Zalai Hírlap, 1957. november (2. évfolyam, 253-278. szám)

1957-11-01 / 253. szám

t Megérkezett a szovjet filmküldöttség két tagja "Csütörtökön megérkezett a szovjet film ünnepén résztvevő film­sküldöttség két tagja: .1. Rasziman rendező és I. Szkobce­­va művésznő. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megje­­­­lent Aczél György, művelődés-­ ügyi miniszterhelyettes, Rózsa Irén, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének főtitkára, valamint kulturális életünk számos kép­­­viselője. Ott volt V. A. Csernyi­­kov, a szovjet nagykövetség at­taséja Ostromállapot Bolíviában Buenos Aires. (REUTER) La Pazból érkező jelentések sze­rint a bolíviai kongresszus elfo­gadta az ostromállapotot ki­hirdető törvényjavaslatot. Ezt megelőzően csapatokat küldtek Santa Cruz tartományba, ahol állítólag föderalista mozgalom működik. Gutierrez, a Falange Szocia­lista Bolíviana nevű ellenzéki párt vezére sajtóértekezleten tagadta a kormánynak azokat a vádjait, hogy felforgató tevé­kenység tette szükségessé az ostromállapot kihirdetését. Ki­­­­jelentette, hogy Santa Cruz tar­tományban nincs semmiféle fö­­­­deralista mozgalom. A tarto­mány csupán helyi problémáit szeretné megoldani és a csapa­tok küldése csak fokozta a nyugtalanságot. (MTI) Külföldi hírek MOSZKVA. (TASZSZ) Kar­­peljan és Alferov szovjet piló­ták szerdán a MI—6 mintájú helikopteren új világrekordot állítottak fel. Tizenkét tonna rakománnyal 2400 méter ma­gasságra emelkedtek fel. JERUZSÁLEM. (MTI) Az AFP jelentése szerint a külügy­minisztérium szóvivője az iz­raeli képviselőházban kedd es­te elkövetett merényletről szólva kijelentette: A merény­let elkövetőjének vallomása alapján az látszik bebizonyított­­nak, hogy nem politikai akció­ról, hanem­­magánbosszúról­­van szó. Tovább folyik a vizs­gálat annak meghatározására, milyen indokok vezették Duek merénylőt arra, hogy tettét a kínai hadjárat évfordulójánál? napján kövesse el. MADRID. (DPA) Az Azori­­szigetek környékén szeptember végén felbukkant ,új sziget­ is­mét eltűnt. A vulkán az elmúlt napokban több kitörés után összeroppant. Szerdán reggel a vulkán kráterének helyén csu­pán némi gőz- és füstfelhő volt látható. Csak a tengerből ki­emelkedő egy-két szírt mutatja, az elsüllyedt sziget helyét VARSÓ. (TASZSZ) A lengyel fővárosban megnyílt a Lengyel Népköztársaság szejmjének ülésszaka. Az ülésen jelen volt I­V. Gomulka, a LEMP Központi­­ Bizottságának első titkára, Cy­­rankiewicz miniszterelnök, va­lamint a párt és a kormány sok vezető személyisége. PEKING. (Új Kína) Peking­­ben szerdán megkezdődött a kínai tudósok kétnapos ülése a Nagy Októberi Szocialista For­radalom negyvenedik évfordu­lója alkalmából. Kuo Mo-zso, a Kínai Tudo­mányos Akadémia elnöke meg­nyitó beszédében méltatta az októberi forradalmat, mint az emberiség történelmének új korszakát KAIRÓ (Új Kína) Az afrikai —ázsiai szolidaritási értekezlet Kairóban megtartott előkészítő bizottsági ülésén részt vett 8 küldöttség vezetői a szíriai kül­döttség meghívására Szíriába utaztak. A küldöttek Indiát, Ja­pánt, Egyiptomot, Kínát, Ka­­­­merunt, Mongóliát a Szovjet­uniót és Algériát képviselik. m­AI HÍRLAP II Krasznaja Zvjezda vezércikke Moszkva. (TASZSZ) A Krasz­naja Zvjezda csütörtöki vezér­cikkét a marxizmus-leniniz­­mus halhatatlan eszméi diada­lának szenteli. A lap felhívja a szovjet hadsereg katonai