Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 13. szám / 1854-05-28

A ,Vasárnapi Ifjság­ hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. — Előfizetési dij helyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy hónapra 30 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: tiz hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) CSF" Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju­nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tiz hónapra 2 ft. 24 kr.pp. —Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasítandó. — Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). Franczia katonaság. Valaki különösnek fogja találhatni évek multán, hogy a Vasárnapi Újság 1854-ik évi folyamatra annyi katona és hadve­zér képét hozta, pedig ennél semmi sem természetesebb. A jelen idők fogalmait követjük mi is, s az általános érdek előtt meg­hajolunk. Más békés időben majd vető gépekről, ekékről és uj növényekről fogunk értekezni, most más mezőkön függ ország világ figyelme, miket vérrel kövéritnek, ágyúkkal szántanak s miken a, szép rendes vetés érczszuronyok soraiból áll. I­lyen kép

Next

/
Thumbnails
Contents