Vasárnapi Ujság – 1885

A „Vasárnapi Újság" 1885. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. Szám Pulszky Ferencz (Doby Jenő rézmetszete után _ ... ... ... 1 Fejérváry Gábor (Böhm Farkas 1830-iki olaj­festménye után rézbe metszette Doby Jenő) _ ... ... ... ... ... ... 1 Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát 3 Vas Gereben ... . ... ... ... 4 Huszár Adolf.... ... ... ... ... 4 Zrinyi Miklós (Zund Mátyás egykorú réz­metszete után) _ ... ... ... 6 Szemere Pál _. __ ... ... ... ... 8 Jókai Mór ... ... ... ... ... ... ... 9 Jókai Mór 18 éves korában (saját egykorú olajfestménye után) . ... ... ... ... 9 Jókai Mór 24 éves korában (saját egykorú rajza után) __ ... ... ... 9 Jókai Mór édes­anyja (Jókai Mór olajfest­ménye után 1843-ból) ___ ... ... ... 9 Vörösmartyné, Csajágh­y Laura 10 Arany Jánosné, Ercsey Juliánna 10 Petőfiné, Szendrey Julia . ... ... ___ 10 Tompa Mihályné, Zsoldos Emilia .... ... 10 Mészáros Lázár (Teleki Sándor jerseyi fényképe után) _ ... 11 Ballagi Mór ... ... ... ... ... ... 12 József főherczeg, Mária Dorothea és Margit főherczegnőkkel ... ... ... ... 13 Klotild főh­erczegnő, Józsi és László főher­czegekkel . ... ... ... . ... ... 13 József főherczeg és Klotild főherczegnő 13 Mária Dorothea főherczegnő ... ... ... 13 Mária Dorothea és Margit főherczegnők 13 Józsi és László főherczegek ... ... ... 13 Bereczky Máté . .... ... . ... ... 15 Zay Ferencz. ... ... ... ... ... 15 Győry Vilmos... ... ... ... ... ... 16 Rudolf trónörökös __ ... ... ... ... 18 " ' Jenő ... ... ... ... ... 18 Ivits Sándor ... ... ... ... 18 Inyi Pál . ... ... ... ... 19 Eta Ferencz ... ... ... 20 Ger Gyula, az orsz. kiállítás . ... . _. ... .... ... 21 .0­ .­uiuoe, az orsz. kiállítás titkára 21 Trefort Ágoston ...­.. ... ... ... 23 s.a­z. Domuki'S, az erdélyi ref. egyházkerü­let püspöke (Bittli Géza rajza) 24 Tóth Endre ... ... ... ... ... ... 25 I­­polyi Arnold ... ... ... ... ... ... 28 Br. Kemény Gábor.. .... .. 28 Szilágyi Sándor ... ... 28 Zeyk Albert József... ...­­... 29 Erdélyi Indaii Péter ... ... ... — 29 Lotz Károly mellszobra (Stróbl Alajostól) 29 Dr. Wagner János egyetemi tanár (Stettka Gyulától)... ... ... ... — — 29 Halász Imre (Bitzó Géza rajza) .. ... 30 Hampel József ... ... ... — — ... 32 Lipp Vilmos ... — — — — 32 Czobor Béla . ... ... — — ... — 32 Lipovniczky István . ... ... ... — 34 Az országos orvosi kongresszus vezérférfiai: Markusovszky Lajos ... ... ... 35 Balogh Kálmán ... ... ... ... ... 35 Korányi Frigyes . .. — — — 35 Fodor József ... .. ... ... ... 35 Gebhardt Lajos ... ... ... ... ... 35 Patrubány Gergely ... ... 35 Mü­ller Kálmán ... ... ... ... 35 I.Jelncz Ágoston ... ... ... ... ... 36 Szentgyörgyi Imre ... ... ... ... ... 37 Báthory István (egykorú olajfestmény után) 38 Gróf Karácsonyi Guidó ... ... ... ... 38 Kiodpky Lajos... — — ... — — 38 Majer István v. püspök ... ... ... ... 39 Erzsébet főherczegnő ... ... ... ... 39 Zsoldos Ignácz ... ... — ... ___ .... 40 Gróf Károlyi Sándor ... ... ... ... 41 Kőrösy Csom­a Sándor ... ... ... ... 43 Duka Tivadar... _.. — ... — — 43 Az irodalom négy elhunyt munkása : Hor­nyik János. — Malmosi Károly. — Sza­lay József. — Széll Lajos ... ... ... 44 Báró Apor Károly ... ... ... ... ... 