Unitárius Élet, 1969 (23. évfolyam, 1-4. szám)

1969-01-01 / 1. szám

XXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1969. JANUÁR—MÁRCIUS HÚSVÉT Lukács 22.17. „És a pohárt vévén, mindenekutána hálákat adott, monda: „Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között”. Az itt közölt képen lát­ható kehely a történelmi nevezetességűvé vált, ún. Zwingli-kely­mét ábrázolja. A hagyomány szerint ezt a kelyhet használta a svájci reformáció atyja, Zwingli Urlich, Glarus-i papsága idején. Akkor, amikor még nem indította el reformá­­tori mozgalmát, de lelkében már ott egyengették a re­formáció gondolatának út­ját azok a szomorú tapasz­talások, amelyeket mint tá­bori lelkész zsoldosokként hadbavonuló híveinek tra­gikus kimenetelű, véres csatáiban szerzett. Az em­ber megtöretett testének annyiszor látta véres áldo­zatként való elomlását, hogy bizonyára minden miséje alkalmával megremegett kezében ez az áldozati ke­hely, amely húsvét hősé­nek , Jézusnak megtöretett testére és kiontatott vérére emlékezett! Talán benne is ekkor ébredezhetett az a gondolat, ami ma bennünk, ma élő emberekben kell támadjon, hogy a mi urunk Jézusnak életére és halál­ra emlékeztető úrvacsorás kelyhünk az öntudatra éb­redt és istenfiúsága szelle­métől áthatott modern em­ber számára nem csupán az emberfiának megtöretett testére és kiontatott vérére emlékeztető jelkép legyen, hanem egy új és Istennek tetsző szent gondolatnak a szimbóluma, ti. a közösségre emlékezető jel legyen, amely az egyetemes emberi együvétartozásnak, s közösen szerzett emberi jónak és kézzelfogható értékeknek is testvéri szívvel való meg­osztását jelképezze. Zwingli Ulrich reformációjának 450. évfordulóját ünnepelte közelmúlt hetekben a világ. Erről lapunk más helyén bővebben is szólunk. Itt csak arra emlé­keztetünk, hogy Zwingli Ulrich volt az a reformátor, aki a reformáció egyik legsarkalatosabb kérdését, ti. az úrvacsora kérdését úgy oldotta meg, hogy annak a szent szertartásnak minden misztikumtól független jel­képes értelmű magyarázatot adott. Zwinglinek az úr­vacsora kérdésében vallott felfogását Dávid Ferenc is átvette és azt lényegében meg is tartotta. Ezt a hitfel­fogást osztjuk mi unitáriusok mai napig is. A jelképek azonban csak akkor jelentenek igazi ér­téket számunkra, ha tartal­mi lényegükben nem vesz­tik el korszerűségüket, il­letve alkalmasak arra, hogy minden kor emberének sa­ját élete számára tudja a jelkép legmélyebb üzenetét kifejezni. Lukács evangé­liumának 22. fejezetéből az idézett 17. vers Jézus utol­­sóvacsorájának egy sajátos és nagyon figyelemre méltó mozzanatát örökítette meg. Ha figyelmesen olvassuk el ennek az evangéliumnak egész „szerettetési történe­tét”, akkor nyomban rájö­vünk, hogy az idézett tex­tus az utána következő ver­sektől önmagában is meg­álló történést ír le: Minek­utána Jézus hálákat adott, vévén a pohárt, így szólt: Osszátok el magatok között. Milyen hatalmas szimbólu­ma ez Jézusnak a ma em­bere számára! Mert a ma emberét elsőrenden nem az „evilági” élet és a „túlvilá­­gi” élet egymáshoz való vi­szonya érdekli és izgatja. Nem is az a kérdése, hogy valamely hagyományos hit­nek inkarnálódott Istene hogyan ad helyettes elég­tételt önmagának a kínos kereszthalállal. A XX. század embere már fel sem teszi a kérdést, hogy feltámadhatott-e harmadnapon sírjá­ból a szó testi és fizikai értelmében a történelmi Jézus, vagy hogy „felviteték-e” testileg is az ég felhőin túl fekvő magasságos mennyországba!? — hanem azt kér­dezi a ma embere, hogy miért kell még mindig a „ko­ponyák hegyén” annyi keresztet ácsolni és ma is, közel kétezer esztendővel az emberebb­ ember megszületése után, annyiszor megtörni az ember fiának testét és oly sok milliónak ártatlanul kiontani a vérét; és mindezt csak azért, mert még mindig nagyon sokan nem tudják átvenni a jézusi emberség kezéből az életnek ama kelyhét, a közösség gondolatát, az együvétartozás test­vériségét és humánumát kifejező poharat! Képtelenek teljesíteni a jézusi felhívást, hogy mindazt, amit ez a közösségi jelkép magába zárt, ti. az élet kelyhe azt osszák szét maguk között. Mert vitathatatlan, hogy a XX. századnak ez a legdöntőbb kérdése, a mának és Zwingli-kehely

Next