Unitárius Értesítő, 1943 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

a távoli szórványokban majdnem mind vegyes házasságban éltek, s egymás templomába felvált­va jártak, hogy a mindenek Urát, az élő Istent, bevett szent szokás szerint tiszteljétek. Csak nem gondoljátok, hogy az Úristen annyira részrehajló lenne, hogy az egyik félnek az imádságát meg­hallgassa és teljesítse, a másikét pedig nem? Hi­szen, százszor-ezerszer hallottuk, hogy az Úr nem személyválogató, csak tetteinket nézi, s azoknak is csak a forrását, az imádságos szívet s aszerint hozza meg a maga ítéletét. Földi helytartója pe­dig csak egyetlenben egy van: az élő lelkiismeret. Ennek ítélőszéke elé idézzük mindazokat, akik a mai apokaliptikus időkben is — a zavarosban ha­lászni szeretnének. Kérlek az Úr Jézus szent ne­vére, hogy maradjatok hívek a megismert Igaz­sághoz, amely megszabadított minket a lélekölő Betű uralma alól s megnyitotta mindnyájunk számára az égi Atyához, a mi Egy Igaz Élő Is­tenünkhöz vezető utat. Imádkozzatok Őhozzája gyermeki alázattal, bizalommal és szeretettel, jó reménységgel várva Egyházi életünk napirenden lévő problémái közül minket budapesti unitáriusokat legköze­lebbről érint a budapesti Misszió Ház jogi hely­zetének kérdése. Minthogy azonban a kérdés he­lyes, vagy nem szerencsés megoldása nemcsak a budapesti egyházközség,­ de az egyetemes Egy­ház érd­ekeit is kedvezően, vagy kedvezőtlenül be­folyásolja, szükségét látjuk annak, hogy ezzel a­ kérdéssel nyilvánosság előtt is foglalkozzunk. Foglalkozzunk pedig azért, hogy a helyzet meg­világítása által lehetővé tegyük a részletkérdé­sekkel nem foglalkozó és így a helyzetet teljesen nem is ismerők részére ebben a kérdésben a ti­sz­­­tánlátást és a kérdés felett dönteni hivatottak részére, az adottságok ismeretébe­n a helyes és bölcs elhatározásit. Boldogok leszünk, ha az alábbi fejtegetésünk­kel a kérdés helyes és megnyugtató megoldásá­hoz hozzájárulhatunk. Azt hiszem ,az mindnyájunk és így a kedves olvasó előtt is tudott dolog, hogy a budapesti Unitárius Missziós Házat az Amerikai és Angol Unitárius Társulatok létesítették, az általuk Bu­dapesten vásárolt épületnek missziós célokra való átengedésével, a trianoni békeparancs, azaz Ma­gyarország erőszakos m­egc­l­énk­ítta­tása után. A Misszió Ház feladata tehát missziós célok szolgá­lata. A Misszió Ház épülete a® említett Társula­tok tulajdonát képezi ma is és annak kezelésével egy bizottság bízatott meg. A Misszió Ház kétségtelenül egy egyházi in­tézmény és Szervezeti törvényünk szerint nem egyházközség. Nem tekinthető egyházközségnek annak dacára sem, hogy a kérdéses épületben, je­lentős székesfővárosi támogatással templom is építtetett be és a Misszió Ház ügyintézésének veg­bűneinek bocsánatát s a jelen súlyos küzdelmei­ből való áldott szabadulást a Béke és a kiengesz­­telődés jegyében. Én sem szűnök meg buzgón imádkozni a Gyülekezetek anyagi és erkölcsi ja­vaiért, a templomok világosságáért és iskoláink felvirágozásáért. Arra kérem Szolgatársaimat, hogy a szószék és a chórus szomszédságában és a parochiákon uralkodjék mindenütt szerte a Hazánkban, a Nemzet nagy céljainak szolgálatában is, harmo­nikus együttműködés! Legyünk mindannyian en­gedelmes eszközei az áldott atyai Gondviselésnek, hogy a barázdába hullott mag sokszorosan meg­hozza a maga gyümölcsét népünk javára és Isten dicsőségére... Ilyen szellemben kívánok édes Mindnyája­toknak boldog Újesztendőt. Fogadjátok főpásztori meleg üdvözletemet és áldáskívánataimat! Szeretettel: JÓZAN MIKLÓS unitárius püspök s­zetésére a­z alapítók lelkészi állást is szerveztek. Ezzel az amerikaiak nyilvánvalóan az amerikai vallási szervezetteknek, „church“-nek létesítésére gondoltak. A mi magyarországi egyházi szervezetünk szerint az egyházközség fogalmát nem meríti ki a Misszió Ház intézménye, mert az egyházköz­ség egyik legfőbb kelléke: az egyházközségi ta­gok hiányoznak. Ugyanis a Szervezeti törvé­nyünk 6. §-á­nak értelmében az unitárius vallásos polgár, ha abban a polgári községben, ahol la­kik, unitárius egyházközség van, annak az egy­házközségnek tagja. Tehát kétségtelen, hogy a budapesti unitáriusok a budapesti unitárius egy­házközség tagjai még abban az esetben is, ha a Misszió Házi templomában hallgatják az Isten igéjét. Eze­k szerint tehát itt nem alakítható olykép­pen egyházközség, amint az Amerikában törté­nik, hogy megjelenik egy lelkész, létesül egy gyülekezeti terem, vagy templom és akörül min­den törvényes formaság betartása nélkül, át­terí­tett híveikből összeadódik a­ gyülekezet. A Missziós Ház helyzetének kérdése tehát ép­pen ennél a pontnál csúcsosodik ki, s vár meg­nyugtató megoldásra. Belátjuk, hogy a kérdés nem egyszerű. A templomot befogadó épület idegen tulajdon és így az alapítók által bármikor, máról-holn­apra elidegeníthető és a mai rendeltetésétől elvon­ható. A lelkész illetményeit, részben a­z ingatlan jövedelme, részben pedig állami és társadalmi adományok fedezik. A lelkész személye azonban semmi kapcsolatban nincs az intézmény székhe­lyén valóságban jelenlévő budapesti egyházköz­séggel. Már­pedig kétségtelen az, hogy az em­lt- Szabad-e kettészakítani a budapesti egyházközséget ? U. É. XXII. 1. 2

Next