egysé­geinek parancsnokait, politikai szervezeteit és pártszervezeteit, szüntelenül gondoskodjanak ar­ról, hogy a hadsereg katonái rendszeresen növeljék politikai öntudatukat, hogy a hadsereg és a flotta személyi állománya nagyobb eszmei életet éljen, szorosan tömörítse sorait a kommunista párt mögé, és erő­sítse kapcsolatait a néppel. A belgrádi Politika kolamenttárja az új Adenauer-kersmány nyilatkozatáról Belgrád (Tanjug) A belgrádi Politika kommentárt közöl Adenauer új kormányának nyi­latkozatáról, s a többi között ezeket írja: Az új Adenauer-kormány nyilatkozatától nem vártak nagy meglepetéseket, sem for­dulatokat, de ezek nem is kö­vetkeztek be. A nyugatnémet kancellár a régi irányban kor­mányozza hajóját, amelyet a jövőben is, úgy mint eddig, az erőpolitika szele hajt. Adenauer kormánya — han­goztatja a Politika — továbbra is csökönyösen szemet huny a tények előtt. Nem akarja meg­látni, hogy két német állam lé­tezik és még évekig fennáll majd egymás mellett. Nem akarja megérteni, hogy ezen változtatni erőszakkal nem le­het, csupán tárgyalások útján, reális megoldással, a két német állam közeledése révén. Bonn politikája a nemzetközi viszo­nyokat visszafelé húzza. A hi­degháború felé és az erőszakra támaszkodik. (MTI) NEKIREPÜLTEK A TŰZNEK — SZÁRNYSZEGETTEN ELPUSZTULTAK Verba rolant scripta manet — tartja a régi latin köz­mondás, és bár évezredek száll­tak el keletkezése óta, ma is teljes mértékben érvényes. A szó ma is csak könnyebben el­száll, mint az írás, amely ak­kor is őrzi alkotója gondolatait, amikor azt már rég elfeledtük. Ezért szeretek tallózni a régi írások között. Ha időm engedi, előveszem valamelyik újság megsárgult példányait és lap­jait böngészve, igyekszem job­ban megismerni a korábbi év­tizedek történetét, mint aho­gyan az iskolában eléggé felszí­nesen megtanultuk. Kétszeres öröm, amikor talló­zás közben a régi idők egy-egy olyan mozzanatával találkozom, amely közvetlenül is összefüg­gésben van napjaink esemé­nyeivel. Legutóbb például — ha hiszik, ha nem — az egyik 1911-es zalai újságban a disz­­szidensek sorsával kapcsolat­ban találtam egy nagyon érde­kes és tanulságos cikket. Ma már mindenki előtt vilá­gos, itthonmaradt rokonok is nyílt titokként beszélnek róla, hogy a külföldre vándorolt ma­gyarok nagy többsége nehéz helyzetben van. A naiv ábrán­dok, a luxusautókról és a ka­csalábon forgó kastélyokról szőtt kamaszos álmok illúziója már rég elszállt. Nem maradt más belőle, mint esetleg egy ár­va ágy a menekült lágerben, gyér munkaalkalom, a hazainál sokkalta rosszabb körülmények. Régi nóta ez már. Soktízez­ren megpróbálták már ezt ko­rábban is, az első kivándorlási láz felbolygatott évtizedében. Másfélmillió emberünk »tán­torgott ki« akkor. A maiakhoz hasonlóan, ők is csodákat re­méltek az amerikai »mennyor­szágtól«, és szintúgy belekerül­tek a pácba, akárcsak kései követőik. Az Alsólendvai Híradó 1909 májusi száma »Mennek, egyre mennek» címmel az alábbiakat írja: »Ez év első negyedében több kivándorló kért útle­velet, mint tavaly egész év­ben. Tava­ly 188 ember hagyta el hazáját a megyé­ből, az idén pedig már 340 ember gondolta, hogy jobb hazát talál Zala megyénél.