Vadászlap 3. évfolyam, 1882

VAD AS Z TÜprAuR' íaaa- ^ L ^A FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS: J f j'Z SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. T A R T A L O 3VE_ t'jhi \: Y • . » J I. Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. Lap Vándormadár-e a fogoly ? (Kynophil.) 2 Hat vagy tizenkét forint? (K.) 14 Az ausztriai és németországi vadász-védegyletek szervezete és működésük 16 Káros-e a páczolt buza a fogoly állományra? 22 Egy uj neme az őzek etetésének 22 Vándormadár-e a fogoly. — Válasz Kynophil czikkére (Or. Peltch János) 26, 38 Megjegyzések a vadász-jegyek váltása körüli eljárásra 32 A vadhús piaczi ára Budapesten 32 Hat forint legyen a vadászati jegyadó (Kynophil) 37 A gazda mint vadász 50 Legyen 12 vagy 20 forint a vadászati jegyadó 63 Vadjaink üzekedése és ellési időszaka 61 Hat forint legyen s pedig mentől előbb a vadászati jegyadó (B.) 65 Mit kellene tenni lőporunk javítására? (E. EK.) 66 Körrendelet az erdőtisztek és erdőőrök fegyver- és vadászati jegy­adó mentessége tárgyában A magyarországi erdők egy ujabban felfedezett ellensége . . . Az orvvadászok ellen. (Ramóczi) A vadászati törvény módosítása és a vadászati jegyadó (Cserépy Nándor) . . . : Törvény-javaslat a fegyveradóról és a vadászati jegyadóról (Gr. Szapáry Gyula m. kir. pénzügyminister) Vadászati mizereink 95 A göbecsek gyorsaságáról. (Mayer Alfred M. tanár felolvasása). . 101 Emlékirat Debreczen szab. kir. városához a vadászat bérbeadása ügyében (T.) 106 Javaslatok Ramóczi czikkére az orvvadászok ellen (Lisziák Fer.) . 118 Nem polemizálok hanem csak rektificálok (B. L.) 119 A siketfajd lát- és hali-érzékeinek fogyatkozása dürgés közben (Dr. Pelech E. János) A vad táplálásáról az erdőben (Nyulassy Farkas) Órás időt a fürjnek s több kíméletet a kacsinak (Or. Alföldy Dénes) Az állatok lélekzéséről téli alvásuk közben (G. J.). . , . . . A budapesti vadfogyasztási adóról (Egerváry Gyula) 189 A fajdkakas süketségéről és vaksági tartamáról....... 203 Snum cuique (H. Z.) 209 A vadászati adóra vonatkozólag kibocsátott legújabb pénzügymi­nisteri körrendelet 217 Kíméljük a fogoly-kakast (Egerváry Gyula) 240 Figyelmeztetés Magyarország vadászat-tulajdonosaihoz és vadászat­kedvelőihez, (az agancs-kiállitás ügyében). Gr. Széchenyi Pál) 242 Az idei agancs-kiállitáshoz (Gr. Esterházy Mihály). , 262 A vadászati törvény módosításához (Or. Alföldy Dénes) .... 262 jli hátráltatja leginkább a vad szaporodását ? 273 A borz-eb felhasználása a kisebb duvad irtására (J. ff.) -. . • . 274 A pesti vadas-piaczról (Golyó) 275, 313, 362, 447 A vadászati törvény módosításához (D. G.) 285 Vadtenyésztésünk állása a magas Tátrán. (Füzy Alajos) .... 288 A ministeri enquete a vadászati törvény módosításáról .... 297 Néhány megjegyzés a vadásztörvény szándékolt módosításához (Nyit) 309 A fokozatos vadászati jegyadó javaslathoz. (E. F. K.) . . . . 311 Fölhívás a magyar-osztrák birodalom összes raadárkedvelőihez ós utasitás a magy.