Unitárius Élet, 2000 (54. évfolyam, 1-6. szám)

2000-01-01 / 1. szám

Tisztelt Olvasóink! Az Unitárius Élet idei számaiban - a millenniumi év jegyében - rend­szeresen merítünk az eltelt évszáza­dok alatt összegyűlt magyar kulturális örökségből, a nyelvi, művészi, törté­nelmi emlékek, hagyományok, leletek, tárgyak gazdag tárházából, amelyek­kel őseink nyomot hagytak maguk után, s egyben kijelölték a mi utun­kat is. Első számunkban a magyar rovás­írásról ejtünk néhány szót. Talán sokan tudják, hogy az írás fel­találását a mezopotámiai sumér nép­nek tulajdonítják (Gilgames-eposz). Ez az írás kezdetben képírás, amely­ből hosszú idő alatt alakult ki az ék­írás, majd a rovásírás, ami lényegé­ben már betűírás volt. A magyarok ősei az Azovi-tenger környéki óhazában már a IV. század előtt ismerték a valószínűleg főní­ciai eredetű rovásírást, amely a pogány magyarság általánosan használt írá­sává vált. A kereszténység felvétele és a latin­betűs írás elterjedése után a rovás­írás még sokáig fennmaradt az elkülö­nülten és önálló szervezetben élő székelyeknél. Bonfini, Mátyás király történetírója, így jellemzi a székelyek rovásírását: „Scythiai betűik vannak, kevés jeggyel sok értelmet kifejeznek”. Az első oldalunkon látható nagy­­szentmiklósi aranykincs egyes darab­jai is rovásírásosak, bár a tudomány ezt az írást türk eredetűnek tartja. Egész évben közölni fogjuk Kányá­­di Sándor „Küküllő Kalendárium” című versciklusából az éppen aktuális évszakot, amelyhez Pál Balázs készí­tett rovás­írásos változatot. Akiket érdekel ez a téma, és szí­vesen megismerkednének ezekkel az írásjelekkel - esetleg hogy összeha­sonlítsák az eredetivel -, azoknak itt küldjük a magyar rovásírás egységes jelrendszerét. Alapjel 2 UNITÁRIUS ÉLET 1. csoportI 2 csoportII 3 csoportA 4 csoportX 5. csoport) 6 csoport 11 n­M $3 sz J c ö (ajk am p­H USIIM r cs z v u M t­NY i d gy t zs AAAA O s s g / (e)k­X X (X)000fc)X fa ly ty iy­­y o ) iODiouxna n eonyh h­ö­ö mb00 '» f Olvassuk együtt a Bibliát hétről-hétre! január 3-9. január 10-16. január 17-23. január 24-30. február 1-6. február 7-13. február 14-20. február 21-27. február 28-március 5. Jme a magvető kiment vetni...” „... nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait...” Mt. 13-ból Mt. 13, 1-23 Mt. 13, 24-30 Mt. 13, 31-35 Mt. 13, 36-43 Mt. 13, 44-52 Lk. 14, 15-24 Lk. 15, 8-10 Lk. 15,11-32 Lk. 18, 9-14 Unitárius vallási műsorok a médiában Magyar Televízió - 1-es csatorna bemutatjuk az Unitárius Életet” „Unitárius templomok” március 6., hétfő 16.30 „Örömhír” c. műsor március 12., vasárnap 15.10 „Jó reggelt adj Istenem!” c. gyermekműsor március 25., szombat 8.00 ♦ Magyar Rádió - Kossuth adó „Egy az Isten” c. félóra február 25., péntek 13.30 március 31., péntek 13.30 Lapzárta minden páros hó 10- én van. A később beérkezett írá­sokkal szerkesztőségünk csak a következő hó lapzártáig tud fog­lalkozni. Kérjük ezt a bekülden­dő írásoknál figyelembe venni. Ellenkező esetben a szerkesz­tési és nyomdai munkák elhú­zódhatnak és késhet a lap meg­jelenése. A szerk. Laptulajdonos: Magyarországi Unitárius Egyház Főszerkesztő: Bencze Franciska Rovatvezetők: Kászoni József (hazai és határon túli kultúra), Kelemen Miklós (egyháztörténet), Rázmány Csaba (hazai egyházi tudósítások), Dr. Somogyi László (Teológiai Műhely) SZERKESZTŐSÉG CÍME: V., Nagy Ignác utca 2-4. Budapest, 1055. Telefon/fax: 311-2801 Terjeszti a Magyarországi Unitárius Egyház. Előfizethető: egyházi központunkban, a lelkészi irodákban, vagy egyházi csekken, Unitárius Élet jeligével. Évi előfizetési díj: 1200,- Ft Egyes szám ára 200,- Ft Megjelenik kéthavonta. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelős kiadó: Heltai Gáspár Kft. Index: 25 842 Készült a Cerberus Kft. gondozásában (Budapest V., Kálmán Imre u. 23. Tel.: 332-3511) Felelős vezető: Schmidt Gábor HU ISSN 0133-1272 A Magyarországi Unitárius Egyház internetcíme: www.extra.hu/mue

Next