45 Szilágyi István ... ... ... ... ... ... 46 Tisza Kálmán 1867-ben . ... ... 48 Tisza Kálmán 1875-ben ... ... ... ... 48 Tisza Kálmán 1885-ben (külön képmelléklet) 48 Margó Tivadar ... ... ... ... ... 49 Tisza Kálmán ifjúkori arczképe 1848-ból (Barabás Miklós aquarellje) ... — ... 49 Forgách Zsigmond nádor ... ... ... 49 Várady Antal ... ... — ... 51 Huber Károly... ... — — 52 b) Külföldiek: Muzaffar-eddin, Bokhara emirje ...... 2 Mehemed-Kedsin, Khiva kánja... ... ... 2 Lewal, új franczia hadügyminiszter ... 5 I. Ferdinánd (Lautensack rézmetszete után) Gordon pasa. ... ... ... ... ... ... 7 Komarov tábornok, Oroszország Kaspi ten­geren túli tartományainak kormányzója 12 Bismarck herczeg (legújabb fényképe után) 14 Brisson Henrik, az új franczia minisztérium elnöke ... ... ... ... ... 17 Weilen József lovag ... ... ... ... 21 Alidul-Haliman, afghán emir ... ... ... 21 Hugo Viktor ... ... ... ... ... 22 Hugo Viktor első ifjúkori arczképe 1827-ből 22 IX. Keresztély, dán király . ... ... ... 25 Szám Frigyes Károly herczeg... ... ... ... 26 Manteuffel tábornagy... ... ... ... ... 26 Grant Uüsszes . .. . __ 31 Rosetti Konstantin ... __ ... ... ... 31 Lesseps Ferdinánd... ... 33 A Budapestre rándult franczia irók és mű­vészek : Gouzien Armand. — Clairin György. — Coppée Ferencz. — Bops Felicien. — Massenet Gyula. — Delibes Leo. — Fleury Róbert Tony . ... ... 33 Meran grófné 1832-ben... ... ... ... 33 Meran grófné 1882-ben ... ... ... ... 33 Dzvonkovsky József. ... ... .. 36 I. Sándor, bolgár fejedelem ... ... ... 41 Albert Eduárd, walesi herczeg ... ... 42 Ismail pasa... ... ... ... ... ... . 42 Dr. Stranszky György, a kelet-ruméliai ideiglenes kormány főnöke ... ... 43 Karavelov Petko, bolgár miniszterelnök 43 Mária orleansi herczegnő ... ... ... ... 44 Valdemár dán kir. herczeg ... ... 44 Dr. Jenner Eduárd ... ... ... ... ... 47 Albrecht, Braunschweig új régens herczege 47 XII. Alfonz, spanyol király _. ... 48 Bulharon György ... ... ... ... ... 51 II. Műtárgyak. Éneklő Ámor. Benczúr Gyula festménye 1 A hit. Gerlach­ Márton «Allegóriák és jel­képek» czimű díszművéből .... ... ... 2 Székely edények. Huszka József «Magyar diszi­ó styl» cz. művéből ... ... Huszár Adolf szoborművei: Bem szobra 4 Dugonics szobra (Izsó mintája után) 4 Eötvös szobra... ... — 4 Petőfi szobra. ... ... .._ .. . — 4 Menyegzői dráma. Jankó János festménye 7 IV. Jenő császárrá koronázza Zsigmondot. A római Szt. Péter templomnak Filarete és Donatello által 1447-ben készített ércz­ajtajáról ._. ... ... ... ... — 7 A «Művészetek történeté»-ből: I. Szobrá­szat és festészet (19 kép). II. Építészet (11 kép) ... ... ... — — — — 10 Az aradi vértanuk emlékszobra. (Huszár Adolf mintája után) . ... ... ... ... 11 Benczúr Gyula rajzai az országgyűlési sza­badelvű­ párt által Tisza Kálmánnénak átadott emlékalbumból (6 rajz) ... ... 16 Atala temetése Curtois festménye után 26 Columbus tojása. Reiß­enstein Leo festménye 31 A nemzeti muzeum műrégiségeiből: Arany násfa zománczokkal. — Pannóniai ezüst fibula (ruhakapocs) Pátkáról. — Nagy­váradi arany karperecz a XIV. század­ból. — Födeles kancsó, német mű, a XVI. századból. — Római újévi agyag mécses. — Népvándorlási öv-csatt. — Népvándorláskori arany karperecz. — Népvándorláskori szijj-vég. — Sárgaréz zsebóra Báthoryék czímerével.