«­­ Nem állítom, hogy egyáltalán nem jutottak munkához a ki­vándorlók. Ha nem volt finy­­nyás és elvállalta azt a munkát is, amire amerikai munkás nem, vállalkozott. (pél­dául elmentek bányásznak), ak­kor a kiérkezése pillanatában munkába állhatott bármelyik kivándorló. finnem isten-ifiin keser­ves kenyér volt az, amit az amerikai bányákban kerestek. (Akárcsak a délamerikai erdő­irtásokra vetődött disszidensek' nan'ainkban). Ismét az Adólendvai Híradó­ból i-Hyok, az 1911 május 7-én megjelent «Elpusztult magya­rok» című cikkből. «Pennsylvaniában 231 millió 906 ezer és 70 tonna szenet bányásztak a múlt esztendőben. Ennek az óriási szénre enninsértnek a kiaknázása 1125 ember éle­tébe került. Az állami kán­­­­yahivatal most közzétett hivatalos jelentése szerint ennyien pusztultak el az el­­­­múlt évben a pennsylvániai bányákban. Pennsylvániában nagy az el­­pusztu­lt bányászok száma, de a statisztika azt bizonyítja, hogy aránylag a többi amerikai ál­lamokban még nagyobb ember­­áldozattal jár a szénbányászás. Megjegyezzük, hogy az áldoza­tok legtöbbje magy­arországi és olasz. Amerikai nincs tíz se az áldozatok között, mert a benn­szülött amerikai a halál biztos vitvarába nem merni kenyeret keresni. Ez a kenyér igen al­kalmas az idegencnek, akit az amerikai az állattal tart egyen­rangúnak. És ami a legelszomorí­­tóbb, nincsen rá eset, hogy magyar munkás, amerikai partot ér és hetek, meg hó­napokon át munkát keres, mást, mint szénbánya mun­kát kapjon. Ezért marad idehaza annyi asszony öz­vegyen, azért hull annyi könny, s ezért emlegeti sok ajak átkozva Amerikát. De azért még mindig vannak emberek, akiket el lehet káp­ráztatni Amerikával. Hason­lók az éjjeli bogárhoz, akik ne­kirepülnek a tűznek s szárny­­szenetten elpusztulnak. Egy azonban bizonyos, a ki­vándorlás Amerikába alábbha­gyott. Nem olyan zsúfoltak már a vérünket vivő hajók. Ellenben haza mind többen jönnek, so­kan a csalódottak, az Amerikát átokkal emlegető megtértek. Aki még Amerikába akar men­ni, annak is alaposan elmegy a kedve tőle.» Szinte kizárt pl.­phon hasonlítanak ezek a sorok a sajtóban közölt disszidens-leve­­lekre, amelyekben mind többen és mind­ kétségbeesettebben ké­rik az itthon maradottakat, hogy tegyék lehetővé számukra a ha­zatérést. Ez nem is lehet másképp. A két időszak között eltelt volan fél évszázad. Óriásit fejlődött azóta a technika is, ma már egé­szen másként élnek, gondolkod­nak Amerikában is az embe­rek, de egy nem változott: ma is a tőkés kizsákmányolás rend­szere uralkodik Amerikában, akárcsak a századforduló ide­jén. Azzal a különbséggel per­sze, hogy ez a mai, ha lehet, még kegyetlenebb. Ezen mit sem változtat az, hogy a disszidensek elenyésző kisebbsége v­alóban kihúzta a­­ lutrit, autót tudott venni, vagy mit tudom én — de azt hiszem egyetértünk abban, hogy a jel­lemző még­sem ez. A disszi­­­­densek többsége munkanélküli,­­vagy embertelen munkakö­rülmények között dolgozik, la­kás, megélhetés nélkül kallódik tízezerszám. Egy évvel ezelőtt kezdődött el a disszidálási hullám. Meg­döbbentő gyorsasággal szapo­rodnak azóta a külföldi teme­­­­tőkben a magyar feliratú fej­­­­fák, akárcsak 1910-ben, amikor csupán a pennsylvániai bányák­ban 1125 kivándorló pusztult fel... Vasvári Ferenc ­­jcolt,naiv.Én edestején töltöttem be tizennyol­cadik évemet, — a cseljabinsz­­ki reáliskola utolsó osztályába jártam. De amikor megkezdő­dött a forradalom, nemcsak a tanulás, hanem minden más ügyem, még a szívügyem is, — háttérbe szorultak, elveszítet­ték érdekességüket. Világos volt: óriási esemény megy vég­be a szemem előtt, olyasmi, amiért Oroszország haladó em­berei energiájukat, sokszor az életüket áldozták. A cárizmus három évszáza­dos elnyomása után új fejezet kezdődött hazám történetében. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy a kétfejű sast minden­honnan leszidták és vörös lo­bogókkal cserélték fel, a régi rendőrséget feloszlatták, a vá­rosok terein, a pályaudvaro­kon, az emlékművek előtt ál­landóan gyűlések voltak, és ennek a különös tavasznak szinte a levegőjében is érző­dött a nagy változás. Nálunk Cseljabinszkban a szovjet épülete egy emelkedé­sen állt, s ma úgy látom, hogy nem véletlenül emelkedett a város fölé. A szovjet plnáris üléseit a szekciók, bizottságok és párt­frakciók ülései váltották fel. S ha éppen semmiféle ülés, vagy gyűlés nem volt, az előcsar­nokban, a büfében, a nézőté­ren, vagy a bejáratnál gyűltek össze a katonák, munkások, vasutasok. Az újságok kézről kézre vándoroltak, s az olvasni tudók — akkor még kevesen volak — felolvasták a híreket az analfabétáknak. Megszólalt az ülés kezdetét hirdető cs­egő, a küldöttek el­foglalják helyüket, a közönség — közöttük én is — felment a karzatra. Életem végéig sem felejtem el az első szovjet hét­köznapjait. Egyszer például egy lisztes ruhás, komor képű katona, az ezred-pékség küldötte lépett az melvényre, s elmondotta, hogy a malomtulajdonossal va­ló egyezség alapján a pékség­ben elrejtik a búzát és a lisz­tet. Első szempillantásra ez je­lentéktelen ügy volt, politikai szempomból érdektelen. De ekkor szólásra emelkedett egy bolsevik — a bolsevikek ak­kor még kisebbségben voltak a szovjetben — és megmagya­rázt­ák az eset jelentőségét. Be­bizonyították, hogy a liszt és a gabona elrejtése a spekuláció alapja, arra fog vezetni, hogy a város dolgozói éhezni fognak. A spekulánsok tevékenységét csak a munkásellenőrzés bé­níthatja meg. /fc. m­unkásellenőrzés! Milyen erő rejlett akkor ezek-­­ ben az egyszerű szavakban, mennyire növelték a szovjet munkájának jelentőségét! El­lenőrizni a raktárakban lett áru mennyiségét, a fém- és üzemanyagkészletet, ellenőriz­ni a vonatok közlekedését... A szakszervezetek és az üzemi bizottságok munkásokból, hi­vatalnokokból álló bizottságo­ ■ kat szerveztek, s ezek azután­­ mindenhová benéztek, a raktá-­­­rakba, a gyártulajdonosok el­számolásaiba, a bankok folyó­számláiba. Mindent ellenőrzés alá vettek! * ....1917 nyarának kezdetén Ufóban megtartották a paraszt küldöttek tartományi kong­­r­eszusát. A kongresszus ülé­sét az eléggé nagy befogadó­­képességű, deszkából épült nyári sz­óházban tartották meg. Mi, diákok, akik részt­­vettünk a kongresszus techni­kai előkészítésében, a karzaton­­ foglalunk helyet. Ott volt a sz­­ünk előtt a sötét helyiség, amelyet csak az apró, homá­lyos ablakokon beszűrődő nap­fény világított meg, s ezt a ha­talmas, csűrszerű épületet hal­kan beszélgető, topogó küldöt­tek töltötték meg. A küldöttek nem egy nyelven beszéltek. Az­­ orosz mellett egyre gyakrab-­­­ban hallottunk baskír szavakat. ] — De hiszen itt csaknem mind baskírok vannak! — ki-­­­áltott fel csodálkozva egy kék­­szemű gimnazista, a leánygim­­­názium igazgatónőjének fia.