Új Könyvpiac, 1999 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-01 / 8-9. szám

13 Bomlás-tünetek M/f) magyarok más történetekből lvta ismerjük Szibériát, mint amilye­neket gyerekkora óta lánysága Szibé­riájáról Anna Pavlovna Szidorova - Lukács György nevelt fia, Jánossy Fe­renc közgazdász első­ felesége - me­sél. Ami kibontakozik a szavai nyo­mán, annál is izgalmasabb, mert Ánya egy szibériai templomfaragó mester és egy ukrán asszony gyereke, s az apa csak akkor viszi el ő­ket beje­lentett állandó lakhelyére, a szibériai Tugulum faluba, amikor a háború mi­att megkapja katonai behívóját, így azután egy ukrán asszony és a család beilleszkedési történetéről kapunk tudósítást a háborús évek és a pol­gárháború idejéből. 1922-re az apa és a fivér halálával már csak három nő marad a családban, az anya, Tánya és Ánya. Kialakul az a bomlott­ család modell, amelyben az anya és gyere­­kei-nevelt gyerekei részben-egészben képezik a család állandó részét. A fér­fiak, a férjek, az apák­ nevelőapák pe­dig az ideig-óráig meglevőt. Mert meghalnak, mert elviszik őket (ahogy Anya mellől Jánossy Ferencet), vagy a működést nehezítőt, mert alkoholis­tává válnak (ahogy Anya nevelőapja). Feldolgozhatatlan vagy egyenesen ki­bírhatatlan számunkra, amit a nők - mert egy anya életében az életben maradni akarás kényszere a legerő­sebb - megoldanak, átváltoztatnak, kijátszanak, felhasználnak­­ a család­juk érdekében. Az a tífusz, amibe Ánya templomfaragó mester apja be­lehal, nem okozza az anya végét. A módszerek, amikkel az asszony meg­gyógyítja magát, talán nem lennének ma gyógymódnak ajánlhatók. Az vi­szont, hogy a fej felemelésére elegen­dő erő mindjárt a családnak adott utasításokra is elég, elegendőnek bi­zonyul a gyógyuláshoz. Amikor először marad egyedül a lányával, Moszkvában - még csak időlegesen - , mert Jánossyt 1942- ben letartóztatják, egy politikai elítélt feleségeként is talál állást. Az Or­­dzsonikidze kombinátban esztergá­­lyosít­­ éjszakai műszakban. És a munkavállalás feltételeként a lányát, Ilonkát is el tudja éjszakára helyezni, hogy legyen miből éljenek. És ami­kor már Magyarországon marad egyedül két gyerekkel, majd fia, Gyu­rika öngyilkossága után is „kitalálja”, hogy kell életben maradni az első na­pokban, majd tovább. Helyzetei már nem olyan varázslatosak, mint anyjá­éi voltak, de hát mások a viszonyok egy szibériai faluban és kisvárosban (Tyumenben), mint Moszkvában és Budapesten. S az előbbiekben sokkal inkább visszaadhatja az ember, amit kap. Hosszabb kifutása van az embe­ri tartáshoz kellő megmutatásoknak, törlesztéseknek és a hozzá szükséges találékonyságot is értékeli a közös­ség. Az utóbbiakban lej­átszo­ttabbnak tűnnek a meccsek. Ha Ánya tanulni akar, márpedig akar is és kell is neki, egy abortuszra is kell várakoznia. S utána hazamegy a faluba az anyjához. Jánossy Ferenc csak később megy utána. S a falusi helyzetben egymást értékeli szavakkal és tényekkel a két világ. Mint ahogy megteszi ezt a má­sik látogatási helyzetben is, amikor Anya a kilencvennyolc éves, 1841- ben született nagymamájánál jár - férjével együtt - Ukrajnában. Az uk­rajnai képekre rárímel a Magyaror­szágra telepedés előtti helyzetben, a kaukázusi Majkopban gazdálkodó Jánossyné alakja. Jánossy Ferencet 1942-ben, házkutatást követően, elvi­szik, s így aztán Szibéria a könyvben a nálunk szokásos történet-színhely­ként is megjelenik. Életét tizenöt évvel ezelőtt diktálta magnóra Jánossy Ferencné. Lejegyez­te és könyvvé szerkesztette a lánya, Ilonka férje, Doubravszky Sándor. S mert a meséből úgy lett könyv, hogy Anya, egy orosz asszony élete rajzoló­dik ki belőle, de ez a rendezett szö­veg nem vált szépirodalmi értelem­ben vett regénnyé. A találkozás ezzel a nyomorúsággal teli élettel - mely mint dokumentumként mellőzi a ‘művi’ megformáltságot s így a katar­zist is - nem old fel, nem segít túl az állapoton, az együttérzésen és a saj­nálaton. Mátyás Aliz­ onya: Egy orosz asszony élete Archív­us fotókkal illusztrálva Lejegyezte és megírta: Doubravszky Sándor. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest 214 oldal, fűzve: 980 Ft KÖNYV M­i itt derekasan megtartjuk el­szigetelésünket, bár egy ka­szárnyában lakunk - Batthyányn kívül -, Kos (sic!) még most is uralkodik (Kossuthról van szó), és van udvara, mi több, testőrsége, haditudomány­ban neveli magát, jövendőben nélkü­lözni akarván a vezéreket... Tehát még egyszer az Isten áldjon meg, s boldo­gítson, kívánja tisztelő barátod: Mé­száros Lázár.” A levél Kutahiában kelt, 1851 januárjában, írója Mészáros Lá­zár (vagy ahogyan naplójában és leve­leiben saját magát emlegeti: Szegény Kófic Lázár), történelmünk első had­ügyminisztere, aki az idő tájt, miként a nagy példakép, Mikes Kelemen, Tö­rökországban ette az emigráció kese­rű kenyerét, s éppen „miniszteriális életrajzát” írta. A levél címzettje Sze­mere Bertalan, a szabadságharc egy­kori miniszterelnöke, aki akkor ép­pen Párizsban tartózkodott. Ezeken a forró, nyári napokon iga­zán kellemes időtöltés, ha találunk egy árnyas helyet, s néhány jó könyv­vel elmenekülünk a jejen izzadt nyüzsgéséből, hogy egy másik kor­szak - persze nem kevésbé zűrzava­ros, de talán hűvösebb, elegánsabb - világa táruljon fel előttünk. Javasla­tom: árnyékban és a hűs szobákban olvassuk egyszerre Mészáros Lázár Tö­rökországi naplóját és Szemere Ber­talan Leveleskönyvét. A Zrínyi és a Ba­lassi Kiadó ugyanis most szinte egy időben jelentette meg a két negyven­­nyolcas politikus naplóját és levelezé­sét. A szövegek segítségével nemcsak két ember személyiségébe, párhuza­mos titkaikba pillanthatunk be, de az emigráció hétköznapjaiba is. Történe­lem alulnézetben. Mészáros Lázárt a kortársak úgy emlegették, mint a „legbecsületesebb magyar”-t, aki a „hadügyminisztérium síkos lován ülve” (idézet tőle) is in­kább „polgárkatona” maradt. 1849 áprilisában nevezték ki miniszternek. Nagy buzgalommal látott hozzá az el­ső önálló hadügyminisztérium meg­szervezéséhez, bár - mint naplójában megjegyezte - „a miniszteriális élet a szolgaság szolgasága volt”. Legbüsz­kébb arra volt, hogy létrehozta a „Ludoviceumot”, amelyben a „fiatal­ságnak akart paradicsomot teremte­ni”. A szabadságharc bukása után, 1849­ augusztus 14-én, legjobb barát­ja (s egykori vezérkari főnöke), Dembinski tábornok társaságában lépte át a magyar határt, s a török bi­rodalomba