Zalai Hírlap, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

t. Vorosilov és Nasszer beszéde a Kremlben rendezett ebéden Kliment Vorosilov, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke kedden a Kremlben adott ebéden üdvö­zölte Gamal Abdel Nasszert, az Egyesült Arab Köztársaság elnökét és kíséretét. Beszédében rámutatott arra, hogy az a hősi harc, amelyet az Egyesült Arab Köztársaság né­pe vív függetlenségének meg­szilárdításáért és szuverén jo­gainak biztosításáért, ragyogó és lelkesítő például szolgál Ázsia és Afrika minden népe számára. Kiemelte Egyiptom és Szíria fontos szerepét a tör­ténelmi jelentőségű bandungi értekezlet előkészítésében és megszervezésében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ázsiai és afrikai népek Kairóban tar­tott legutóbbi értekezlete újabb hatalmas lépést jelen­tett előre Kelet népeinek tö­mörítésében, szabadságukért és függetlenségükért vívott har­cukban. A szovjet nép az egyiptomi nép mellett állt Egyiptom sú­lyos helyzetében, Anglia, Fran­ciaország és Izrael fegyveres agressziójának idején. Arab barátaink — hangsú­lyozta Vorosilov — nem kétel­kedhetnek abban, hogy a Szov­jetunió a jövőben is minden módon törekedni fog a közel­­és a közép-keleti béke és biz­tonság megszilárdítására. Az ebéden felszólaló Gamal Abdel Nasszer a többi között a következőket mondotta: — Az Egyesült Arab Köztár­saság népe teljes mértékben méltányolja a Szovjetunió ba­rátságát és együttműködését, azt, hogy a Szovjetunió támo­gatást nyújt az arabok minden problémájában. Az Egyesült Arab Köztársaság népe mind a Szíriai, mind az egyiptomi térségben több mint hatszáz éve harcol függetlenségéért. Az 1952-es egyiptomi forradalmat azért vívta meg a hadsereg, hogy megszabadítsa Egyipto­mot az imperializmustól és ki­szolgálóitól. Nasszer ezután Egyiptomnak az imperializmus ellen, függet­lenségéért vívott harcáról be­szélt. ZALAI HÍRLAP Nehru lemondott?? Új Delhi (Reuter) A kongresszus párt, India kormánypárt­ja szerdán ül össze, hogy döntsön a párt vezetőjének, Dasava­­harlal Neterunak, arról a kéréséről, hogy mentsék fel a minisz­terelnöki tisztség alól, amelyet 11 éve tölt be. A hatvankilenc éves Nehru fáradtságára hivatkozva kérte ideiglenes felmen­tését. Adenauer az erőpolitika folytatása mellett Iség tulajdonosának és főszere I­kesztőjének. A hadügyminiszter nyilatkozatában szabad kezet követelt arra, hogy Nyugat-Né­­metország mindenfajta atom- és rakétafegyvereket gyárthas­son, valamint hogy ezekkel fel­fegyverezze hadseregét. Adenauer kancellár a múlt hét végén ugyancsak nyilatko­zatot adott Hearst-nek. Szov­jet «fenyegetésekre»­ hivatkoz­va követelte, hogy a Nyugat folytassa a Szovjetunióval szemben elkövetett »erőpoliti­káját». A nyugat-német atom­fegyverkezésről szólva Ade­nauer cinikusan megjegyezte, hogy «a lakosság természetesen fel van kavarva a Németország területén felállítandó rakéta­támaszpontok miatt. Ezt a han­gulatot azonban nem szabad »túlbecsülni«. A Szövetségi Köztársaság végre fogja hajta­ni mindazokat a döntéseket, amelyeket a NATO hozott" — fűzte hozzá. Berlin. (MTI) Strauss bonni hadügyminiszter április 25-én nyilatkozatot adott Randolph Hearst-nek, az INS hírügynök­ .A Szovjetunió határozati javaslata a Biztonsági Tanácsban New York (TASZSZ) A Biztonsági Tanács keddi ülése előtt az ENSZ titkársága a tanács tagjai között