-osztr. birodalomban hívő madártani megfi-137 164 165 178 Lap Nyilt levél gr.' Széchenyi Pálhoz, az agancs-biráló bizottság elnö kéhez (Gr. Nádasdy Ftrencz) 322 Erdei kopót ne tartsunk (Cserkésző) 337, 358 Észrevételek „A vadászati törvény módosításához" czimű közle­ményre ( Panesó GyulaJ 354 Fegyver helyett revolvert a csőszök és szőlőpásztorokuak . . . 357 Az idei agancs-kiállitás 361 Vadászati statistikánk érdekében (—e—) 362 Agancs-kiállitás. Agancs-birálati szabályok. A budapesti 1882. őszi agancs kiállítás bírálata 375 A képviselőház elé terjesztett uj vadászati törvényjavaslat . . . 393 .Megjegyzések az uj vadász-törvényjavaslatra (Vancsi Gyula) . . 398 Válasz „Cserkésző"-nek az erdei kopók ügyében (D. G.). . . . 415 Nyugpontok a madár-vándorlásban 425 Néhány szó a vadászati törvényjavaslat mellett 431 Tervezet, tengeren utazó vadász-társaság alakítására. (Gy. L.) , . 435 Elbeszélések, ismertetések. gyelő-állomások tagjai részére. Vadász-élmények Floridából (Gr. Andrássy Gyula és társaitól) 5, 28, 44 Vadászat Isaszegen (Nyulassy Farkas) 8 Nagy udvari vadászat a porosz király vadászterületén .... 10 Egy farkas-vadászat Bosniában (P. M.) 17 Az én vizslám. — Humoreszk. (Ramóczy) . , 17 Élet-halál küzdelem egy vaddisznóval 47 Utóhangok az 1881-diki vadászidényből 49 Vadászat vadsertések és medvékre (Scholtz Miksa) 59 Vadászat Törökországban : . 60 Hátszeg-vidéki vadászatok. (B. A.) 77 Egy borz-vadászat. (Helm Ervin) 119 A hiuzfogás ujabb módjáról (Kegel) . ... 129 Egy izgalmas medve-hajtás 130 A Szepességből. (Teschler János) 131 Szerencsés hiuz-fogások Dolhán 167 Vadászat a göcseji rengetegekben (Z. H. F.J 173, 185 A téli őzvadászatokról. (Körössy) 179 A siketfajd tartózkodási helye Marmarosban (B.) 203 Egy nagy vadtenyésztő-telep 203 Kilencz farkas egy órai hajtásra 206 Élet-halálharcz egy medvével (P.) 227 Egy vadászat az arkansasi rengetegben 228 Vadász-kaland a „Donka" patakán. (Körössy) 242 A medve-vadászat divó nemei a Maros mentén. (Körössy) ., . . 264 Levél az Olt-völgyből. (Gr. Haller János) - . . 263 Szerencsés hiuz-logások a Javorinán (Füzy Alajos) 265 Rudolf trónörökös vadászatai Hunyadmegyében .... 270, 27b Máramarosból. (Hirschberg Sándor) 312 A grouse-idény Angliában (Our Reports from the Moors) .... 313 Adatok Erdély vadászati történetéhez. (Ujfalvy Sándor) 322, 369, 381, 413, 427 Rudolf trónörökös vadászatai Görgóny szt. Imrén . . 327, 339, 345 Sikeres medvevadászat Véghlesen (Krause W.) 385 Csevegés a sportról. (Felolvasta dr. Keleti Károly az „Orsz. m. vadászati védegylet" okt. 21-diki társas összejövetelén). . 399 Vadászat Peszéren. (Nyulassy Farkas) 405 A fürjvadászat Eldoradójából. (Dr. M. Ö.) 406 Panaszok Tolnamegyéből és válasz a panaszokra 407, 436 Vadászatok — vadhonositások 417 Vadászat egy nagy medvére. (Trakelass) 419, 434 A landoki medvéről. (Füzy Alajos) 434 Az első hó (Füzy Alajos), 444 "M Könyvtára " ­­r C '

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents