Unitárius Élet, 1971 (25. évfolyam, 1-4. szám)

1971-01-01 / 1. szám

1970. december 16-án délután futótűzként terjedt el a szomorú hír, hogy R. Filep Imre 55 éves korában váratlanul elhunyt. Megfáradott szíve mondta fel a szolgálatot. Vasárnap, december 20-án a Nagy Ignác utcai temp­lomban lehajtott fejű emberek hallgatták Bencze Már­ton lelkész, egyh. főjegyző szolgálatát az egyházunkat ért eme nagy veszteségben. Az istentiszteletet köve­tően az Egyházi Képviselő Tanács és a Budapesti Egy­házközség Presbitériuma együttes ülést tartott, ahol Ferencz József főgondnok megrendült hangon jelen­tette be a gyászhírt. Javaslatára a két testület egy­hangúan úgy határozott, hogy vállalja a nagy halott temetésének költségeit. Az egyház és az egyházközség közösen magyar nyelvű szomorú jelentést adott ki, a Képviselő Ta­nács külön angol nyelvű gyászjelentésben hozta tu­domására külföldi hitrokonainknak a lesújtó hírt. R. Filep Imre Nagyszebenben született 1915. már­cius 21-én. Tanulmányait szülővárosában és a kolozs­vári Unitárius Kollégiumban végezte. Lelkészi okle­velet, kitűnő tanulmányi eredményei után, a kolozs­vári Unitárius Teológiai Akadémián szerzett. Már gyermekkorában megtanult németül és románul, ké­sőbb angolul is, annak ellenére, hogy a második vi­lágháború megakadályozta abban, hogy külföldi ta­nulmányútra menjen. 1940-ben Székelykeresztúron s. lelkész és interné­­­tusi felügyelő-tanár. 1942—44 között Kolozsvár szék­hellyel központi missziós lelkész, s mint ilyen, a besztercei unitárius gyülekezet alapítója. Áttelepül Magyarországra, ahol előbb a szentesi Népi Kollé­gium vezetője, majd 1946—53 között a hódmezővásár­helyi unitárius gyülekezett lelkésze, ellátva a szegedi leányegyházközség, valamint a szórványok, különö­sen Szentes és Orosháza, lelkészi teendőit is. 1953. november 14-én fogadja el a budapesti uni­tárius egyházközség lelkészi állását, melyre egyhan­gúlag meghívást kap a gyülekezettől. Józan Miklós egykori szószékét foglalja ezáltal el, s vezető lel­késze marad ennek a gyülekezetnek mind haláláig. 1957-ben egyházi főjegyzővé választják. 1959-ben az IARF (International Association for Religious Free­dom) Végrehajtó Bizottságának tagja lesz. E minő­ségében sokat utazott, számos előadást tartott Svájc­ban, Hollandiában, az NSZK-­ban, Angliában és Ame­rikában, szolgálván mindenütt a toleranciának, a békének, az együttmunkálkodásnak a szellemét, ma­gyar népünk és unitárius egyházunk díszére. Az IAAF 1961. évi davosi kongresszusának ünnepi szó­noka s részt vesz az 1964. évi hágai, az 1966. évi lon­doni és az 1969. évi bostoni (USA) IAAF-kongresz­­szusokon, amelyeknek előkészítésében és eredményes lebonyolításában kimagasló eredménnyel működik közre. Felszólalásaiban mindig nagy szerepet kapott a teológiai problémák gazdag és általa jól ismert változata, azokat a mai élet valóságaiból merítette s a a mai ember számára nyújtott azok által lelki erőt. Bátor szívvel állott ki a béke ügye mellett, s nagy tiszteletet szerzett szocialista rendünk iránt számos külföldi útja alkalmával. Két évvel ezelőtt részt vett a KBK prágai ülésén is. Kiváló szónok volt néhai Főpásztorunk, széles mű­veltségű gondolkodó és teológus. Szerelmese, értője és megbecsülője a szépnek és a kultúra