Unitárius Értesítő, 1923 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1923-01-15 / 1. szám

2 unitárius értesítő mellett, hogy megfeszülnek összes izmai. Az ő verejtéke csurog a frissen töredező barázdába, amely­nek egyes táblái mintha egy új kijelentés könyvének a lapjai volnának! Aki tud olvasni, olvas­hat belőle csodaszép dolgokat, titkot, jövendőket ... Ő jól tudja, hogy neki az eke szarva mellett jobbra-balra, vagy hátra tekintgetnie nem szabad. Nagy történelmi múlt van mögötte, de ő nem ér rá, hogy azon elmerengve, üres képzelődéssel töltse idejét, mert — amint látod — ekéjébe a munka és a dicsőség táltosát fogta be. Biztatni nem kell. Hiszen a hazáért dolgozik. Annak földjét szántja. Annak kenyerét eszi Annak őrzi drága hitét, féltett szabadságát.. . Onnan felülről, a magas­ból tekintve, csak egy pontnak látszik. Kicsi játékszer, amelyet az óriásleányka — a monda szerint — kötényébe göngyölgetett.....Nem pont. És nem játékszer. A nemzet maga. Az lesz aztán még az új barázda, hogyha megmozdul a göröngy, hogyha a nép lelke megtermékenyül, s ezeréves ősi hatá­raink között hitet-hazát védve és Istent imádva, alkalmatos leend az ő országára! Szerkesztő: „Kósza madarak (Tagore). A föld mosolya csak úgy virít, ha könnyeinkkel öntözzük. (4) ... Isten világában minden ébredő nap egy-egy új teremtés. (32.)... A kis madár felhő szeretne lenni, s a felhő a kis madár. (35.)... Napom leáldozik. Olyan vagyok, mint a csónak, amelyet kivontak a partra. Még hallom az est­homályban az áradó tenger tomboló zenéjét. (55.)... Kitárja kelyhét a bimbó s könyörög: „Én édes szép világom, ne hervadozzál !“ (66.)... A port rugdoshatod, a port megvetheted. Azért cserébe csak virágot ád neked (101.)... A gyökér is csak ág ott alant a földben. És az ág is: a gyökér a levegőben. (103.)... Holt betűk pora hogyha belepett: Nagy, néma csöndbe'füröszd lelkedett (147.)... P. b. Sóhaj. Uram, Tehozzád szárnyal esdeklésünk; Könyörülj rajtunk, magyar népeden. Hatalmas jobbod terjeszd ki fölöttünk! Ha nem segítsz, sorsunk reménytelen. Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket; Tekints le ránk, óz égi Irgalom! ’Vezesd az után gyönge lépteinket, Hol Tégedet dicsőit völgy­halom. Az ősi Címer szent keresztje csorba, És glóriája köd-homályba vész; Uram ne sújts! Ne hagyj tovább a porba­: E nép azért még élni-halni kész. A hármas bérc s a négy folyam vidéke — A tejjel-mézzel folyó Kánaán — Szivünkben él, — a múlt dicső emléke... És átragyog a jobb kor hajnalán. Uram, Te hozzád száll fohászkodásunk: Segíts mirajtunk! — kérünk gyermekid — Szánd meg didergő, rongyos árvaságunk: Add vissza hát Hazánk határait! 1922. december 8. Józan Miklós: „Uj világ.“ „Véres napokról álmodom, Mik a világot romba döntik; S az ó-világnak romjain Az uj világot megteremtik ..." így hangzik a költő jóslata. Telve a látnoki lélek mélységes bizalmával. Telve lendülettel. Őt ez a kép nem csupán ebben az ihletett percben foglalkoztatja, hanem folyton-folyvást előtte lebeg. Ott van ez, mint feltörekvő gondolat az ő elméje világában, amelynek ellenállni nem tud, nem akar. Ott van, mint ébredő igazság az ő lelkiismereté­­ben, amelyet elaltatni nem lehet. Ott van, mint eleven ható erő, „szent akarat" az alkotás vágyá­ban, a lélek műhelyének ama rugói között, ame­lyek a történelem számára dolgoznak. Amit gon­dol, amit érez, amit tud, amit cselekszik, az mind összhangban áll az egyetemes emberi törekvések­kel. Ébren van és mégis álmodik. Csöndes szem­lélődésbe merülve is, pozitív munkát végez. Az ő hite kihat a százezrekre, akiknek ügyét a magáévá teszi. S nincs olyan önző érdek, amely az ő kezének érintése alatt át ne magasztosulna az önfeláldozásnak ragyogó példájává. Álmodjunk mi is vele együtt. Vele, aki a 48-as nagy időknek lánglelkű prófétája volt. Aki előre látta, hogy milyen sors vár a hazára, a nemzetre. S ezt a sorsot csüggedetlen bátorsággal, kész szívvel vállalta is, mert jól tudta, hogy ha az eddiginél szebbet-jobbat-igazabbat-emberieb­­bet, szóval "új világot" akarunk, akkor előbb katasztrófa-szerűen össze kell omlania az ó-világ­­nak, a régi rendnek, amely önmagát túlélve, már minden további haladásnak csak útjában állott. A „véres napok­" csakugyan bekövetkeztek. A világ alkotmányának eresztéke, recsegve-ropogva omlottak össze. S nemzeti szabadságharcunk örökké emlékezetes vívmányai és fényes haditettei a nagyidők nagy embereinek vezetése, útmutatása mellett, csakugyan a régihez képest egy új világ­nak a kezdetét jelentették a magyarság számára, amely a nemesi kiváltságok helyébe önként vette az egyenlőséget; testvéri jobbot nyújtva a közöt­tünk élő kisebb-nagyobb nemzetiségeknek. A szabadság üde levegője hatotta át a kormányzást és a törvényhozást. S ha nem nehezedik reánk a 400 éves átok, sohasem jutottunk volna oda, ahol most vagyunk.. . Romok között. Lét és nem-lét kínos gondjaival gyötörve lelkünket, azt a neme­

Next