Unitárius Élet, 2011 (65. évfolyam, 1-6. szám)

2011-01-01 / 1. szám

N­agy változások időszakát éljük. Történelmi jelen­tőségű események sora követte egymást az utób­bi hónapokban: az egyesülési folyamat határkőhöz érkezett február 26-án, amikor a Magyarországi Unitá­rius Egyház megtartotta utolsó zsinatát. Ezzel részben megszűnt a több évtizedes megosztottság: egyházunk a „Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Unitári­us Egyházkerülete” néven fog működni ezután. Az utolsó zsinat egy átmeneti alaptörvényt fogadott el ar­ra az időszakra, amíg az erdélyi egyházrésszel együtt­működve közös alaptörvény kidolgozására és elfogadására sor kerül. A munka már megkezdődött, ezzel kapcsolatban rövid beszámolót olvashatnak dr. Barabássy Sándor főgondnok helyettes tollából a 2. ol­dalon. E hasonló jelentőségű esemény volt előkészületben ezzel párhuzamosan: Elekes Botond főgondnok köz­benjárására egyházunk visszakapta a Nagy Ignác ut­cai ingatlan még állami tulajdonban lévő 49%-át. Ennek "szentesítése" szintén szerepelt az említett tör­ténelmi jelentőségű zsinat tárgysorozatában, és a hiva­talos átadásra is sor került egy ünnepélyes sajtó­­tájékoztató keretében. Mindezekről remélhetőleg kö­vetkező számunkban részletesen beszámolhatunk. Igazán az tudja felmérni, hogy milyen jelentőségű ez az esemény, aki a nemrég megjelent A Budapesti Unitárius Egyházközség története című kötetbe bele­nézett. 1890-ben épült fel az akkori Kohári utcai templom, azzal a feltétellel, hogy 50 évig az építő cég birtokában marad a haszonélvezet joga. A történelem viszont beleszólt az eseményekbe: az első világhábo­rút követő infláció miatt az épületet sikerült hama­rabb megszerezni 1921-ben... és újra elveszíteni 1952-ben. Ha ezt a 31 évet leszámítjuk, egyházunk 120 év után végre megkaphatta azt az épületet, ahol a központja, szíve, lelke van. Dávid Ferenc minden ilyen eseményben jelképet látott, és előszeretettel bon­colgatta annak értelmét... Üröm az örömben, hogy az épület csak kívülről néz ki olyan jól (címoldal), belül­ről ijesztő képet mutat. A jelképes értelem viszont ma­rad, és máris megszülettek a tervek az újjépítésre. E két jelentős eseményből levonhatjuk a következ­tetést: az unitárius élet új szakaszba lépett. Igen, jól sejtik Kedves Olvasóink, játszom a szavakkal. Meg­ismétlem tehát: az Unitárius Élet új szakaszba lépett. Ugyanis, ezentúl házon belül fogjuk szerkeszteni fo­lyóiratunkat. Ennek először is gyakorlati előnye le­het: 40%-os költség-megtakarítás és rugalmasabb munkamódszer. Itt, egyházunk egészében visszanyert székházában zajlik majd ez a munka, reményeink szerint kiszélesedett közösségünk bevonásával. Gon­dolok itt természetesen az erdélyi egyházrészre, ezért hadd nyissa meg ezt a számot az Olt folyó túloldalán lévő szomszéd falum, Ürmös lelkésze, és beszéljen nekünk az újévi álomról... Hiszen mindaz, amiről ed­dig beszámoltam megvalósult álomnak hangzik... és lehetőséget ad, hogy újabb álmokat szőjünk. Ugyanakkor, gondolunk természetesen a magyar­­országi szétszórtságban élő hívekre. Elsősorban az idősebb „atyafiakra”, hiszen sokukat valószínűleg nosztalgiával töltenek el ezek az események. Őket szólítjuk meg a 24. oldalon: küldjék el drága „filléres emlékeiket”. Ők azok, akik leginkább várják a nyom­tatott Unitárius Életet és valószínűleg kimaradnak az olyan virtuális örömökből, amelyeket például Farkas Dénes nyugalmazott lelkész háromperces emlékei szereznek, pedig épp az ő világukról szól. Kérdezzük tehát: szeretnének ilyeneket olvasni, felidézni emlé­keiket? Ha igen, kérjük, írjanak! Gondolunk tehát rájuk, gondolunk egyházközsége­inkre (10), és azokra, akik a közösségi hagyományt ápolják (19). Ugyanakkor gondolunk a fiatalokra is: a színjátszó körről, a körön lévő kedves arcokról szól a 20. oldalon lévő cikk. Gondolunk tehát a fiatal játé­kos lelkekre, de gondolunk az idősebb elmélkedőkre is (3). Gondolunk a tudományos lelkekre (4), a hazai olvasó és a külföldi társ­lelkekre (7), a gyászolókra (22), a másokat segítőkre (17)... és mivel ide több már nem nagyon fér, abban a reményben, hogy kezdő tördelőszerkesztő munkám eredménye is elnyeri majd tetszésüket, maradok üdvözlettel: Gazdag Árpád Kedves Olvasóink! UNITÁRIUS ÉLET • A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKERÜLET LAPJA Megbízott szerkesztők: Terjeszti, felelős kiadó: A MUE internetcíme: Balázsi László, Gazdag Árpád, Magyarországi Unitárius www.unitarius.hu Dr. Horn Ildikó, Kászoni József Egyházkerület Tördelőszerkesztő: Megjelenik kéthavonta. Kéziratokat nem őrzünk meg Gazdag Árpád HU ISSN 0133-1272 és nem küldünk vissza. Előfizethető lelkészi hivatalokban A folyóiratban megjelenő Írások Szerkesztőség címe: vagy befizetési csekken, nem feltétlenül tükrözik 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. Bankszámlaszám: a szerkesztőség álláspontját. Telefon/fax: 311-2801 11713005-20011631 unel@unitarius.hu Egyes szám ára: 400 Ft Következő lapzárta: Index: 25 852 Évi előfizetési díj: 2400 Ft 2011. április 10.

Next