Vasárnapi Ujság – 1885

Tartalom

Képek Spanyolországból: A rózsafüzér kör­menet Granadában. — Az alh­amai me­legforrások a földrengés után. — A Tajo Alhamánál a földrengés után. — Alh­amai utcza a földrengés után. — Granadai lakosok a földrengés után sátrakban ke­resve menedéket. — Templomromok Al­hamában, a földrengés után. — Sátor­lakások Granadában a földrengés idején 5 Huszár Adolf ravatala Bajza­ utczai műter­mében a Deák-szobor nagy gipszmintá­jával . _„ _ _ —_ — — — — 5 A londoni dynamitrobbanások: A szavazó folyosó az alsóházban, a hol a dynamit elrejtve volt. — A miniszterek padja az alsóházban. — A korlát az alsóházban a robbanás előtt. — A korlát az alsóház­ban a robbanás után. — A szavazó folyosó a robbanás után. — A robbanás a West­minster­ hallban. — A régi lovagfegyver­tár a Towerben. — Részlet a Towerből a robbanás után ... ... ... ... 6 A szudáni harcztérről: Harczi roham tevé­ken. — Összeütközés az előőrsökkel. — Kémszemle. — Sebesültek szállítása. — Az angolok Szudánban. Az abu-daifai for­rásoknál (két kép) . ... ... ... 9 Az abu-kl­ai csatamező az angolok január 17-iki győzelme után. — Egy angol kato­natiszt rajza ... ... ... — --- ... 10 Az angol-orosz viszály Közép-Ázsiában: Abdul-Wahab khán, Khoraszszan kor­mányzója. —­ Lumsden Péter és kíséreté­nek fogadtatása Teheránban a persa sah által. — Fogolyra vadászó persa. — Mohamed Bagir khán, Tabbas kormány­zója. — Mohamed Hasszán khán, schach­rudi naib­a .... —- --- 12 A kerbekani csata Szudánban február 10-én 13 A trónörökös-pár keleti utazásából: A trón­örökös-pár fogadtatása Motenegro hatá­rán a montenegrói fejedelem által ._. 16 Bevonulás Czettinyébe ___ ... ... ._. 16 A herczegovinai küldöttség fogadtatása a Miramar fedélzetén ___ ___ ... ... 16 Mentsvár a turkomán rablók ellen a persa határon ... ... — — ... __— — 20 Orosz katonák Bakuban, útban az afghán határra ... _— — — ... 20 Az afghán határkérdés: Angolok és afghá­nok értekezlete Bawul-Pindiben. — A Kusk folyó mentén. — A Zulfagar-szoros. — Dufferin lord, az afghán emir, Connaught lig és kiséretek ... ... ... ... 21 Hugo Viktor ravatala az Arc de Triomphe alatt . . ... ... 24 Hugo Viktor a ravatalon ... ... • 24 Hugo Viktor unokái körében ... ... ... 24 •Gladstone bukása: Az alsóház junius 12-iki üléséből: «Morituri te salutant». — A jú­nius 9-iki szavazás az alsó­házban ... 26 Az új angol konzervatív minisztérium (arcz­képcsoportozat) ... ... 27 A liberális párt vezérférfiai az angol alsó­házban (arczképcsoportozat)... ... ... 27 Beatrice angol kir. herczegnő nászmenete 34 Udvari díszelőadás az érseki nagyteremben Kremsierben ... ___ __. ... ... ... 36 Stefánia trónörökös főherczegné Mirama­réban _ ... .... ... ... ... ... 39 Madridi tüntetés a németek ellen: A mad­ridi néptömeg letépi a német követség zászlaját. — A német követség czimeré­nek elégetése a S­uerta de Sol piaczon ... 39 I. Sándor bolgár fejedelem. 40 Az angol trónörökös és Gladstone . .. 40 Elfogott bolgár rabló _ ... ... 