Unitárius Egyház, 1917 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1917-01-15 / 1. szám

t értékelnek az egyház és vallás szereteténél. Egész embernél mind­ezek teljes öszhang­­ban jelennek meg. Mi kettős erkölcsöt nem ismerünk. A jó mindenütt jó és nemesítő­­leg, emelőleg hat, míg a bűn mindenütt rosz és romboló munkát végez. De mert hivatásunk szentsége, kötelességünk ereje az egyházi élethez köt első­sorban, azért maradjunk most ennek körében. Szeretnék egy olyan varázsigét, hathatós jelmondatot írni az új év ajtajára, vagy szeretnék valami olyan titokzatos erőt végig önteni a lelkeken, amely a jövőben biztos irányt szabjon, lankadatlan erőt adjon s a közös cél munkálására egyesítsen. Szeret­ném egyházi életünket arra az eszményi magaslatra emelni, amelyen egyesek és intézmények, tisztviselők és magán hivek, eszmék és szervezetek, mint hegyre épített város messze világosulnak. Szeretném a Jé­­zust, hitet, reményt és szeretetet élővé tenni közöttünk. De hol van a hatalom, mely ezt m­egcselekedje. A csodák ideje lejárt. A jelszavak többé nem boldogulnak. Az élet energiáját, a haladás törvényeit, a fejlődés eszközét magunkon kívül ok nél­kül keressük. De hát hol s miben találjuk meg ezeket? Sokan hangoztatják a törvényt. A tör­vényt amely pontosan előírja a kötelessé­geket, kijelöli a jogokat. A törvényt, amely megvonja a kereteket, amelyek közt mozog­nunk kell és mozognunk lehet, amely lesújt és büntet ha átléptük korlátait. Ez tanít meg engedelmességre és alázatosságra. Ez szünteti meg egymással sokszor homlok­­egyenest ellenkező törekvéseket. Ez veti végét azoknak a belső harcoknak, amelyek a múltban keserítettek. Megszünteti azokat a kalandozásokat, amelyeket egyesek talán az egyházi élet rovására tettek. Tiszta világos és határozott előírás hitben, cseleke­detben s annak pontos és szigorú végre­hajtása: ez az, amitől a jövőben az egy­házi élet fellendülését várják sokan. Igaz, hogy ahol szervezet van, ott jó neki ordítással. Reá ordít a gyönge nőkre, édes anyákra, kiknek fiaik, szerető hitvesekre, kiknek férjeik egy félvilágot védve ott estek el a legenda­­szerű hősök véres harcmezején, ott feküsznek az élet és halál határát jelző operáló asztalon, ott szenvednek megkötözött lelkekkel, őrültséggel cimboráló gondolattal a fogság rab­tanyáján, vagy még rohannak, a tűzbe vészbe, mindent föláldoz­za, mindent kockára, kardra téve, hogy védve legyen hónuk, szülőföldjük s minden szerelmesök. Hogy teljes legyen a pokoli hangzavar ebben az Isten­ité­­letes világban, káromlás, szitok, átkozódás elnyomják az imádkozás, fohászkodás és reménykedés csen­des zsolozsmáját! És még sok minden: fényes, palotás soros városok szennyes, rothadt szalmá­val behintett sötét odúja, hová mint állatokat te­relték be a hősök szerelmeseit; azt a levegőt, el nem feledi soha, aki csak egy pillanatra is a kárhozatnak ezen a helyén járt; a nép vállain fölemelkedett; a nép­ e millió karú lény — munkás vállain nyugvó, a nép érdekeiért munkára, szent és nagy kötelességre elhivottak közül sokan azt a sebet nyitogatták mélyítették az üldözött gonoszte­vőhöz, a sötét gyanú folytó ködében élő csavargók- Hol maradtatok? (Emlékezés Pap Zsuzsikára és Nagy Irénkére.) Még végig viharzik a telkeken a fergeteg. Még sajog a hiéna fogakkal, a mélységek mélyéig té­pett seb. Ott járják a 100-meg 100 ezerek a sivatag perzselő homokját, amely hiába issza magába a könnyek tengerét, még­is sorvasztó, izzó és emésztő. Bujdosók megalázott karaván­ja, hontalan üldözöttek menekülői síró kurucok­­nak szív­remegtető kesergőit zokogják. Még érzik a megaláztatás kínját, szorongó tömegek zsúfolt fülkéiben, ahol állatokkal összepréselve egyveleg­­ben lihegett az ártatlan gyermek a halálos párát lehelő és izzadó részeges züllött alakokkal, ahol összevegyül az ősei szent földjét, mint drága örökségét sirató jajj szava, a gyermekeiért őrjöng­ve kiáltó eget ostromlása, a nagy fájdalom, a gyász, a csapás legiszonyúbb pillanatában tébolyo­dan dühösséggel lelket megrázó kegyetlen parancs­ 1917. január 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ.

Next