Unitárius Élet, 1963 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1963-01-01 / 1. szám

olz élet ünnepe Nekünk Húsvét az élet ünnepe. Bizonyság, hogy az egész világon nincs semmi, ami fontosabb, drágább szebb és üdvösségesebb volna, mint az élet. Húsvét is, azért olyan diadalmas, boldog nagy ünnep, mert ese­ményeiből az élet került ki győztesen. Nagypénte­ken a halál haderői pusztító áradatot zúdítottak az életre, összefogott ellene minden gonosz és romboló erő a világon. A megvesztegetés, a farizeusi okosko­dás, a hatalmi elbizakodottság és a pilátusi álszent kézmosás elkövetett mindent, hogy szárnyát szegje, letiporja s ha teheti, megölje az életet. Bizony sö­tét nap volt az! Még most is belesajdul a lélek, ha reá emlékezik. Viszont annál örömteljesebb a húsvéti győzelem, melyben az élet lerázza terheit, eltépi láncait és uj­jongva nekivág egy újabb meredeknek, hogy köze­lebb küzdje magát a tökéletességhez. Mert minél sö­­tétebb az ég­viharok idején, annál fényesebb a nap­sugár, ha szétszakadnak a felhők s kitisztul az ég a vihar után. A húsvéti eseményekben éppen azért fokozódik fel oly nagyon az öröm, mert Nagypénteken úgy látszott már, hogy az élet visszavonhatatlanul és végkép el­veszett. A cselekmények tetőzése ugyancsak rideg környezetben ment végbe. Az ég elsötétül, a templom kárpitja meghasadozik s riadtan menekül minden. A beállott csendben csak az őrtüzek szikrái pattognak és a halottra vigyázó őr léptei kongnak a nehéz kő­lappal fedett sír körül a vak éjszakában. Ezeket a temetési díszleteket, a halál kulisszáit aranyozza be a húsvéti napsugár, ahogy a hajnal szárnyain hozza a végső, diadalmas kibontakozást a győztes élet számára. Az események gyors tempó­ban perdülnek. A szót átveszi a hit. Minden eligazító erő az ő kezébe kerül s ime egyszerre megváltozik minden! A feszültség elernyed, a csüggedés hollói el­riadnak a lelkekből, a sötétséget világosság űzi el és teljes pompájában éled újra az élet. Az élet! Ez a drága valóság, melyet fehér köntösben ünnepel a szépség, a tisztaság, a szelídség, a jóság és a szeretet. Általában mindaz, ami emberi az emberben. Az al­kotás szelleme, a fejlődés nemes ösztöne, a békesség üdvösséges, boldog állapota s a testvériség egyete­mes emberi kiteljesedése. Dk hányszor láttunk megkötözve, elnyomva, üldö­zötten, kereszten vergődve és sárba tiporva, ahogy már-már azt hittük végkép elvesztél, megsemmisül­tél? Annál boldogabban és mindennél inkább — féltő szeretettel köszöntünk győzelmed nagy ünnepén te áldott, te szent valóság, békés, kiegyensúlyozott, jószándékú, boldog emberi élet. Hozsánna néked! Ma odatapadunk hozzád erős, nagy ragaszkodással s mi­közben homlokodat szeretetünk és tiszteletünk gló­riájával fonjuk körül, megfogadjuk, hogy megvédünk minden gonosz és pusztító szándék ellen, mert azt akarjuk, hogy a te ünneped legyenek az egymást kergető századok, a boldog nemzedékek királlyá ko­ronázzanak önmagukban, miközben diadalmas alko­tásokkal életté varázsolják a szépséget a földön s utat törnek maguknak az ég kárpitján végig a vég­telen felé. Egy-egy embernyi homokszemet, a saját életünket igyekszünk beledolgozni a megvetett fun­damentumba, melyen boldogan járnak majd a jö­vendő nemzedékek­­békés életükkel s nekünk meg­nyugvás és üdvösség lesz a tudat, hogy beleépítettük magunkat a közös erőfeszítések nagy eredményeibe s ezáltal részesei lettünk a békességben viruló élet húsvéti győzelmének. Ebben a­­hitben és ezzel a­­tudattal köszöntelek atyámfia a Húsvét ünnepén s kívánok boldog ünne­­nepeket, békés életet. Pethő István püspöki helynök 111111111! 1111! 11111! 11III III! Ili 111 IMII I Ili 11 mii II Ili li I! I! 11 i 1111 III III Április negyediké ünnepi fényénél még megkapóbb módon bontakozik ki mindaz a sok-sok törődés, gondoskodás, amellyel kormányzatunk hazánk dolgozó népének jövőjét mentül könnyebbé és boldogabbá, életfeltételeit és munkakörülményeit, tökéletesebbé igyekszik tenni. Ha csak a közelmúlt törvényalkotásait, kormányzati­ intézkedéseit vetjük is mérlegre, a szociális gondos­kodásnak olyan tág határa nyílik meg szemeink előtt, amelyre törvényalkotásunkban eleddig példa nem igen volt. Az egészségügyi kormányzat legutóbbi in­tézkedése többek között lehetővé teszi­, hogy a­­kór­házi ápolásra szoruló dolgozók a betegségi biztosítás keretében időbeli korlátozás nélkül, díjtalan kórházi ápolásban részesüljenek. Felemelte a kormány leg­újabb rendelete a mezőgazdasági biztosított nőnek járó egy éves anyasági segély összegét is. Ide sorol­hatjuk a továbbiakban azt a kormányzati intézke­dést is, amely a szülési szabadság felemelése, a sok gyermekes családok intézményes támogatása tekinte­tében rendelkező." Kiemelkedő az egészségügyi in­­tézkedések sorában az a szélesarányú küzdelem is, amelyet kormányzatunk az alkoholizmus megfékezé­séért indított, s amelynek mind népegészségügyi, mind családvédelmi jelentőségét kellőképpen föl­mérni — alig lehet. Nagyjelentőségű reformot lépte­tett életbe kormányzatunk a művelődésügy terén, a felsőoktatási intézmények szervezetének átalakításá­val, a felsőfokú technikumok és szakiskolák esti, val­­­lamint levelező tagozatán tovább tanuló dolgozók ta­nulmányi kedvezményének biztosításával, a népmű­velő könyvtárosképzés előmozdításával is stb. Népi kormányzatunk mind­eme alkotásai boldog felemelkedésünk útjának egy-egy újabb állomását jel­zik. Bölcsőjük: 1945 á­prilis negyedike. K­edves olvasóinknak *­­Istentől áldod h­úsvéli ünnepeket kívánunk

Next