41 Török előőrs a török-bolgár határszélen 42 Szám I Sándor bolgár fejedelem bevonulása Filip­popolba ... ___ 43 A bolgár küldöttség tagjai (arczképcsoport) 43 A bolgár küldöttség az orosz c­ár előtt Fredensborgban ... ... ... ... 43 Beszállásolt bolgár katonák, a­mint a plev­nai csata elbeszélését hallgatják ... ... 44 Bolgár előőrs, a határszélen levő teme­tőben . ... ... 44 Tartalékos török katonák Szaloniki felé ha­ladó hajón .... ... ... ... ... ... 44 Török nizam-csapat útközben ... 45 Bolgár önkéntesek Buscsukban, a török ha­tár felé indulás előtt ... ___ ... ... 45 Szerb tartalékosok útban Nis felé . ... 45 J A nisi táborból (képcsoportozat) ... ... 46 A ruméliai forradalom: Mac­edóniai ön­kéntes. — Kurtev, egy önkéntes csapat vezére. —­ Verban esperes — Stojanov Nedelyn, a ruméliai amazon. — Gavril pasa___ ... ... ... ... ... ... ... 46 Menekülő török családok Kelet-Ruméliában 47 A szabadelvű kör tanácsterme. Nadler fest­ménye ... ... ... ... ... ... ... 48 Jelenet a csákói vadászatokból az 50-es évekből. Pálik Béla festménye ... ... 48 Tiszti ebéd a nisi táborban ... ... ... 49 Szerb katonák a nisi táborban . ... ... 49 A szerb-bolgár háborúból: Sándor fejede­lem és fivére, Ferencz­ József berezeg a szlivniczai csatában. — Szerb csapatok visszavonulása a Dragomán-szorosból. — A Dragomán-szoros . 50 Bolgár-tábor Czam­bród mellett ... 51 A szerbek visszavonulása Nisbe, nov. 26-án 51 A spanyol király temetése . 51 Máltai lovagok Nisben a sebesültek foga­dásánál ... 52 Sebesültekre várók a nis-belgrádi vasútnál 52 A szerb-bolgár háborúból. Utczai harcz Pi­rotban ... ... ... 52 VII. Országos kiállitás. Az országos kiállitás iparcsarnoka. — Igaz­gatósági épület. — Mezőgazdasági csar­nok. •— Erdészeti pavillon. — Egészség­ügyi csarnok. — Debreczeni csárda ... 14 A kiállitás főkapujánál. Dörre Tivadar rajza.— Keleti pavillon.—Budapest fővá­ros pavillonja. — Torna­csarnok. — Tan­szerépület. — Keleti kávéház. — Nem­zetközi gépcsarnok... ... ... ... ... 15 Bor- és szesztermelők csarnoka. — Zsig­mondy Béla futó tornya. — Duna-gőz­hajózási társulat pavillonja. — Nagy vendéglő. — Munkácsi uradalom csar­noka. — Bosnyák kávéház és bazár ... 17 Az iparpalota a főbejárat felől. Dörre Ti­vadar rajza ... ... ... ... ... ... 18 Erdészeti pavillon. Dörre T. rajza . ... 18 A főbejárat a Stefánia-ut felől. Dörre T. rajza . ... ... ... ... ... ... ... 18 A közalapítványok pavillonja. Dörre T. rajza . ... ... ... ... ... ... 18 Albrecht főherczeg magyarországi uradal­mainak pavillonja. — Bányászati és épí­tészeti iparcsarnok. —• Horvát-Szlavon­ország pavillonja. — Külföldi szabadal­mazott tárgyak csarnoka . ... ... ... 18 Az országos kiállitás ünnepélyes megnyi­tása május 2-án. Dörre Tivadar rajza. A királyi pavillon előtt. Részlet a meg­nyitási ünnepélyből. Gause rajza. — A trónörökös kiállítása az erdészeti pa­villonban... ... ... ... ... ... ... 19 Szám Látogatók az erdészeti pavillon előtti téren. Gause rajza ... ... ... ... ... ... 