Zalai Hírlap, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

2. A za­lalövői pártszervezet munkájáról A KÖZSÉGI MSZMP szervezet megalaku­lása ótám nehezen találtak magukra a kommu­nisták Zalalövőn. Főleg belső ügyeket intéz­tek, erősítették soraikat. A helyzet konszoli­dálásával, az ellenforradalom fegyveres leve­résével egyidőben azonban mindinkább meg­találták a munka végzésének helyes útját. Első feladatuknak a fejekben lévő zűrza­var tisztázását tekintették. Ezért különböző gyűléseket, zs­ártnapokat tartottak, ahol na­gyon sok kérdést tisztáztak a falu dolgozóival. A különböző nézetek, rémhírek leszerelése után a dolgozók bizalma egyre nőtt a pártszer­vezet, a kommunisták iránt. Mind gyakrabban fordultak panaszaikkal, kérelmeikkel a párt­­vezetőség, a párttagság felé. A vezetőség és a kommunisták igyekeztek gyorsan és érdemle­gesen intézkedni, amely tovább növelte az MSZMP tekintélyét. Látták a dolgozók, hogy az ő érdekükben tevékenykednek a kommu­nisták. A falu dolgozói hallgattak a párttagok szavára és ennek nyomán az adófizetési tervü­ket első negyedévben 106 százalékban, a má­sodik negyedéves tervet pedig ezideig 100 szá­zalékra teljesítették. Nincs lemaradás a mező­­gazdasági munkák végzésében sem. A pártvezetőség a tennivalók érdekében vezetőségi üléseit és a taggyűléseket rendsze­resen megtartja. A taggyűléseken aktív, har­cos hozzászólások hangzanak el, minden párt­tag megmondja a napirenden lévő kérdések­ről a véleményét. Ennek nyomán komoly vi­ták alakulnak ki a meghozandó határozatokkal kapcsolatban. Az így született döntések végre­hajtásában a tagság többsége részt vesz, s min­den határozatukat időben végre tudják haj­tani. Fontos feladtuknak tartják a politikai fel­világosító munka kiszélesítését. Ezért gyűlé­seket, vitaesteket szerveznek, ahol a különbö­ző elvi, gyakorlati kérdéseket megbeszélik, hogy egységes nézet és gyakorlat legyen a pártszervezet munkájában. A községi pártszer­vezet vezetősége jó elgondolásait, gyakorlati tapasztalatát, a dolgozók által felvetett prob­lémákat megbeszéli a községben lévő többi pártszervezet vezetőségével is. Ha olyan kér­dés kerül megoldásra, amelyet a községi párt­­szervezet egyedül nem képes megoldani, se­gítségül hívják a másik MSZMP szervezet ve­zetőségét és tagságát. Kollektíván komoly eredmények születnek. Tervbe vették a ter­melőszövetkezet erősítését politikai, gazdasági téren egyaránt. A tsz vezetőségével állandó kapcsolatuk van, segítenek a felmerülő prob­lémák megoldásában. A tsz-tagság aktivitása nőt a pártszervezet segítsége nyomán, s min­den munkát időben elvégeztek. A politikai se­gítség eredményeképpen a napokban alakítot­ták meg a „Ságvári” Tsz pártszervezetét. Az új szervezetnek továbbra is segítséget nyújta­nak. A KOMMUNISTÁK és az aktívák részére előadás-sorozatot szerveztek. Az előadásokra 50—70 fő jár el rendszeresen. Többen nem vesznek részt azon a párttagok közül, pedig fontos lenne az elvi szilárdság, a jelenlegi po­litikai helyzetben adódó tájékozódás szem­pontjából. Nem tud az a párttag megfelelő vá­laszt adni a gyakorlatban felmerülő kérdések­re, aki nem ismeri a politikai helyzetet, nem vesz részt az előadásokon. Az helyes, hogy az országgyűlés anyagát a dolgozókkal ismertet­ték, s meghatározták a feladatokat. De ezt ne csak egy esetben, hanem