Unitárius Értesítő, 1935 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

tak a leginkább sóvárogják az evangéliumi test­vériség melegítő szent tüzét. Miért hagyjuk őket ebben a jéghideg, fagyos világban szerteszéjjel vetődni, miért nem öleljük magunkhoz őket, mi akik oly kevesen vagyunk, hogy minden lélekért külön hálát kellene mondani a mi Égi Atyánk­nak. Hányszor és hányszor beszélgettünk erről a mi melegszívű karitatív hölgyeinkkel, hogy bár fordítaná felénk a kegyes­ég az ő szivét s csak egy talpalatnyi földet adna hogy ott, mint egy­kor hitelődeink, a magunk kezével építhetnék fel azt a hajlékot, ahol gyermekeinket, árváinkat és agyjainkat az éhenhalástól s az elzülléstől meg­mentenénk. Kilencvenkilenc százalék! Halljátok a szózatot? Tűritek továbbra is, hogy nőszövet­ségünk magára hagyatva, tépő gondok és szívet hasító fájdalmak közt küzködjön a züllesztő Ni­hillel, a mindent eltipró Ninccsel ? Ha igen, akkor nem vagyunk rá méltók, hogy Isten napja feljöjjön ránk, nem vagyunk méltók arra, hogy még unitáriusoknak nevezze­nek bennünket. Unitáriusnak lenni azt jelenti, mint hinni az egységben. De nemcsak Istennek egységében, hanem az embertestvérek egységé­ben is. Ahol hiányzik az emberszeretet, ott az unitárizmus csak névleg van meg, csak pa­píron. Kilencvenkilenc százalék! Ne hagyjuk el­veszni őket, az egy százalékot, ne hagyjuk el­veszni azokat, aki felénk nyújtják kezüket, azo­kat, akik Isten után, már csak bennünk bíznak. Ne merje mondani senki azt, hogy elég volt a koldulásból. Ne merje mondani, mert istenká­romlás bűnébe esik. A szegények azért vannak, mert mi bűnösök vagyunk, mert egyesek többet tartanak lefogva, mint megilleti őket. Ez mind­nyájunk bűne és nem az Isten szeretetének hiá­nya. Ha tehát bűnösök vagyunk, akkor igyekez­zünk jóvá tenni mindent azzal, hogy legalább Isten szegényeit nem hagyjuk koldulni. Ne hagy­juk kéregetni őket s meg fogjuk látni: soha há­­lásabb szivekre nem akadunk e földi életben, mint az övékére. S azután dolgozzunk azon, hogy egyszer megépülhessen a hajlék, hogy ne legyenek köz­tünk szeretetünkből kitaszítottak, ne legyenek el­hagyott árvák, menhelyesek, koldusok. De ha valóra válna ez az álom, a Szeretet álma, bi­zony a legszebben az az anya mosolyogna a mennyben, akinek az árvája a karácsonyi szent ünnepen a hála hangjától indítva szerettei köré­be hazaérkezett. Ezért a mosolyért érdemes itt a földön dolgozni, sokat fáradni és sokat áldozni! Iván L­ászló: Veréb az Isten házában. Isten minden ember számára tartogat valami jót. Egy hónapnal ezelőtt templomunk egyik kitört ablakszemén keresztül bejutott a templomba egy veréb. Bejött maga sem tudva miért az Isten házába. Isten vezette oda, mert valami jót tarto­gatott a templomban a kis madár számára. Odakünn mindent lehervasztott már a hideg őszi lehelet... nem adott kenyeret a mező már,­­ sem a kert az éhes verébnek. De nem tudta senki, hogy milyen titkot rejt, hogy milyen titkos áldást őriz a templom a verébnek.. . senki sem tudta, csak a mindentudó Isten. Bejött a veréb és szerte repkedett és megta­lálta, amit a templom rejtett. Mikor odakünn már megfosztottan, halásztalanul, vagy ujjal vetve állot­tak a földek, mikor a kalászaratásnak boldog em­léke is elszállt a meleg nyárral, az Ur asztalán egy téli virágnak szánt kalászbokréta állt egy vá­zában ... Egy bokréta búza, kalászosan ... ősszel. . Soha nem gondol álom egy éhes madárnak. Ara­tás idejének gazdag és boldog szép emléke, mint valóság a templomban .. . És aratni kezdett a kis veréb, boldog csiri­­peléssel napokon át. Mikor felfedeztem,­­ köny­­nyes lett a szemem. Egyszerre világosan láttam, hogy még egy oktalan állat, egy veréb számára is tud jót nyújtani egy templomban Isten. Mennyi­vel inkább tart jót egy lélek számára a templom­ban Isten. Az ember számára is van ott egy kalász bokréta... óh nem csak bokréta, — egy kalászten­ger az éhes emberléleknek ... de nemcsak búza az, hanem kenyér a jóságra éhesen váró telkeknek, gyöngyöző forrásvíz a bánattól kiszikkadt, szom­jazó szívnek, meleg ruha a bent didergő léleknek, szép álom a gondoktól aludni nem tudó embernek, arany ajándék a szegénynek... biztos hajó a menny­be a gazdagnak. S mindez ott van felhalmozva e­gy köny­vben a templomban. . . örök táplálék, egy búzakalász tenger az Ur asztalán ... a bibliában a lélekmadárkának . Gazdag, boldog szüretelést tarthat lapjainak kertjében a lélek. Minden szava egy szölötő, minden betűje egy szölőfürt, amely­ből az örök élet édes mustja csordul... de kinek ? A biblia ma is nagyobbrészt a templomi Uraszta­­lok dísze ... Pedig az Úr minden emberlélek szá­mára tartogat valami jót a templomban ... egy igében talán, vagy csupán egy szóban ... Testvé­rem ! Ne legyünk ügyetlenebbek a templomba tévedt kis oktalan verébnél! Biró Lajos 2 U. E. XIV. 1

Next