Unitárius Egyház, 1929 (22. évfolyam, 1-11. szám)

1929-01-15 / 1. szám

vcXI,a­/cv ^ / 6^/ XXII. évf. I. szám 1929. jan. 15. c&r- dvra^- Ja^ ?-f EGYHÁZI É­S ISKOLAI LAP. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. A lelkészkor megbízásából szerkeszti: ÜTŐ LAJOS székelykeresztúri unitárius lelkész. Megjeleníti minden hó 15.-én. — Elitfitetési ára egy évre 100 Lei. Kéziratok minden hónap 1.-ig a asarkaastöhu­s, előfizetések Kendi István pénztárnok címére: Cristur—Székelykeresztúr küldendők. Munka programm. Lapunk e számával XXII. évfolyamának első számát adjuk. Szokás ilyenkor visszapillantássá s­zvbí­álatot tenni és a jövőre programmot adni. Újabban sok megjegyzést hallottunk lapunkról, melyek közül igen sok igaz, sok még igaz lehet­­. Nem tudjuk azonban elfogadni azokat, melyek ilyen követelésekkel állanak elő: »fehér papírra vérbe mártott tollal írjad cikkeidet, akkor megrendelem lapodat.“ — Ez sem helyes : „Nya­kig vagyok már a Nőkszövetsége híveivel, egy­­egy gyönge vers sem elégít ki már engem, szeret­ném egyházam boldogulása érdekében az élére állított munka harcosait látni.“ Megjelent cikkeink fölött élénk mozgás indult. Dicsért, kinek érdekét szolgáltuk, lekicsinyelt, kihez a kritika hangján szóltunk! Ezekből meg­állapítottuk, hogy a hozzászólások nem tárgyila­gosak. — Nagyon könnyű egy lapnak barátokat szerezni, csak írjuk mindig azt, ami a barátnak tetszik. A Firtushoz irott levelek — mondják, — hogy bántak. Egy megjegyzés erre vonatkozólag így hangzik: „Ma már minden házban van egy Fictus.“ — Éppen ezért, mert van, felhagyunk e levelek nyilvánosságra hozatalával, de sajnáljuk azt a házat, hol fictusok vannak. Kétségbe vonatott a lap komolysága azért, mert a papság megvitatni akarta saját jövőjének meg­élhetési módját és mert ellentétes megjegyzések­nek is helyet adott, lekicsinyléssel találkozott. — Sajnáljuk azt a nagy komolyságot, mely barriká­­dot emel minden más vélemény előtt s nem en­gedi, hogy audiátor et altera pars. Kifogás alá esett a szerkesztői munka túl nagy buzgalma a cikk írás terén, melyre azonban a „hallgató nagy rész“ kényszerítette. Mihelyt e nagy rész megmozdul, a szerkesztő félre vonul. E megjegyzésekből és még sok nem komoly észrevételből le­vonjuk a consequentiat és önbí­­rálatot végzünk, bár sokak szerint ez nehéz. Helytelenítjük mi is a szerkesztő tollából egy­másra torlódó cikkeket, épen azért több érdeklő­dést kérünk az „írás“ iránt. — Bírálat helyett több cikket. — Helytelenítjük ama eljárásunkat, hogy egy írónak kétszer is írtunk cikkért, mert nem tudtuk megérteni „rengeteg elfogulltságát". Helytelenítjük a szerkesztőség eljárását a lap anyagi ügyének lebonyolításánál, kamatozó köl­csönök felvételéért, éppen azért kérjük az előfi­zetők szíves figyelmét fizetési kötelezettségük teljesítése körül. Ezek beismerésével készek vagyunk új és tetszetősebb irányok felé indulni. — Nagyon szeretnénk egy komoly bírálatot olvasni már, mert az utca hosszat hallott megjegyzésekkel úgy va­gyunk, mint azokkal a nagyhangú felkészültsé­gekkel és bírálatokkal és sok-sok ököl szorítá­sokkal, melyeket a vonatban láttunk és hallunk Főtanácsra utazva, az adott pillanatban azonban elfeledjük, hogy vonaton is utaztunk. Milyen nagyszerű lenne a Főtanács, ha úgy folynék le, ahogy mi a vonaton kész fenve elren­dezzük és milyen szép lenne lapunk, ha úgy lenne szerkesztve, ahogy a sok bírálat kívánja. A jövő előtt állva programmot is adunk. Lapunk cikkeit új rovatokba illesztjük be. Így lesz: egyházpolitikai,- egyháztársadalmi,- tanügyi,­­szemle,- reflexió rovatunk. A hírek rovatát rövi­­debbre szabjaa fel-Álla­ndó egyháztársadalmi témák

Next