­­— Zomán­czos násfa (Dudáló majom). — Szerpen­tin serleg a XVI. századból. — Magyar ezüstpohár a XVI. századból . ... ... 32 Bouilloni Gottfried bevonulása Jeruzsá­lembe. Piloty Károly festménye ... ... 50 A kis Jézus. Nagy Lázár rajza ... ... 52 Karácsonyra ... ... ... — — 52 48 Hzám osztrák-magyar államvasut-társaság indó­háza . ... ... ... ... ... 16 Stefánia-út a városligetben. — Kilátás a kir. várpalotára a Ferencz-József-térről. — A kir. várpalota és a várkert. — A József­tér a nádor emlékszobrával. — A város­h­áz-tér a régi városházával. — A nép­színház. — A doh­ány-utczai zsinagóga. — A városligeti tó a korcsolya-csarnokkal. — Egyetemi könyvtár és az I. hazai taka­rékpénztár épülete. — A budai alagút és gőzsikló. — Az üllői­ úti új kórház. — Lukács- és Császárfürdő. — Török fürdő a Rudasfürdőben. — Fürdőház a Margit­szigeten. — Várkert és az alsó Duna­rakpart ... ... ... ... ... ... ... 17 Zay-ugróczi kastély és templom . .. .... 15 Földszinti szoba Zay-Ugróczon. Zay-Podh­ragy (képcsoportozat) ... ... ... ... 15 Trencsén vára. Br. Mednyánszky László rajza . ... ... ... ... ... ... ... 23 A­­Biala Vodin (fehér viz) rét a Kárpá­tokban ... ... ... 29 Az illavai országos fegyház. Bitzó Géza rajza . ... ... ... ... ... ... 33 Képek Fiuméből (képcsoportozat) . ... 37 Pozsega. ... ... ... ... ... ... ... 37 A budai kir. várkert a gőzsiklóról tekintve. Háry Gyula rajza ... ... ... ... ... 39 Görgényből: 1. Görgény völgye. 2. Szikla-Vár. 3. A görgényszentimrei kastély, a Rákóczy-hegygyel. 4. A fancsali erdész­lak. 5. A medveravatal 1884. okt. 2-án. Nemes Ödönrajza... ... ... .... ... 41. A kerepesi­ úti temetőből. A főbejárat. — Deák Ferencz mauzóleuma. — Arany János síremléke. — Részlet az ujabb sírok szakaszából. — Czuczor Gergely síremléke. — Szilágyi István síremléke. — A kápolna. — Toldy Ferencz sírboltja. — Szabóky Adolf síremléke. — A gyerme­kek nyugvóhelyéről. — A szegények temetője. Háry Gyula rajzai... ___ ... 44 Lipótvár: I. A kápolna. — H. ^Bemenet a várba Galgócz felől. — III. Ottanya, s a háttérben az új városka felé vezető kapu. Bitzó Géza rajzai ... ... ... ---? M A geszti kastély. Mészöly Géza festménye­i!. A miniszterelnöki palota Buda várában. Rauscher Lajos festménye ... A nyir-baktai gr. Degenfeld-kastély. Mészöly Géza festménye ... .... ... ... ... 48 Debreczen főtere a gr. Degenfeld-házzal. Feszty Árpád festménye . ... ... ... 48 b) Külföldiek. Ásatások a régi Lavuniumban ...­ ... Khiva a Hazarasp-kapu felől ... ... ... Vivi, európai telep a Kongó vidékén ... Képek Spanyolországból: Alicante kikö­tője. Monseon R. festménye után ... Cordova. Pittner R. rajza ... ... ... A «Delicias» korzó a Montpensier-kas­télylyal Sevillában. Wágner Sándorrajza Vaspálya a Sierra-Nevadában . ... ... Granada az Alhambrával és a Sierra-Nevadával ... ... ... ... ... ...­­ Kh­artum, egyiptomi Szudán fővárosa és környéke... ... ... ... . Tiroli képek az Arlberg- és Brenner vaspá­lyákról : Trient, a Bos-di-Trentóról nézve — Arco, a Garda-tó mellett. — Landeck, az arlbergi vasút mentén. — Wies­berg vára és a Trisanna-h­íd. — Az Arl­berg-alagút nyílása St.-Antonnál. — Langen, az Arlberg-alagút nyugati nyilá­sánál.