­­ — Hát ti, őslakosok, talán nem tudjátok, hogy az ufai­­ tartományban főleg baskírok­­ laknak? — kérdezte kissé gú­nyosan a városi ipariskola­­ egyik tanulóba, aki segített ne­künk a baskír falvak követelé­seinek oroszra fordításánál. — Kíváncsi vagyok — mond­ta megvetően vállat vonva a gimnáziumi igazgatónő fia —,­­hogy a szocialista elvtársak hogyan fogják megmagyarázni nekik bölcs programjaikat, az államosítást, meg a többi dol­got .. . Azt képzelik, hogy ez a­­ vad publikum megérti őket?­­ — De még mennyire! — vá­laszolt a baskír fiú. És valóban, a nyelvkülönb­ség és annak ellenére, h­gy az oroszok túlnyomórészt írástu­­­­datlanok voltak, a baskírok meg nem tudtak oroszul, a tar­tományi kongresszus résztve­vői ktűnően m­gértették az agrárkérdés lényegét.­­ Miért is ne értették volna meg? Mindenki nagyon jól tudta, milyen nyomorúságos kis földeken tengődi­k a pa­rasztság, hogy az urai nemesek és a baskir földesurak mek­kora földbirtokokat tartanak a kezükben. Hiszen egész fal­vaknak nem volt földjük, ha­nem úgy bélelek a földes­­uraktól. A par­aszt küldöttek első tartományi kongresszu­sán elhatározták, hogy a bol­sevikek a földért vívott harc­ban támogatni fogják a pa­rasztságot, s hogy Ufa és az egész gazdag ufai vidék a bas­kír népé és ez nem is lehet másképpen. Jelem vettem részt a csel­­­­jabinszki szovjet zárt ülésén, amelyen döntöttek a hatalom átvételének kérdésé­ről. De megtudtam, hogyan emelkedtek egymásután szó­lásra a városi szovjet küldöt­tei és közölték választóik véle­ményét, vagy mondták el kö­veteléseiket. Ez egy nappal az­után történt, hogy értesültünk az októberi fordulatról. Rövidek voltak azon az es­tén a beszédek, de minden szónak a felelősségérzet adott hangsúlyt. S aki amellett sza­ví tott, hogy a városban a szov­jetek vegyék át a hatalmat, egyúttal felismerte a perc tör­ténelmi fontosságát is,­­ hi­szen halálos veszély fenyegette az orosz államot, amelyet az imperialista rablók darabokra akartak szaggatni. Minden burzsoá, minden élősködő azt kiabálta akkori­ban, hogy a munkások és a parasztok nem tudnak megbir­kózni az államigazgatás nehéz feladataival, összeesküvéseket szerveztek, és orvul legyilkol­ták a legjobb forradalmárokat. Felhívták az állami intézmé­nyek hivatalnokait, hogy ne engedelmeskedjenek a népbiz­tosoknak. Felhívták a tanító­kat, hogy ne tanítsanak, az or­vosokat, hogy ne gyógyítsanak. De a szovjet hatalom népbiz­tosai elmentek a bankokba, az üzemekbe, az intézményekbe és az ott víni nozó c­il szerű em­berek segítségével megszervez­ték alulról, a helyszínen az új szem­ed rendszert. Felépült az új államrendszer, felépítette a munkásosztály, a bolsevik párt és a vany­k vezetésével. Tanulmányaim befejezése után Zlatouszt­on dolgoztam, a zlat­nsz 41. szovjet «Tzneszt­yi­­ja» című lankánál, havunk ha­sábjain közöltük a központból érkező dekrétumokat, emelyett gyökeresen átto­másták a gaz­dasági élet irányításának í­ve­it, és a kevita csan­k­ kezéből a proletár-állam kezébe adták az ipart, új alapokra hehrzték az enészsértí’pyet, a t­á-"rds­­lombizto­sit á­st és a közoktatást, így indult el történelmi út­ján a szovjet hatalom. Minden hatalmat a szovjeteknek — J. Libegyinszkij emlékezeteiből ■­ Tiszteletbeli forradalmi fegyver Irta: Ss. Respolnskij alezrede» A polgárháború idején szokásos volt, hogy a fiatal Szov­jet Köztársaság ellenségei elleni harcokban kitűnt vöröspa­rancsnokokat fegyverrel tünették ki. 1920 áprilisában az össz­­oroszországi Központi Végrehajtó Bizottság rendeletet adott ki arról, hogy a Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg legfőbb