Unitárius Értesítő, 1935 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

XIV. évfolyam­­­szám. Budapest, 1955. január hó. Az Unitárius Egyház — Budapesti Unitárius Egyházközség — Unitárius Misszióház hivatalos havi tudósítója. Felelős szerkesztő: Dr. Iván László Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Koháry­ u. 4. Telefon: Aut. 17—4—24. Előfizetési ára egész évre 4-2­0, amely beküldhető a budapesti unitárius egyházközség 30.400 sz. postacsekkszámlájára. Egy kisfiú, egy árva unitárius gyermek a karácsonyi isko­lai szünet idejében a székesfehérvári árvaház­ból elindulva felkereste nevelő­szüleit egy pest­­környéki városban, hogy náluk töltse a kará­csonyi szent ünnepeket boldog örömben és meg­elégedettségben. Eddig szól a hir, amelyben nin­csen semmi különös, semmi említésre méltó és úgy látszik — első szempillantásra — hogy fe­lesleges róla vezércikket írni. De ha a hir mögé tekintünk, egyszerre beláthatjuk, hogy semmi sem méltóbb megírásra, mint ez a kis szürké­nek látszó esemény. Ezelőtt néhány évvel a mi kis árvánk édes­anyja meghalt. Úgy halt meg szegény, hogy utolsó ölelésével néhány hónapos kisfiát szorí­totta magához. Az apa három gyermekkel ma­gára maradt. Kettőt menhelybe adott, a legna­gyobb fiút, a mi kis árvánkat magánál tartotta, de mint később kitűnt , se étellel, se ruhával ellátni nem tudta. A fiúcska még anyja életé­ben többször volt fenn az egyik drága lelkű unitárius papnénk lakásán segítségért. S mind­annyiszor kapott, amit lehetett. Most, mikor nagy nyomorba jutott, a kis árva gondolta magában : elmegyek és elmondom az én szomorú sorsom a papnéninek. Ő meg is tette, amit gondolt. A pap­néni segített rajta, hogyne segített volna. Egy ideig magánál tartotta, majd egy hatgyermekes szegény unitárius családnál helyezte el, ahol élelmezéséről és ruházatáról nevelő szülei gon­doskodtak az unitárius nőszövetségtől nyert ne­velési segély fejében. S aztán még jobbra for­dult a sorsa. Emberi szivek kijárták, hogy fel­vegyék a székesfehérvári állami árvaházba s ne­veljenek belőle derék magyar embert, jó polgárt e hazának. S most, amikor az első árvaházi karácsony beköszöntött, a mi kis­fiunk hálásan gondolt visz­­sza azokra, akik nem hagyták elveszni, akik nem hagyták elzülleni, hanem megmentették az életnek, a becsületes emberi társadalomnak. Visz­­szajött hozzájuk, hogy megmondja: jól érzem magam s kívánom nektek, hogy Isten úgy áld­jon meg benneteket, mint ahogy ti engem sze­rettetek. Akik ismertük az egész történetet, nekünk elhomályosult egy pillanatra a szemünk, mert tudtuk, hogy mennyi küzködés, mennyi remény­telenség és mégis mennyi bizalom rejtőzik mö­götte. Láttuk a kisfiút annak idején lerongyo­lódva, láttuk a drága lelkek aggódását és szent türelmetlenségét, amellyel a gyermek sorsának jobbra fordultát siettették. Láttuk a nehezen, de mégis boldogan összeadott fillérek gyűlését, amellyel egy lélek menekült meg az Isten or­szága számára. S karácsony szent ünnepére ké­szülődve arra gondoltunk: Istenem, miért nem látják ugyanezt azok az unitáriusok is, akiknek a gondviselés bőségesen adott, de akik — ami­kor embermentésről van szó — egy fillért sem adnak, vagy ha adnak is, az oly csekély, hogy az Égi Szeretet számadó könyveiben nincs mit fel­jegyezni adományukról. S a másik gondolat, amely lelkünket ugyan­ekkor eltöltötte, a következő volt. A mai Ma­gyarországon valamivel több, mint hatezer uni­tárius lélek él. Ennek körülbelül egy százaléka, vagyis hatvan lélek olyan, amely teljesen elha­gyatva, mint gyermek menhelyeken, árva és sze­­retetházakban, mint öreg szegényházakban ten­geti életét. Ezek a mindenkitől elhagyottak, akik­re csak a jó Isten visel gondot és az isteni szó­zattól megindítva a mi áldott lelkű lelkésznéink és nőszövetségi asszonyaink, ezek az elhagyót-

Next