20 Az országos kiállítás egész területe és épü­letei... ... ... ... 20 A bosnyák kávéház és az állami ménes­intézetek pavillonja. Rajzolta Dörre T. 21 Az időleges kiállítók csarnoka... ... ... 21 A műcsarnok... ... ... ... ... ... 21 Jungfer műlakatos kiállítása az iparcsar­nokban. Széchy rajza ... .... ... . 21 Bárczy István «Mirr» settere az ebkiállí­táson . ... ... ... ... ... ... ... 22 A főváros pavillonja. Rajzolta Hu­zó Géza 23 Egy szoba az iparcsarnokban, Krámer Samu bútoraival . ... ... ... ... ... ... 23 Az erdészeti pavillon előtt. Szegedi csárda, Székely ház. Székely szoba (képcsopor­tozat) . ... ... ... 24 A pénzügyminisztérium pavillonja. Dörre T. rajza ...­­.... 24 Gregersen pavillonja. Rajzolta Bitzó Géza. 25 Tejgazdasági csoport a mezőgazdasági pa­vilonban ... ... ... ... ... ... 25 Sin-igazgató készülék. Rajzolta Bitzó Géza 26 A műcsarnok középterme. Rajzolta Dörre Tivadar ... ... ... 26 A keleti pavillon ... ... ... ... ... 26 A képzőművészeti csoportból: Pihenő ré­czek. Mészöly Gézától. — Keleti tájkép. Ligeti Antaltól. — Reggeli szürkület. Spolnyi Bélától. — Zrínyi Szigetváron. Székely Bertalantól. — Pázmány Péter aláírja a tud. egyetem alapító levelét. Temple Jánostól. — A baleset után. Ré­vész Imrétől. — Czigány kínálja lovát. Jankó Jánostól — Hold feljötte. T­ölgyessy .Arth­urtól. — Mosónők. Aggházy Gyulá­tól. — Tisza Kálmán arczképe. Benczúr Gyulától. — Gróf Tisza Lajos arczképe. Benczúr Gyulától ... ... ... ... 27 A tavasz. Litzenmayer Sándortól.—A gyík. Vágó Páltól. — Az első magyar ált. biz­tosító társulat alakuló ülése. (Részlet). Benczúr Gyulától. — Részlet a Tátrából. Telepy Károlytól. — Az operaház meny­nyezetének vázlata: Az Olympus. Lötz Károlytól. — Az első szülött. Horovitz Lipóttól — Hulló csillagok. Zichy Mih­ály­tól. — Extra passzió. Roskovits Ignácztól. 28 Szent-Mihály arkangyal.Szecsi Antaltól.— Fél a baba. Zala Györgytől. — Az irgal­mas szamaritánus. Kiss Györgytől. — Lotz Károly festőtanár mellszobra. Stróbl Alajostól. — Dr. Wagner János egyetemi tanár arczképe. Stettka Gyulától ... ___ 29­­ Aldunai csángó szoba 27 Hunyadmegyei román szoba a házi­ipar csarnokában ... ... .__ ... ... ... 28 Fischer J. porczellán és majolika-pavillonja az iparcsarnokban... ... ... ... 28 Az óriási hordó-korcsma. Bitzó Géza rajza 29 Alföldi román szoba a h­ázi-iparcsarnokban 29 Az alapítványi uradalmak pavillonja . ... 30 Az iparcsarnok központja a szökőkútnál. Dörre T. rajza . ... ... ... ... 30 A kiállítás látképe a keleti pavillon mina­retjéről tekintve. Háry Gyula rajza ... 30 Engel A. pécsi parquet-gyárának egyik osz­tálya . ... ... ... ... 30­­ A közmunka- és közlekedésügyi miniszté­rium csarnoka.. ... ... ... ... ... 31 Neuschloss Ödön és Marczel parketpavil­lonja . ... ... ... ... ... ... 32 A békés-csabai szoba a házi­ iparcsarnok­ban (Jobb felöli részlet) . ... ... ... 32 Csoportozat az országos kiállítás és a nem­zeti múzeum régi­­műkincseiből. Nagy Lázár rajza ... ... ... ... ... ... 