Unitárius Élet, 1967 (21. évfolyam, 1-4. szám)

1967-01-01 / 1. szám

XXI. ÉVF. 1. SZÁM 1967. JANUÁR—MÁRCIUS Húsvét Lukács 24. 5—6. ,,Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott”! Ha az evangéliumokban a Húsvét történetét figyel­mesen végigolvassuk, nyomban szemünkbe tűnik az a tény, hogy az egyes evangéliumoknak a húsvéti feltá­madásról szóló tudósításai különböznek egymástól. Vi­lágos tehát, hogy az evangéliumok szerzői egy hitbeli tényt, a saját interpretálásuk mértéke szerint adnak elő. Ez természetes is, miután ma már tudjuk, hogy az evangéliumok nem történelmi tankönyvek, nem az­zal az igénnyel írattak meg, hogy tényleges történelmi eseményeknek hiteles tudósításait adják. Nem is ter­mészettudományos igényű írások, amelyeknek az len­ne a célja, hogy egy rendkívüli természeti történésről és meglepő eseményekről szakszerű leírást adjanak, hanem olyan könyvek az evangéliumok is, mint ame­lyek keletkezésük korában egy meghatározott jellegű közösség számára bizonyságot akartak tenni a szer­zőnek hitéről, benső meggyőződéséről. Az evangéliu­mok húsvéti történetei, ha különböznek is egymástól az ún. „keret-történet" tekintetében, egy dologban mind­annyian egyezést mutatnak, hogy ti. az Embernek fia „feltámadott!” Az Emberfia feltámadásába vetett hit a húsvéti gondolat lényegét alkotta és bizonyos értelem­ben ezt alkotja ma is számunkra, unitáriusok számára is. Természetesen nem arról van szó, hogy mi a szó fi­zikai értelmében a halálban megsemmisülő, elporladó testi feltámadásban hinnénk, hanem abban hiszünk, amiben őskeresztény eleink is hittek! Hogy ők miben hittek, azt a legjobban a keresztelésről vallott hitük és meggyőződésük világítja meg. A keresztelés alkal­mával — a Keresztelő János által gyakorolt szokás szerint is — a keresztelendőt a folyó vizében teljesen alámerítették, jeléül annak, hogy a hullámsírban meg­hal és eltemetkezett a régi ember, akinek bűneit és régi mivoltát, miként a folyó vize a tisztátalanságot, úgy mossa el az isteni szeretet áramlása. A hullám­sírból újra felemelkedő ember a szó legmélyebb értel­mében új emberként halottaiból támadt fel! Feltáma­dásról van itt is szó és ez a feltámadás egyben az élet újjászületését, ha úgy tetszik, valaminek vagy valaki­nek az újként való megszületését jelzi. Az evangéliu­mok húsvéti képeiben tehát művészi képekről van szó, mert a művészi képábrázolásban sem az a lényege a képnek, amit ténylegesen ábrázol, hanem az, amit az ábrázolttal kifejezni akar. Dávid Ferenc püspöki okmányain egy címer­pecsétet alkalmazott. Ennek a címer­ pecsét-pajzsnak a felső pe­remén a következő latin betűk olvashatók: S. T. V. M. Ez latin rövidítése ennek a feliratnak: Az erdélyi uni­tárius lelkészek pecséte. A felirat alatti címermezőben egy magaslaton „a megüresedett kereszt” képe látható. A domb alatt egy folyó vize,­­amelyben egy bárány áll, amely egy füzérrel a kereszthez van hozzáerősítve. A keresztre pedig a diadalmas hitnek hófehér zászlaját tűzte a dávidferenci meggyőződés. Milyen gyönyörű evangéliumi kép és húsvéti kép a feltámadásról — Dávid Ferenc módján! Hiszen a megüresedett kereszt azt jelképezi, amit a keresztségre utaló, folyóvízben álló bárány alakja is megerősítőleg jelez, hogy ti. va­lami régi meghalt, elmúlt és valami alapvetően új megszületett. Jézust az őskeresztény korban emberi alakjában sohasem volt szabad ábrázolni, őt jelképezte azonban mindig az őskeresztény jelképeken a bárány alakja, mert a bárány volt a zsidó puska ünnep alkal­mával rendezett rituális vacsorán az „Istennek bemu­tatott életáldozat” szimbóluma. Jézus az Embernek fia meghalt a gyalázat keresztjén, a régi emberség tör­vényszerűségei szerint. És feltámadott a jánosi ke­­resztségben és feltámadott a Golgotha keresztjét kö­vető, kővel borított sír embertelen sötétségéből is, az istenfiúság emberségének valóságára! Dávid Ferenc méltán tűzte ki a diadalmas hit győzelmi fehér zász­laját a megüresedett keresztre! Azt a fehér zászlót, amely a tisztaságnak, az élet szentségének és az em­beri békének örök szimbóluma, jeléül annak, hogy a régi embernek meg kell halnia és az új embernek, aki a tökéletességre vágyik, az istenfiúság öntudatával, új életre kell feltámadnia! A Farkasréti temető őrzi egyházunk felejthetetlen emlékű lelkipásztorának, az ifjúság lánglelkű és ihle­tett nevelőjének, a fiatalon elhunyt dr. Iván László­nak sírját. Fejfájára az emlékeztető kegyelet az el­hunytnak egy klasszikussá vált vallomását írta fel: „Számunkra a kereszt az élet értelmének, az önzés le­győzésének és az áldozatos élet diadalának nagy és szent jelképe!” Iván László megértette Dávid Feren­cet, megértette, miként mi is értjük a fehér zászlóval ékesített üres kereszt húsvéti üzenetét: Új életre kell ébrednie az embernek. Le kell vetkőznie régi önmagát. Új életre kell feltámadnia annak az embernek, aki ma még meg tudja ölni az ő atyjafiát, az ő testvérét. Új életre kell feltámadnia annak az embernek, aki meg­halt, mint áldozat. Az értelmetlenül elpusztult anyák­nak és gyermekeknek, akik a napalm-bombák pokol­­tüzében haltak meg. Fel kell támadnia azoknak, akik a gyűlölet folyamában merültek el. Új életre kell ébred­nie az embernek, akit megfeszítettek Vietnamban, vagy akit megaláztak Afrikában, vagy akit meggyaláztak Európában, Ázsiában vagy Amerikában. Egyszóval újjá kell születnie, fel kell támadnia az istenfiúság öntuda­tának szépségében és szabadságában az új embernek, aki a megüresedett kereszt diadalát hirdeti! A kereszt, ez az ősi jel, talán a legősibb valamennyi szimbólum között, torzulásmentesen kell betöltse hiva­tását. Ez a kereszt a többlet jele a matematikában, a po­zitívum jele a tudományban, a segítség és gyógyítás jele az élőlények világában; ezzel e jellel lehet össze­kötni, megszorozni, hozzáadni a többletet, ezzel lehet növelni és gyarapítani a mennyiségit és kifejezni a minőségit és ez a kereszt még az élet kenyerének a jele is a beérett kalászú mezőkön! Forduljunk te­hát az Emberfia húsvéti keresztje felé és Dávid Fe­renc hitével tűzzük fel rá újra megújhodott hitünk hófehér zászlaját! R. Filep Imre püspöki helynök

Next