Unitárius Értesítő, 1926 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

2 Ami megmarad. (Brooke Herford). Emberi életünknek nincs és nem lehet ma­gasabb eszmélete, tisztább és szentebb öröme és boldogsága, mint amikor — magunkról és önző céljainkról teljesen megfeledkezve — másokkal jót teszünk. Érezzük ennek a pillanatnak jóleső melegségét a mi szívünkben, s jótetteinknek szelíd emlékezete mint egy igazi erőforrás, végig­kísér bennünket az egész életen át. Tűnnek évek, jönnek évek. Erőnk nap-nap után hanyatlik. Ami eddig boldogítani látszott, lassan kint elveszíti fényét, csillogását. Mint őszi fáról a levél, hervadozva hullanak alá szép re­ményeink. Csak egy van, ami megmarad, ami nem hervad el soha. Az a jótétemény, amellyel — magunk is esendők — fölemeljük az elesettet. Az a mélysé­ges öröm, amellyel gyönyörködni tudunk a min­­denségben, Istennek örökszép világában. S az a lelkesedés, amellyel résztvenni óhajtunk a nagy teremtettség harmonikus munkájában. Ez a Krisztus bölcselete. Ez az élet titka. És ez nem is olyan elérhetetlen, mint ahogyan legtöbben gondoljuk, amikor arról van szó, hogy eszményeinket megvalósítva, átvigyük azokat a mindennapi életbe. ... A maga kisded körében mindenki tehet valami jót. Tegyük ezt későn­korán s tapasztalni fogjuk, hogy amit másnak adunk, azzal ami szivünk lesz jobb, a mi lelkünk lesz gazdagabb. Ez az, ami nem hervadhat el soha. Ami örökre megmarad, P. K. Halálos ágyon. (E. B. Browning). Ha eljövend a végső óra majd, 8 halálos ágyon fekszel egyedül; És senki sincs — ha véred egyre hűl — Ki búcsúzóra felzokog, sóhajt: Oh vess az Úrra minden földi bajt És hívjad Őt, ki csüggedetlen­­ül A pusztaságban . . . s arca lelkesül, Míg szent keresztje Golgothán kihajt . . . És küldj feléje forró, halk imát, Hogy szíve vérén szálljon enyhület Fájdalmaidra s mint egy hű barát Karoljon által, amíg tördeled : »Oh vedd magadhoz lelkem illatát S lehelj poromba örök életet!“ Józan Miklós: „Az a legszegényebb ember ezen a vilá­gon, ki potom aranyért eladta álmait. UNITÁRIUS ÉRTESÍTŐ Perczelné Kozma Flóra: Emlékbeszéd a D. F. Egylet januári vallásos estélyén. Úgy érzem, hogy a mai napon addig nem kezdhetünk rendes műsorunkhoz, míg az emlékezés­nek pár percet nem szentelünk. Meg kell emlékez­nünk valakiről, akit nagyon sokszor láttuk ezen a helyen, ahol most én állok, akinek kedves, meleg hangját mintha még most is visszhangoznák ezek az ismert, meghitt boltívek, aki összejöveteleinknek éltető lelke volt mindig — s akinek helye immár örökre üres marad. .. Emlékezzünk meg Perczelné Kozma Flóráról, a budapesti D. F. egyesületnek 25 éven keresztül elnökéről, díszéről, virágáról. Mikor 1901. őszén megalakult a budapesti D. F. Egyesület s arról volt szó, hogy a férfielnök — néhai Ürmössy Miklós minsz. tanácsos mellé egy női társelnököt válasszanak, pillanatig sem gondolt senki másra, mint Perczelnére, akinek egyénisége már akkor olyan köztiszteletben és be­csülésben állt, akinek neve már akkor fogalom volt és az is maradt nemcsak mielőttünk, hanem az egész magyarság között széles e hazában. És attól kezdve az ő neve szorosan összeforrt az egyesület nevével , az ő magasan szárnyaló, minden előíté­lettől ment, mélyen vallásos lelke rányomta bélye­gét az egyesület minden megnyilvánulására. Aki idejött, mintegy tisztultabb légkörbe jutott, egy kis szigetre, ahonnan ki volt zárva minden személyes kicsinyeskedés, minden felekezeti és pártvillongás. És ezt mind az ő áldott jelenléte, az ő szerény, egyszerű, de végtelen fenkölt egyéniségének szug­­gesztív varázsereje okozta. Minden szavának sugalmazója, minden cse­lekedetének mozgató ereje, lelkének lelke a Krisz­tus, volt akinek nálánál nem lehetett senki hivebb és megértőbb követője. Az Ó, a nagy Mester nevé­ben tiltakozott mindjárt első üléseink egyikén a párbaj ellen, amelyben ő a sötét középkor babonás istenítéleteinek maradványát látta. A Krisztus, a testet öltött örök szeretet nevében hirdette a fele­kezetek közötti kölcsönös szeretetet, békés együtt­­munkálkodást, az egyesületben és azon kivül, szóval, tettel és írásban. És szava nem maradt kiáltó szó a pusztában. Az ő ellenállhatatlan hivó szavára seregestől jöttek a több­i felekezet hívei a mi kicsiny templomunkba, és sokszor akiket csak a kíván­csiság hozott ide, az ő apostoli lelkétől megihletve, az ő szaván felbuzdulva, itt maradtak körünkben, mint állandó munkatársak. A felekezetek békéjét hirdette mindenkor szelíd szavával, amelyhez az argumentumokat az Evangeliumból merítette, de sikoltó vészkiáltássá fokozódott az a szelíd szó, amikor a magyar asszony forrón szeretett nemze­tének és hazájának létkérdését látta az összetartás­ban. És hogy szavának milyen súlya volt kifelé is, mutatja az, hogy amikor a kéz­ felekezetek össze­tartása jegyében létrejött a­­Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, őt az elsők­ között látjuk vezető helyen.

Next