Unitárius Egyház, 1918 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1918-01-15 / 1. szám

év 1­1. szám. Székelykeresztúr. 1918. január 15 UNITÁRIUS EGYHÁZ. EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. · A lelkészkor megbízásából szerkeszti: DR. KISS ELEK kissolymosi unitárius lelkész Megjelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre 8 kor., félévre 4 kor., egyes szám­ára 80 fillér. Minden pénz Kökössy Mihály unitárius lelkész címére Tordátfalvára n. p. Kabátfalva küldendő. Új év — új kor. — Ézsaiás 42®. „ A régiek imé betel­tek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.“ Határmesgyén állunk azon szempontból is, hogy új évet kezdünk az ó után, de azon szempontból is — úgy hisszük, — hogy új kort is fogunk kezdeni az új esz­tendőben. Foglalkozzunk először ez utóbbi szemponttal! A világ egésze új elhelyezke­dést keres jelenleg s ha ez sikerülni fog, akkor tulajdon hazánknak helyzete is módo­sul sok tekintetben épen nemzeti jó saját­ságaink, elhivatásunk kifejlesztése, megél­hetése érdekében. Tagadhatatlanul jól esnék ez nekünk, ha a kultúrértékekért küzdő magyarság illő helyére kerülve, hivatása magaslatára emelkedhetnék; de ez alkalom­mal jöjjünk közelebb saját magunkhoz, egyházi életünkhöz. Miért jóslunk a régiek beteljesedése után új dolgokat, sőt kort az új esztendőben? Két nagyon fontos tény az a magyarorszá­gi törvényesen bevett felekezetekre vonat­kozólag, ami új kornak kezdetét jelzi s e­­zek: 1. a katholikus autonómia és 2. az 1848. XX. t. c. valószínű rendezése az Apponyi-féle javaslat szellemében. A katholikus egyház is autonómiát (ön­­kormányzat, önrendelkezési jog) kap s az előttem főképen abban áll, hogy nevelése terén még jobban megerősödik, mint ahogy eddig volt. Eddig csináltak olyan propagan­­dát, amilyet tudtak s ezután még különbet tudnak csinálni minden bizonnyal. Baj ez ? Nem! Kötelesség. Azért van tartalmunk, hogy azt fejlesszük; ezért van eszünk, hogy használjuk; azért van erőnk, hogy dolgoz­zunk s ne henyéljünk. Bizonyos vagyok a­­felől hogy e nagy egyház mindenképen erősülve és sok tekintetben önállósulva, igazi munkás oszlopa lesz a megújhodott, kulturális Magyarországnak. Apponyi gróf eljárásában ne csak a jó katholikus voltát lássuk, hanem vegyük észre a sajátos élet megbecsülni tudását is. Nem azért ad ő autonómiát, mert fél az igazi élettől, hanem azért, hogy igazi, sajátságos, munkás, kultúréletet teremtsen, hozzon létre azok közt, kik a hazának föltétlen hívei. Ő az ő nagy műveltségével, nagy tudásával jól tudja azt, amiért b. Eötvös József oly sokat küzdött s igazi történeti magaslatra emelke­dik akkor, mikor autonómiát, önálló életet inaugurál. Minél inkább felekezeti szempontból néz­zük a dolgot, annál inkább ártunk saját magunknak és az ügynek. S minél tárgyi­­lag­osabban ítéljük meg a dolgot, annál többre megyünk saját magunk is, ha élvén még meglévő jogainkkal, autonómiánkkal, mi is derekasan dolgozunk kifelé és felfelé egyaránt. És itt hadd térjek magunkhoz a protestánsokhoz s itt közelebbről az unitá­riusokhoz is.

Next