szétosztotta a szovjet küldöttség határozati javaslatát, amely a következő­képpen hangzik: »A Biztonsági Tanács, miután megvizsgálta azt a Szovjetunió által felvetett kérdést, hogy tegyenek sürgős intézkedéseket atom- és hidrogénbombákkal felszerelt ameri­kai katonai repülőgépeiknek a Szovjetunió határai irányában folytatott repüléseinek beszüntetésére. Úgy vélekedik, hogy az ilyenfajta repülések fokozzák az államok közötti feszültséget, fenyegetik a népek biztonságát és folytatásuk az egyetemes béke megbontására, pusztító atom­háború kitörésére vezethet. Ennélfogva a Biztonsági Tanács felszólítja az Amerikai Egyesült Államokat, tartózkodjék attól, hogy atom- és hidro­­génbombával felszerelt katonai repülőgépeit más államok ha­tárai felé irányítsa, abból a célból, hogy fenyegesse azok biz­tonságát, vagy katonai demonstráció céljából. A Biztonsági Tanács figyelembe véve, hogy mielőbb in­tézkedéseket kell tenni az atomháború veszélyének kiküszöbö­lésére és a nemzetközi feszültség enyhítésére, megelégedéssel állapítja meg, hogy az érdekelt államok között tárgyalások folynak egy, a kormányfők részvételével megtartandó értekez­let összehívására, hogy azon több halaszthatatlan nemzetközi problémát vitassanak meg, beleértve rajtaütésszerű támadás veszélyének elhárítását célzó intézkedések kidolgozását. A Biztonsági Tanács kifejezi azt a reményét, hogy a kormányfők részvételével megtartandó értekezletre a legrövidebb időn be­lül sor kerül.­ (MTI) Választási előkészületek Japánban Tokió­ (TASZSZ) Bár Japán­ban hivatalosan még nem kez­dődött meg a választási had­járat, a politikai pártok már hozzáláttak az előkészületek­hez. Tokió egyik parkjában az uralmon lévő Liberális Demok­rata Párt rendezett gyűlést Ki­­si miniszterelnök, Fuzsijama külügyminiszter és a párt más vezetői mondtak beszédet. Kisi miniszterelnök hangoz­tatta, hogy a parlamentet nem azért oszlatták fel, mert a kor­mánypárt politikája zsákutcába jutott. Beszédében támadta a szocialista pártot, a szakszer­vezeti főtanácsot, a vasutas-, a­ tanító- és más szakszervezete­ket, az ország normális életé­nek megbontásával vádolva őket. Hétfőn gyűlést tartott a Ja­pán Kommunista Párt is, ame­lyen Szandzo Nodzaka, a párt Központi Bizottságának első titkár­a leleplezte a Liberális Demokrata Párt választási ígé­reteinek propagandajellegét és bírálta külpolitikai programját. Ha a Liberális Demokrata Párt győzelmet aratna az elkövetke­ző választásokon — mondotta Nodzka, ez rendkívül súlyos következményekhez vezetne. Idézte egy tekintélyes amerikai katonai vezető nyilatkozatát, aki nemrég azt mondotta, hogy ha a Liberális Demokrata Párt az új parlamentben legalább a mandátumok kétharmadát el­nyerné, az Egyesült Államok Japánban is elhelyezhetne nuk­leáris fegyvereket. Nodzaka el­ítélte a Kisi-kormány Kínával és a többi szocialista országgal szemben tanúsított magatartá­sát és kijelentette, hogy Japán­nak mielőbb helyre kell állíta­nia Kínával a normális kapcso­latokat, fel kell mondania e megalázó amerikai—japán ka­tonai szerződések rendszerét. Kilencszáz felkelő vesztette ételét Algériában, a francia főpa­rancsnokság heti jelentése sze­rint, az utolsó héten a harcok­ban, 110 felkelőt ejtettek fog­lyul. A francia főparancsnokság azt hangoztatja: mintegy 10 nap óta az algériai-tunéziai hatá­ron lévő határzár áttörésére nem tettek