Unitárius Élet, 1973 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1973-01-01 / 1. szám

künk eme teológiai elvéhez, amellyel ezt a szimbólu­mot az erdélyi unitárius (egyetértő) lelkészeknek s a maga saját személyének címerévé, jelképévé tette. Ugyanis a címerpajzs fölötti négy betű — STUM — annyit jelent latinul, mint Sigillum Transilvanorum Unitariorum Ministrorum. Magyarul: Az erdélyi egyetértő (unitárius) lelkészek címerpecsétje. A címer­pajzs két oldalán levő F és D betű Dávid Ferenc ne­ve latin formájának , Franciscus Davidisnak a rövi­dítése. Ezt a címerpajzsot mint pecsétet Dávid Ferenc minden hivatalos okmányán használta. A Farkasréti temető őrzi egyházunk felejthetetlen emlékű lelkipásztorának, az ifjúság lánglelkű és ihletett nevelőjének, a fiatalon elhunyt dr. Iván Lászlónak sírját. Fejfájára az emlékeztető kegyelet az elhunytnak egy klasszikussá vált vallomását írta fel: „Számunkra a kereszt az élet értelmének, az ön­zés legyőzésének és az áldozatos élet diadalának nagy és szent jelképe!” Iván László megértette Dávid Fe­rencet, megértette, miként mi is értjük a fehér zászló­val ékesített üres kereszt húsvéti üzenetét: Új életre kell ébrednie az embernek. Le kell vetkőznie régi ön­magát. Új életre kell feltámadnia annak az ember­nek, aki ma még meg tudja ölni az ő atyjafiát, az ő testvérét. Új életre kell feltámadnia annak az ember­nek, aki meghalt, mint áldozat. Az értelmetlenül el­pusztult anyáknak és gyermekeknek, akik a napalm­bombák pokoltüzében haltak meg. Fel kell támadnia azoknak, akik a gyűlölet folyamában merültek el. Új életre kell ébrednie az embernek, akit megfeszítet­tek Vietnamban, vagy akit megaláztak Afrikában, vagy akit meggyaláztak Európában, Ázsiában vagy Amerikában. Egyszóval újjá kel születnie, fel kell támadnia az istenfiúság öntudatának szépségében és szabadságában az új embernek, aki a megüresedett kereszt diadalát hirdeti! Húsvét van, Isten iránti hálából hangosabban meg­dobbanó szívünk szeretetével és Dávid Ferenctől örökül kapott jézusi hitünknek jövőbe tekintő látá­sával nézzünk fel a Golgothára. Felújjong bennünk a húsvéti lélek, látjuk az iramló élet folyamában álló jézusi valóságot, a tavaszi virágok megújhodását hir­dető ígéretének szépségét és látjuk a megüresedett keresztet, amellyel ott lobog diadalmasan jézusi hi­tünknek hófehér diadalmi zászlaja és nem keressük „a holtak között az élőt”, mert tudjuk, hogy rajtunk keresztül is él! (Részletek az Unitárius Élet 1967. és 1968. évi szá­maiban megjelent írásokból.)­ ­ R. Filep Imre Diether Gehrmann az IAAF új főtitkára A heidelbergi, tavaly nyáron tartott IARF kong­resszus és közgyűlés értékes határozatot hozott. Meg­szüntette az eddigi félmunkaidőben dolgozó több tit­kár munkakörét és főfoglalkozású főtitkárt állított munkába. Diether Gehrmann unitárius lelkész 1972. november 1-én foglalta el új munkakörét Hágában az IAAF központi irodájának élén. 1929. március 5-én szüle­tett. Édesapja Max Gehrmann lelkész az Offen­­bachban, még a múlt század közepén alakult szabad­elvű gyülekezetnek, a Frei-Religiöse Gemeinde-nak a lelkipásztora, aki a hitleri uralom nehéz éveiben sok üldöztetést szenvedett. Fia, egyetemi tanulmányait a mainzi és a frank­furti egyetemeken kezdte meg, ahol pedagógiát és filozófiát hallgatott. Teológiai tanulmányait az ame­rikai unitáriusok két főiskolájában a chicagói és a berkeley-i teológiai fakultáson végezte el 1954—57 közötti éveikben, utóbbi helyen nyerte el lelkészi o­k levelét. Hazatérése után édesapja utóda az offen­­bachi gyülekezetben, 1958—1966 közötti években. Kora ifjúsága óta — utóbb feleségével, Dorle-val együtt, részt vesz előbb a szabadelvű ifjúsági mozga­lomban, majd az IAAF munkájában. Jelentős szere­pe volt az említett években abban, hogy az NSZK különböző haladó szellemű és liberális csoportjai kö­zött jó együttműködés jött létre. 1966—67-ben cserebel­ lész az amerikai philadelphiai univerzalista gyülekezetben, míg ennek papja R. Gelsey ezen idő alatt Offenbat­hban szolgált. 1967— 1972 közötti éveikben az Egyesült Államokban New York közelében levő Pomona városában működő uni­tárius gyülekezetének lelkésze. 1969-ben tevékeny sze­repet vállal abban, hogy dr. Robert N. Westet válasz­szák meg az unitárius univerzalista egyház elnökévé. Említett idő óta ő képviseli az amerikai unitáriusokat az IARF végrehajtó bizottságában, ahol széles látókörű felkészültségéről és gyakorlati kérdések megoldása iránti fogékonyságáról is bizonyságot tett. Egyhangú jelölés alapján hívta el az IARF közgyűlése új mun­kakörébe. Amerikában töltött évei alatt ismerkedett meg közelebbről a faji kérdés fájó sebeivel és tevé­keny részt vállalt a rasszizmus elleni küzdelmekben. Az ő állásfoglalása alapján tiltakozott az IARF el­nöki tanácsának január elején tartott ülése a Viet­nami Demokratikus Köztársaság területének kímélet­len amerikai bombázása ellen. Az IAAF új főtitkára március hó folyamán látoga­tást tett Csehszlovákia unitárius és huszita egyhá­zainál, valamint Magyarország és Románia unitárius egyházainál, hogy megismerje e három szocialista ál­lamban levő egyház életét, melyeknek a XVI. századba visszanyúló haladó hagyományaival már tanulmá­nyai rendjén megismerkedett. Magyarországi látogatásáról lapunk legközelebbi számában részletesen beszámolunk. Kedves Olvasóinknak Istentől áldott kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 2 UNITÁRIUS ÉLET

Next