értékeinek, maga is megáldva a teremtő géniusz sok érdekes vo­násával. Az 1968. évi erdélyi unitárius zsinaton, melyen egyházunk megalapításának 400-ik évfordulóját ün­nepeltük, Tordán tolmácsolta a Magyarországi Uni­tárius Egyház üdvözletét, s az utána pár nap múlva, augusztus 21-én sorra került budapesti zsinaton uni­tárius egyházunknak az ünnepi szónok tisztében fennkölt hangon szólott az unitárius gondolat évszá­zados harcáról s a jelen időkben betöltött fontos sze­repéről, midőn beérni láthatjuk a toleranciának és az együttműködésnek azt a szellemét, amelyet mindig fontosnak tartottunk. 1966-tól püspöki helynök, majd az 1968. évi Zsinat óta a Magyarországi Unitárius Egyház h. püspöke. Nagyon fontosnak tartotta az egyházak közötti jó­­viszonyt s mindannyiszor tanújelét adta együttmű­ködési készségének. özvegye, három férjezett leánya, öt unokája és testvérei gyászolják a szűkebb családból. De gyászolja az ő nagy családja, a magyar unitá­riusok közössége, az unitárius gondolatnak sok tízezer barátja itthon és külföldön. Igyekezünk megérteni azt az igét, amely életszem­léletének foglalata, s mely gyászjelentésén is olvas­ható: „Vigasztaljátok azért egymást és építse egyik a másikat.. . Maga pedig a békesség Istene szentel­jen meg titeket.” (II. Thess. 5.) TEMETÉSE A Farkasréti temetőben december 22-én délután 3 órakor hatalmas embertömeg állta körül a szál­longó hóesésben a koporsót, amikor azt a ravatalozó kápolnából a temető gyászudvarára kihozták. A ko­porsóra ráterítették az elhunyt szolgálati jelvényét, fekete selyem palástját. A zsoltáros ének után Bajor János debreceni lel­kész mondott megható gyászbeszédet. A palástos papok egy-egy bibliai igét idézve vettek búcsút el­hunyt főpásztoruktól. Utánuk két Luther-kabátos német lelkész, a düreni szabadelvű evangélikus gyü­lekezet pásztorai, Martin Meylahn és Ursula Sonn­tag német nyelven mondott bibliai idézettel búcsúz­tak. Ferencz József főgondnok az egyház egyeteme, az összes gyülekezetek, valamint az International Asso­ciation for Religious Freedom nevében búcsúzott a nagy halottól. Az említett nemzetközi szervezet ko­szorúját Berthe van Gennep asszony, a hágai köz­pont igazgatója személyesen helyezte el a ravatalon. Vadady Albertné, a budapesti gyülekezet gondnoka, a Máriák és Máriák nevében köszönt el az utolsó útjára induló Filep Imrétől. A temetésen az Állami Egyházügyi Hivatal kép­viseletében Miklós Imre miniszterhelyettes és Graák Károly főosztályvezető jelentek meg. Jelen volt Káldy Zoltán és dr. Ottlyk Ernő evangélikus püspök, dr. Túrós Aladár, a református zsinati iroda osztályve­zetője, dr. Berki Feriz, a magyar görögkeleti egyház adminisztrátora, Vujisics Dusán, a görögkeleti szerb egyház püspökhelyettese, dr. Várkonyi Imre kanonok, az Actio Catholica igazgatója, dr. Nagy Gyula evan­gélikus és Gerő Sándor baptista teológiai akadémiai dékánok, és sokan mások az elhunyt tisztelői közül. RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁSOK R. Filep Imre haláláról a hazai napilapok, a ma­gyar rádió, valamint a hazai és külföldi egyházi sajtó egyaránt megemlékezett. A hazai protestáns és a római katolikus egyház püspökei, a teológiai akadémiák dékánjai, az izrae­liták országos képviseletének elnöke és a budapesti

Next