menekült. Kutahiában azután főként az írásnak élt, itt vetet­te papírra naplóját, s innen írta szá­mos levelét. Az 1849-1850. évi törökországi napló hosszú ideig kiadatlanul hevert az Országos Széchenyi Könyvtár kéz­irattárában. Ennek egyik oka nyilván az volt, hogy a kézirat csak igen nehe­zen olvasható. A másik, sokkal nyo­mósabb ok viszont az lehetett, hogy az egykori hadügyér megjegyzései ké­nyelmetlenül érintették az elmúlt szá­zad különböző hivatalos köreit, moz­galmait és politikai irányzatait. Mészá­ros Lázár nemcsak a Habsburg-di­nasztiával, Ferenc Józseffel szemben viseltetett ellenséges érzülettel, de élesen támadta Kossuth Lajost, Gör­gey Artúrt, de még Petőfi Sándort is. Sokan azon is megbotránkoztak, hogy az egykori császári és királyi hu­szár ezredes törökországi magányá­ban Charles Fourier francia utópista szocialista hívéül szegődött. Mészáros Lázár az emigráció egyik kíméletlen kritikusa. Egy helyütt pél­dául ezt írta: „A szerencsétlenség vagy b­a­l­s­o­r­s még job­ban mutat­ja az egyé­ni jelle­met, az it­teni külön­féle egyé­rt­­­s­é­g­e­k közt any­­nyi kon­koly, annyi alávaló acsarko­­dás, irigy­ség, rága­lom stb., sőt még piszkos vétkek is találkoz­nak, hogy émelyegni kell az ember­nek.” Másutt pedig így vé­lekedett: „Ezen magyar ki­kapások, súrlódások, egy­más elleni agyarkodások (sic!) a közvélemény előtt becsünket, tekintélyünket alább szállítja, miként Kos­suth módnélküli sok irkafirkája meg­­háborítá a Padisahot, s így jó­létünket és kedvezményeinket a török előtt veszélyezteté.” Mészáros talán Kossuthról szólt a legdurvább hangnemben. Egyik nap­lójegyzetében pl. úgy vélte, a nemzet­nek végre rá kellene jönnie, hogy „ha­mis próféták és nyegle kormányzók” helyett „alapos, higgadt vérű és bár lassúbb, de bizonyosabb lépéssel járó vezetőket" kellene választania. Másutt a szabadságharc bukásának okait vet­te sorra: „A sok küldöttmény, bizott­mány mindenhol működött, de szón kívül mit sem végzett, mindenbe be­avatkozott és abba legjobban, mihez legkevesebbet értett, a katonaság irá­­nyoztatásába...” Mészáros Lázár, miután a Történeti töredékek egy miniszteriális életből című terjedelmes emlékiratának vé­gére ért, egyik Szemere Bertalannak írt levelében leszögezte: „Én még egy külföldön írt könyvet hazánk esemé­nyeiről nem olvastam, nem is olva­­sandók. Én megírtam a magam em­lékiratait, s abban mit sem akarok vál­toztatni, azért gyomromat nem terhe­lem.” Mészáros, bár a Szemerének Pá­rizsba írott leveleinek hangneme „tisztelettudó és baráti”, naplójában vele szemben is inkább ellenséges. Szemere fenyeget, hogy leírja a for­radalmunkat és bennünket szépen le fog gyalázni, csak rajta, maga magát is legyalázhatja. A magyar sehol sem egyetértő, mindenhol pöröl... S én egyben sem látok nagy embert, ha­nem látom a körülményeket, kis tör­pe bátortalan egyéniségeket...” Kófic Lázár írásainak legnagyobb értéke a szókimondó, önmagát és csa­ládtagjait sem kímélő irónia. Egyik - történetesen megint Szemere Berta­lannak szóló - levelét imigyen fejezte be: „Tudjad még, hogy testvérem, s kis húgom, midőn a császár Pesten volt, egyszerre markokba köptek, s a császárnál audenciát kértek. Testvé­rem