kísérletet. A had­műveletek kizárólag az Algéria belsejében lévő felkelő csopor­tok ellen folytak. Constant­ié­ban kedden hajnalban három algériait kivégeztek. Az algériai hadbíróság két algériai ügyé­ben hozott halálos ítéletet. időjárás Várható időjárás csütörtökön estig: Nappali felhőképződés, néhány helyen délutáni záporeső. Mérséklődő északi, északkeleti szél. A nappali felmelege­dés kissé fokozódik. Várható legala­csonyabb hőmérséklet ma éjjél: 5—8. Legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16—19 fok között. Távo­labbi kilátások : a hőmérséklet emelke­dik. Május elseje — a nemzetközi proletariátus nagy ünnepe MÁJUS ELSEJÉNEK, a pro­letáriátus nagy nemzetközi ün­nepének története — harcok története. 1889 júliusában nagy jelentőségű lépést tett előre a nemzetközi munkásmozgalom. Megalakult Párizsban a II. In­­ternacionálé. Az alakuló kong­resszuson a húsz ország képvi­selői között ott voltak a ma­gyar munkásmozgalom képvi­selői is. Ez a kongresszus hatá­rozatában félreérthetetlenül le­szögezte: »Minden ország munkássá­gának kötelessége harcolni minden rendelkezésre álló esz­közzel az ellen a társadalmi rendszer ellen, amely őket el­nyomja, s általában az emberi­­iség szabad fejlődését veszé­lyezteti.­ De megjelölte a legfontosabb közvetlen feladatokat is: a har­cot a politikai szabadságjogo­kért és a munkásvédelmi tör­vényekért. A kongresszus — a nemzetközi munkásság meg­elégedésére — kimondta: má­jus 1-e legyen a nemzetközi proletariátus harci ünnepe, s ezeken a napokon az egyes or­szágok munkásai felvonulá­sokkal, tüntető sztrájkokkal követeljék a politikai szabad­ságjogaikat, a 8 órai munka­idő törvénybe iktatását, és a munkásság emberibb életkö­rülményeinek biztosítását. A kongresszust követően 1890 május 1-én több ország munkásai — köztük a magyar proletáriátus — első ízben vo­nultak fel a munkásvérrel az­óta még pirosabbra festett vö­rös lobogó alatt, tüntetve a munkásság követeléséért, a proletár nemzetköziség eszméi­ért. Május elsejének felvonulá­sai, tüntetései szerte a világon, így Magyarországon is, sok megrázkódtatással, vérrel és áldozattal jártak. Már az első évfordulón, 1891 május elsején az orosházi felvonulás megaka­dályozása közben a csendőr őrsparancsnok a következőket mondotta: — Aki nem akarja a család­ját árván hagyni, aki nem akarja a fogát itthagyni, az távozzék, mert minden csend­őrnél harminckét éles töltény van! A munkások azonban a má­jus elsejéket a lehetőségekhez képest mégis megünnepelték. 1918 május elsején nagy tö­megmegmozdulás volt Buda-­­­pesten, s e tüntetéseknél tar-­­­tóztatták le első ízben Sallai elvtársat, akit az első magyar proletárforradalom szabadított ki börtönéből. ÖRÖMUJJONGVA ÜNNE­PELTE a magyar munkásosz­tály 1919-ben az első magyar szabad május elsejét, Budapes­ten éppen úgy, mint Zalában, Nagykanizsán és Zalaegersze­gen egyaránt. De ünnepelt ek­kor — bár nehéz körülmények között, de­­szabadon — immár második alkalommal a sokat szenvedett, agyonsanyargatott orosz nép is. A dicső Magyar Tanácsköz­társaságot leverte a fehérter­ror. Ismét a magyar munkás­­osztály, a magyar nép legne­hezebb napjai következtek. A nagy csendőterror ellenére má­jus elsejének hajnalára azon­ban Magyarországon és más országokban is, Prágától Szó­fiáig, Budapesttől New Yorkig a gyárak kéményein mégis csak megjelent a vörös zászló. Elvtársaink