Unitárius Élet, 1977 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1977-01-01 / 1. szám

XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1977. JANUÁR—MÁRCIUS AZ ÉLET ÖRÖKKÉVALÓ Lukács 24,5. Kezdet és Vég! Honnan jöttünk és hová megyünk? Titokzatos, rejtélyes kérdések, melyekre a huszadik század nagykészültségű tudósai sem tudnak teljes bi­­zonyosságú érvekkel kielégítő feleletet adni. Élet és halál! Valóság és megsemmisülés! Van-e áthidaló, ki­­békítő gondolat, mely e kettőt elválasztó, szédítően mély szakadékot összekötné? A húsvét örömüzenete a halhatatlanságot hirdeti. A Názáreti Jézus, kit megfeszítettek, feltámadott, sír­ját üresen találták. Kétkedő megrendüléssel gondo­lunk az első húsvét csodás eseményére. Emberek va­gyunk, és a halál mindnyájunknak közös sorsa. Élünk-e hát, ha egyszer meghaltunk? Feltámadott-e valóban Jézus? Kétségeink között kézzelfogható bizo­nyosságokat keresünk. A tudomány megállapítása sze­rint a halál végenyészet. Az universumnak, a világ­mindenségnek Isten rendelte, örök és változatlan tör­vénye ez, hogy a sírból még nem jött vissza senki. Feltehető, hogy mások lettek volna ezek a vaskövet­­kezetességű törvények kétezer évvel ezelőtt? Avagy talán az akkor élő emberek rendelkeztek hiányos is­meretekkel? Nem, keresztény testvéreim! Aki a világmindenség törvényeit ismeri, tudja, hogy a halál nem az elmú­lást, ellenkezőleg egy új élet kezdetét jelenti. Gon­doljunk csak az elvetett magra, mely megrothad előbb földi sírjában, hogy azután diadalmas, új életre ser­kenjen! Az életnek isteni szent törvénye, hogy „Sem­mi meg nem hal, minden csak változik egy örök lé­ten át”. ... És, ha elolvassuk az Írást, az evangéliumok csodás történeteit, melyek elmondják a nagy ese­ményt, rádöbbenünk, hogy azok a kétezer év előtt élő egyszerű emberek, milyen bizonyossággal megértették az élet örökkévalóságának törvényét. Kételkedhetik-e bárki is abban, hogy ők lelki élményükben valóban látták a Mestert halála után is? Hangját hallották a szellő susogásában, gondolatait hordozták élő lelkiis­meretükben. Öröm, diadalmámor töltötte be szívüket, hogy bár megölte őt az emberi gonoszság, csúfosan keresztre feszítette a hatalmi vakság: ő azért velük maradt! Új életre támadt cselekedeteikben, munká­jukban. Őt hirdetni, az ő tanításait másokkal is meg­ismertetni, ezért éltek ők, és ő bennük. Meghalhat-e hát valaki, kinek magasztos lénye, tanai új egyénisé­geket formálnak eszméi jegyében? Nem! Bizonnyal nem! Így gondolták, így hitték ők is: a tanítványok! Hitüket bátran tovább adták, míg végre a hit testet öltött, a szent képzelet valóra vált. Közel kétezer éve ünnepli a keresztény világ a fel­támadás ünnepét, s hányan vannak, akik még mindig a Názáreti Jézus testét keresik! Holtak között az élet! Az örökké élő Jézusnak tanításai, cselekedetei, halála és feltámadása maga a keresztény ember. Lényegét, egyéniségét, jelenét és jövőjét ő építi minden igaz ke­resztény embernek. Példájával megtanított, hogy a lé­lek halhatatlan, és amikor a test visszatér eredeti poralakjába , tovább folytatja szabadon isteni el­­hivatását... Ezért a mi küzdésünk itt, e földi téreken, nem hiá­bavaló, Unitárius Testvéreim! Küzdelmeinknek a tö­kéletesedés után nem a büntetés vagy jutalmazás méltatlan érzete a mozgató rugója. Vagyunk, törek­szünk, hogy tökéletesebb életet éljünk a látszólagos elmúlás után, hogy így közelebb juthassunk Hozzá, ki maga az örök tökéletesség, a végtelen élet. A kételkedés gyönge pillanataiban gondoljatok ar­ra, hogy az élet olyan, mint a nagy óceán kiálló földrészeivel, számtalan sok szigetvilágával. Mi a ki­álló részeket, szigeteket ismerjük csupán. A vizek végtelen mélységei, melyek pedig a vízből kiálló, előttünk ismert részeket egymással összekötik, előt­tünk rejtve vannak. Éppen így vannak az életnek olyan rejtett jelenségei, melyek összeköttetésben álla­nak ugyan az általunk már ismert tényekkel, csak­hogy mi azokra még nem jöttünk rá. De azért senki sem mondhatja, hogy azok ne léteznének. Az isme­retlenséget vagy tudatlanságunkat azonosíthatjuk-e a nemlétezéssel? Oszoljon hát a kétség homálya szívetekről, Test­véreim! Igaz örömmel, benső meggyőződéssel valljuk a húsvéti nagy igazságot: a halál nem végenyészet, hanem változás csupán, teremtési eszköz, mely a fej­lődés menetét viszi szüntelenül előbbre. A feltáma­dás egy új, tökéletesebb élet. Ő, a Názáreti Mester, nem halt meg, feltámadott, mert nincs halál, nincs megsemmisülés, az élet végtelen, a változás örök. Az Unitárius Élet 1950. évi áprilisi számából Győrfi István Zsinati főtanácsi ülésünk időpontja: 1977. szeptember 17—18. A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Taná­csa 1977. január 28-án BARTÓK BÉLA főgondnok el­nöklete alatt tartott ülésén az elmúlt félévben felmerült problémákat tárgyalta meg és hozott érdemi határoza­tokat. A tárgysorozatból kiemelkedik az a határozat, hogy a Zsinati Főtanácsi ülést 1977. szeptember 17—18. napjaira — szombat—vasárnap — Budapestre, a Nagy Ignác utcai templomba összehívja. E gyűlés fő feladata a hatéves ciklus lejártával esedékes választások meg­­ejtése. Egyházi Törvényünk előírja, hogy püspökké és fő­gondnokká csak azok közül a személyek közül választ­hat a zsinat, akiknek megválasztásához az 1 1971. sz. Ál­lami Egyházügyi Hivatal rendelkezése alapján az előze­tes hozzájárulást az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke megadta. AZ EGYHÁZI KÉPVISELŐ­TANÁCS, említett napon BAJOR János egyházi főjegyző és dr. GYARMATHY László főgondnokhelyettes elnöklete alatt tartott ülé­sén egyhangúsággal, ellenszavazat és tartózkodás nél­kül határozott, hogy kéri az Állami Egyházügyi Hiva­tal elnökét, MIKLÓS IMRE államtitkárt, hogy járuljon hozzá a jelöltek újraválasztásához. Az említett döntést BENCZE Márton előadó-titkár az Állami Egyházügyi Hivatal elnökéhez felterjesztette.

Next