Unitárius Egyház, 1914 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-15 / 1. szám

IX. évi 1. szám. Székelykeresztúr, 1914. január 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKÖR. A lelkészkör megbízásából szerkeszti : PÉTER LAJOS unitárius gimnáziumi tanár. Munkatársak : GERÉB ZSIGMOND, MOLNÁR KÁLMÁN, SZÁSZ ANDRÁS unitárius lelkészek. Megjelenik minden hó 15.-én 16 oldal terjedelemben. — Előfizetési ára egy évre 6 kor., félévre 3 kor., egyes szám ára 60 fillér. - - Minden pénz Geréb Zsigmond unitárius lelkész címére Fiatfalvára küldendő. Újévi gondolatok. Egy hangulatos és bizonyára minden szivet mélyen megihlető estén h­atnak e sorok. Esztendő utolsó estéjén. A haran­gok megszokott hangjai ma édes fájóan zúgnak bele a rohanó időbe, az útján meg nem álló, hanyatló esztendőbe, — utolsó sóhajtásai gyanánt ennek a hal­dokló évnek, mely megavult már mint a ruha, —­melyet különböző érzések kö­zött vetünk le s bocsátunk társai után az idő tengerébe. A gondolkozó lélek előtt szépen elvo­nulnak az élet különféleségének ellenté­tes képei. A gazdagok dúsan terített asztalok mellett, habzó poharak között gondtalanul temetgetik egy esztendőnek ezer örömeit, múló gyönyöreit; — a szegény pedig gondtelten tekint a jövőbe s a meddig egyfelől hálát ad Istennek a terhes múl­tak segedelméért, aggódva kérdezi: vár­jon mit hoz az új esztendő ? Míg a boldog csillogó szemekkel szeretne a jövőbe nézni s már előre élvezni a kö­vetkező idők boldog perceit; — addig a szenvedő kétségbeesetten gondol az új csalódásokra, melyek a múltban annyi­szor tették próbára gyenge erejét. A hitnek embere hallja és érti a pró­fétai intést: „meg kell újulnotok a ti el­méteknek lelke szerint“; — a hitetlen pedig csak egy törvényt ismer: „minden órádnak szakítsd le világát“. A gondolkozás és érzések kü­lönféle­­sége szerint alakul az emberek lelki nyu­galma és zaklatott élete, --a szenvedés­ben is nyugodtak boldogsága és a csaló­dás nélküli élet boldogtalansága. Kik a vallás ügyeivel és törvényeivel foglalkozunk , ennek intései és igazságai szerint mérlegeljük a helyzetet és csak azoknak ígérhetünk boldog új esztendőt, akik a kötelességek teljes ismerete szerint töltik be hivatásukat. Ha a családi élet egy igazi szen­tély, hol annak fejei imádkozásban meg­­szentült ajkakkal emlegetik az Isten ne­vét, s az élet léhaságai helyett a vallá­sos élet szent hevületével ápolgatják a lelki élet kertjének szép virágait s a hit­nek kristálytiszta csepjeivel öntözgetik azokat, — akkor annak a családnak lesz boldog ujesztendeje. Ha az egyház igazán hivő lelkek szent közössége, hol a buzgó vezérek sze­líd intései nem hangzanak el a lelkek le­tarolt pusztaságain; ha a kor divatos bű­nei és bűnös tévelygései nem hódíthatják

Next