Unitárius Egyház, 1938 (31. évfolyam, 1-10. szám)

1938-01-15 / 1-2. szám

2 UNITÁRIUS EGYHÁZ 1938. jan.—febr. 15. romhalmaz ne maradjunk az épületen kívül; az aztán mindegy, hogy az úr templomának struk­túrájában egy tartó pillér, vagy a mélyben egy egyszerű gránit darab vagyunk, hol a földi vizek a szivünkig érnek. Dr. Kiss Elek egyházi főjegyző személye is is­meretes e lap olvasó­tábora előtt. A félreértés és félreismerésnél legfönnebb az ellenszenv lehetett nagyobb némelyek részéről az ő személyét illetőleg. Ezt le kellett szögeznünk, bármily il­domtalannak tűnik is fel olvasóink előtt, mert Dr Kiss Elek, míg lenn, velünk munkált az egyszerű sorban és e lap élén is — végezte a maga köz­szolgálatait és távolról szemlélve, kritizálta egy­házi ténykedéseink egyes elhajlásait — addig közszeretetnek örvendett minden vonalon, de mi­kor közelebb jutott a dolgok látásához és úgy mert kritikát gyakorolni ember lett — egy­szerre elveszett egyházunkban, akiktől félni kellett és félni kell. Nem bolygatjuk azonban a múltat. Hiszen isten és ember előtt, előttünk tett hitet főjegyzői megválasztása után, hogy kitörlődött lelkéből a fájdalmas múlt s csak egyházunk jö­vője ragyog lelke előtt jobban és boldogitóbban, mint valaha! Ennek a szent jövőnek áldozta eddig is hitét és ennek fogja áldozni tovább bol­dogan életét is! — A szavak harca jórészt elvégződött; jöhet és jön a tett. Jön az önmaga és önmagunk áldozatos tékozlása, mígnem célba találunk. — Az a szívós energia, az a céltuda­tos és törhetetlen akarat, amely egyháza jövője és építeni törekvése szempontjából áldozatot, megaláztatást nem számlált részéről — elérte végre a tettre hivatottság építő munkába indulá­sának alkalmatosságát! meggyőződéssel hisszük, hogy az eredmény és siker nem maradnak el, sem az ő, sem mindhármunk összeműködő, egy­házunk jövőjét építő hivatott munkásságuk után. J. M. L. Tisztelettel, szeretettel és igen-igen sok reménnyel... A polyhistor Brassai Bácsi szavaival kezdem gondolataimat: »Reszket a toll a kezemben az o­stromtől, mely e sorok leírására késztet, úgy hi­vatalos minőségben, mint az egyéni gondolatvi­lág alapján. Főgimnáziumunkat, a közel 8 eszten­dős mostoha­gyermeket. Egyházunk ismét keblére ölelte teljes egészében, mint az édes­anya édes gyermekét. Nincs most itt lehetőség e helyen részletesen foglalkozni azzal a drámai küzdelemmel, melyet a magára maradt intézetünk folytatott 1930 óta, nem tudunk elég­gé kifejező szavakat találni azon felekezeti és társadalmi hősök fáradozásának és áldozatkész­ségének méltatására, kik munkát és pénzt nem sajnálva teremtették elő évről-évre iskolánk felső tagozatának fenntartásához szükséges összegeket, nem kívánjuk feltárni azt a lehetetlenül nehéz hely­zetet, amelybe került féltve őrzött főgimnáziumunk 1936 őszén s amelyből Egy Istenünk jóságos se­gítségével s az arra hivatottak fáradságot nem ismerő, odaadó munkásságával sikerült kivereked­nie magát. Nem lehetséges kimutatni itt azt a veszteséget, amit jelentett iskolánkra nézve felü­gyelő-gondnok, igazgató és tanár atyánkfiai soro­zatos elvesztése. E küzdelmeknek és megpróbáltatásoknak na­gyon hézagos feltárása után, kifejezést akarunk adni most, amikor egy egyháztörténelmi igazság valóra vált, azon örömünknek is, hogy a régi, de megújhodási korszakát élő főgimnáziumunknak és a fiatal testvérintézménynek, gazdasági isko­lánknak élére egyházi Főhatóságunk olyan férfia­kat állított, kiknek eddigi munkásságuk és egy­házunkat, iskolánkat féltő szeretetük, de egyben a jövőben való rendületlen bizakodásuk valóban méltóvá tett az iskolai­ felügyelő-gondnoki tiszt­ségre. E munkakör ellátására kijelölt és meg­választott két férfiú: Elekes Domokos dr. és Lőrinczi István dr. ügyvéd atyánkfiai. Mikor e sorok nyilvánosság elé kerülnek, ők már értesültek e magas de jól megérdemelt ki­tüntetésről. A mi lelkünk pedig örül, hogy veze­tőinkként üdvözölhetjük őket s arra kérjük, hogy ezt a — elismerjük — nagyon nehéz és komoly, sok gonddal, töprengéssel, fáradozással és mun­kával járó megbízatást fogadják olyan szeretettel és lelkesedéssel, mint amilyen szeretettel és tisz­telettel és sok reménységgel vártuk és hittük biz­tos megválasztásukat. És most, egyöntetű kíván­ságunk megvalósulása után, várjuk az új lendü­letadást, melyre oly nagy szükségünk van isko­lánk újjáépítésére vonatkozó munkánkban. Iskolaszabályzatunk megfelelő kiépítése, intéze­teink ügyeit igazgató tényezők munkakörének és felelősségének pontos megállapítása és rendes mederbe való terelése, a középiskolai és gazda­sági nevelés szervessé tétele s ennek eredménye­­képen unitárius kollégiumunk kiépítése mind olyan

Next