lágyszéket kapott, s nem mehe­tett, de kis húgom keménnyel bírván, elment. Őfelsége előtt visszatérése­met kéré, ki azt mondá, hogy azt né­kem kell kérni... Erre testvérem, utca (sic!) neki, nekem a kérést meg­­parancsolá, mire én neki az Isten ujj­­mutatását hozám elő, ki tosást kül­dött rá, hogy be ne mocskolja magát.” Szemere Bertalan levelesládájában más érdekességekre is bukkanhatunk. Magyarország egy­kori miniszterelnö­ke, akiről egy parla­menti bírálója azt mondta: „ő nem politikus, hanem csak író”, már 1840- ben nagy föltűnést keltett az Utazás külföldön című könyvével. A szabadságharc bukása után Görögországba ment, ahol sorra látogatta a nevezetes helyeket: Athén, Spárta, Korintosz... „Egész varázs hó­dít el - írta naplójába. - Kéjben úszik lelkem... Homér hősei repdesnek benne.” Az emigrációban a Kossuth­ról megfogalmazott kemény bírálatai­val hívta fel magára a figyelmet. Sze­mere kárhoztatta Kossuth diktátori hajlamait, de felrótta azt is, hogy a „kormányzó” elmulasztotta a nemze­tiséggel szükséges együttműködést. Véleménye szerint Kossuthot súlyos felelősség terhelte a bukásért, s ezért - lemondása után - jogtalanul hasz­nálta a kormányzói címet. Azt pedig kereken tagadta, hogy a diktátori ha­talomnak Görgeyre történt átruházá­sáról szóló kossuthi iratot ő - mint fe­lelős miniszterelnök - ellenjegyezte volna. Szemere az 1850-es években több levelet is váltott Marxszal és Engelsz­­szel. Egy 1853 február elején kelt, Marxnak írott levelében például így értékelte saját - a magyar forradalom­ban játszott - szerepét: „Hűségesen harcoltam Kossuthtal a háború alatt, de bátran léptem fel önkényúri hajla­mai és megnyilatkozásai ellen.” Marx válaszlevelében néhány mondattal vá­zolta Kossuth karakterét: szerinte „in­gadozó gyöngeség, kibogozhatatlan ellentmondások és felemásságok” jellemzik. „Benne megtalálhatók a művészi jellem összes vonzó erényei, de összes nőies hibái is.” A száműzetésben élő magyarok kö­zül többeket is megkísértett a gondo­lat: a magyar bor külföldi népszerűsí­tésére jövedelmező vállalkozásokat lehetne alapítani. Szemerét is az anyagi kényszer hajtotta a „borválla­latba”. Egy másik, Marxnak írott leve­lében így vallott erről: „Ha mi nem segítünk magunkon, ki fog nekünk segíteni?... Megragadom majd az első alkalmat, hogy küldjék Önnek né­hány palackkal ebből a nektárból, igyék belőle a magyar köztársaság fel­támadására.” Szemere egy időben nemzetközi tapasztalataival is igyekezett a hazai ismerősökön segíteni. A tatai urada­lomból küldtek hozzá egy „ösztöndí­jast”, aki azonban csalódást okozott neki, mert nem a megálmodott „új embertípussal” találkozott, hanem az élősködő dzsentrivel. Szemere csele­kedeteit egyre inkább az indulatok vezérelték, s egyre kevésbé tudott el­igazodni az emigráció útvesztőiben. 1864 végén dührohamában a család­jára támadt. Ekkor az elborult elméjű egykori miniszterelnök - felesége ké­résére - amnesztiát kapott, s orvosi kísérettel hazatérhetett. Szanatóriu­mokban ápolták. Már nem írt, csak lányának beszélt néha a „nagy idők­ről”. 