Vásárhelyi Ellenzék, 1904. december (1. évfolyam, 229-254. szám)

1904-12-01 / 229. szám

2_____ gálati viszonyainak. Érdekes, hogy ebben a kérdésben két áramlat igyekszik érvényesülni. Míg ugyanis a kereskedelmi alkalmazottak kon­gresszusai sürgősen követelik a ke­reskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyainak külön törvényben való rendezését, addig a magántisztvise­lők nem kívánnak közösséget tar­tani a kereskedelmi alkalmazot­takkal általában, és egyebek közt követelik, hogy a magántisztviselők ne vonassanak a kereskedősegéd gyűjtőnév alá. Úgy látszik, a keres­kedősegéd elnevezés nem igen tet­szik az érdekelt köröknek, mert a budapesti kereskedőigak társulata ezen elnevezés helyett mást ajánl. A kereskedelmi iskolai tanárok or­szágos egyesületének választmánya annyira megy a szeparációban, hogy teljesen külön akarja rendeztetni a kereskedelmi alkalmazottak és a magánhivatalnokok jogviszonyait. Mint speciális kívánságai a keres­kedelmi alkalmazottaknak, fölemlí­­tendők, hogy az üzletek nyitási és zárási idejét egységesen törvényho­zás útján akarják megállapítani, hogy ugyanígy óhajtják szabályozni a nekik évenként nyújtandó szün­időt és, hogy az állásközvetítés or­szágos szervezését is követelik. Az ipari és kereskedelmi vállalatoknál­­ alkalmazott tisztviselők és kereske-­­­dősegédek szolgálati viszonyainak­­ szabályozásáról egyébiránt még 1901-től egy törvénytervezet, is van, a­melyre vonatkozólag az érdekelt egyesületek és testületek nyilat­­­­koztak. A munkaidőre nézve különösen a munkások szakegyesületei nyilat­koztak részletesebben, ugyancsak ez érdekeltségnek a véleménye dom­borodik ki legerőssebben a munka ama részében, a­mely a munkások egészségének és testi épségének védelméről szól. A magántisztvise­lők országos szövetsége megokolt fölterjesztésben bizonyítja annak a szükségét, hogy az 1893. évi XXVIII. törvénycikk, mely a bal­eset elleni védelemről szól, kiter­­jeszthessék a kereskedelmi alkalma­zottakra is. Természetesen, hogy a munka­ megszüntetések és kizárások tárgyában merően ellentétes a mun­kások s a munkaadók álláspontja, így a magyarországi sütőmunkások­nak 1902. évi kongresszusa tör­vénybe kivánja iktatni a munkások­nak sztrájkra való jogát, míg a székesfővárosi asztalos iparosok terjedelmes okfejtéssel érvelnek ama kívánságuk mellett, hogy a munkásszakegyesületeknek a sztráj­kok rendezése körüli tevékenysége lehetetlenné tétessék. A gyakori munkaszünetelésekre való tekintet­tel azt kívánja az országos ipar­­egyesület, hogy a sztrájk a bojkott, és a munkakizárás, mint a vis major,­­ a szerződésekben elismertessék. * Az ipari szervezetre és az ipari bíráskodásra vonatkozó kívánságok ismertetésével zárul a kereskedelmi minisztérium eme legújabb kiadvá­nyának tartalma, a­mely az érde­kes és gyakorlatilag fontos anyag­nak oly nagy tömegét foglalja ma­gában, hogy körülbelül ítéletet al­kothatunk magunknak arról, hogy mily alapokra kívánják fektetni az új ipartörvényt. Az anyag- és adat­gyűjtésben nyilvánuló hangyaszor­galom, a körültekintés és mindent latolgató óvatosság, a­melylyel ez Vásárhelyi Ellenzék az alapozás történik, remélni en­gedi, hogy maga a mű — az új ipartörvény — olyan lesz, hogy nemcsak ki fogja elégíteni az ér­dekelteket, de egyúttal a magyar törvényalkotásnak is becsületére fog válni. Felle­ft télen . . . Fellegtelen, holdvilágos éjszakán Bekopogtam a kedvesem ablakán. Hamvadozó gyertya égett odabenn. Ilyen későn nem égett még sohasem! És az ajtón bekopogtat valaki, S kéregeli, hogy az ajtót nyissa ki. A szép leány félretolja a reteszt És az ajtón szőke legényt beereszt. A legény öt keblére öleli, Én meg nézem keseregve ideki.. . A legény csak öleli a csalfa lányt, Erre aztán kialszik