rendszeresen végez­zék. Váltsák aprópénzre az ott elhangzottakat, térjenek vissza egyes részleteire és mozgósít­ók a dolgozókat azok megvalósítására. A pártvezetőség fontosnak tartja a sze­mélyhez szóló agitáció mellett a sajtó fokozott felhasználását is. Ezért nagyarányú felvilágo­sító munka indult meg a sajtó-előfizetés ér­dekében. Ennek vannak is kezdeti eredmé­nyei. Kohanecz Lászlóné, a pártszervezet egyik aktív tagja, egyedül 10 új előfizetőt szervezett rövid pár nap alatt. Végezzék tovább ezt a munkát is, időközönként rendezzenek sajtó­vitákat. Beszélgessenek, vitassanak meg fon­tosabb cikkeket, így is bevonva a dolgozókat a politikai életbe, így is nevelve, felvilágosít­va őket. Komoly, elgondolkoztató Elekes Ferenc elvtárs javaslata a párttagság nevelésével, ok­tatásával kapcsolatban. Azt tervezik, hogy az ősz folyamán pártoktatást indítanak be akkor is, ha központilag nem lesz oktatás. Fontos­nak tartja, hogy az alapvető, örökérvényű, marxil leuiai tételeket ismerjék a párttagok, s annak szellemében dolgozzanak, éljenek és segítsék a felmelkedést. A ZALALÖVŐI pártszervezet Daday László elvtárs vezetésével komoly munkát végzett eddig. Kisebb-nagyobb hibákat elkö­vettek, amely a zavaros időszakban érthető is, volt. Utána igyekeztek a hibákon javítani, s a továbbiakban minél kevesebbet elkövetni. Ez nagyjából sikerült is, amelyhez a járási párt­­bizottság segítsége, helyes instruáló munkája is hozzájárult. A feladatok egyre nőnek, s he­lyes lenne, ha nem egyedül akarnák mindet megoldani, hanem a tömegszervezetek létre­hozásán, azok tagságának s a falu dolgozói­nak mozgósításán keresztül érnének el újabb sikereket. Sokat segítene a KISZ mellett a Népfront-bizottság, ha felráznák álmából, s ál­landó kapcsolatot tartva segítenék sajátos fel­adatai megvalósítását. Van tennivaló a párt­tagság aktivizálása, feladattal való ellátása te­rén is. Jelenleg nincs minden párttag megbíz­va feladattal, ezen sürgősen változtatni kell. Ne érezze egyetlen párttag sem, hogy ő csak a taggyűlésre és bélyegvásárlásra jó. Adjon a vezetőség olyan feladatot, amelyet az egyszerű párttag is el tud végezni, és tudja, hogy ezzel elősegíti nagyobb feladatok megoldását. Gon­dosan tanulmányozzák a párttagság, a dolgo­zók igényeit, észrevételeit, javaslatait. Ennek birtokában, az általános politikai irányvonal alapján határozzák meg a község helyi politi­káját. Ügyeljenek arra, hogy a párttagság ne­velése ne öncélú legyen, hanem segítse elő a párt és kormány által meghatározott feladatok eredményes végrehajtását, a szocializmus fa­lusi építését. Takács János KISZ-szervezet alakult Nemesnép községben Az ellenforradalmi esemé­nyek e határmenti település nyugodt életét is felkavarták. Ebben a községben csak néha­­néha lehetett elégedetlenséget hallani, hiszen a község lakos­ságának — kevés kivétellel — apraja, nagyja a Vörös Haj­nal mezőgazdasági termelőszö­vetkezetben élte nyugodt nap­jait. Dolgoztak, szórakoztak, pihentek. Nem múlhatott el hónap anélkül, hogy a terme­lőszövetkezeti DISZ ne rende­zett volna az egész lakosság szórakoztatására műsoros ösz­­szejövetelt. Október 27-én és 28-án azon­ban itt is megjelentek Lenti, Zalabaksa, Csesztreg községek „nemzeti hősei”, Fülöp István, Forgács Géza és társaik, a tszen­tegy­ház kép­viseletében a szentgyörgyvölgyi papok, akik