Unitárius Élet, 1979 (33. évfolyam, 1-6. szám)

1979-01-01 / 1. szám

kéletesebb élet majd kívülről jön és teszi szebbé, teljesebbé életün­ket. Pedig mindenki tudja, hogy ha vannak is csodák, azok sohasem kívülről érkeznek hozzánk, azok bennünk fakadnak. Ha önéletünk teljesebbé válását reméljük, méltán tesszük azt. De a változásnak ön­magunkban kell megtörténnie. A szebb, a jobb, a tökéletesebb szüntelenül remélhető — ha — ma­gunk is megfeszítjük erőinket ezek­nek érdekében. Miként alapigénk tanítja, önvizsgálattal, alázattal le kell vetnünk hibáinkat, bűneinket, önzésünket, s akkor megújulhat az ember. Igen, az ember egyedül ké­pes a teremtett lények között, a szüntelen megújulásra. Ebben és csakis ebben az állandó önművelés­ben, önmegigazításban remélhetjük a boldogabb holnapot, így a boldo­gabb új esztendőt is. A vallások azt tanítják, hogy az ember Isten képére teremtetett. Is­tent hordjuk magunkban, aki maga a szépség, jóság, igazság, hűség és szeretet. Ha ezeket a vonásokat, jegyeket életünkben maradéktalanul megvalósítjuk, ha nem teszünk en­gedményeket az ellenkezők irányá­ban , akkor valóban Isten képére hasonlítunk. Csak így közeledhe­tünk Istenhez és igazi önmagunk­hoz. Egyházunkban, ősi szokás sze­rint, istentisztelettel kezdtük az 1979-ik esztendőt is. Kértük Istent, hogy vigyázzon ránk, őrizzen meg, segítsen meg az új esztendőben. Rendíthetetlenül hisszük, hogy ir­galmas Istenünk meghallgatja ké­résünket. Isten valóban segít, megáldja az új esztendőt is — ha — ... felöltöz­­zük „amaz új embert, aki Terem­tőjének képmására állandóan meg­újul, hogy egyre jobban megis­merje őt...” (Pál: Kolossébeliek­­hez 3,10). Bajor János Örömünkre szolgál, hogy emlékezésünkben nem állunk egyedül. A Magyar Tudományos Akadémia már május 15—19. napjain, az egykor töröktől is ostromolt Siklós várában előadássorozatot tart, melyen neves hazai és külföldi tudósok emlékeznek annak a szel­lemi-vallásos irányzatnak az elindulásáról, első küzdelmeiről, melyet mi unitárizmusnak nevezünk. Ez a vallásos irányzat, a XVI. század második felében, magyar földön alakult első ízben egyházzá. Augusztus havának kilencedik napján Budapesten zsinati ün­nepséget tartunk, melyen megemlékezünk arról az emberről, akit Jézus egyik legjobb tanítványának tartunk, s akinek példaadását és hitét ma is követjük. Zsinatunkat aug. 11—12. napjain követi a kolozsvári zsinat, majd a dévai várban, az egykori börtöncellában elhelyezzük az em­lékezés élő virágait. Dávid Ferenc az apostol szavaival figyelmeztet, hogy emléke­zésünk és ünnepszentelésünk akkor lesz méltó őhozzá, ha az evan­gélisták munkáját cselekedjük, s szolgálatunkat teljesen betöltjük. Dr. Ferencz József Dr. Borbély Samu kitüntetése — Dr. Borbély Samu ny. egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Aka­démia levelező tagját a miskolci Ne­hézipari Műszaki Egyetem 1978. de­cember 7-én tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. A kiváló mate­matikatudós kolozsvári Unitárius Kollégiumunk neveltje és jeles diák­ja, annak idején a Kriza János ön­képzőkör nagymúltú folyóiratának, a „Remény”-nek tudományos szerkesz­tője is volt. Régi iskolájához való ra­gaszkodását mutatja, hogy 1975-ben részt vett a kollégium diákjainak 50 éves érettségi találkozóján. A mis­kolci ünnepélyes avatáson mondott beszédében élete tanulságát így fog­lalta össze: mindig követni kell a lelkiismeret emberi parancsait. Ami­kor kitüntetéséhez, élete munkájá­nak e méltó megbecsüléséhez gratu­lálunk, ezt azzal az érzéssel tesszük, hogy az alapelvül vallott gondolat kialakításában a kolozsvári alma mater szelleme is értékes útravalót adott. 