a gyertyaláng . . . Nagy JBéla: ÚJDONSÁGOK. Zuáv II. Richárd a világűrben. András estélyére mentünk épen. Együtt volt a szerkesztőség összes tagja. Tekintettel a névünnepre és a ma­gas dátumra, az András­sy utcán ballagott csendben kisded, de el-­ szánt csapatunk. Egyszerre csak süvités hallatszik, egyet lobban fejünk fölött a borús égbolt s egy hatalmas meteor kő­­­fejbe találja mce-keramit admiráli­sunkat. Mindannyian meteorkővé mered­tünk a rémülettől s lábunk az asz­faltba gyökeredzett. Újra egy meteor. És néhány pillanat múlva ismét egy. Majd hatalmas szárnycsattogás és a földre szállt egy sötét tömeg. Viharágyuként bömbölt a rém. Kezében az „Ellenzék“ foszlányai.­­ —­ Vihar ágyú a képviselőházban! Orditá, majd mint óriáskígyó szi­szegni kezdett s elénk ugrott. — Zuáv! Lebbent el ajkunkról a­ néma borzalom. Tehát ő verte fe­jünkhöz a meteorköveket. — Itt vagyok! Hörögte. Kilőtte­tek a viharágyából, de én megma­radtam viharban, részben. — Rossz pénz nem vész el! Leb­bent el Abellino ajkáról a szó. Zuáv rátekintett. Viharos ábrá­zata kisimult s enyhe mosolylyal csicsergő: — Hol van? Hol a pénz? — Nálam nincs! Rebegő meg­rebbenve Abellino s körülnézett. — Nálam sincs! Nálam sincs ! Tiltakozott a szerkesztőség nép­­gyülése. Tényleg nem is volt egyiknél sem. Zuáv megvető mosolylyal nyalta végig szemeivel a gyűlést s gunyo­rosan röfögte: — Sok smuc­án! A kinek nincs pénze, ne lövöldözzön . . . Különben sebaj. Sziszegő tovább s büszke daccal folytatta: — A Holdban jártam, az ezüst hegyeken. Beszéltem Szent Dávid­dal, éppen az előlegemet hegedülte el! . . . Itt megállt s szünetet tartott. A szünetet kiütöttük a kezéből, mire újra sziszegni kezdett. — Éterrel kínált. Brúdert is it­tunk ! — Hát hogy került vissza e sár­golyóra Zuáv? Kérdé Abelline. Zuáv keserűen felszisszent. Úgy látszik, hogy a kérdés fájt neki. Szinte megszántuk. Zuáv fájdalmas sóhajjal folytatta : — Miután brúdert ittunk, meg­veregettem a Dávid vállát. Jó dol­god lehet neked Dávidom. Mondom. Csak ki kell nyújtani a kezedet, itt a kaszás csillag s kaszálhatsz a réten. — Mit? Üvöltő ő. Azt hiszed te, hogy én a más szénáját rángatom ! Láttam, hogy féltékeny az öreg a jó nevére. Nem bolygattam a kér­dést, hanem másra tereltem a szót.­­ Ez a te kocsid? Mondám a göncölre mutatva. — Az. Zokogta ő. — Lefelé áll a rudja! Mondám én. Ő elpirurult. — Én önt megvetem! Mondá. •— Ki mint vet — úgy arat. Szel­­lem­eskedtem én. Hol a becses ne­jed! — Ott van! Mondta a fiastyukra mutatva. — Jó lyuk! Jegyeztem meg én. Ő rám nézett. Arca krétafehér s lett s reá fagyott a mosoly. — Mars! Dörögte­m-durrban. — Én azt hittem, hogy a Mars bolygót mutatja, ebben a percben lóditást éreztem magamon s újra röpülni kezdtem. 24 óráig fúrt estem. Hogy szinte özönvízzel fenyegettem e sárgolyót s most itt vagyok! . . . — Kár! Hangzott sóhajunk. — Kár? Sziszegte Zuáv. Lerán­totta Abellino haverokkját s ajtós­tul a zálogházba rohant. Pont.­­ — november 10.­­ — Egy­­házker­eti közgyű­lés. Ma vette kezdetét a tiszántúli ev. ref. egyházkerület őszi közgyű­lése Debrecenben.A közgyűlés elő­reláthatólag több napig fog tartani, mert a tárgysorozatnak 300 pontja van. — Szemledij­ak befizetése.