, ami útjába álljon s a dermedt jegenyék riadtan kapaszkodnak a fagyos föld­be. Éjfél van: a szellemek órá­ja, amikor láthatatlan szánok csilingelnek ismeretlen utakon s az Űr felhőn túli pitvarában két vándor áll a csillagok ra­gyogó trónusa előtt Az egyik tépett, havas szakálú agg, a másik ifjú ember. — Elvégeztem, Uram — szól az agg — bocsásd­­el szolgádat — és leteszi a tarisznyát meg a botot — Januártól decemberig jártaim a földi utakat és ar­cod bélyegét mindenre rá­ütöttem. Mozgattam az óráikat és napokat. Csírákat szöktet­tem életbe és érett magokat arattam; a rügyeket virág­ba borítottam és gyümölcsüket is leszedtem, öreg sírok hátát behorpasz­­tottam, régi fejfákat eldöntöt­tem, temetőket gyarapítottam. De ott voltam Uram a nász­ágyon is és egyformán mér­tem a szerelem bódulatát és a vajúdás gyötrelmeit. A folyók új szigeteket rak­tak, régieket hordtak el, a he­gyek hátán megnőtt a hó, de el is múlott, a völgyek torkában új források fakadtak s a ré­giekre köveket raktam rende­lésed szerint öledbe hullott Uram, min­den. A növekedés, az épülés is, meg a rombolás is, csak Te maradtál Uram­, változatlan és örök elejétől fogva. Az ifjú felveszi a botot meg a tarisznyát Az elnyűtt hu­sáng acélos, görcsös bottá erő­södik abban a pillanatban s a­ foszlott tarisznya újjá, kövérré dagad a láthatatlan útravaló­­tól — Elmegyek Uram — szól — akaratod szerint Útravaló­­mat elszórom majd a földi vi­lágban. — Elolvasztom a jeget, vi­rágba borítom a fákat, dús ka­lászokat értelek és megrázom a lombhullató fákat az őszi határban, aztán meg telet bo­rítok az álmodó ugarra. — Csak egyet kérek tőled, Uram — ha megengeded. Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű a búzaérlelő nyár, vidám a szüretes ősz és nyugodt, tele kamrás a tél, amiket ím, tarisznyámba ad­tál. Én leszek az idő egy évig Uram, a Te világodban, en­gedd meg nekem, hogy lassú legyek, ha örömre válnak per­cek és gyorsan múló, amikor a bánatot mérem, a könnyet s a hűvös enyészetet takarom a Te teremtményeidre. Az ér­int: felragyog a fel­hőn túli világ. A vándor el­indul, a csillagerdők ojd­alain útjain a Földre. TTT/77/­­. //n Az igazságosság békét teremt VI. Pál pápa üzenete az 1972-es békevilágnapra kétsány év óta — VI. Pál pápa kezdeményezésére — az újesz­tendő első napja egyben a v­ág­­béke ünnepe is a katolikus egy­házban. Az 1972. évi v­ágbéke­­napra készülve Szentatyánk is­mét felhívással fordult a világ népeihez, amelyben többek kö­zött ez áll: ■— Újra a békéről szólunk, mivel azt mindennél maga­sabbra értékeljük. Az emberi­ség alapvető kincse a béke, a civilizáció, a haladás, a rend és a testvériség záloga. A béke eszméje az emberi élet fejlő­désére elsőrendű hatással van. Jelentőségében különösen is növekszik, amikor ellentétes eszmékkel és tényekkel kerül szembe. Igen szükséges eszme, mely sarkall és megterméke­nyít, magában foglalja az em­beriség vágyát, erőfeszítéseit és reményét. Méltó, hogy min­den egyéni és közösségi tevé­kenységünk kiindulópontja, be­tetőző­je legyen. Különösen fontos, hogy he­lyes fogalmat alkossunk a bé­kéről és megszabaduljunk min­den róla alkotott hamis elkép­zelésünktől, káros kísérő jelen­ségeitől, melyek eltorzítják. A fiatalokhoz szólunk: vajon a béke olyan állapot-e, mely bé­nítja az életet és a halált hir­deti? Az élet mozgás, fejlődés, erőfeszítés, munka ... Nem in­kább ehhez hasonlít a béke?. Lévén az ember legfőbb java, soha nem érhető el teljesen, mindig újra és újra meg kell hódítani; a béke központi esz­me is és alkotó örömmel átha­tott buzgólkodásra késztet. A béke azonban nem azonos a hatalommal. Ez főleg a fele­lősséget viselő emberekhez szól. Az ő kötelességük ugyanis, hogy rendezett körülményeket teremtsenek egy bizonyos meg­határozott csoport tagjai szá­mára, mint amilyen a család, az iskola, az üzem, a társadal­mi osztályok, a város vagy az állam. Állandó azonban a ve­szély, hogy a torzulások foly­tán a béke mező látszattá lesz, mely dicstelen győzelemből származott, esetleg értelmetlen hatalmaskodásból, elnyomás­ból, a szembenálló erők egyen­súlyából. Ez utóbbi különösen