nehéz körülmé­nyek között, de még a börtön­ben is megemlékeztek május elsejéről. Julius Fucsik, a né­met Gestapo által kivégzett nagy csehszlovák forradalmár börtönnaplójából idézve, így élte át 1943 május elsejét: »Május elsején a fogház to­ronyórája hármat ütött. Elő­ször hallom tisztán a kongását, elfogatásom óta először vagyok teljes tudatomnál. A szabad életben ezekben az órákban már talpon voltunk és készí­tettük zászlóinkat a városok peremén. Ezekben az órákban Moszkva utcáin már megindul­tak az első osztagok a májusi csapatszemlére. Most pedig ebben az órában milliók vívják a csatát az em­ber szabadságáért és ezrek hul­lanak el. Egy vagyok közülük. Testem minden része fájda­lommal sajog. Sajnos, ez a vég. Szeretem az életet és szép­ségéért mentem a csatába. Szeretlek benneteket emberek, boldog voltam, ha szeretetemet viszonoztátok. Szenvedtem, ha nem értettek meg. Akit meg­bántottam, bocsásson meg ne­kem, akit megörvendeztettem, felejtse el. Szomorúság sohase tapadjon nevemhez. Ezt a vég­rendeletet hagyom nektek, ez a végső üzenetem számotokra, elvtársak, és mindenkinek, akit valaha is szerettem.« Több május elsejét Fucsik elvtárs nem élt meg. Négy és fél hónap múlva a Gestapo ki­végezte. A harc folyt szerte a világon. A Kommunisták Ma­gyarországi Pártjának illegális lapja, a Szabad Nép, a mun­kásosztály, a kommunisták harcáról és feladatáról így ír: «1942 május 1. Más években május elseje a munkaszünet napja, a munkásosztály harci napja az alapvető követelése­kért. Ez évben, amikor Euró­pa nemzetei Hitler nyomása alatt sínylődnek, az egyes or­szágok munkásosztálya össze­fog nemzetük többi rétegeivel: a parasztokkal, a polgárokkal, közös követelésért, nemzetük felszabadításáért a Hitler­­fasizmus alól. Ma a háború kö­vetkezményei még súlyosab­ban éreztetik hatásukat. Mind kevesebb az élelmiszer és az áru, nő a drágaság, fiainkat idegenbe viszik meghalni. Az egész nemzet elégedetlensége nő. Ebben a helyzetben a mun­kásosztálynak a háborúval elé­gedetlen nemzet élére kell áll­nia. Pártunk legfőbb feladata a munkásosztály mozgósítása harcok, tüntetések és sztrájkok útján, hogy betölthesse vezető szerepét.» HIÁBA RENDEZTÉK a vé­res vasárnapokat és véres csü­törtököket a cárok, a tisza­­istvánok, a hitlerek, a nemzet­közi munkásmozgalom mégis előre halad, s megünneplik május elsejét, most már egyre több országban, teljes szabad­sággal. Hála a szovjet népnek, 1945 óta a többi népi demokratikus országgal együtt mi is szaba­don ünnepelhetjük május else­jét. Ma már a magyar munkás szabadon tűzheti a gyárra, az üzemre a vörös lobogót, szaba­don ünnepelhet a magyar dol­gozó paraszt is, a felszabadult magyar falvakban. De szaba­don ünnepelhet a magyar ér­telmiség is. A szabad hazában ünnepelt május elseje új tettekre, új harcra mozgósít: a béke meg­védése, a szocialista építés har­cára. Most, a 14. szabad május el­sején sokat gondolunk az el­lenforradalom borzalmaira, amely meg akarta akadályoz­ni, hogy szabadon ünnepel­hessük nagy proletár-ünnepün­ket. Közös erővel azonban las­san begyógyítjuk az ellenfor­radalom okozta sebeket. Sokat gondolunk az elnyomás alatt élő munkástestvéreinkre, akik­re nehéz kőként nehezedik a tőke, a gyarmati igia sötét, nép­elnyomó rendszere. VELÜK VÁLLVETVE küz­dünk azért, hogy ők is szabad emberként élhessenek. Velük vállvetve emeljük magasra a