Vásárhelyi Ellenzék, 1904. október (1. évfolyam, 177-202. szám)

1904-10-01 / 177. szám

s­etfolyam. Bódmező-Vásárhely, 1904. szombat, október 1. 177. szám. VÁSÁRHELYI ELŐFIZETÉSI ÁR , melyben házhoz hordva félévre 3, negyedévre 1*50 kor. Tidéken postán küldve félévre 6, negyedévre 3*5 kor. FÜGGETLEN NAPILAP Főszerkesztő Felelős szerkesztő: Dr. GONDA JÓZSEF ESPERSIT JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andrássy­ utca 12. megjelenik minden nap, fontos alkalommal hétfőn !. Hirdetések dijszakás szerint vétetnek fel. Bliccelő nábobok. — szeptember 30. Bliccelni — ez a német eredetű magyar szó a legléhább diákcsinyt elenti: ha valaki a kofa gyékényé­ül elsinkófált egy körtét, vagy a előbarátjától kölcsönkért könyvet ladja vagy a kávéházból számlá­knak kiegyenlítése nélkül osont el, arról mondják, hogy bliccelt. A biccelés hát csínynek gyalázatos, rá pedig komolyan csinálódik, egye­­nesen büntetésre méltó és utálatos dlog. Ezen elöljáró beszéd után, álla­pítsuk meg még azt a kétségbevon­­atatlan tényt is, hogy a magyar­­föld és elsősorban a csongrád­­megyei színtiszta, életerős magyar új nemcsak boldogulni nem tud, e satnyul s elnyomorodik a közter­ek elviselhetetlen súlyának miatta, Elpusztul, mert községi pótadója 0—90 százalékra rúg, mert a songrádmegyei nábobok, a Károlyiak , a Pallaviciniek, óriási birtokaikat svonták a községi közterhek viselése jól. Ki mely községben vagy annak a várában lakik, annak közterheiben észtvenni tartozik, még pedig ál­­lmi adója arányában : — ez az elv­etörhetetlen s az állam hajthatat­­m szigorral hajtja azt végre. A selléren, a kisgazdán, a mesterem­­eren, a doktoron, a patikáriuson, közértbirtokoson, rendszerint per­se a nagybirtokoson is. Az utób­bi csak rendszerint, de nem min­­ig. Ha a nagybirtokosnak csak ingyes 2000, 3000, 4000 holdja áll, megfizettetik bizony véle is a­özségi pótadót. Más dolog az, ha nagybirtok 30,000, 40,000, 50,000 oldás, mint a Károlyiaké s a Pal­­­vicinieké Csongrádmegyében. Akit ? isten kegyelme ekkora latifundi­umat áldott meg, hogy két apróbb­émet fejedelemség is beléje férne ényelmesen, az olyan fene nagyur, így érthető, ha nem akar ilyen ebejus kötelességeket teljesíteni, ajd még ő fizeti a jegyzőt, a kis­­rót, az iskolát, a világítást — a araszt számára. Piha, a községi íradó bundaszagu, bagam­aillatu tv adó s a nagyurak orra nem soha ha elfintorodik tőle. Kapja át magát a latifundium s kijárja magának, hogy elrúghatja magától a községet, melynek határában fek­szik s átalakulhat maga önálló pusz­tai községgé. Megteszi egyik kasz­­nárját jegyzővé, valamelyik öreg­béresét bíróvá, valamelyik cseléd­jét kisbiróvá i­s kész a külön pusztai község. Ez aztán nem fizet községi pótadót, mert nincsen sem­miféle költsége. A kulturszükségle­­teinek kielégítését pedig a nábob külön községe egyszerűen elpotyázza a mellette lévő parasztfalutól, ahol a nyomorúságosan tengődő kisgaz­dáknak bundaszagú, bagam­aillatú községi pótadója felrúg 80—90 szá­zalékra, mert az óriás terjedelmű nagybirtok kijárta magának, hogy megbliccelheti a földhöz ragadt sze­génységed. Sehol a világon ilyet nem találni, csupán Magyarországon. Másutt az az ilyen procedúráktól a fényes nevű és mesés gazdagságú nagy­urakat eltiltja a saját előkelőségük megbecsülése, a jóizlésük s a tár­sadalmi lelkiismeretük. S másutt az államhatalmat az ilyen antiszo­ciális üzelmek megengedésétől el­tiltja a józan belátás, melyet áthat az a gondolat, hogy a szociális for­radalmat, melynek máris tisztán hall­ható a földalatti morajlása, csakis a széles néprétegek érdekeinek kö­vetkezetes, tervszerű és mindenki­vel szemben erélyes felkarolásával lehet megelőzni vagy legalább ráz­­kódtatásában enyhíteni. Másutt nap­ról napra hódít a progresszív adóz­tatás eszméje, mely a kis exiszten­­ciák válláról a közterhek nagy ré­szét a nagy vagyonokra hárítja át. Nálunk ellenben nyomorékká sújtják a községi adó terhével a nemzet leg­értékesebb részét, csupán azért, hogy mesés gazdagságú nagyurak részt se vegyenek ama községi terhek viselésében, melyeket nekik lehetne s kellene a maguk egészében hor­­daniok. így aztán meghonosul a mi vidékünkön a magzatirtás, a fajma­gyarság ama legnemesebb tipusa kezd tömegesen kivándorolni s ha az ittm­aradottak hangosabban zú­golódnak, hát rájuk szabadítják a csendőrséget, lefülelik őket mint ve­szedelmes, államellenes felforgató­kat, Így fest a valamikor büszke, ön­érzetes és tetterős