2 UNITÁRIUS ÉLET A Kriza önképzőkör levele Arany Jánoshoz A M­agyar Tudományos Aka­démia kézirattárában őrzött kiadatlan Arany János levele­zés között találta az alábbi érdekes levelet és Arany Já­nosnak arra adott távirati vá­laszát dr. Gergely Pál, a ko­lozsvári unitárius kollégium Kriza önképzőkörének 1919/20. iskolai évi elnöke, az ismert irodalomtörténész, aki szíves volt azt közlés céljára az Uni­tárius Életnek átengedni. A KRIZA ÖNKÉPZŐKÖR LEVELE ARANY JÁNOSHOZ Mélyen tisztelt Uram! Az unitá­rius tanodák ifjúsága, tanáraival egyetértve elhatározta, hogy a szé­kely népköltészet halhatatlan gyűj­tője s feledhetetlen költő és püspök, KRIZA JÁNOS szülőházát (Nagyaj­­tán) emléktáblával jelölendi meg f. é. júl. 16-án, s ez alkalomra em­lék­albumot fog kiadni. Bocsássa meg nekünk, parányok­­nak, édes hazánk legnagyobb költő­je, ha Kriza iránti lelkesedésünk túl­­bátorrá teszen! Óhajtásunk szerfe­lett merész, tán a lehetetlennel ha­táros. Mindazonáltal a cél nemes volt a reményt, a remény hitet ad, a hit pedig bátorságot önt belénk alázatos kérésünket nyilvánítani. Ha a Toldi-trilógia alkotója néhányso­­ros költeménnyel szerencséltetné irodalmi vállalatunkat, mellyel Kri­zának­ akarunk áldozni: meg va­gyunk győződve, nagyobb s kedves­ elégtétel lenne ez Kriza szellemé­nek, s a szellemiét őszintén tisztelő Unitárizmusnak, — mintha az a tár­sadalom hozná babérkoszorúját a költő szülői házára, mely oly kevés elismeréssel adózott, míg élt, a szé­kely csalogánynak. — Az emléklap tiszta jövedelmét a takarékpénztár­ban fogja elhelyezni, s kamatait ön­­képzőköri pályamunkák díjazására fordítandja. — Ha bátorságunk nem tolakodás, legyen szabad mélyen tisztelt Uraságod legbecsesebb vála­száért esedezünk: remélhetjük-e, hogy becses költemény küldeményé­vel e hó 28-ig megajándékozni ke­gyeskedik? Ha ellenben bátorságunk túl ment az illem s a józan ész ha­tárán, legbecsesebb elnézését kér­jük, így is, úgy is maradunk M. T. Uraságodnak alázatos szolgái, a szerkesztőbizottság nevében: Kovács János igazg. tanár, az ünnepély ve­zetője, Győrffy József, Székely Jó­zsef és Gábor Albert. —­ Kolozsvár, 1882. jún. 10.” Arany János egészsége élete utol­só heteiben leromlott. 1882. októ­berében akadémiai hivatali lakásán el is hunyt. Érthető tehát, hogy a kolozsvári Kriza Önképzőkörtől ka­pott levél vétele után, 1882 nyarán a következő távirattal válaszolt: Kovács János tanár úrnak, Ko­lozsvár. Folyvást szenvedek, nem látok: visszavonultam az irodalomtól, nem küldhetek verset. Arany. Közli: dr. Gergely Pál ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE Az Országos Anyag és Árhivatal közleményére hivatkozással szeretet­tel értesítjük előfizetőinket, hogy a sajtótermékek árának megváltozásá­val kapcsolatban 1979. február 1-től kezdődően az Unitárius Élet belföl­di előfizetési ára 48 Ft-ra, a külföld­re történő előfizetések ára 80 Ft-ra változott. A különbözet kizárólag a lelkészi hivatalok, vagy kiadóhiva­talunk útján egyenlíthető ki. LAPZÁRTA UTÁN: Benczédi Domokos ny. unitárius lelkész — útban Amerikába —, Bu­dapesten január 16-án, 80. éves ko­rában váratlanul elhunyt. A Farkas­réti temetőben helyeztük örök nyu­galomra nagy részvét mellett. Mun­kásságáról következő számunkban emlékezünk meg. Áldott legyen em­léke.

Next