pa­rancsnokait »tiszteletbeli forradalmi fegyverrel» tüntessék ki,s így alakult ki a szovjet harci kitüntetés különleges for­mája. A tiszteletbeli forradalmi fegyver lehetett aranyozott markolatú kard, vagy tőr, amelynek markolatára ráerősítet­ték a Vörös Zászló Érdemrendet. A tiszteletbeli forradalmi fegyvert csak az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizott­ság és a Köztársasági Forradalmi Katonatanács adományoz­hatta. A Vörös Hadsereg azon legfőbb parancsnokai között, aki­ket e magas kitüntetésben részesítettek, volt M. V. Frunze, a kiváló szovjet hadvezér. Az összoroszországi Központi Végre­hajtó Bizottság 1920 november 25-i keltezésű rendelete ki­mondja, hogy M. V. Frunzet, a déli front parancsnokát tiszte­letbeli forradalmi fegyverrel tünteti ki, mert hallatlan erélyes­ségről és állhatatosságról tett tanúbizonyságot, amikor Tav­­ricsevó kormányzóság északi részében végrehajtotta a fehér-­ gárdista Vrangel csapatok szétzúzására szolgáló tervet. A to­vábbiakban hangsúlyozza, hogy M. V. Frunze jól értékelte a helyzetet, a parancsnoksága alatt lévő hadsereg erőivel rátört Vrangel főerőire, elfoglalta tőlük a Perekope-i s a justini meg­erősített állásokat, s szétverte az ellenséget.­­ Az M. V. Frunzenak adományozott díszkard a következő feliratot viseli:­­«Mihail Vasziljevics Frunzenek, a népi hős­nek. összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság, OSZSZSZK.» A szovjet hadsereg központi múzeumában őrzik G. I. Kotovszkij és Sz. Sz. Vosztrecov tiszteletbeli forradalmi fegyverét is.­­ A polgárháború győzelmes befejezése után, amikor meg­alakult a Szovjetunió, 1924 decemberében a Szovjetunió Köz­ponti Végrehajtó Bizottsága rendeletet adott ki a legfőbb pa­rancsnokoknak tiszteletbeli forradalmi fegyverrel való kitün­tetéséről, mint össz-szövetségi kormánykitüntetésről. A ren­delet szerint díszkardon és dísztőrön kívül pisztoly is szere­pelhet tiszteletbeli forradalmi fegyverként, amelynek marko­latára a Vörös Zászló Érdemrendet erősítik, s ezüst betűkből a következő feliratot: «Munkás-paraszt Vörös Hadsereg (vagy Flotta) becsületes harcosának, a Szovjetunió Központi Végre­hajtó Bizottságától 19...» 1951. no­vember L Gaillard elvállalta, hogy meg­bérli a kormányalakítást Párizs (MTI) Felix Gaillard, Bourges-Maunoury kormányá­nak pénzügyminisztere, szerdán este elvállalta a kormányala­kítást. A francia sajtó általában tar­tózkodóan ír a fiatal politikus kormányalakítási kísérletének várható eredményéről A Franc- Tireur megállapítja, Gaillard az eltört porcelán összeragasztójá­­nak szerepére vállalkozott, és azt jósolja, hogy nehéz lesz az általa kívánt kormány meg­alakítása. Gaillard ugyanis a szocial­istákat és a jobboldali függetleneket is fel akarja kér­ni a kormányban való részvé­telre. A Parisien Libéré megálla­pítja, hogy Gaillard «tempera­mentumában és meggyőződésé­ben igen távol áll a szocialista tételektől». — Ez magyarázza — írja a lap — a függetlenek és parasz­tok pártjának kedvező állásfog­lalását Gaillard irányában. A Libération azt írta, hogy ha Gaillardnak nem sikerül megkapnia a nemzetgyűlés többségének bizalmát a beikta­tási vitában, akkor René Coty köztársasági elnök az alkot­mányban rendkívüli esetekre megállapított joga alapján kü­lön üzenetet intéz a nemzet­­gyűléshez. Gaillard csütörtökön kezdi meg kormányalakítási tárgya­lásait.

Next