Unitárius Élet, 1968 (22. évfolyam, 1-4. szám)

1968-01-01 / 1. szám

(egyetértő) lelkészeknek s a maga saját személyének címerévé, jelképévé tette. Ugyanis a címerpajzs fö­lötti négy betű — STUM — annyit jelent latinul, mint: Sigillum Transilvanorum Unitariorum Ministro­rum. Magyarul: Az erdélyi egyetértő (unitárius) lelké­szek címerpecsétje. A címerpajzs két oldalán levő F és D betű Dávid Ferenc nevének , Franciscus Davi­­dis-nek a rövidítése. Ezt a címerpajzsot mint pecsétet Dávid Ferenc minden hivatalos okmányán használta. Bizonyosan tudjuk, mert okmányos bizonyíték van ró­la, hogy már 1557-ben is, ami azért is érdekes, mert minden további vitát feleslegessé tesz történészeink számára „UNITÁRIUS” nevezetünk eredetét és jelen­téstartalmát illetően! „Unitárius” tehát annyit jelent a szó dávid ferenci értelmében, mint „Egyetértő”, az­az egyetértésre törekvő! Ez természetszerűleg fejezi ki az oekumene gondolatát is! Mi ezt már a XVI. szá­zadban képviseltük és gyakoroltuk és annyira unitá­rius hitszemléletünk lényegéhez tartozik, hogy ne­vünkben mind­máig meg is őriztük; az unitárizmus­­nak az Isten-egységre vonatkozó teológiai elveit csak később hozták vonatkozásba az „unitárius” nevezettel. Ma már természetszerűleg ezt a jelentéstartalmat is szívesen vállaljuk. Húsvét van és anyaszentegyházunk megalapítása 400. évfordulójának emlékünnepére készülődvén, Isten iránti hálától hangosabban megdobbanó szívünk sze­­retetével és Dávid Ferenctől örökül kapott jézusi hi­tünknek jövőbe tekintő látásával nézünk fel a Gol­­gothára. Felujjong bennünk a húsvéti lélek, látjuk az iramló élet folyamában álló jézusi valóságot, a tavaszi virágok megújhodást hirdető ígéretének szépségét és látjuk a megüresedett keresztet, amellyen ott lobog diadalmasan jézusi hitünknek hófehér diadalmi zász­laja és nem keressük „a holtak között az élőt”, mert tudjuk, hogy rajtunk keresztül is él! R. Filep Imre püspöki helynök 2 UNITÁRIUS ÉLET Prágai békegyűlés E „vietnami” képet az angol unitáriusok „The Inquirer” c. hetilapjából vettük át. ,,Keresd a békességet és kövesd azt” (Zsolt, 34:15. b) „Mentsétek meg az embert, a béke lehetséges”. Ez volt a vezérgondolata a Keresztény Egyházak Békekonferenciájának, amely folyó évi március 31. és április 5. között tartotott Csehszlovákia fővárosában, Prágában. A világ minden tájáról, mintegy 500 dele­gátus érkezett a keresztény egyházak­ képviseletében erre a nagyjelentőségű nemzetközi béketalálkozóra. Hazánk keresztény egyházait mintegy 40 tagú küldött­ség képviselte, amelynek tagjai sorában ott láttuk ha­zai protestáns testvéregyházaknak valamennyi püspö­két és egyházi vezető személyiségét. A magyar kül­döttségben egyházunk főpásztora, R. Filep Imre püs­pöki helynök is részt vett és osztozott a prágai béke­­konferencia felelősségteljes munkájában. A Prágai Ke­resztény Békekonferencia számos bizottságban tár­gyalta meg korunk és napjaink legdöntőbb fontosságú kérdéseit és dolgozta ki javaslatait a világ békéjének megmentése érdekében. Természetszerűleg kerültek napirendre a békét elsőrendűen veszélyeztető kérdé­sek, mint pl. a vietnami háború, amelyben a szabad­ságáért küzdő vietnami nép alapvető létérdekeit ve­szélyezteti az amerikai imperializmus agressziója. Vagy a Közel-kelet számos veszélyt magában rejtő helyzete és az általános európai biztonság kérdésével összefüggő problémák. A hatalmas anyagot lapzártáig még nem állt módunkban feldolgozni s így a prágai békekonferencia nagy horderejű munkájára lapunk következő számában még visszatérünk. Öröm volt szá­munkra, hogy Prágában nyugati testvéregyházainknak számos kiemelkedő személyiségével találkozhattunk, köztük dr. John Kieblyvel, az angol unitárius egyház fejével, az IAAF-Világszövetség alelnökével, valamint az amerikai unitárius-univerzalista egyház neves kép­viselőivel, akik különösen a vietnami kérdésben tűn­tek ki bátor és unitáriusokhoz méltó állásfoglalásuk­kal. Dr. Bartha Tibor református püspök látogatása egyházunkban Dr. Bartha Tibor, a Tiszántúli Református Egyház­­kerület püspöke, a Református Konvent elnöke, a Ma­gyarországi Ökumenikus Tanács elnöke, dr. Dusicza Ferenc református­ konventi főtanácsos kíséretében látogatást tett R. Filep Imre püspöki helynöknél, feb­ruár 16-án, viszonozva püspöki helynökünknek nála tett korábbi debreceni látogatását. Dr. Bartha Tibor püspök átnyújtotta meleghangú ajánlósorok kíséreté­ben a „Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve” című jubiláris kiadványát a Ma­gyarországi Református Egyháznak. Dr. Bartha Tibor püspök felkérte püspöki helynök atyánkfiát, hogy a Magyarországi Protestáns és Orto­dox Egyházak küldöttségében, mely a III. Keresztény Béke-Világgyűlés prágai ülésére készül, vegyen részt személyesen is unitárius egyházunk képviseletében március 31 — április­i napjain. Unitárius egyházunk örömmel kapcsolódott bele a békeszolgálatnak ebbe a rendkívül fontos munkájába Amint azt lapunk más helyén hírül adtuk, R. Filep Imre püspöki helynök részt vett a prágai Keresztény Béke­ Világgyűlésen, tevékenyen munkálkodván a béke szolgálatában. Dr. Káldi Zoltán püspök kitüntetése Unitárius egyházunk egész vallásközönsége a testvéri szív örömével fogadta azt a valóban rendkívüli hírt, miszerint finn testvéreink államfője Dr. Káldy Zoltán evangélikus püspököt a Finn Oroszlán Lovag­rend I. osztályú parancsnoki fokozatával tüntette ki. E magas kitüntetés méltán érte testvéregyházunknak a szolgálatokban fáradhatatlan püspökét. „Együtt örven­dezünk az örvendezőkkel...” és ezen az úton is tol­mácsoljuk unitárius vallásközönségünk jókívánságait, kérve Isten áldását Dr. Káldy Zoltán püspök életére, hogy nemes szolgálatát a világ békéjéért, az egyházak és a népek testvéri kapcsolatainak elmélyítéséért tö­retlen erővel tudja folytatni.

Next