Vásárhelyi Ellenzék, 1904. július (1. évfolyam, 99-125. szám)

1904-07-01 / 99. szám

I. évfolyam. flóumező-Vásárhely, 1904. péntek, julius 1. 99 szám. VÁSÁRHELYI ELŐFIZETÉSI ÁR : Helyben házhoz hordva félévre 3, negyedévre 1*50 kor. Vidéken postán küldve félévre 6, negyedévre 3*5 kor. FÜGGETLEN NAPILAP Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. GONDA JÓZSEF ESFERSIT JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andrássy­ utca 12. Megjelenik minden nap, fontos alkalommal hétfőn is Hirdetések díjszabás szerint vétetnek fel. Péter és Pál után * írta: dr. Hajdú Miklós. — június 30. E két derék szent cégére alatt kezdődik az aratás a magyar síko­kon és rónákon. Az ő jó szándékuk, hogy a nap érlelje meg a magyar búzaszemet, acélos legyen a mag, vetekedjék a világ minden más faj­tájával. Jó régi emberek, tetszik-e vájjon nektek a magyar aratás, a­mely már nem olyan, mint volt ré­gen. Most suhint a sarló hatodszor a kalászosba, a­mióta külön képes­ség kell az aratáshoz: lemondani az emberi jogokról, visszaadni a jogállamnak azt a csöpp szabadsá­got, a­mit egy önfeledt pillanatban ajándékozott a jobbágynak. Nem illik immár kinevetni az angol ladyt, a­ki mifelénk járván, ezt írta a naplójába: „Érdekes az a félig em­ber, félig állat valami, aki kora haj­naltól késő estig túrja a földet, kér­ges az arca, barna a bőre, alig eszik valamit, mindössze pár órát alszik. A neve: paraszt. Nagyon so­kan vannak, a lakásuk olyan, hogy némely kikötőbeli patkány nem cse­rélne velük.“ Azonban félre minden szatírával. Legyünk jókedvüek és nézzük vi­dáman, hogyan készül Péter és Pál idejére az arató. Munkásszerződést ír alá a községházán. Derék dolog, szinte európai szinű: a hatóság se­gít a betűhöz nem értő szegény em­bernek s írásba foglalja, mit kap majd, mire képében fekszik a ga­bona. Hat évvel ezelőtt csinálták ezt a törvényt. Rettenetes félelem szállta meg akkor a lelkeket; az a hír jött az Alföldről, hogy aratósztrájk lesz a nyáron. Ha a világ minden kato­náját ellenünk vezényelik, az se nagyobb veszedelem, mint magyar földön egy aratósztrájk. A törvény­­hozás is megdermedt és — gyor­san, gyorsan emberek, holnap lesz a vásár! — pár hét alatt kész volt az aratósztrájk letiprására szánt törvény. A törvénykönyvben ez a száma: 1898. II. A neve csupa * Bár a cikk tartalmával és okoskodá­sával nem ért is mindenben egyet szer­kesztőségünk, egyik előkelő folyóiratunk után még is közöljük e kiválóan érdekes s úgy felfogásában mint kidolgozásában uj és eredeti cikket. (Szerk.) Jószándék s merő atyai jóakarat: „Törvénycikk a munkaadók és me­zőgazdasági munkások közötti jog­viszony szabályozásáról.“ A szocia­listák e helyett megkeresztelék s azt mondták : kész a „rabszolga-tör­vény“. A tudákosok pedig igy ne­vezték: „Lex Darányiana.“ Ajánlom, ne olvassák el ezt a törvényt. Mert könyörtelen olvas­mány ez. Van ebben egy paragra­fus, ami olyan, mintha az adósbör­tön, a váltófogság, a deres és a ius primae noctis nemesi országgyűlé­sén csinálták volna. Ha az arató nem áll be egy táblába, vagy ott hagyja, mivel csupa üszög a búza s igy hiába dolgoznék, az elsőfokú ható­ság csendőrt küld a mezőre, hogy szuronyok mellett folyjék az aratás. És ha az aratók nem engedelmes­kednek a szuronyoknak sem, a csend­őr a nyári nap melege elől a hű­vösbe viszi a makacskodókat. Hogy is ne ! Bitorolni az arató nevet! Ilyet nem tűr a „lex Darányiana“. Különös egy paragrafus ez a har­­minc­hetedik, amelyik a csendőrt kivezényli az aratáshoz. Mondom: különös. Bajos dolog, valahogy ke­ményebben kritizálni ezt a törvényt, mert ez a bírálat elől is alaposan meg van védelmezve. Hatvan napi elzárás és négyszáz korona pénz­­büntetés jár ki ugyanis annak a vakmerő kritikusnak, aki elolvasván ezt a törvényt, úgy nyilatkoznék , hogy az aratók minek írtak alá ilyen szerződést? Ám nem szabad kérdezni. Azt se szabad tanácsolni, hogy szegény aratók, ne kössétek le az akaratotok szabadságát ilyen alakszerűséggel. A ki ilyen tanácsot ad, hatvan napra elzáratik s tete­jébe leszúrhat még négyszáz koro­nát. Tetszik már talán érteni, hogy miért illetem gyáván ezt a törvényt pusztán a „különös“ jelzővel. Koc­kázatos dolog egyebet mondani felőle. De tudományosan beszélhetünk. Ez a törvény munkások szerződé­séről szól­ó magánjogi kötelezettség vállalását foglalja formába. A­ki ma­gánjogi kötelezettséget vállal, vagy teljesít, vagy nem teljesít. Ha jog­talanul nem teljesít, a bíróság meg­tanítja emberségre és kártérítést mér rája. így jár a szabó, a­ki a megrendelt kabátomat nem készíti el; a pallér, ha nem építi fel a házamat; a vasút, ha nem viszi el cókmókomat, jóllehet vállalkozott erre annak rendje és módja szerint.