igyekeztek térdre kényszeríteni a község becsületes kommunis­táit, termelőszövetkezeti veze­tőit és hazug jelszavakkal aljas céljaik érdekében megnyerni a falu ifjúságát. Ezek a „nemzeti hősök” kivégzéssel fenyegették azokat, akik a párt tagjai vol­tak, a termelőszövetkezetet és az ifjúságot vezették. „Nem kell DISZ, a fiatalok menjenek a templomba” — hangoztatták. A spo­rtszervezetet feloszlat­ták, a termelőszövetkezetet szétrombolták, becsületes em­bereket üldöztek a­­„szent nem­zeti szabadságharc” jelszavai közben. A falu elcsendesedett, fiata­lok, öregek várták a kibonta­kozást. Rákos elvtárs vezetésé­vel megalakult a Magyar Szo­cialista Munkáspárt helyi szer­vezete. A kommunisták bátran beszéltek az ellenforradalom céljairól és utasítottak vissza minden ellenséges megnyilvá­nulást. Ennek következtében 32 tag­gal járják a közös gazdálkodás útját és olyan példamutatóan, hogy már most is, főleg ősszel a zárszámadáskor irigylik majd őket azok, akik az ellenforra­dalom következtében más irányba vették útjukat. A fiatalok is megkezdték a munkát. Bár egy részükben az ellenforradalom zűrzavart kel­tett, a korosabb elvtársak idő­ben figyelmeztették őket. Az elmúlt hetekben sokat vitatkoz­tak és arra a megállapodásra jutottak, hogy szervezeti egy­ség nélkül hiába minden igye­kezetük, vagy EPOSZ, vagy KISZ-szervezetet hoznak létre. Klét héttel ezelőtt vita közben 7 fővel alakítottak is egy KISZ előkészítő bizottságot, és 23-án este 21 taggal kimondták a KISZ alapszervezetének meg­alakulását. Az alakuló ülésen részt vet­­tek a helyi határőrség KISZ- szervezetének képviselői is, és mindjárt az alakulás után el­készítették terveiket a közel­jövőre: ifjúsági találkozót a környék fiataljai részére, ha­tárőrnapot, háromfelvonásos színdarabot és sportmunkát vettek legközelebbi tervükbe.­­ Élni, dolgozni, szórakozni, tanulni akarnak a nemesnépi fiatalok, ebben sok segítséget kapnak a helyi pártszervezet­től, a határőrségtől és komoly ígéretet kaptak Horváth Kál­mán pedagógustól. A segítségadás — reméljük — nem marad el, s bízunk a nemesnépi KISZ szervezet­­munkájának eredményességé­ben. Torda Ernő ZALAI HÍRLAP Külföldi hírek Washington. (MTI) A Reuter washingtoni tudósítója beszá­mol arról, hogy előreláthatólag milyen hatásai lesznek az ame­rikai belpolitikára a Kínával való kereskedelem korlátozá­sát alető brit döntésnek. Washingtonban arra számí­tanak — írja a tudósító —, hogy az úgynevezett „China Lobby” tiltakozni fog Anglia döntése ellen, s azt fogja köve­­­­telni, hogy az Egyesült Álla­­­­mok valamilyen módon, pél­dás külföldi segély csökkenté­sével, fejezze ki rosszalását. A jelek azonban arra mutatnak, hogy a kongresszus más cso­portjaiban egyre növekszik az ellenszenv Kína teljes kereske­delmi bojkottjával szemben. Valószínű, hogy Anglia elha­tározása következtében Eisen­hower elnök két tűz közé szo­rul. Egyrészt Knowland szená­­t®r gyakorol majd rá nyomást, aki azt vallja, hogy „a kommu­nista Kínának tett minden en­gedmény a kínai nacionalisták elárulása”. A másik oldalnál viszont azok gyakorolnak majd rá nyomást, akik azt mondják, hogy az Egyesült Államoknak realisztikusnak kell lennie, miután az embargó rendszere felbomlott. Kormánytisztvise­lők úgy vélik, hogy az úgyne­vezett kína-bizottságban képvi­selt többi állam is követni fog­ja a brit példát. Szófia. (MTI) Szófiai rádió jelentése szerint csütörtökön Marko Dakov bolgár földmű­velésügyi miniszterhelyettes vezetésével mezőgazdasági kül­döttség utazott Belgrádba. A bolgár küldöttség Belgrádban megbeszélést folytat a két or­szág közötti növényvédelmi egyezményről. Varsó. (Tansag.) A belgrádi városi népbizottság küldöttsé­ge Radenko Brocsics népbizott­sági alelnök vezetésével csü­törtökön Varsóba érkezett. A küldöttség hét napig marad Lengyelországban. A belgrádi k­üldött­séget csütörtökön dél­után fogadta Zygmund Dwora­­kowski, a városi népi tanács elnöke. | Sikkasztó tanácstitkár Bencze György, a zalabese­­rnyői tanács volt vb. titkára, munkahelyén az utóbbi időben feltűnően viselkedett. A min­dig egyenes jellemű, vidám és becsületes em­ber mindjobban felhívta magára a vele együtt dolgozók figyelmét. Több eset­ben ittasan jelent meg a mun­kahelyén. Odahaza a családi élete is megváltozott. A feleségét ag­gasztó helyzetbe sodorta, pedig a családját szerette, fizetését pontosan hazaadta. A tanács elnökének tűnt fel legjobban Bencze magán- és hivatali élete. A túlzott szesz­fogyasztás fedezését valahon­nan­­biztosítania kellett. De miből? — vetődött fel a kér­dés a tanácselnökben — hiszen Bencze a fizetését rendesen hazaadja. Itt a munkahelyen lehet a hiba. Ezt megerősítette Bencze to­vábbi magatartása, amikor nem ment be munkahelyére, hanem Zalaegerszegen italozott. Felesége kétségbeesve kereste fel a Megyei Randőrkaptány­­ságot, s közölte, hogy férje 12 forinttal a zsebében, disszidál­ni a­kar. Intézkedjenek ... — kérlelte a szolgálatos rendőrt. Ugyancsak hivatalosan is be­jelentés érkezett Benczére vo­natkozóan. Megkezdődött Ben­cze hollétének felkutatása. Ha­marosan elfogták a városban, s megkezdődött a­­kihallgatása. A vizsgálat során a kihallga­táskor Bencze megbánó maga­tartást tanúsított. Elmondotta, hogy 1955. év novemberében Zalabesenyő községben a lakosság között járt és békekölcsönt jegyezte­tett. Meglátogatta a hegyen la­kókat is, ahol szeszesitalt fo­gyasztott. A munkája nem volt eredménytelen, mert a jó- e­gyeztetett összegből 400­1 fo­rintot a jegyeztetéskor fel is­­ vett a gazdáktól. A jó munká­hoz jó egy kis ital is — gon­­­­dolta Bencze és estére kelvén borgőzös fejjel indult haza. — A késő esti óráikban ér­tem haza, de útközben történt valami . . . Valami, amire pon­tosan nem emlékszem. Nem bántott senki, de leültem — val­lotta. — Másnap reggel vet­tem észre, hogy a zsebemben lévő 4 000 forint hiányzik. Azonnal keresésére indultam, de már nem találtam meg . . . Igen! A bortól gőzös fejű ta­nácstitkár nem tudta, hogy hol rántotta ki zsebéből, hol ve­szíthette el észrevétlenül a bé­­kekölcsön-jegyzés során össze­gyűjtött pénzt. Nem támadta meg senki, nem vették el tőle, s a pénz mégis eltűnt? Benczét az eset nagyon bán­totta. A törvényszéki altiszt fia, aki mindig becsületes volt, munkája ellen kifogás nem me­rült fel, szégyelte a történte­ket. Odahaza feleségének nem tett említést, nem akarta a nyugalmát megbontani. 