magyar demok­rácia ! S ha valaki arra figyelmez­teti a társadalmat, hogy a mai adó- és birtokpolitika a maga képtelen igazságtalanságaival nagy válságo­kat fog felidézni, melyeknek izzó láza máris benn lappang társadalmi szervezetünkben, és hogy ostoba vál­lalkozás az, mely fogyasztási szövet­kezetekkel akarja a tömegek keserű­ségét akár leszerelni, akár a feleke­zeti gyűlölség medrébe levezetni, ak­kor azt ledorongolják, a torkába forrasztják a szót, a homlokára pe­dig rásütik — persze, meggyalázó szándékkal — a szocialistaság bélye­gét. Meglássa ki-ki, ha fel nem éb­red hamarosan a társadalmi felfo­gásban a szociális lelkiismeret, ki­mondhatatlan baj fog támadni be­lőle.­­ A tiszteletbeli tiszti orvosok. A belügyminiszter egy konkrét kér-­­désben hozott elvi jelentőségű ha- t tározatával kimondotta, hogy a tisz­teletbeli tiszti főorvosok és a tisz­teletbeli tiszti orvosok a törvény­­hatósági egészségügyi bizottságba hivatalból nem hivandók be s a bi­­zottság tagjainak száma azokra való­­ tekintet nélkül állapítandó meg. A belügyminiszteri határozat az 1876 : XIV. t.-c. 163. és 164. §-aira hivat­kozik, melynek nem volt az a célja, hogy az egészségügyi bizottság tag­jainak száma szerfölött szaporittas­­sék. A polgári fiúiskolából. — 1904. szept. 30. A polgári iskolába az érvényben levő szabályok szerint egész szep­tember hó folyamán iratkozhatnak a növendékek. A folyó 1904/905. tanévre 194-en iratkoztak be, tehát huszszal kevesebben mint tavaly. Az idén megszűnt a különben is feleslegesnek bizonyult V., VI. osz­tály és a II. osztályba se jelentkez­tek annyian, hogy ezt az osztályt pár­huzamosítani lehetett volna. Ehhez még három tanulónak kellett volna jelentkeznie. Hanem ann­á többen iratkoztak az I. osztályba, annyian,­ hogy ily sok tanulója a polgári is­kola I. osztályának az intézet fel­­állása óta nem volt: az 1. a) osz­tályba 38-an és az I. b) osztályba is 38-an járnak. Ebből a létszám­ból az tűnik ki, hogy a jövő tan­évben a II. osztályt, az azután kö­vetkező tanévben talán a harmadi­kat is párhuzam­osítani kellene. Már­pedig a polg. fiúiskolában oly ren­delkezés történt, amely arra enged következtetni, hogy az intézet helyi vezetősége egyszers mindenkorra le­mondott nemhogy a III., de a II. osztály párhuzamosításáról is. Ne­vezetesen az a terem, a­mely eddig a párhuzamos II. osztály helyisé­géül szolgált, más célra foglaltatott le; azonkívül — mint hírlik — in­tézkedés történt oly irányban, hogy két fölöslegessé vált tanerőt helyezze­nek el innen. A helyzet ugyanis az, hogy míg a múlt tanévben a két első, két második és az V., VI. osz­­tálylyal nyolc osztály volt s hozzá, az igazgatón kívül, a­ki kevés, mindössze 12 heti tanítási óraszámra kötelezhető, nyolc tanerő, addig az idén az V., VI. és az egyik II. osz­tály megszüntetésével öt osztály maradt s ennek az a következ­ménye, hogy egy-egy tanárnak he­­tenkint 13—15 tanítási óra jut. Ez a helyzet tehát látszólag indokolttá teszi két tanerő elhelyeztését. Ámde a két tanárnak áthelyeztetése egy­szersmind újabb bizonyítéka annak, hogy polgári fiúiskolánk visszafejlődő­félben van. Mert visszafejlődés az, hogy a­miatt, mert nem lesz se tan­terem, se elegendő tanerő, jövőre a két második osztályba beosztott 30—30 tanuló helyett, lesz az egy 11. osztályban 60 tanuló. Ellenvet­­hetnék, hogy ha jövőre beáll a II. osztály párhuzamosításának szüksé­gessége, hát szabaddá teszik azt a jelenleg más célra szolgáló termet és kérnek tanerőt is. Ez az utóbbi dolog azonban nem megy oly köny­­nyen. Ne feledjük, az állammal van dolgunk! Az állam pedig nagyon szűk markú: a­mit egyszer elvett, azt csak igen nehezen, a legtöbb­ször egyáltalában nem adja vissza. De ha a legjobb esetben, sok huza­vona után, a­mint az ilyenkor tör­ténni szokott, meg is kapnék jövőre az államtól a szükséges tanerőt, mi szükség van arra, hogy most csak azért, mert a tanárok egy évig 13­-15 heti órát adnak, két tanár­nak hivatalból történő áthelyezteté­­sével a közoktatási minisztériumot tetemesen költekeztessük ? Ha mindezeket meggondolja a polg.­iskolai ügyek helybeli intéző­­sége, akkor az állam és lokális tan­­ügyünk érdekei ellenére bizonyo­san nem javasolja az áthelyezteté­­seket. KELETI HARCTÉR. — szeptember 80. Béke vagy háború ? A Standard jelenti Tokióból. A japán sajtó a jelen viszonyok közt a békekötés gondolatát egyhangú­lag visszautasítja és a háború foly­tatását kívánja. Egy lap kifejti, hogy

Next