fenyegető veszély, mely alka­lomadtán konfliktusban rob­banhat ki. Ezért nehéz, de nélkülözhe­tetlen, hogy a békéről helyes fogalmat alkossunk. Nehéz mindenekelőtt azok számára, akik nem azt vallják, hogy a béke legsajátosabb emberi mi­voltunkhoz tartozik, az emberi őszinteségben gyökeredzik. Az olyan béke tehát, mely nem az igazság tiszteletén alapul, nem lehet megfelelő. Az emberi őszinteség pedig maga az igaz­ságosság. S vajon az igazságosság va­lóban változhatatlan? Igen, abban az értelemben, amit jog­nak s kötelességnek nevezünk, amin törvényeink alapulnak, hiszen ezek biztosítják azt az állandóságot, melyet tilos meg­sérteni. Ez a rend a béke. Az igazságosság tudata nap­jainkban mindenütt növekszik. Mindnyájan tudjuk, hogy ma az ember a műveltség kiter­jesztésével új öntudatot fej­leszt ki magában; embernek érzi magát, tehát tudja, hogy sérthetetlen, másokkal egyen­rangú, szabad és a felelősség hordozója. Van benne valami szent is. Ennek révén szemé­lyiségének mind a két szférára kiterjedő ismerete tölti el, ket­tős erkölcsi igénybevétel ter­heli a jogok és a kötelességek által. Olyan jelenséggel állunk itt szemben, amely nem csu­pán egyéni jellegű, vagy egyes­­ki­választott csoport tulajdona. Olyasmi ez, amely az egész közösségre érvényes, mondhat­ni világméretű. Miért húzódunk tehát attól, hogy az igazságosságot tegyük a béke alapjává? Nem az kö­vetkezne ebből — ahogyan a legutóbbi püspöki szinódus is kinyilvánította­­—, hogy mind a nemzeti közösségeken belül, mind a nemzetközi síkon, még nagyobb mértékben valósítsuk meg az alapvető igazságossá­got? Hogyan nevezhetnénk békének ezt a rendet, amely az alapvető igazságossá­got lábbal tapossa? Béke-e az erőszakos elnyomás és állandó lehet-e ez a béke? Követelmé­nyéhez tartozik a fejlődéshez való jog, mivel minden nép joga, hogy önmagát kibontl­­akoztassa. Igen súlyos és összetett ez a kérdés, és ezért nincs is szán­dékunkban, hogy gyakorlati megoldásokkal foglalkozzunk. Az Apostoli Szentszék nem il­letékes erre. Ám buzdítani kell a világot, hogy a béke, az igaz­­ságosság műve, az „Opus ius­­titiae pax” megvalósuljon. Ezt ismételjük élesebb fogalmazás­ban ma, mikor a békevilág­nap jelmondatául választjuk ha békét akarsz, munkálkodj az igazságosságért! Nem azt jelenti ez, hogy az igazságosság gyakorlásának ne­hézségeiről megfeledkezünk. Hiszen nagyobb önfegyelemre van szükség ahhoz, hogy a bé­ke előfeltételeit tegyük ma­gunkévá, mint ahhoz, hogy vélt jogainkat rákényszerítsük ellenfelünkre. Bízunk abban, hogy a mo­dern ember lelkében az igaz­ságosság és a béke eszményei olyan energiákat szabadítanak fel, amelyek végül diadalra vi­szik ezeket az eszményeket Ezért ismételten felszólítjuk katolikusokat, ebben az 1972-es évben az igazsságosság fényé­nél ünnepeljék meg a bé­ke világnapját. Reméljük, hogy olyan tettekre serkentjük hí­veinket, amelyek kifejezik az igazságosság és a béke őszinte vágyát. Felhívjuk a katolikus egyház gyermekeit, vigyék el a reménység üzenetét az embe­rekhez. A reménységről kell tanúságot tennünk a nagyobb igazságosság és testvériség ré­vén. Felhívásunk tulajdonkép­pen a legutóbbi szinódus nyi­latkozatát ismétli: Reményein­ket abból merítjük, hogy Krisztus a mi békénk. V 5 ww*1*1*1! Ahol sikerrel gyógyítják a fehérvérűséget A Paris Match egyik leg­utóbbi száma hosszú képes be­számolót közöl a Tennessee ál­lambeli Memphis Szent Júdás Tádé kórházáról, ahol az egyik legsúlyosabb betegséget, a fe­hérvérűséget — leukémiát — az esetek hatvanöt százaléká­ban gyógyítani tudják. A kór­ház orvosai tagadják, hogy va­lamilyen világraszóló felfede­zésnek köszönhetnék sikerei­ket, azt mondják, csak a meg­levő felfedezéseket alkalmaz­zák szigorú terápiájuk kere­tében. Érdekes a kórház keletkezé­sének története. Alapítója az amerikai televíziós hálózat vi­lághírű szerzője, Danny Tho­mas. A libanoni—szír eredetű Danny Thomas 1937-ben fiatal bevándorló volt az Egyesült Államokban. Egy hideg téli napon zsebében­­hét dollárral állást keresve bolyongott az egyik amerikai város utcáján. Otthon terhes felesége várta. Betért az egyik templomba, Szent Júdás Tádé szobra elé térdelve könyörgött a Gondvi­selés segítségéért. Fogadalmat tett: ha sikerül kiverekednie magát a szegénységéből, temp­lomot építtet Szent Júdás Tá­dénak, a Krisztus alteregója­­ként tisztelt apostolnak. Másnap egy rádiós szereplé­sével harmincöt dollárt kere­sett, s ezzel elindult a siker útján. 