32 Szám A békés-csabai szoba (Baloldali részlet)... 32 Gömöri szoba az országos kiállítás házi­ipari pavillonjában... ... ... ... ... 33 Franczia látogatóink (képcsoportozat) ... 34 A király-pavillon . ... ... ... ... ... 34 A horvát-szlavón kiállítási csarnok. Bitzó Géza rajza ... . . ... ... ... 34 A vörös­kereszt-egylet telepe. Bitzó Géza rajza . ... ... ___ ... ... ... 35 Lengyel vendégeink az országos kiállításon a fővárosi pavillon előtt _ ... ... 38 A keleti pavillon szerb osztálya Milán ki­rály és Natália királyné arczképével. A toroczkói szoba a házi­ iparcsarnokban 4­1 Vázlatok a lókiállitásról. Cserépy Árpád rajza . ... ... ... ___ ._. ... ... 43 Az országos kiállitás őrei (8 rajz) . ... 45 A kiállitás látogatói: Bosnyák parasztok. — Erdélyi szászok. — Alföldi magyarok, oláh legény, csikós. — Felvidéki tót nő és alföldi román nők ... ... 45 VIII. Vegyes tárgyúak, illusztrácziók elbeszélésekhez. Jókai «Arany ember»-ének alakjai: Zsófia (Szathmáryné). — Noémi (P. Márkus Emília). — Athália (Szacsvayné­) — Tí­mea (Fái Szeréna). — Trikálisz Eutlium (Egressy). — Krisztyán Tódor (Náday). — Tímár Mihály (Nagy Imre). — Brazovics (Szigeti Imre). — Fabula (Ujházy) a hét gyerekkel... ... ... ... — ... ... Blaháné a népszínművekben : Árva Zsuzska. Milimári. — Czigány Panna. — Czigány Panna a sátornál. — Túri Borcsa. — Blah­áné Beödyvel Szigligeti «Czigány»­ában . ... ... ... ... . .. ... ___ Bartók Lajos «Kárpáti emlékek» czimű köl­temény-füzetéből. Spányi Béla eredeti rajzai. (4 kép) . ... ... ... ... ... «Homokból font kötelek» czímű regényhez (24 kép) 12. 13. 14. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 34. 37. 38. 40. 41. 42. 43. Kresczimira érkezése. Jelenet Erkel Fe­rencz: «István király» cz. eredeti dalműve II. felvonásából. Dörre Tivadar rajza ... «A szabadban» cz. vershez rajz ... ... Hugo Viktor az 1851. decz. 2-iki államcsíny idején: Hugo Viktor egy, alvó gyermek bölcsője mellett. — Az Ágoston bormé­résében képviselői jelvényével. ... ... «Sándor Mátyás» czimű regényhez (29 kép) 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 46. 47. 49. 50. 51. Jelenet a «Czigány báró»-ból Gause rajza A Tisza-jubileumról: A dísz-album táblá­jának közép része ... ... ... Mutatványlapok az« Osztrák-magyar mo­narchia írásban és képben», Rudolf trón­örökös által irt bevezető czikkéből, Rump­ler tollrajzaival. ... ... Tisza-emlékérem ... ... ... ... Pulszky-emlékérem ... ... ... A szerb Takova-rend . A bolgár Szent-Sándor-rend IX. Térképek. Osztozkodás Afrika partjain... Az országos kiállitás térképe ... .7 -•3 45 14 17 22 52 46 .. 49 50 50 51 52 52 1. Elmélkedések, értekezések, fejtege­tések. Lap Az év kezdete és az időszámítás ... ... 6 A fényűzés, mint nemzeti politika. Irta Eötvös Károly... ... ... 11 A kalendáriumok történetéből. Bodola Lajos... ... ... ... ... 13. 24. 42 Ideális városok .. ... ... ... ... 110 Az angol felsőház szervezete és az angol alkotmány . ... ... ... ... ... ... 113 Angol hősiesség ... ... ... ... ... 