­— Sparchen-szoros Kufstein mellett Az afrikai Kongo-államból: Halászmadár. — «Vízi kutya». — Cobus Antilope.­­ Gal­léros varjak a parton, Banana mellett. — Leopoldiille kikötője ... ... ... __ Ember­­főnök. — Hyphaene pálma. — Tyúk-ketrecz. — Falu Bolobo mellett. — Galago maki ... ... ___. ... ... Az angol-orosz viszály Közép-Ázsiában: Lasgiri «ments-vár» Khorasszan perzsa határán. — Herát, nyugati Afghanisztán­ főhelye. — Persa a Kisil-bas törzsből, Pesaverből. — Tatár eredetű afghán, a Dahzungi-K­azara törzsből. — Afghár hegylakó, Kunari Bedsach­. — Afghán hegylakó, Kamil-Pir-Baba. — A «Bungra» vagy vadsáncz Bala-Murghábban ... ... A Csendes-óczeán szigeteiről: A, «szellen lakása» Viti Leon szigetén. — Új-guinea­­benszülöttek által készített lándfák, buzo­gányok, más egyéb tárgyak és a nagy hajó. — Duk-duk tánczosok Új-Britan­niában ___ | A Szentföldről: Jeruzsálem az olajfák he­gyéről. — A Mózes-források. — A Hydron völgye — — ... ... ... — —|j Hugo Viktor dolgozó szobája . ... ... Hugo Viktor lakháza Párisban... A Pantheon, hova Hugo Viktort temették Kain állítólagos sírja az afghán határon Az ulukbabai síremlék belseje. — Uluk Baba, az állítólagos síremlék . ... ... A new-yorki új szabadságszobor egy részlete Egyiptomi múmiák. — A II. Ramses mú­miáján talált virágfüzér. — Az I. Amen­hotep múmiáján talált virágfüzér. — Amenhotep múmiája. — Virágfüzérekkel restaurált múmia ... ... ... —­­.3? Szí Kremsier látképe. — A főtér Kremsier­ben. — A szerségi épület, a­hol az orosz titkos rendőr­ség székelt Kremsierben. ... Az érseki kastély ... ... ... Kremsier látképe ... ... ... ... ... Képek Krakóról: Szent-Flórián-kapu. — Domonkosok temploma. — Körbástya a Flórián-kapu előtt. — Jagelló egyetemi könyvtár. — Az egyetemi könyvtár folyo­sója. — Márii-templom. — Új egyetem. — Wawel, kir. vár. — Lukiennice árucsar­nok. — Kosanszkó halma. — Műcsar­nok. — Krató látképe. ... .... ... ... 36 A királyi lak a krakói várban. — A krakói vár a Visztula felöl . 38 A Karolina-szigetek . ... ... ... ... 37 A­­Tap-sziget ... ... ... ... ... ... 38 Főnökök és kőpénzek a Jap-szigeten ... 38 Filippopolisz . ... ... ... ... 39 Képek a bolgár földről : Az épülőben levő főtanoda Filippopolban. — A Maricza­h­ídja Filippopolban. Nebet-tepe (Czu­korhegy) Filippopolban. — Taat-tepe (Ima­h­egy) Filippopolban, előtérben a kor­mányzó palotájával . — ... ... 42 A Campagna, a régi Rómából nézve ... 43 Az Ortler, a marsi pusztáról tekintve ... 50 Nis város­a ... ... ... . ... — — 51 A Dragomán-szoros — — 51 Külvárosi utoz­ "•»i­­n I'allya Dzo!s­z in rajza . ... . . ... — 51 Dzsámi a (török imaház) Nisben. Pallya Czelesztin mi?.! - - 51 IV. Természettudomány, ipar, gaz­daság. A szemfényvi­szlők fejedelme (4 kép} ... ( A spiritizmus titka: Bellini, kötelékeit fel­oldva. — Az összekötözött kezek. — Bellini a székhez kötve... — ... --- 1 A Párisban tervezett 300 méter magas to­rony. . ... .. ... — —. — — A gólya ... . ... 3— A Vezúv új kitöztése... .... ... ... — Magyar népies halászeszközök (31 kép) Készülék a b­­jutik saját hordójában heví­tésére Borhevítő . Szapuló ...... ... ... Kormányozh, a hadi léghajó.. •ÉT f új rendszerű temető liforniában elektromossAg i\-i kép) kikötő Pokol A Hoffman-fé Sáskajárás K. A mágnesség . Floodrock, a . new-yorki kapu»-jában­­ .... ... ... Töltények berajkása (Floodrock felrobban­tásánál) ...