1960-ban azzal kopogta­tott be a chicagói érsekhez, hogy hárommillió dollárt akar adományozni egy temp­lom építésére, amely Szent Júdás Tádé tiszteletét hirdet­né. Az érsek azonban így vála­szolt: — Szent Júdás Tádé apostol tiszteletét jobban szolgálja, ha kórházat építtet S megmagyarázta neki, hogy az égiek a fogadalom ilyen megváltozását nem veszik rossz néven, így aztán a kedves apostol tiszteletét egy szobor őrzi a gyermekkórház előtt íme az angyalok karácsonyi éneke amit mi közösen énekelünk ma Nyugaton és Keleten. Hogyan is lehetne máskép­pen? Ugyanaz a mi Urunk, ugyanaz a Szent Szűz, az evangéliu­m­, a keresztség ugyanaz, egy a hitünk Krisz­tusban, a kehely és az Egy­ház ugyanaz, az élet itt és az örökkévalóságban ugyanaz. Íme, az egyetlen és leg­magasabb teológia! Kelet és Nyugat keresz­tényei arra vagyunk hivat­va, hogy­­ ápoljuk, magunk­ban a kiapadhatatlan vá­gyat: ugyanazon Egyház­hoz akarunk tartozni egy­másért, barátainkért és is­meretlenekért, a lehető leg­hamarabb. Ebben az egység­vágyban nem arról van szó, hogy az egyik egyház lépjen át a másikba, hanem hogy útja­ink egyesüljenek Krisztus felé haladtunkban; nem alávetve az egyik egyházat a másiknak, hanem egymás mellett élve, az imádás bel­ső egységében megerősödve, visszaállítva az egy, a szent, az apostoli és egyetemes Egyházat. Amivel ugyanis elválasztottunk egymástól, az nem pápai, vagy zsinati dekrétum, hanem a de facto cselekvés. A szeretet átható ténye képes arra, hogy elhalvá­nyítsa a teológiai különbsé­geket és visszavezessen bennünket az ősi hithez, amely szerint Krisztusban ugyanazon valláshoz tarto­zunk. Athenagorai pátriárka A SZENTATYA URBI ET ORBI ÁLDASA VI. Pál pápa karácsony első ünnepén, szombaton Róma há­rom templomában mutatott be szentmise. Az elsőt éjfélkor a Sixtusi-kápolnában, ezen a diplomáciai testület tagjai is részt vettek. A másodikat reg­gel egy külvárosi templomban. A harmadikat délelőtt 11 óra­kor a Szent Péter bazilikában. A szentmise végeztével, 12 óra­kor a bazilika erkélyéről mondta el karácsonyi szózatát. Utalt arra, hogy az angyalok hirdették: Ne féljetek, megszü­letett a Megváltó. Az egyház feladata, hogy ezt az üzenetet továbbítsa a hívekhez a szél­rózsa minden irányában. Nyis­sátok­­ meg az ajtót Krisztus előtt, tárjátok ki szíveteket az ő tanítására — fejezte be sza­vait a Szentatya. •Végezetül a pápa Urbi et orbi áldást adott. Ijjas érsek - díszdoktor A Hittudományi Akadémia I. évi IX. rendes ülésén egy­hangúlag elhatározták, hogy Ijjas József kalocsai érseket, a magyar katolikus püspöki kar elnökét 70. születésnapja alkal­mából, tudományos munkássá­gának elismeréseként — ame­lyet főleg a Szentírás kutatá­sának területén végzett — „doctor honoris causa” cím­mel tüntetik ki. December 18-án Timkó Imre dékán felkereste a budapesti lakásán tartózkodó érseket, és a fakultás nevében hivatalo­san megkérdezte, hogy elfo­gadja-e a díszdoktorságot. Ij­jas József érsek, püspökkari elnök meghatott szavakkal mondott köszönetet a dékán­nak és az egész karnak a meg­tisztelő kitüntetésért és kérte, hogy az ünnepélyes aktust a jövő év februárjában tartsa meg az Akadémia, melyre székfoglalóját is el fogja ké­szíteni. KISBERK IMRE PÜSPÖK ESKÜTÉTELE Kisberk Imre püspök, szé­kesfehérvári apostoli kor­mányzó — e tisztsége érintet­lenül hagyásával — esztergo­mi apostoli kormányzóvá tör­tént kinevezésével kapcsolat­ban december 22-én, szerdán, Losoniczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke előtt a Magyar Népköztársa­sághoz való hűségre, annak al­kotmányára és az alkotmányos jogszabályok megtartására es­küt tett. Az eskütételnél jelen volt Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára és Balla István, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese.

Next