Unitárius Élet, 1986 (40. évfolyam, 1-6. szám)

1986-01-01 / 1. szám

Újévi köszöntések A történelemben először fordult elő — s ez a genfi találkozó egyik látható jele —, hogy Mih­ail Gorba­csov, A Szovjetunió vezetője és Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke egymás fővárosá­ban kölcsönösen televízión üdvözölték az amerikai és a szovjet népet az 1986. esztendő első napján, a béke évében. Reméljük, hogy e szép kezdeményezés még sok eredményes gyümölcsöt fog teremteni és közelebb vi­szi az egész emberiséget az atommentes fenyegetéstől a béke reménysége felé. 2 UNITÁRIUS ÉSET Cremidus in unum Deum HIT A hit tárgya sokféle lehet, a m­indaz, ami az ember lelki, szellemi igényét maradéktalanul kielégíti, kitölti. A művészetek megszállottja hisz a szépségben, a forradalmár ,az elveiben. Ha hitről beszélünk, általá­ban vallásos hitre gondolunk. Ennek két pólusa van: a végtelen Isten és a véges ember. Mi, unitáriusak, hiszünk Istenben és­­a haladó emberben. Hiszünk a lélekben és a lelkiismereti szabadságban. Hiszünk a fejlődésben és a humanizmusban. Jövőnket illetőe­n optimisták vagyunk. LÉLEK Az ember bár fizikailag anyagi felépítettségű, van­nak lelki jelenségei: értelem, szeretet, szépérzék, igaz­­ságérzet, amelyek túlmutatnak a fizikai kötöttségeken, a múló testi valón. Lelkünk van, érzelmeink és gondo­lataink vannak, melyek nincsenek kitéve idő és tér korlátainak. Elképzelhetetlen, hogy csak maréknyi porhüvelyünk hordozná e jegyeket és valóságokat. Ho­gyan plántálhatna belénk eszméket és eszményeket egy lélektelen univerzum? Lennie kell egy örök léleknek, forrásnak, amelyből minden ered. „Meggondolás őrkö­dik feletted, értelem őriz téged.” Péld­a:11. Lelkünk isteni eredetű, s miként szent az Isten, úgy szent a lelkünk is. ISTEN A relatív, a viszonylagos feltételezi az abszolútu­­mot. Mi ezt nevezzük Istennek. Pontosan leírni nem tudjuk. Az örökkévaló Isten mindig több volt, mint amit az ember el tudott róla mondani. Minden em­ber alkotta istenarc szegényes. Isten mindig mögötte és túl van a róla alkotott képeken. Az ember régen felismerte, hogy a világban rend és törvényszerűség uralkodik. Minden egy láthatatlan kézre mutat. E te­remtő és fenntartó kéz, ez az akarat mindenben fel­ismerhető. „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.” ApCsel 17,28. Legtöbbet Róla az ember mondhat. Mi Isten képmásai vagyunk. Méltán érezzük magunkat Isten gyermekeinek, hiszen mi kaptuk a legtöbbet a Teremtőből. A végtelen, egyetlen Istennek, Atyánk­nak lelkét viseljük magunkban. Isten lélek. Isten szeretet. Isten a mélység. JÉZUS Az idők során sok kiváló ember kereste az utat Is­ten felé. (Zoroaster, Jézus, Buddha, Mohamed.) Mi Jézus tanítványainak valljuk magunkat. Eszményké­pünk és tanítónk a történelmi Jézus. Benne az örök emberi ideált látjuk, a szeretet prófétáját, az áldozat­­vállalás kálváriás hősét. Csodáljuk diadalmas hitét és lelkierejét, amellyel le tudta győzni kétségeit, sőt ha­lálfélelmét. Életének legnehezebb pillanataiban is rendíthetetlenül bízott Istenben. „Múljék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.” Mt 26,39. Tanításainak lényege röviden összefoglalható: Isten lélek, őt lélekben és igazságban kell imádni... Szeresd az Istent és szeresd az em­bert ... Erre tanít minket Jézus. PESTLŐRINC javítják a templomot AMERIKAI VENDÉGEK LÁTOGATÁSA Az amerikai unitárius univerzalista egyház 1985-ben új egyházi elnököt és moderátort — főgondnokot — választott dr. William Schulz eddig alelnök és Natalie Gulbrandsen asszony, az IARF végrehajtó bizottságá­nak tagja személyében. Nevezettek 1986. április elején részt vesznek az ang­liai unitáriusok Leicesterben tartandó évi közgyűlésén. Tervük szerint ápr. 8-án érkeznek repülőn Budapest­re. Mivel tervük szerint a következő vasárnapon, ápr. 13-án már a kolozsvári unitárius templomban akar­nak szolgálni, tiszteletükre 1986. április 10-én, csütörtökön du. 5 órai kezdettel nyilvános egyházi képviselő­tanácsi ülésen fogadjuk őket Nagy Ignác utcai templomunkban. Az istentisz­teleti részen dr. Schulz elnök szolgál, majd a főgond­­nokasszony tolmácsolja az amerikai és kanadai uni­tárius univerzalisták üdvözletét. A megnyilatkozásokat magyarul tolmácsoljuk. Kérjük, mindenki jegyezze elő a dátumot, hogy mi­nél nagyobb számban fogadhassuk kedves vendégein­ket, akik első ízben látogatnak el hazánkba. (Szűcs György felvétele)

Next