­­ Nem így az arató. A szerződése a magánjogi, ám a nem teljesítés ese­­tén mögötte a könyörtelen büntető­jog: a csendőr s az elzárás. Vala­­­­mikor régen ez volt a sorsa a nem­­ fizető adósnak, meg a váltóalá­­írónak, ha kibújt a kötelezettsége alól. De a törvényhozás, meg a tör­vénykezés emberségesebb lett s arra az álláspontra helyezkedett, hogy ilyen perekkel köztörvényi úton kell végezni, a fogság a bűn­tetteseknek való. (Minálunk még azoknak a befogadására sincs ele­gendő célja.) Hat évvel azonban a magyar parlament mást gondolt, azt tartván, jobb mégis a régi módi. Vájjon jobb-e igazán? No, nem nagyon hiszem. Az Országos Ma­gyar Gazdasági Egyesület a héten a „netán bekövetkező aratási sztrájk elkerülésére és hatásának csökken­tésére“ kivételes in­tézkedéseket kért a kormánytól. Baj van. Rossz a termés és az aratók a rossz ter­més tizedéért nem akarnak dol­gozni. A borús fellegek láttára ide­gesek már azok az újságok is, a­melyek a nevezetes törvény meg­hozatalakor elsőrendű epitheton or­­nansokkal látták el azt és alkotó­ját. Sőt lassan-lassan még abban is megegyezünk, hogy ez a csendőr­­szuronynyal megerősített aratás ré­mesen kikn a közszabadságokat tisz­telő, modern törvényszék sorából. Hát hadd jijjon ki! — mondják a nagy urak. Végre is, a fő, hogy ne maradjon lábán az érett kalász. Menjen nyaralni aratáskor a köz­szabadság. Kiállítás. Néprajzi kiállítás. — június 30. A kiállítás külön csoportjaként tervezett néprajzi rész rendezése ügyében szerdán d. e. városunkban megjelent dr. Seemayer Willibald, a nemzeti múzeum néprajzi osztá­lyának igazgatója, ki is a művész­­bizottságnak ez alkalomra összehitt gyűlésén ismertette a rendező cso­port összeállításának módszerét. A csoportba beveendő legelső helyen mind­az, a­mi földre, a vá­ros földjére vonatkozik, miután a föld elválaszthatatlan az embertől. Ide sorozandók mindazon térképek, melyek a városnak és külső hatá­­rának alakulását mutatják a külön­böző időkből. Bemutatandók fény­képekben a városnak és külső ha­tárának egyes részei. Közre­műkö­désre fölkérendők a műkedvelő fényképészek is. Másik csoportot képez mindaz, a­mi az emberre vonatkozik, itt be­mutatandó minél több fényképben Hunvásárhely lakossága, külön táb­lán a lakosság családi nevei. Azután a lakás, a ház. Feltün­tetendő 5—6 ház alaprajza, beren­dezése az udvaron és a ház belse­jében. Következik a foglalkozások cso­portja, halászati eszközök, pásztorok szerszámai (karikás, faragások stb.), a földmívelés körébe tartozó gazdasági eszközök, díszítésül arató koszorúk. Sorra jönnek a jelleg­zetesebb ipari tárgyak, újak és régiek, a fazekas, szűrszabó, papucsos, szűcs stb. iparágak kö­réből. Céhládák, céhkancsók, pe­csétek. Bemutatandó a népviselet is a nemzeti múzeum által kölcsön adandó 10 figurán. A lakásberendezéseknél különös súly fektetendő népies készítményű régi bútorokra. Dr. Seemayer előterjesztései után elhatározta a bizottság, hogy mi­után a fentieknek minél szélesebb körben köztudomásra hozatala szük­séges , eziránt a helybeli tanító urakat fogja megkérni, mint a­kik­nek legtöbb alkalmuk van a nép­pel közvetlen érintkezni. A művész-bizottság a maga ré­széről is felhívja a város lakossá­gát az ügy iránti érdeklődésre s arra, hogy minél több tárgyat szí­veskedjenek bejelenteni és kiállí­tani, annyival inkább, mivel dr. Seemayer igazgató kijelentette, hogy a kiállítás arra alkalmas tárgyai megvételére a nemzeti múzeum nép­rajzi osztálya pár száz forintot szí­vesen áldoz. E tárgyakat a nemzeti múzeum néprajzi osztályánál két­­három szekrényben fogják majd el­helyezni. Azt, hogy a bejelentett tárgyak kiállításra alkalmasak-e, megtekintés után a művész-bizott­ság bírálja el. Felhívja a bizottság továbbá vá­msunk gazdáit, hogy most az ara­tás alkalmával köttesenek arató koszorúkat és bugákat, miután ezek kiválóan alkalmasak a kiállítás dí­szítésére. Ezeket azután szívesked­jenek beküldeni a kiállítási irodába.

Next