Unitárius Értesítő, 1938 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XVII. évfolyam I. szám. Alapította: Józan Miklós 1938. január hó. Sitt MINDENKINEK. ..*­ „Mi, akik a tizenkettedik nemzetközi Vallásos Kongresszusra Oxford városában egybegyülekeztünk és az egymással való lelki rokonságot meg is alapoztuk, ilyen emelkedett szellemben fordulunk az egész világon mindazokhoz, akik egyetértenek a mi céljainkkal. Erre az együttes törekvésre már csak azért is szükség van, mert fel­világosult hitünk s azzal együtt polgári és vallási szabadságunk is újabb időben több oldalról megtámadtatásnak van kitéve. Ilyen körülmények között kötelességünk­nek tartjuk kihangsúlyozni az egyéni meg­győződés jogát s a mi hitünknek alapelveit: 1. A mi Istenünk a szeretet és igaz­ságosság Istene, mindnyájunknak közös, mennyei édes Atyánk! 2. Minden egyes emberi lélek véghe­­tetlen emberi értéket képvisel. Joga van tehát a lelkiismereti szabadsághoz. És köte­lessége testvéri szent viszonyban élni min­denkivel az egész világon. 3. Jézus élete és tanítása mindnyájunk számára követendő példakép és diadalmas lelkierőforrás az élet útjain. 4. Istennek áldott szent lelke ma sem hagy magunkra: állandóan lelkesít, buzdít és bátorít s kijelenti nekünk, mint a szent hajdankorban a mennyei Atya akaratát. Akik most már lelkük mélyén mind­ezekről meg vannak győződve, legyenek rajta, hogy ezek a krisztusi elvek, minden szabad és felvilágosult vallásnak alapvető tételei, át meg átjárják teljes mértékben az egyéni és társadalmi életet. Mert így, csak így valósulhat meg miközöttünk, a mi időnkben, ezen a földön az Isten országa. Komolyan intünk és fölhívunk tehát mindenkit, Nemzetközi Vallási Kongresszu­sunk megértő tagjait a közelben és a tá­volban, s azokat is, akik szétszórtan és nehéz körülmények között keresik a vilá­gosságot és küzdenek az igazság védelmé­ért, nyújtsanak nekünk segítő kezet, hogy tanúságot tehessünk egyen-egyen és együt­tesen a mi szent hitünk mellett. Mi lelkünk mélyén meg vagyunk győződve arról, hogy erre a folyton haladó tisztult és felvilágosult keresztény hitre ennek a mai vívódó világnak feltétlenül szüksége van. Ebben bízva és reménykedve testvéri szeretettel köszöntünk mindeneket, akikhez a mi szerény szavunk eljut. S egyúttal Istennek gazdag áldását kérjük összes Hí­veinkre és az egész emberiségre . . .“ Templomainkban felolvassuk, szikra­távírón, a föld összes népeinek nyelvén továbbítjuk a testvéri szózatot. Hátha meg­értik! Hátha eljut a kicsiny kunyhókba és fényes palotákba! — Emberek, az egy élő igaz Istennek gyermekei, igy kívánnak egymásnak „boldog Ujesztendőt!“ J. M. *) 1937. aug. 3—8 napjain Oxfordban tartott szabad­elvű Vallásos Kongresszuson egyhangúlag elfogadott hatá­rozati javaslat-

Next