126 A dohányzás erkölcsi értéke. K. T. K. ... 162 Márczius 15-ike. ... ... ... ... ... 178 Angol és orosz haderő ... ... ... ... 267 A ligetvárosban. Vajda János . ... ... 282 A kiállításból .. ... ... 304 Szerbek és bányók. Vajda János... 414 A könyvgyűjtők­. K. T. K. . ... ... 498 Szólásmódok és közmondások eredete. Dr. és Lövei Klára... ... ...721. 771. 838 Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Bevezetés. Irta Rudolf trónörö­kös főherczeg ... ... ... ... ... ... 774 Karácsony-est. —á —r— . ... ... ... 833 Találák a gyermeket az ő anyjával. Y. R. 834 2. Elbeszélések, genreképek. Hogy lett jobbágygyá Gyepesi Ambrus bá' ? Elbeszélés.Irta: Szathmáry Károly 2.23.39. Karácsony a tengeren. New-Yorkból Liver­poolig. Pekár V­illától... ... 7.26.42. Csingergette. Rajz.. Szandai Zénótól . ... Bori néni hozománya. Rajz. Pásztor Fe­re­ztől ... ... ... ... ... ... ... Homokból font kötelek. Angol regény. Irta Francillon B. E. Fordította Szász Károly (24 képpel) 191. 206. 222. 238. 254. 270. 286. 306. 321. 338. 355. 371. 402. 418. 434. 447. 466. 482. 498. 514. 527. 542. 574. 590. 606. 622. 638. 654. 670. 680. 703. 718. 734 54 Lap Apró történetek. P. Szathmáry Károly 303. 351. 366. 462 A brazíliai indiánok legendáiból. Király Pál . ... ... ... 318. 334. 367 Naszr­ Eddin adomái. Közli Thúry Jó­zsef . ... ... ... ... ... 416. 431. 446 Az orinokói császár. Rajz. Irta Borostyáni Nándor ... ... ... ... ... ... ... 479 A mi cselédeink. Rajz. Irta P. Szathmáry Károly ... ... ... ... ... ... 494 Sándor Mátyás: Verne Gyula regénye. Fran­cziából fordította Huszár Imre (29 képpel) 531. 547. 562. 579. 595. 611. 626. 643. 658. 675. 690. 707. 722. 738. 755. 786. 802. 819. 839 A tatár kán dulcsászára. Történeti adoma. P. Szathmáry Károly ... ... ... 591. 610 Az elfelejtett rab. Irta Mikszáth Kálmán 798 A százas bankó. Elbeszélés. Irta Vereskövi 845 3. Költemények. Arany János. Ártatlan dacz ... ... 99 Óh ne nézz rám! ... ... ... ... 154 Civilisatio ... ... ... ... ... ... 664 Ábrányi Emil. Petőfihez ! (Francois Coppée) 527 B. A. Az Oceanidák éneke (Heine költe­ménye) ... ... ... ... ... ... ... 70 Balogh István. Az én szüleimhez . ... 22 Bartók Lajos: Arany János emlékezete. (A nagyszalontai Arany-szoba-ü­nnepélyre) 366 Mi lesz velünk, ha meghalunk ? ... 462 Erdei bolyongás ... ... ... 559 Menj, ifjúság ... ... ... ... ... 798 Csengeri János. Mariskánkról ... ... ... 382 Szondi György emlékezete ... ... 654 Dalmady Győző. Költő gyásza ... ... ... 302 Zrínyi Szigetvártt (Székely Bertalan festménye az országos kiállításon) . ... 382 Coppéenak (1885. aug. 12.) ... 542 Sámuel napja ... ... ... 622 Váczh­artyánban ... ... ... 814 Dömény József: Drága lelkek ....... ... 143 Fejes István. A szabadban (képpel) ... 266 510 .. ... . 511 .. ... ... 583 .. ... ... 606 I. II. II. IV. ... 323 .. ... ... 171 ... ... ... 414 II. A csók 814 ... ... 