­­ ...­­ — ' a. uat lt niv.l.ik­idttoa New­.ingerpartról tekintve . ... .és e fi észak ame­rikai szikla­retta szorosában A­­Pokol kapi Yorkban, a­­ Cyklon keletke: hegység La Az új csillag . V. Népviselet, genreképek. Négertipusok K­özép-Afrikában (képcsopor­tozat) ... 1. — — — 7~ Hazatérés a vár.I.b­­ól. J­ink'i János rajza rer Sándor rajza pálya ... — — főnök ... .. .— — [ingából . ... szagból. Spanyol cziga-Szivarkészítő leányok a ny­árban. . .... — Roskovity I­.­nácz rajza indából ... . ... iák nni­atsiif'H Szuakin A pusztán. Vági Ilsika, Bolobo­k Nf­ avi, mpandai Benszülött Man Képek Spanyolo nyokc táncza, szevillai dohás Vasárnap délután Rácz Pali Főnök Nguvi-Mi, Indiai lovas k­it mellett . . N­­unyadmegye. Rajzolta Bitzu Balatoni halász rajza Savoyard­­ia Ménes a rónasáj Keletruméliai bi.Ségfogat Egy angol nőtudós­­ Képek a bolgár flildről. Vízhordó nő Szó­fiában. Szói­liai úrbólgt". — Bolgár paraszt. — Bolj, j ir parasztasszony . ... Szerb kovacsmého­­ly... J.ihok a­gygazda. Görög kávéhá. «Javithatlanok» a képcsarnokából Egy bolgár par(. A skutari-i vár' . Sz­ erb disznópás. 1 Czelesztin raji ! Temlomból jövő V­Dörre T. rajza Török kút Nisbei ' Mohamedán czif! Pállya Czeleszti­nusban ... — — pótvári fegyenczek arcz­iáz belseje ... — ui . ... . — — Nis vidékén. Pállya karácsony tjszakáján. Pállya Cze­lessiini rajza nyolc tánczt . Nisben. rajza. „. .­»sík­.­ VI. Időszerű illusztrácziók. Harczi tüntetés J­atananarivóban, Mada­gaszkárban (8 k/fji) . ... . .. ... ... 1 Csatározás Ras-A­­lali abesszíniai főnök és a Beni-Amer­­xírzs közt ... ... ... 3 2 1 ... 30: 30 31 Zhil-völgyéből. I­­rm­an Ottó 10 13 25 25 25 25 30 31 41 44 44 45 49 51 III. Táj- és utiképek, épületrajzok. a) Hazaiak. Régi tűzhely Baján. Az egykori Grassal­kovich-palotában ... 3 Huszár Adolf műterme — ... ... ... 4 Huszár műterme a Bajza-utczában, a su­gár­út mellett ... ... ... ... ... 5 Emlékezetes helyek Jókai Mór életéből . Svábhegyi nyaralója 1884-ben. — Nya­ralója Balaton-Füreden. — Születési háza Komáromban, 1825-ben. — Gyermekkori lakháza Komáromban, az emléktáblá­val. — Stáczió-utczai háza 1882-ben. — Stáczió-utczai házának udvara 1882-ben.— Dolgozó szobája 1885-ben. Dörre Tiva­dar rajza... ... ... ... 9 A pesti Dunapart 1848 előtt ... ... ... 12 A budai királyi várpalota átalakításának terve, a Krisztina­ város felőli oldal. Ybl Miklóstól.__ ... ... ... ... ... ... 14 Budapesti képek: Kilátás Budapestre a Rózsahegyről. — Ferencz­ József tér a magyar tud. akadémia palotájával s kilá­tással Budára. — Kálvin-tér. — Budai vízi-város, kilátással a Margit-hídra és Margit-szigetre. — Fővárosi vigadó a kioszkkal. — Külső-sugárút. — Ferencz-József-tér, kilátással a Gellérthegyre. — Dunai távlatkép a ferenczvárosi oldal­ról. — Oktogon-tér és a középső su­gár­út. — Korzó a Ferencz-József-rak­parton ... ... ... 15 Budapest látképe—Politechnikum.— Bejá­rat a városligetbe a sugár­útról. — Orsz. mintarajztanoda, műcsarnok és zeneaka­démia. — Királyi operaház. ... Nemzeti színház.­­— Képviselőház. — A magyar államvasutak központi indóháza. — Az

Next