Vásárhelyi Ellenzék, 1904. július (1. évfolyam, 99-125. szám)

1904-07-01 / 99. szám

2 Sejtelmek. Hallok fejed fölött titkos szárnycsatto­­gást. . . A halál madara suhan a jégen át — Hajtsd ölembe fejed! Ha téged eltalál, én is megyek veled. Ne remegj, óh ne sírj! A könnyed nem­­bírom! Néz vissza, utadon tenger virágszirom, Még most is illatos. Emléknek is derűs, bánatnak is piros. Úgy tűnt el életed, mint egy futó mosoly.­ Mig más csak vánszorog, csak kinnal Te szálltál, mint a sas! [vándorol: 8 szép volt a légi út, tündöklő, sugaras,­­ 8 szép volt az asszony, óh szép volt a­­szerelem! És szép volt a babér királyi fejeden, Mely most ölembe hull 8 szép volt a te napod, mely mostan | [elborul. Ne remegj, óh ne sirj. Nézd melletted [vagyok S az ajkam mosolyog, a két szemem 8 csókom hull reád. [ragyog Én vagyok az erő, a fény, az ifjúság! S amig karom ölel,mig ajkam rád tapad: Megtörnöd nem lehet, elmúlnod nem Mig ölel a karom — [szabad Nem érhet pusztulás, ha én nem akarom! Hallok fejed fölött titkos szárnycsat­­togást. A halál madara suhan a jégen át — Száll, száll, meg visszatér — A percet lesi tán, hol csókom véget ér... Erdős J­ence: ÚJDONSÁGOK. Tájékoztató: Julius 2: a róm. kathi­naegylet hang­versenye a Vigadóban. Julius 3 : a dalárda népünnepélye. A szerkesztő nyaral. — Levél a főmunkatárshoz. — Tisztelt Sörényfi ur! A kellő meg­botránkozás hangján vagyok kénytelen tudomásul venni, hogy ön az alatt az ürügy alatt, hogy most érik az ugorka, — teljesen elhanyagolja a lapot. Sö­rényi úr, ez nem gavallérhoz méltó eljárás. Vegye ön tudomásul, hogy bi­zalmammal rutul visszaélt. Ön ollóz! Szemtelenül ollóz. Annyira ollóz mint valami neveletlen fodrászlegény. Sö­rényfi úr, ez nem méltó sem önhöz, sem őseihez! Sörényfi úr, tanácslom önnek, hogy írjon és ne csak ollózzon. Vagy témája nincs? Szerencsétlen ember! És ön újságírónak vallja ma­gát és nincs témája? Hát hol vannak hírhedt cikkei az Év végéről ? Összegezte-e vájjon a peda­gógiai eredményt ? Hol vannak dörge­delmes írásai a közigazgatás korrupt voltáról, vájjon leszidta-e ön már a polgármestert, a főkapitányt, a főjegy­zőt, vagy egyáltalán szidott-e még ön­­ össze bárkit is ? Sörényfi úr, ön csak­­ ravaszul a körül kertel, hogy ugorka­­­szezon van és nincs mit írni! Jó vicc ! Ennyi szellemesség még egy városi vámőrben is lakozik!, Hol vannak a napszámosok, a­kik Árva megyéből ide vándorolván, itt fejjel zuhantak le az építkezési állványokról? Hol vannak azok neveletlen árvái és hitvesei ? Mi­ért nem garázdálkodnak a veszett ku­tyák s miért nem küldeti ön fel intelli­genciánk kiválóbbjait a Pasteur-féle in­tézetbe ? Hol vannak a helyi öngyilkosok ? A pikantériák ? Sörényfi úr, önnek befa­gyott az esze ebben a rettenetes hő­ségben ! Sörényfi úr, önnek tehát nincs már érzéke többé az aktuális szenzációk iránt ? A­míg én itt hűsölök a már­­télyi partokon, ön hitvány fércelmé­nyekkel tölti tele a lapot! Sörényfi úr ! Nem bántja önt egy gondolat ? Teszem azt az hogy ágyban, párnák közt kell meghalnia? Sörényfi úr, én úgy ve­szem észre, hogy önt már többé nem bántják egyáltalán a gondolatok. Szerencsétlen ember ! Hát a tanácsot hova sikkasztotta el ? Igen, a bölcs, az okos és a tekintetes tanács talán nem elég jó nyári téma? Jeles határozatait ön miért nem szedi tollhegyre, miért nem fenyegeti ön meg éh nemes lap Botond tollbárdjával az elpuhult, gerinc­telennek állított tanácsot mint olyant! ? Sörényfi úr, vagy miért nem ír leg­alább végső kétségbeesésében — ver­seket. Higyye meg, hogy igy nyarat­szaka minden zöldséget bevesz a t. publikum. Sőt ilyenkor ép az bir ér­tékkel a mi — zöld! Sörényfi úr, ez kenyere önnek, miért nem pengeti, pengeti kobrát ? Hát a színészet ? Avagy még nem költözött volna be a szellős népkerti muzsaberekbe Thália? Hah, kis kéjenc, talán a primadonnákra feni ön fogait? Alma kéne, nem tenné meg — retek is ! Érje be csak valami korbeli szép­pel ! S hagyja a primadonnákat — a szinügyi bizottság elnökének. Apropos ! Hát a szinügyi bizottság? E