Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 7. szám / 1854-04-16

A ,Vasárnapi Újság­ hetenként egyszer egy nagy negyedrétű íven jelenik meg. —­­ C^W Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju-Előfizetési dij h­elyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy m­ás hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz, azaz : tiz hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve tiz hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasitandó. — Landerer és lieckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4 szám alatt). A jelenben uralkodó nagy­úr Abdul-Med­zsid, II. Mah­mud szultán fia , született 1822-ik május 6-án, a maho­medán időszá­mítás szerint a Hedzsira 1237. esztendejében , Sábán hónap 14-dik napján. — Trónra ült 1839. júl. 1-jén, a török biroda­lom legveszé­lyesebb napjai­ban , midőn a lázadó egyipto­mi alkirály Me­hemed Ali se­regei a vad Ib­rahim alatt a szultán hadait Nisibnél tönkre verték, s Ibra­him előtt nyit­va állt már Sztambulba az út, hol az ó tö­rök párt a győz­tes Mehem­ed Alit szándéko­zott kikiáltani a két tengeren uralkodó kha­gánná, a­mi mégis történt volna, ha a nagyhatalmas­­ságok közbe nem vetik ma­gukat, s a szul­ Abdul-Medzsid, padisah, törökök szultánja, tán számára meg nem men­tik az országot. E lázadás el­csilapulta után a józanuyitások által iparko­dott az ifjú u­ralkodó orszá­ga jövendőjét biztosítani. A­latta hatalmas haladásokat tett a török nép a polgárosodás útján. A rendes hadsereg állan­dóvá tétetett, a keresztény a­lattvalók sorsa megjavult; a keresztények az ozmánokkal egyenlőknek nyilvánítottak a törvényszé­kek előtt, a mi eddig nem volt szokás, s a ke­resztény tanú­bizonysága ér­vényes a török ellen, a keresz­tény templo­mok szabadal­makat nyertek, és az egész oz­mán nép mind­inkább közelit azon időpont­hoz , mellyben nem hogy Eu­rópa népei kö­zöl, mint bele nem illő rész.

Next

/
Thumbnails
Contents