1869. január 18-án tért örök nyugovóra. Lipp Tamás Mészáros Lázár törökországi naplója 1849-1850 Zrínyi Kiadó, Budapest 155 oldal, kötve, 860 Ft Szemere Bertalan leveleskönyve 1849-1865 Balassi Kiadó, Budapest 313 oldal, fűzve, 1500 Ft Történelem alulnézetben SZEMERE BERTALAN LEVELESKÖNYVE 1849-1865 Szabadságharc Erdélyben ahogy az ellenfél látta Jásorok írásakor épp százötven esz­­tendő választ el bennünket 1849 vérzivataros nyarától, azoktól a drá­mai eseményektől, amelyekről általá­ban tudni véljük, miért s hogyan ve­zettek történelmünk egyik legna­gyobb tragédiájához. De elkövetkez­het-e valaha is az a pillanat, amikor úgy érezhetjük, hogy már „eleget tu­dunk”? Adam Adamovics Nyepokol­­csickij Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849 című könyve ismétel­ten figyelmeztet bennünket arra, hogy a megismerés a történetírásban sem egyéb végtelen és lezárhatatlan folyamatnál, s bármennyi dokumen­tum és tanúságtétel is áll rendelkezé­sünkre, tudásunk sosem lesz teljes. Nyepokolcsickij visszaemlékezéseiből azonban egy optimista következtetést is levonhatunk: az oly sokszor homá­lyosnak, kibogozhatatlanul szövevé­nyesnek tűnő múlt a legapróbb rész­letekig megismerhető és értelmezhe­tő lesz, ha a krónikás, a történész lel­kiismeretesen tesz eleget vállalt fel­adatának. Nos, szerzőnket e tekintet­ben egy pillanatig sem érheti kifogás: objektivitásra törekedve, imponáló alapossággal idézi fel az orosz csapa­tok 1849. évi erdélyi harcait. A könyvet különösen vonzóvá teszi az a tény, hogy írója a szemtanú és a résztvevő hitelességével szól hoz­zánk. Nyepokolcsickij az Erdélyben tevékenykedő cári hadsereg ezredese és főszállásmestere volt, s az 1849. jú­lius 31-én lezajlott gyászos emlékű se­gesvári csata után őt nevezték ki az addigi vezérkari főnök, az ütközetben halálos sebet kapott Szkarjatyin tá­bornok utódává. Közvetlen és rendkí­vül fontos tisztséget betöltő munka­társa volt tehát a szóban forgó sereget - az V gyaloghadtestet - vezénylő Alekszandr Nyikolajevics Lüders tá­bornoknak, s ennek köszönhetően egészen más perspektívából lát(hat)ta a hadjáratot, mint az alacsonyabb ran­gú tisztek és a közkatonák. Tájéko­zottsága, mindenre kiterjedő figyel­me Nyepokolcsickijt tökéletesen al­kalmassá tette egy ilyen jellegű mun­ka megírására, s könyvének értékét az sem rontja le, hogy az olvasó néhány hiányosságot is kénytelen regisztrál­ni. Az orosz főtiszt a valószínűleg nem egyedül végzett anyaggyűjtés és a megformálás során csak saját hadse­regének iratanyagát használhatta ki, forrásainak korlátozottsága tehát jog­gal válthat ki fenntartásokat. Gyakran közöl túlzó adatokat a honvédcsapa­tok erejéről, s ezzel - akarva-akaratla­­nul - az orosz haditettek nagyszerű­ségét hangsúlyozza. Az események le­hető legpontosabb rekonstruálása mellett egy másik célt is követett: méltó emléket akart állítani az 1849- ben Erdélyben harcolt cári csapatok­nak. Teljesítményükről szólva nem fu­karkodik az elismerő szavakkal, s ezt - lévén egyik legmagasabb rangú pa­rancsnokuk - nem is vehetjük tőle rossznéven. Könyvéből az derül ki, hogy az oroszok felkészültségükön és bátorságukon kívül lovagiasságukkal, a legyőzöttekkel szembeni nagylelkű­ségükkel is kitűntek, velük ellentét­ben azonban a magyarok nem egy­szer felrúgták a