nagy gondu, nagy felelősségű tisz­tes testület! És erről sem ír ön sem­mit ? Ravasz terveit, fondorlatait s dicső városunk szinügyének felvirá­goztatása érdekében tett döntő lépé­seit sem méltatja figyelmére ? Sörényfi, önnek begyepesedett irói elméssége s a mennyire én ismerem önt, ön elég vakmerő lesz arra is, hogy e levelem kiadja és leközli! Sörényfi, vigyázzon ! Ha mindent el­nézett is önnek a közönség, ezért le fogják önt nyílt utca során bunkózni s ön majd táncolni, dalolni se szégyell! Kelt a mártélyi Tisza-füzesben Péter- Pál napján, nagy haragomban ön iránt Sörényfi! Gokler. — junius 30.­­ — A központi választmány ülése. A központi választmány holnap július 1-én délután 3 órakor ülést tart, a­mely alkalommal az 1905 évi képviselő választók név­jegyzéke ellen beadott felszólamlá­sokat fogják letárgyalni. — A polgármesterek üdvöz­lése. A Nagyváradon tartott polgár­­mesteri kongresszus alkalmával az egybegyűlt polgármesterek távira­tilag üdvözölték a miniszterelnököt. A sokoldalúan elfoglalt miniszter­­elnök az üdvözletét csak mostaná­ban köszönte meg egy a nagyváradi polgármesterhez küldött levélben, a­melyet a polgármester az összes megjelentekkel másolatban közölt s igy érkezett az ma a mi polgármes­terünkhöz is. — Hódoló felirat. A II. Rá­kóczy Ferenc hamvainak hazaszál­lítását elrendelő királyi kéziratért a városi törvényhatóság hódoló disz­­feliratban fejezi ki ő felsége előtt háláját. A diszfeliratot Tornyai Já­­­nos és Várady Gyula festőművészek tervezték. A bekötési tábla aprólé­kos és művészi famozaik munkáját­­ Várady Gyula készíti. A hódoló fel­­­irat, melynek szépségét külön is méltatni fogjuk, vasárnapra teljesen f­elkészül és alkalmas helyen köz­szemlére is kitétetik. — Aranka­irtás. A földmives­í­lésügyi miniszter már két ízben bo­csátott ki rendeleteket a hatósá­gokhoz, a­melyben utasításokat ad az arankairtásról és kötelességévé­­ teszi az elsőfokú hatóságoknak az­ irtás szigorú ellenőrzését. Ma egy­­ még erélyesebb hangú rendelet ér­­­­kezett a hatósághoz, a­melyben a­­ férj, valószínűleg visszakivánja a feleségét, mert az éjjel Hajdú Gyula lakatossegéddel szövetkezve, Elej­tettek a Galamb­ utcába és beverték Kathrein Kristóf összes ablakait, sőt nemcsak azt tették, hanem na­gyokat káromkodva, hívták kifelé és azzal kecsegtették, hogy agyon­verik és megölik. És mindezt csu­pán azért, mert az elvált asszony is abban a házban lakik, ahol Kath­rein. A rendőrség az ügyet áttette a bírósághoz. — Óratolvaj. Orosz Sándor pá­linka depósnak a Hódi Pál­ utcai pálinkamérésébe egy munkás kiné­zésű ember tért be tegnap, Péter- Pál napján egy kis italozásra. Az ember lassan fogyasztotta a decis üvegből a pálinkát, miközben a tu­lajdonos kinézett az udvarra. Az enyves kezű ismeretlen csak ezt az alkalmat várta, mert a falon füg­gött Grósz nikkel órája s erre ve­tette szemét az ember. Lekapta az órát a falról és kimenekült az aj­tón. A depós épen akkor lépett be az ajtón s rögtön üldözőbe vette az óratolvajt, kergette is, de elfogni nem tudta. Emlékül azonban ott hagyott a tolvaj a depóban egy pár rosz papucsot. De ezt sovány vi­gasztalásnak tartja a meglopott de­pós és panaszt emelt az óratolvaj ellen, akit a rendőrség nyomoz.­­ A laboráns tolvaja, Kádár István gyógytári laboráns megunta a patikáriusi jólétet és elment ide­genbe munkát keresni. Idehaza Nagy Pál Annával közös háztartásban élt, akit el is akart vinni magával, azonban addig mig ő oda járt, a szemfüles nőszemély összeszedte a laboráns minden fehérneműjét és a kapufélfától véve búcsút, f. hó 27-én megszökött. A kárvallott gyógyszertári szolga a rendőrségnél panaszt tett s most a rendőrség körözteti a ragadós kezű hitelen leányt. — Viszik a méneket. A helyi méntelep parancsnoksága ma érte­sítette a polgármesteri hivatalt, hogy a helybeli méntelepre kiosztott mé­neket holnap július 1-én visszaviszik Dorozsmára. — Időjárás. Közép Európában, a­hol a hőmérséklet aránylag ala­csony, az idő szárazabb lett, Kelet- Európában pedig a lecsapódások nö­vekedtek. Hazánkban az idő főleg éjjel igen hűvös volt és eső legin­kább a keleti részeken esett meg, a­hol mennisége az öt millimétert többnyire meghaladta. Jóslat : A hőmérséklet emelkedésével túlnyo­móan száraz idő várható, itt-ott zi­vataros esővel. — Anyakönyvi hírek. ~Kihir­­hirdettetett: Botka István Benkő Rozá­liával, Makó József Héja Juliannával. Elhaltak: Molnár Mihályné Kiss Juli­anna 62 éves, Búza Ferenc 3 éves, Fejes Imre 24 éves, Kovács Julianna 20 éves, Bozsér Albert 47 éves. — Köszönetnyilvánítás. Azon rokonok és jóbarátok, kik drága halot­tunk Dékány Károly v. tiszviselő te­metésén megjelentek s igy gyászunkat enyhiték,­­ fogadják szives köszö­­netünket. A gyászoló család, Vásárhelyi Ellenzék miniszter ama tapasztalatainak ad­­ kifejezést, hogy az arankairtásra vonatkozó rendeletet a hatóságok nem foganatosították kellő erélylyel s most megtorló eljárás kilátásba helyezésével újólag felhívja az első­fokú hatóságokat, hogy az aranka­irtásra vonatkozó rendeletet kellő körültekintéssel és szigorúsággal hajtsák végre s erről julius 15-ig jelentést tegyenek neki. — Kész járdák. A városi ta­nács az első magyar aszfalt­ipar részvénytársaságnál megrendelte a Szarvas és az óvónőképezde előtti járdáknak aszfalttal való burkolá­sát. A megbízott társaság ma je­lentette a tanácsnak, hogy a mun­kálatokkal készen van s igy most már a tervbe vett összes aszfalto­zási munkálatok elkészültek. — Tanítók gyűlése. A békés­bánáti ev. ref. egyházmegyei tanító­testület a mai napon Császár Péter helybeli tanító elnöklete alatt Makón­­ ülést tartott, a melyen városunkból is igen sok református tanító jelent meg. Az egybegyűlt tanítókat a makói egyház és iskolaszék nevé­ben Nagy Károly makói lelkész üdvözölte, a csanádmegyei tanítói egyesület nevében pedig Strausz Gyula elnök. Az egyházmegyei es­peres Domby Lajos táviratilag men­tette ki elmaradását és üdvözle­tét küldte az egybegyűlteknek, a­mit a közgyűlés táviratban kö­­­­szönt meg. Dr. Rajnai István el­hunyt egyházmegyei gondnok érde­meit jegyzőkönyvben örökítették meg. A titkári jelentés tudomásul vétele után Jámbor Lajos látrányi, Szabó Sándor, makói, Bene Ferenc gyulai és Lázár István gyarmati­­ tanító tartottak előadást a vallásos és erkölcsös nevelésről, mely dol­gozatok egybe öntve figyelembe vé­tel végett a tanügyi bizottságba té­tettek át. A lemondott Császár Pé­ter elnök helyére Czirbus István, makói igazgató tanítót választották meg, majd a megüresedett titkári és pénztárnoki állást is betöltötték. Gyűlés után bankett is volt. A köz­gyűlésen és banketten részt vett Csanád megye kht. tanfelügyelője is. — Cséplőgépek vizsgálata. Az aratási idő alatt használandó cséplőgépeknek szabály szerint, a balesetek alkalmával az első segély­nyújtáshoz szükséges kötszerekkel el kell látva lenniök. A hatóságok­hoz küldött miniszteri rendelet ér­telmében minden cséplőgépet meg kell vizsgálni, hogy az előírt köt­szerekkel fel van-e szerelve ? Az idén a rendőrhatóság felettébb való szigorúsággal fogja ellenőrző köte­lességét gyakorolni s azért jó eleve figyelmeztetjük a cséplőgép tulaj­donosokat, hogy a hiányzó felsze­reléseket szerezzék be és idejeko­rán pótolják, mert ellenesetben a szigorú birságon kívül esetleg a cséplőgépek használata is meg lesz tiltva. — Megmart asszony. A ta­nyán újból garázdálkodnak a veszett ebek, pedig a múltkor lövette ha­lomra a rendőrség a külterületen a gyanús kutyákat. Rácz Imréné Rácz Juliánna asszonyt a tanyán tegnap megmarta egy veszett­ gyanús kutya. A rendőrség a megtartott vizsgálat után a megmart asszonyt felvitette a fővárosi Pasteur-intézetbe. — Elvált asszony és bevert ablakok. Sochenberg Ferenc ács­segédtől elvált az asszony és elment Kathrein Kristóf Galamb­ utcai há­zába lakni. A faképnél hagyott 1904 julius 1. MULATSÁGOK. A dalárda népünnepélye. Vasárnap lesz a helybeli dalárda népünnepélye az Erzsébetkertben, mely alkalommal a változatos népies játékokon és versenyeken kívül este művészi hangverseny is lesz a szin-

Next