Unitárius Élet, 2015 (69. évfolyam, 1-6. szám)

2015-01-01 / 1. szám

Újévi beszéd „Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagy­tok, és ígéret szerint örökösök. ” (Gál 3, 23-29) Újév napján ünnepet ülni azt jelenti, hogy az ember megerősö­dött bizalommal tekint a megúju­lásra. Az újév a naptári esztendő legelső ünnepe. Ekkor történik Jézus bemutatása és körülmeté­lése a templomban. Újév, római katolikus testvéreinknél Mária, Isten anyja ünnepét is jelenti. De az ünnep pogány eredete és ünneplésének módozatai is megfigyelhetők a mai napig és tapasztal­hatóak a mi közvetlen környezetünkben is. Azt is mondhatnánk egy kortárs teológussal, hogy mi a kezdet emberei vagyunk, kezdők, akiket erre maga Isten tett alkalmassá. Mi ettől függetlenül sok­szor visszariadunk kezdőségünktől. Mert türelmet­lenek vagyunk, mint az a kisgyerek, aki utazása legele­jén arról kérdez: mikor érünk már oda? Nálunk felnőtt keresztényeknél ez a kérdés valahogy így hang­zik: Mikor látszik meg már végre rajtunk, hogy Jézus emberei vagyunk? Pál apostol olyan programbeszéddel indít útnak bennünket az év első napján, ami biztató és reményt adó kezdetet sejt. Arról beszél, hogy semmi félni­valónk nincs a fejleményektől, bátran ugorhatunk, mivel az Isten keze tart minket. Az idézett bibliai versekben két fő erő feszül egymásnak: a törvény, mint tanítómester, és a Jézus­ban való hit, mint szabadság a keresztény nagyko­rúságban.­­ A szabadulás szabadságot ajándékoz az ember­nek, hogy szabad legyen Jézussal együtt élni, gondol­kozni és cselekedni. - Jézust magunkra ölteni, felölteni, mint egy ruha­darabot felvenni, nem jelent jelmezt, maszkot, ami mögé elbújhatok, ami engem átvarázsol, elmaszkíroz. Őt felölteni azt jelenti, hogy követem tanításait, együtt örülök vele, ugyanakkor együtt szenvedek vele. Mi az ember? Egy biológus szerint, ha a puszta tényeket vizsgáljuk, az ember kb. annyi foszfort tartal­maz, ami 6000 gyufaszálra elegendő, annyi zsírt, amely 50 kisebb gyertyára és annyi meszet, amely a tyúkpajta kimeszeléséhez elegendő. Annyi vasat, amennyiből 3 db 10 cm-es szeget lehet gyártani, 20 evőkanál étkezési sót, annyi glicerint, amely 15 kg rob­banóanyag előállításához szükséges, 10 dkg cukorot, egy csipetnyi rézet, 14 kg csontot, 1 kg bőrt, 50­­ vizet és még néhány apróságot. Mi a keresztény ember? Elméletileg tudjuk, különösen a templomba járók, sok mindent tudnak róla azok is, akik nem élnek hit­ben. De ki él igazán és hitelesen? Mitől függ, hogy az elmélet gyakorlattá, életformává válik? Pedig hányszor elhatároztuk, hányszor nekilát­tunk... De örök kezdők vagyunk. Örök újrakezdők. Mint a nyelvtanfolyamoknál: vannak kezdők, középhaladók, haladók és örökös újrakezdők... Új év - új kezedet. Tiszta lap, üres naptár. Foga­dalmak, ígéretek, félelmek, aggodalmak, és bizonyta­lanságok tartoznak hozzá. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mindnyájan Isten fiai/lányai vagyunk. Azaz Isten­gyermek vagyok, azaz van mennyei édesapám. Akinek én a szeme fénye vagyok, aki gondot visel rám. Ez a napi megerősödés kell az embernek, hogy tudja, hogy hova és milyen szálakkal kapcsolódik. Ezt hajlamosak vagyunk elfeledni, kihagyni a számításból. Nem vagyok több, mint a másik ember, akármeny­­nyire is szeretném azt bizonyítva látni. Kisgyerekként testvéreinkhez hasonlítjuk magunkat, és ez a versen­gés egész felnőtt életünkben megmaradhat, azzal ki­egészülve, hogy immár több 100 ismerőssel szemben kell felvenni a kesztyűt. Szeretnénk elhinni és mások­kal elhitetni, ahogyan mi látunk az a helyes út. Van­nak más utak is, ami számunkra nem annyira fontos. Amit mi teszünk az a legfontosabb. Az ember ereden­dően egocentrikus, és csak a napi szoros jézusi kap­csolat képes minket krisztocentrikussá tenni. Amed­dig én magam vagyok a középpontban addig a Jézus követése mindig állandó frusztrációkhoz fog vezetni. Amíg a Jézuséi vagyunk addig egyek vagyunk, ami azt jelenti, hogy közösséget alkotunk. Ez egyszerre megtartó háló és a közös áldozatvállalás helyszíne. Munkámat mindig a közösségben kell elvégeznem, ahol egymástól különböző egyedeknek kell egységet alkotni. Sokszor nehéz feladat. Érezzük a saját bőrünkön a súrlódásokat, fájdalmakat, amivel mindez együtt jár. Ettől függetlenül e helyzet nem reményte­len. Van esély és lehetőség a sérelmek megbo­csátására. hétköznapi evangélium 2 Unitárius Élet

Next