hadviselés szabályait, álnoknak bizonyultak, és - a szerző ezt több eset felidézésével is bizony­gatja - a fosztogatásoktól, a polgári la­kosság elleni erőszakosságtól sem ri­adtak vissza. Ez a beállítás egyoldalú: Nyepokolcsickij nem tud vagy nem akar tudomást venni a cári katonák ál­tal elkövetett kegyetlenségekről, mi­közben tényként említ olyan történe­teket, amelyek hitelessége megkérdő­jelezhető. (Abban azonban sajnálatos módon igaza van, hogy a szabadság­­harc folyamán a magyarok is követtek el atrocitásokat.) Mint említettük, a szerző elfogult­sága ellenére is tárgyilagosságra töre­kedett, nem meglepő tehát, hogy a honvédsereg harci erényeit sem hall­gatja el. Elismeri, hogy a magyar kato­nák bátran, elszántan és kitartóan küzdöttek, s bár nem mondja ki, de könyve is nyilvánvalóvá teszi: a Bem vezette erdélyi csapatok hősies véde­kezése akadályozta meg a cári ármá­dia eredeti haditervének a megvalósí­tását, t.i. Lüders seregének a kijutását az Alföldre, a magyar fősereg hátába. Bem hadvezéri képességeit méltatva Nyepokolcsickij már-már az elragad­tatás hangját üti meg: „Ezek a hadmű­veletek Bem ragyogó tehetségét és katonai képzettségét tanúsítják. Min­dent megtett, amit lehetett. El kell is­merni, hogy kivételesen tevékeny, energikus, határozott és fölötte bátor volt; a harcban mindig elől járt, jelen­létével lelket öntött a magyar seregek­be”. A szerzőről általában elmondha­tó, hogy bár jó néhányszor elítélően ír az erdélyi magyar fegyveres erők különböző tetteiről, józanságát és mértéktartását mindazonáltal megőr­zi, s távol áll tőle a gyűlölködés és esz­telen bosszúvágy, amely Haynaut és a hozzá hasonlóan gondolkodó osztrák katonai és politikai vezetőket jelle­mezte. Nyepokolcsickij munkájának leg­főbb érdeme, hogy a szabadságharc hadtörténete iránt érdeklődő olvasó ezúttal az ellenfél szemszögéből, a harctér túlsó oldaláról ismerheti meg az Erdélyben 1849 elején és nyarán lezajlott események történetét: „orosz katonák között állva” leszünk szemtanúi a Tömösi-szoros elleni ro­hamnak, Brassó bevételének, a seges­vári csatának, a Nagyszebennél meg­vívott döntő ütközeteknek, a magyar csapatok dévai és zsibói fegyverleté­telének s megannyi más hadmozdu­latnak s összecsapásnak. A szerző hű krónikásként napról napra beszámolt mindenről, amit megörökítésre érde­mesnek tartott, s hogy az olvasó tájé­kozódását megkönnyítse, jegyzetek­kel, táblázatokkal és térképekkel egé­szítette ki könyvét. A szakszerű, rend­kívül - szinte már fárasztóan - adat­gazdag kötetet fordítójának, Roson­­czy Ildikónak az erdélyi orosz hadjá­rat politikai és katonai hátterét megvi­lágító s történeti forrásait számba ve­vő tanulmánya vezeti be. A mai olvasó alighanem sokkal könnyebben nyo­mon követheti a könyvben felidézett eseményeket, mint azok, akik az első, 1858-as Szentpéterváron megjelent kiadást kézbe vették: új jegyzetek, hadműveleti térképek, mutatók és szerencsés kézzel összeválogatott il­lusztrációk segítik. G. Kovács László A. A. Nyepokolcsickij: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849 Ford., sajtó alá rend., bev.: Losonczy Ildikó Balassi Kiadó, Budapest I1 fotókkal 230 oldal, kötve, 1200 Ft

Next