1955. év végén következett be a hivatalos vizsgálat. Hogy a 4009 forintos hiányt leplezni tudja, a községi tanácshoz be­folyt adóból, a legeltetési bi­zottság pénzéből egészítette ki. Amikor a legeltetési bizott­ság pénztárát számolta el a já­rási tanács dolgozója, akkor az adópénzből fedezte az itt mu­tatkozó 4000 forintos hiányt. Ez a manőver sikerült is Benczé­­nek, sikerült a járási tanács dolgozójának eszén túljárnia. --- Mao Voll -f-í---,x- -r~’ a keletkezett hiányt . . . Pénzt kell teremteni, a fizetést pedig haza kell adni . . . Miből, ho­gyan? — Totózni kell — szü­letett meg a gondolat Bencze agyában. Nyerni kell és a nyert pénzből visszafizetni a hiányzó összeget. Meg is kezdte a totózást, elég nagy tételekben. Egy-egy al­kalommal 2­ 300, sőt egy eset­ben 400 forint értékű totó­szel­vényt vásárolt. Az ehhez szük­séges pénzt a községi tanács pénzéből fedezte, így a 4000 forinton felül még 4 509 forintot sikkasztott el. Ennek körülbelül felét totózás­ra fordította, a fennmaradó részt pedig folyamatosan italo­zásra. A totózás nem járt ered­ménnyel, a szeszesitalt fokozot­tabb mértékben fogyasztotta. A tanács pénztárából így a pénz csak fogyott, a hiányzó összeg nem került vissza, csak a hiány szaporodott napról nap­ra. A vizsgálat során kiderült, hogy a járási tanács dolgozó­ját is felelősség terheli, mert az 1955. végén tartott ellenőrzés során lelkiismeretesebb, alapo­sabb ellenőrzéssel a hiányzó 4990 forint kimutatható lett volna, így meg lehetett volna akadályozni a további bűncse­lekmények elkövetését. Ha a tanácsok a hatáskörük­be tartozó személyek, alsóbb szervek munkáját éberebben ellenőrzik, nem egy esetben akadályozhatnak meg bűncse­lekményeket. Így került helytelen útra Bencze György, volt tanácstit­kár, az egykori becsületes em­ber, a szegény családból szár­mazó törvényszéki altiszt fia, akinek tárgyalására rövidesen 1957. június . Több segítséget vár az ozmán büki tsz pártszervezete Jó dolog az önállóság, kell is —• mondják az ozmánbüki tsz pártszervezetének tagjai, — de ha túlzásba viszik, az már a munka rovására megy. Ná­luk pedig így van. A pártszer­vezet megalakulása óta még csak egy esetben — februárban —•­­kaptak segítséget, útmuta­tást a járási pártbizottságtól. — A párttagok tudásukhoz mérten igyekeznek a kapott feladatokat elvégezni. Taggyű­léseken, vezetőségi üléseken a­­községi problémák megoldásá­ban segítenek a párttagok mel­lett a tanácstagok is — mondja Horváth elvtárs. — De nem biztos, hogy a mi elgondolá­saink mindenkor megfel­elnék a követelmén­yeknek, a párt ál­talános politikájának Ezért len­ne helyes, ha több segítséget, instrukciót­­kapnánk. A sajtóból látjuk, hogy más területen hogyan dolgoznak, mit tesznek a pártszervezetek. Mi csak ennek alapján tudunk dolgozni. Lehet, hogy jól, de előfordulhat, hogy később ko­moly bírálatot kapunk azért, mert nem megfelelő módsze­rekkel dolgozunk. A tsz-ből kilépettek földren­dezését sikerült közmegelége­désre m­egoldani. Jól folyik a mun­ka a tsz-ben is. Minden munkát időre elvégeztek. Fog­lalkoznak a kilépetekkel, a visszalépést illetően is. Sok munkát, energiát fordítanak a KISZ, a nőtanács megalakítá­sára, ezideig csek a KISZ ala­kítását tudták eredményesen megoldani. A nőtanács létre­hozása lassan megy. Ezt befo­lyásolja az is, hogy a pártszer­vezet tagjai között egyetlen nő sincs, és a falu dolgozói közül még nem találtak olyant, aki tudná ezt a munkát végezni. A pártszervezet és a tanács a dolgozókkal megbeszélve, a községfejlesztési alapból peda­gógus­ lakás felújítását és egy pásztorház építését tervezi. A munkát már meg akarták kez­deni, de