sok vihar­ által megtépett vö­rös zászlót, amely zászló min­ket illet, mert ezt a zászlót Sallai, Thälmann, Fucsik, Mező Imre és más elvtársak vére festette pirosra. Ez a zászló a nemzetközi proletariátus harci lobogója. Sorakozzunk fel alája, s hajtsuk meg vörös zászlón­kat nagy halottaink, a nemzet­közi munkásmozgalom mártír­jai emlékére; bátran kiáltsuk a világnak: éljen május elseje, a nemzetközi proletáriátus harci seregszemléje! Baranyai János 1958. április 28. Darabos Iván elvtárs kitüntetése A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány az ellen­forradalom leverésében, az or­szág rendjének megszilárdítá­sában kifejtett tevékenységük elismeréséül május 1. alkalmá­ból több elvtársat a «Munkás- Paraszt Hatalomért« kitünte­tésben részesített A kitüntet­tek között van Darabos Iván elvtárs, az MSZMP Zala me­gyei Bizottságának titkára is. A kitüntetést szerdán délben Münnich Ferenc elvtárs, a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke adta át. A szocialista haza védelmében az ellenforradalom fegyveres erőinek visszaszorításában, a karhatalomban tanúsított bátor helytállásukért a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kormány a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremmel tüntette ki Fe­hér Lajos, Ferenczi Béla, Gacsi István, Hersics István, Moldo­­ványi János, Wolf József elv­társakat. A kitüntetéseket a kormány megbízásából Darabos Iván elvtárs, az MSZMP me­gyei pártbizottság első titkára nyújtotta át a kitüntetett elv­társaknak. A kitüntetés átadása után a megjelentek hosszasan elbeszél­gettek a pártbizottság vezetői­vel. Hruscsov fogadta Ceylon nagykövetét 1958. április 29-én N. Sz.­­ Hruscsov, a Szovjetunió Mi­­­­nisztertanácsának elnöke fo­­­gadta G. Malalasaekeret, Ceylon rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, s kérésére beszél­getést folytatott vele. Mi újság a nagyvilágban ADEN. (Reuter) Angol kato­naság és adeni zsoldosok szer­dán reggel megkezdték a régen várt támadást körülbelül ezer arab felkelő ellen, aki körülzár­va tartja Asszarir határmenti erődöt. Az angolok ki akarják szabadítani az erődben csapdá­ba került Sommerset angol po­litikai megbízottat és néhány zsoldos katonáját. BRÜSSZEL. (Reuter) Bau­­douin belga király kedden este rendeletet adott ki, amely fel­oszlatta a belga parlament mindkét házát és június 1-re kiírja az általános választáso­kat. NEW YORK. (Reuter) Dusek altengernagy, az Egyesült Ál­lamok sarkkutatási programjá­nak vezetője kedden bejelen­tette, hogy felkérték Ausztráliát és Argentínát az Egyesült Álla­mok két délsarki támaszpontjá­nak átvételére. Ezeket a tá­maszpontokat az amerikaiak ta­karékossági okokból adják fel. WASHINGTON­ (Reuter) Az amerikai haditengerészet ked­den este közölte, hogy a leg­utóbbi Vanguard-kísérlet ku­darcát szerelési hiba okozta. A rakéta második lépcsőjében elhelyezett elektronikus »agy« egy kábel elszakadása miatt nem indította meg a harmadik lépcsőt. MOSZKVA (TASZSZ) G. Ma­­lala szekere, Ceylon moszkvai nagykövete április 29-én át­nyújtotta Nyikita Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének Bandaranaike ceylo­ni miniszterelnök üzenetét, aki biztosítja a szovjet kormáyfőt, hogy Ceylon népe és kormánya ■nagyra értékeli a szovjet kor­mánynak az atom- és hidro­­génfegyver kísérletek egyoldalú beszünttéséről hozott határoza­tát.

Next