203 Lap 54 műveiből: Gáspár Imre: Szegény dala ... Györy Vilmos hátrahagyott I. Az úr mezeje ... ... II. Virradat (Daybreak) ... Gyulai Pál: Margit emléke . Hibián József: Fénybogár Igmándi Miklós. Népdalok. V. VI. VII. ... ... ... .. Inczédi László. A kenyér A szerencse... ... ... .. Martialisból. I. A költő hire Jakab Ödön. Puszta sir ... ... ... ... Jókai Mór. Prolog a temesvári színház megnyitására .. ... 648 Kacziány Géza: Dalok ( Róbert) I. A lomha III. A juhászlegény . ... ..__ ... . Kiséri. Unokám születésére Lányi Adolár. Találkozás ... ... . Lévay József. Tavaszi mennydörgés (1885. márcz. 6.) . ... Lévay Sándor. Levél költő barátomhoz. (Bartók Lajoshoz.)... ... ... ... ... Halottak napján ... Karácsony estéje... ... ... ... ... Lipcsey Ádám. Kórházban ... ... Luby Sándor. A madár és én. — Deczem­beri kis ibolyácska... ... ... ... ... Palágyi Lajos. Petőfi szobra előtt . ... Kórágyon . I. Sóvárgás. II. Hiti bizta­tás. III. Egy dalba kezdtem. IV. Ta­vaszkor ... ... ... ... ... — 318 Papp Kálmán. A kert ösvényén ... 734 Pásztói. A kis hegyen .. ... ... ... ... 2 Kiállításkor (1885.) ... ... ... 334 Szerelmem sírján _ ... 398 Életem tanúi ... ... ... ... . 398 Szeptemberben. (1885.) ... ... ... 622 Petőfi Sándor. Hozzám jösz-e ? ... ___ 154 Petri Mór. A vén diófa ... ... ... 282 Radó Antal. Ha látom kék szemed (Zen­drini). ... ... ... ... — 750 Olasz népdalok, I.—V. 807 Reviczky Gyula. April . Keresztfiamnak . ... . . Lap Jó lelkek... ... ... ... ... ... 686 Sántha Károly. Karácsonykor ... ... ... 834 Sipos Soma. A sorshoz ... ... ... ... 90 Szabolcs Mihály. Húsvét reggelén ... ... 218 Szabó Endre. Költő temetésén. I. II. III. 479 Szász Béla. Pipa-dal ... ... ... ... ... 494 1885. . ... ... — 718 Szász Károly. Nászdal. Br. Radvánszky Béla és Tisza Paula esküvőjére 1885. ápril 18-án ...­­.. ... --. — ... 250 Hugó Viktor költeményeiből. Madár­fészek a templomban. — Midőn a gyer­mek jó ... ... ... ... ... ... ... 350 Egy költőhöz. (1862. máj.) ... ... 406 Prológ az «Erdélyrészi magyar köz­művelődési egyesület» alakuló nagygyű­lése alkalmára . ... 574 Széher Árpád: Este van ...... ... ... 110 Ismerek egy ifjút ...... ... ... ... 110 Heinebel. I. II. . — — — ... 110 Székely József. Petőfihez ! (Francois Coppée) 542 Szemere Pál. Orvosomhoz... ... ... ... 122 Tompa Mihály. Távolból. (1852.) ... 155 Tóth Pál. Ibolyatő ... ... ... ... ... 782 Vajda János. Panaszok. I. II. III. . ... 638 Vörösmarty Mihály. A merengőhöz (Lau­rának.) _.. ... ... — 154 Epigrammák : Öröm és bú (1830). Zalán futása. I. II. . ... ... ... 712 * * A kereszt súlya alatt ... ... 446 4. Élet- és jellemrajzok. 159 b) Szöveg. Budapest s románczok (Burns köd. II. Marihoz. 2 606 195 ... 202 122 709 834 186 695 38 Pulszky Ferencz (arczképpel) —á—r— ... 1 Fejérváry Gábor (arczképpel) . ... — 9 A­khivai khán és bokharai emir (2 arcz­képpel) — ... — — --- — — 21 Kruesz Krizosztom (arczképpel) — á—r— 37 Vas Gereben (arczképpel) Csanádi Sámuel 53 .. 23B~1 Huszár Adolf (arczképpel és 5 képpel) ... 61 431 Lewal, új franczia hadügyminiszter (arcz­., 590 képpel) — — — — 77

Next