komoly problémát okoz az anyag beszerzése. Közületek részére nincs anyag. Az egyé­nileg dolgozó parasztok vi­szont kapnak. Eddig már 4—5 helyre küldözgették őket, de senki nem adott érdemleges választ, sem anyagot. A járási tanács ületékesei segítsenek a szükséges anyag beszerzésében. Elgondlásaik, terveik reáli­sak és megvalósíthatók. Csak az kell, hogy időnként kapja­nak segítséget politikai, gya­korlati útmutatást a felsőbb szervektől. Segítsenek a párt­tagok felkészítésében úgy is, hogy legalább anyagot juttas­sanak részükre, előadássorozat­­ indításához, hiszen tudják,­­ hogy az előadások meghallga­­­­tása elősegíti a párttagok és rajtuk keresztül a falu dolgo­zóinak tisztánlátását. Adjuk meg ezt a lehetőséget, adjunk rendszeres tájékoztatást az alapszervezeteknek, a fellen­dülő pártmunkában, ez gyü­mölcsözni fog Orbánbükán is. Miku­nisz beszámolója az Izraeli Kommunista Párt XIII. kongresszusán Tel-Aviv (MTI) A TASZSZ jelentése szerint az Izraeli Kommunista Párt XIII. kong­resszusán Mikunisz, a párt fő­titkára előterjesztette a köz­ponti bizottság beszámolóját. Mikunisz hangsúlyozta a kong­resszusnak új utat kell mutat­nia Izrael számára: a békéhez, a népek testvériségéhez, a nemzeti függetlenséghez és a társadalmi haladáshoz vezető utat. Élesen bírálta a Ben Gurion­­kormánynak azt az elhatározá­sát, hogy csatlakozott az Ei­­senhower-dokrtinához. Vádolta a Ben-Gurion-kormányt, hogy eltitkolja a nép előtt és figyel­men kívül hagyja a február 11-i és április 19-i szovjet ja­vaslatokat, amelyek megmutat­ják a közép-keleti feszültség enyhítésének és a térségben mutatkozó vitás kérdések bé­kés, tárgyalások útján való megoldásának útját. Sőt, az iz­raeli kormánykörök hazug rá­­galomhadjáratot indítottak a Szovjetunió ellen. A közép-keleti helyzetről szólva Mikunisz megállapítot­ta, hogy Izrael kormánykörei az imperializmus szolgálatába állították az országot. Ennek volt a következménye az Egyiptom elleni, kudarcba ful­ladt háborús kaland, amelyet az Izraeli Kommunista Párt igaz hazafias álláspontja alap­ján ellenzett. Mikunisz a továbbiakban hangsúlyozta, hogy az Izrael és az arab államok közötti konfliktus csak az imperializ­musnak használ, az arab és az izraeli népre egyaránt káros. Megállapította, hogy e konflik­tus gyökere az a tény, hogy a palesztin­ai kérdést mindeddig nem oldották meg. A palesztinaii kérdést — emeli ki a beszámoló csak úgy lehet megoldani, ha kölcsönö­sen elismerik az önrendelkezés jogát, odáig menően, hogy Pa­lesztinát felosztják a két nép, az izraeli és az arab nép­ kö­zött. Az Izraeli Kommunista Párt elutasítja az erőszaknak és a népeket megillető jogok semmibevételének politikáját, mint az arab—izraeli viszony rendezésének útját. Mikunisz kiemelte, hogy Iz­rael gazdasági nehézségeit vég­eredményben a külföldi nagy­tőkétől, különösen az amerikai »­támogatástól»­ való függőség okozza, majd így folytatja: a helyzet azt követeli, hogy a mostani kormány mondjon le és helyébe a béke és a nemzeti függetlenség kormánya lépjen. Kategorikusan elutasítja a revizionista, opportunista, na­cionalista nézeteket, élesen el­ítéli a­­nemzeti kommuniz­must­. Az előadó leszögezte, hogy az Izraeli Kommunista Párt teljes mértékben egyetért a Szovjetunió Kommunista Pártjával, mint a szocialista tábor fő és központi erejével.

Next