Unitárius Élet, 2016 (70. évfolyam, 1-6. szám)

2016-01-01 / 1. szám

Évkezdet Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. (Lk 2, 21) Vannak, akik szeretik az új kez­detet. Keresik a kihívásokat, vál­lalkozó szellemük olthatatlan vá­gya a megmérettetés. Terveznek, jövőt építenek, ambíciójuk erős. Mások nem szeretik az újat. Számukra a megszokott biztonsá­got ad, ez­által kiszámítható. Fél­nek a változásoktól, ezért inkább hátra­felé tekintgetnek, és szíveseb­ben élnek a múltból. De ismerek olyanokat is, akik alig ismerik az újat, annyira el vannak foglalva. Az ők életükben a kezdet és a vég esetleges. Ők az időtlenek, akik kötöttségek nélkül élnek. Újévet kezdünk. Az előzőt már ismerjük, az újról még csak a nevét tudjuk, 2016-nak hívják. Az előzőt vagy megszeretjük, értékeljük, mesélünk róla, képét em­lékezetünkbe véssük, vagy gyorsan elfelejtjük, mene­külünk előle, magára hagyjuk. A vadonatúj évet megpróbáljuk elképzelni, így szinte még minden titok. Ebbe a bizonytalanságba érkezik hozzánk ünnepélyes magabiztossággal az evangélium egyetlen mondata, amit ide hoztam: „Amikor eljött a nyolcadik nap... a Jézus nevet adták neki. "Az a mondat, amelyik a világtörténelem legnagyobb nevéről szól. Ez a vers, már nem tartozik a megszokott betlehemi törté­nethez, és még nem bontakozik ki benne a későbbi nagy történet. Ez a versecske mégsem jelentéktelen. Mert itt hangzik el először ember szájából a Jézus neve. Január első napja, Jézus nevének napja. A karácso­nyi események leírásából tudjuk, hogy Máriának és Józsefnek nem adatott meg a szép szülői feladat, akár felmenőik nevét, akár számukra kedves neveket listázva kiválasszanak egy fiú és egy lány nevet. A nevet, mint minden mást angyal közli velük. Isten fia a szabadító, megmentő, héberül Jehosua, Józsué, vagyis Jáhvé megszabadít, amely görög nyelven Jézus. Az ember neve alá két évszámot és egy kötőjelet szoktunk írni. Egy kötőjelnyi életünk van. Ha nem va­gyunk olimpikonok, felfedezők, előadók, nagy művé­szek, nevünket néhány évtized múlva elfelejtik. Jézus nevét nem lehet elfelejteni. A történelem folyamán sokszor próbálták ezt elfelejtetni, de minden ilyen próbálkozás kudarccal végződött. Jézus neve nem márványba van vésve, hanem az emberi szívekbe és a keresztény emberek szívükben hordozzák és adják át azt nemzedékről, nemzedékre. A vallási tolerancia jegyében le lehet venni a keresz­teket középületek faláról. Lehet olyan Bibliát nyomtat­ni, amelyben Isten neve helyett üres karakterek ékte­lenkednek, hogy ki-ki gondoljon oda azt, amit akar. Meg lehet fosztani az örökzöld karácsonyfát, új néven ünnepi fát, eredeti üzenetétől. Jézust le lehet takarni, akár össze is lehet törni a jászolban vagy a kereszten. De Jézus maga mondja a virágvasárnapi farizeusoknak, akik erősen kifogásolják a Jézust dicsérő hozsannát, „ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. ” (Lk 19, 41) Kiáltsanak hát a kövek. Az élő kövek! Minél erősebb valakinek a hite, annál kitörölhetetlenebb az ő neve. Hogy hányan akarják névtelen sírba temetni 2016-ban Jézust, hogy helyette, valami vagy valaki más támadjon, fel a szívekben azt ma még nem tudjuk. Azt sem, hogy hány újabb országban kezdik el üldözni a kereszténye­ket. Viszont abban reménykedhetünk, amire a próféta tanított minket: „Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem fáradnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fárad­nak el.”(Ézs 40, 31.) Esztendőnket kezdve, erősen megfogalmazódik az európai keresztényekben a kitartás vágya. Főleg azt kö­vetően, ami 2015 tavaszát követően elkezdődött ezen a földrészen. Jézusi közösségek csak úgy maradhatnak életen, közöttük mi unitárius keresztények, ha lankadat­lanul felvállaljuk gondolattal, szóval, cselekedettel azt, akiről nevünket kaptuk. „Aki vallást tesz rólam az em­berek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.”(Mt 10, 32) A bizonyságtételeinkbe nem szabad belefáradni az új esztendőben sem. Vallást tenni Jézusról és néven ne­vezni őt a tanterem katedráján, a templomok előtt felál­lított betlehem mellett, az Európai Parlamentben, a Príma Primissima díj átvételekor nem szégyen. 2016-os naptárunk mindennapjára ír Isten egy igét. Egyet most idéznék én: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak titeket én. ” (Ézs 66, 13) Egyre na­gyobb igényünk van erre az ígéretre. Szükségünk van, lesz ebben az évben is a Vigasztalóra. Ezért itt nekünk az idei évben újból és újból találkozni kell. De addig is induljatok, induljunk reménységgel az új esztendőbe. Ámen! Kászoni Kövendi József Böjt „Minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk. ” (1 Ján 5,1) Kedves keresztény testvéreim! Kinek higgyek?! Min­denki mondja, hogy mit tegyek... persze, mert neki az az érdeke! Elválasztó világunkban, az enyém, tiéd, övé ragozá­sában megnyugtató számomra, hogy Isten teremtett törvényei működnek, körülöttünk és bennünk is. Ta- hétköznapi evangélium 2 Unitárius Élet

Next