­­ Az üzleti célokra levágott jószágok­­ állatorvosi szemledíjait, az eddig­­ érvényben volt szabályrendelet ér­telmében a vágók közvetlenül a vizsgáló orvosnak fizették. Mint­hogy azonban ez a körülmény, a mellett, hogy az idevonatkozó tör­vényes intézkedésekkel sem volt összhangban, az illető orvosokra is­­ lealázó volt, a törvényhatóság új szabályrendeletet r­egm­ódosította s miután a módosítást a földművelés­­ügyi miniszter jóváhagyta, az most már végrehajtható. A módosítás értelmében a szemledíjakat ezentúl nem az illető orvosnak, hanem a fogyasztási adópénztárnak tartoznak befizetni a vágóiparosok. A módo­sított szabályrendelet 1905. év ja­nuár 1-én lép életbe. — Belügyminiszteri rende­letek. A belügyminiszter egy kon­krét eset kapcsán hozott elvi je­lentőségű határozatában kimondotta hogy hiteles okmánymásolatok köz­hivatalok részére bélyegmentesen adandók ki. Egy második rendelet­ben arról tájékoztatja a törvény­­hatóságokat, hogy okiratok postai szállításánál tüntessék föl az ok­iratok értékét, hogy az okirat elveszése esetében a kártérítési igény a postai kincstárral szemben foganatosítható legyen. Harmadik rendelete az árvaszéknek szól, a fönn nem álló árvaszéki követelé­seknek telekkönyvi törlése tárgyá­ban. — A gyógyszerek ára. A belügyminiszter számos gyógyszer árát 1905. január 1-től kezdve új­ból megállapította. Ezen rendeletét, valamint a gyógyszerek nevének hosszú tisztáját, az uj árak feltün­tetésével együtt, a hivatalos lap vasárnapi száma közli. A belügy­miniszter utasítja az összes tör­vényhatóságokat, hogy az új ár­szabályt azonnal közöljék a terüle­tükön levő orvosokkal, állatorvo­sokkal, gyógyszerészekkel mihez­tartás végett. — Katonai hír. A hivatalos lap jelenti, hogy f. évi december hó 1-ével a szolgálati, illetve védkötelezettség teljesítése után, tiszti rangfokozata megtartása nélkül, Darvasy Gyula tar­talékos hadnagy, vásárhelyi rendőrfo­­galmazó, a honvédség kötelékéből sa­ját kérelmére elbocsájtatott. — Az új állami anyakönyv. Nevezetes újítás lép életbe 1905. évi január 1-ével. Az állami anya­könyvi reformról alkotott 1904. évi XXXV. törvénycikket életbelépte­­tik. Mint értesülünk, a végrehajtási utasítás elkészült, a belügyi és az igazságügyi minisztériumokban és erre vonatkozólag szűkebb értekez­let lesz a napokban a két minisz­térium szakférfiúinak bevonásával. Az új anyakönyvek többé nem jegyzőkönyv alakjában lesznek ve­zetve, hanem a bejegyzések mind a három, (születési, halálozási, há­zasságkötési), anyakönyvbe a régi egyházi anyakönyvek mintájára, rovatosan, folyó­számok alatt tör­ténnek. Az anyakönyvek és nyom­tatványok készülőben vannak és újévre minden anyakönyvi hivatal meg fogja kapni. Az utasítás kö­rülbelül 210 szakaszra terjed és részletesen intézkedik minden újí­tásra nézve. — Udvari vadászatok Csa­­nádmegyében. Kisjenőről jelen­tik, hogy az idén csak kisebb udvari vadászatokat tartottak Kisjenőn. A nagyobb udvari vadászatokat Mező­hegyesen rendezik, ahol — mint ismeretes — József Ágost királyi herceg a nyáron nagy kiterjedésű vadászterületet bérelt. —­ Kiveszett. Egy teljes vég (25 m­éter) fekete zsinór elveszett. A becsületes megtaláló kéretik, hogy e lap kiadóhivatalába hozza. — Anyakönyvi útk­ek. Házas­ságot kötöttek: Sziver Pál Szabó Piros­kával, Koncz Bálint Imre Jusztinával, Gölléni Károly Vörös Juliannával, Szé­les Sándor Bodrogi Lídiával, Szűcs Sándor Takács Erzsébettel, Radics Já­nos Borsos Juliannával, Olasz Máté Olasz Lídiával, Kis Lajos Mónus Juli­­ánnával, Molnár János Németh Julián­­nával, Bodrogi Bálint Gál Juliannával, Szénási Sándor Tóth Deák Eszterrel. Elhaltak : Galyás S. 12 hónapos, Balogh Ferenc 58 éves, özv. Patkós Péterné Szűcs Juliánna 74 éves és Garai Szabó Sándor 4 éves.­­ A puszták réme, vagyis Rózsa Sándor regénye 1 frt bolti ár helyett 25 krért kapható az Ellenzék elárusítóinál. Tessék kérni tőlük. /\ népáti viz. A legpompásabb ásványvizek egyike a népáti víz. Ez a kellemes s­avanyú víz, akár borral ele­gyítve, akár természetben, a legkitű­nőbb üdítő és gyógyító italok közé tar­tozik. A légző vagy emésztő szervek hu­­rutos, vagy krónikus megbetegedéseinél csoda hatást mivel, olcsósága párat­lan. A legolcsóbb az összes ásvány­vizek között. Ez a kiváló ásványvíz 1904. december 1.

Next