Unitárius Élet, 1973 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1973-01-01 / 1. szám

XXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1973. JANUÁR—MÁRCIUS Lukács evangéliuma XXIV. 5—6. Ha az evangéliumokban a Húsvét történetét fi­gyelmesen végigolvassuk, nyomban szemünkbe tűnik az a tény, hogy az egyes evangéliumoknak a húsvéti feltámadásról szóló tudósításai különböznek egymás­tól. Világos tehát, hogy az evangéliumok szerzői egy hitbeli tényt, a saját interpretálásuk mértéke szerint adnak elő. Ez természetes is, miután ma már tud­juk, hogy az evangéliumok nem történelmi tanköny­vek, nem azzal az igénnyel írattak meg, hogy tény­leges történelmi eseményeknek hiteles tudósításait adják. Nem is természettudományos igényű írások, amelyeknek az lenne a célja, hogy egy rendkívüli természeti történésről és meglepő eseményekről szak­szerű leírást adjanak, hanem olyan könyvek az evan­géliumok is, mint amelyek keletkezésük korában egy meghatározott jellegű közösség számára bizonyságot akartak tenni a szerzőnek hitéről, benső meggyőző­déséről. Az evangéliumok húsvéti történetei, ha kü­lönböznek is egymástól az ún. „keret­ történet” tekin­tetében, egy dologban mindannyian egyezést mutat­nak, hogy az Embernek fia „feltámadott”! Az Em­berfia feltámadásába vetett hit a húsvéti gondolat lé­nyegét alkotta és bizonyos értelemben ezt alkotja ma is számunkra, unitáriusok számára is. Természetesen nem arról van szó, hogy mi a szó fizikai értelmében a halálban megsemmisülő, elpor­ladó testi feltámadásában hinnénk, hanem abban hi­szünk, amiben őskeresztény eleink is hittek! Hogy ők miben hittek, azt legjobban a keresztelésről vallott hitük és meggyőződésük világítja meg. A keresztelés alkalmával — a Keresztelő János által gyakorolt szo­kás szerint is — a keresztelendőt a folyó vizében tel­jesen alámerítették, jeléül annak, hogy a hullámsír­ban meghal és eltemetkezett a régi ember, akinek bűneit és régi mivoltát, miként a folyó vize a tisz­­tátalanságot, úgy mossa el az isteni szeretet áram­lása. A hullámsírból újra felemelkedő ember a szó legmélyebb értelmében új emberként halottaiból tá­madt fel! Feltámadásról van itt is szó és ez a fel­támadás egyben az élet újjászületését, ha úgy tetszik, valaminek vagy valakinek az újként való megszüle­tését jelzi. Az evangéliumok húsvéti képeiben tehát művészi képekről van szó, mert a művészi képábrá­zolásban sem az a lényege a képnek, amit ténylege­sen ábrázol, hanem az, amit az ábrázolattal kifejez­ni akar. Dávid Ferenc is ezért választotta az erdélyi refor­mált papságnak és saját maga személyének címeréül ezt az itt fent közölt címerpajzsot, pecsétet. Páratlan a maga nemében. Tökéletes kifejezése az evangélium­ban hirdetett gondolatnak. Jól véssük szívünkbe ezt a képet, hiszen Dávid Ferenctől örököltük, mint uni­tárius hitünknek legközpontibb lényegét kifejező szimbólumát. Jól nézzük meg ezt a képet: az őske­resztények idején Jézust emberi alakban nem volt szabad ábrázolni. (És ez is szép unitárius gondolat.) Nem babonás félelem tartotta vissza őket az ember­ábrázolástól honom '­ fonosztolo| Tt'«J­enjr Pójó»* k­alka vagy bronzba vésett szoborképét látták a bazilikában félistenként felállítani ahhoz, hogy mindent elköves­senek, hogy Jézussal ez meg ne történhessék! Nem bebalzsamozott testet, nem érzékszerveket gyönyör­ködtető alakot akartak Istenként kiábrázolni. Hanem a képet is az igazság jelképeként, mint eszközt akar­ták igénybe venni az evangéliumi gondolat jobb meg­értése érdekében. Jézust mindig az Agnus Dei, Isten báránya képében ábrázolták. Így áll előttünk címer­pajzsos képünkön is. Benne áll az iramló folyam vi­zében, amely a haladó élet örök változását és örök mozgását jelképező életfolyama. Virágfűzér köti össze a golgotái kereszttel. Ez a viráglánc is a megújhodott élet tavaszos hírnöke, amely arról beszél, hogy a vi­rágzást követni kell majd a termés beérésének is. És a kereszt, amely elválaszthatatlan Jézustól, mint az Isten „bárányá”-tól, üres. Hiába szegezték erre a keresztre az ember fiának meggyötört és meggyalá­zott testét és vele együtt az új és istenibb igazsá­got, hiába keresed, akármilyen gyötrelmet állott is ki a meggyalázott és megalázott testet és a megfeszí­tett és töviskoszorúval koronázott igazságot — nincs már a kereszten! Nem lehet a holtak között keresni az élőt, mert már feltámadott! A kereszten a meg­kínzott és megalázott ember fiának teste helyett ott van diadalmat vett hitének győzelmi fehér zászlaja. Igen a diadalmas hit fehér lobogója a megüresedett kereszten! Ez a legunitáriusabb szimbólum. Ez a Dá­vid Ferenc-i címer unitárius keresztje. Sokszor merült fel anyaszentegyházunkban a gon­dolat, hogy a kényszeregyezségekkel ránk kényszerí­­tett szertartásainknak és szokásainknak unitárius re­vízióját végezzük el és vizsgáljuk meg, hogy a kor­szerű és modern unitárius teológiai elvek szempont­jából nekünk van-e „a keresztről szóló teológiánk?” Nos, eme lényeges teológiai kérdésről nem kell vitat­koznunk, mindaddig, míg hű és korszerű követői aka­runk maradni az első századok unitárius keresztény­ségének és minden­esetre egyházalapító első püspö­

Next