Zalai Hírlap, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

2. tíz évforduló figyelmeztet 19 év nem hosszú idő az emberiség életében. Mégis, de sokan feledik a 19 évvel ezelőtt történteket. Feledik azok, akik szenvedő részvevői voltak a közel húsz évvel ez­előtt kezdetét vett esemé­nyeknek, s nem ismeri azo­kat a fiatalabb generáció. Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1939 szeptember 1-én a fa­siszta Németország csapatai megtámadták Legyelországot, és kezdetét vette a II. világ­háború. A világuralmi törek­vésektől és vágyaktól meg­szállott őrült — minek is ne­vezhetnénk másnak —, a re­­vansvágyó német militariz­­mus a nyersanyagot, piacot kereső nagytőke élén, kiadta a parancsot a támadásra. Az első puskalövés után közel hat éven keresztül könny- és vérzivatar borult az egész emberiségre. Tízmilliók pusz­tultak el és váltak nyomorék­ká, százmilliók siratták sze­retteiket és szenvedték át a háború szülte nélkülözés és rettegés borzalmait. Akkor 19 évvel ezelőtt a fasiszta állam hadserege, hó­dító, rabló céltól vezérelve emelte fel fegyverét békés népek leigázására. Ma az amerikai imperializmus veze­tésével a nagytőkés országok hadseregei és háborús meg­szállottjai kovácsolják a fegy­vereket, új háború, új vér­­özön kirobbantására. Egy híján húsz év telt el a II. világháború kirobbantása óta. Ez a háború a többi nép mellett a magyar népre is szenvedést, nyomort zúdított és nagy véráldozatot követelt tőle. A fegyverek dörgése kö­zött átélt 6 év, a halottak mil­liói követelnek. Azt követelik a magyar néptől és a világ né­peitől, hogy emlékezzenek és tegyenek meg mindent egy új, a megelőzőnél még súlyo­sabb háború kirobbantása el­len. Azt követelik, hogy min­den becsületes ember a maga tehetségéhez mérten legyen harcosa a békének, s ez a cél munkáját, tetteit és szavait egyaránt irányítsa. Azt köve­telik, hogy a fiatalokat a há­ború, a háborús gyújtogatók ellen neveljék. Azt követeli, hogy tanuljuk megbecsülni és szeretni a ma békéjének legfőbb harcosát és szószóló­ját, a Szovjetuniót. A felelősség rettentő nagy. Békét akarunk, melyért meg­teszünk mindent. t. ZALAI HÍRLAP 1958. szeptember 2. Véres összetűzés fehérek és négerek között Londonban London (AFP) Vasárnap má­sodízben is véres öszetűzés zaj­lott le fehéreik és négerek kö­zött London­ban. A verekedés­ben mintegy négyszáz ember vett részt késekkel, üvegekkel és vasrudakkal. A verekedést mintegy száz teddy boy (ez az elnevezés a magyar jampec-nek felel meg) indította el, ak­ik egy Metró­­állomásnál gyülekeztek a Not­­ting­hall Gate negyed közelé­ben, ahol különöse­n sok ja­maicai néger lakik. Hét rendőr­kocsit kellett a helyszínre ki­vinni a rend helyreállítására. Tizenkét személyt letartóztat­tak. (MTI) Időj­ár­ás Várható időjárás kedd estig: változó felhőzet, tö­bb helyen kisebb eső, mérsékelt észak­keleti, keleti szél. A hőmérsék­let alig változik. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet ma éjjel: 11—14, leg­magasabb nappali hőmérséklet kedden 21—24 fok között. Tá­volabbi kilátások: továbbra is felhős idő, kisebb esőkkel. (MTI) Az USA „közvetett 66 intervenciója a Távol-Keleten A 36 ezer km2 — te­hát Dunántúl területé­nél valamivel nagyobb­ak Tajvan szigetét, va­lamint a­­kínai partvidék előtt fekvő Kimoj és Macu szigetcsoportokat az amerikai militaristák által támogatott reak­ciós csangkajsekista­­ku­kk csapatai tartják megszállva. A kínai partvidék előtti sziget­­csoportokról a csangkaj­­sekista tüzérség provo­kációs célzattal rend­szeresen lövi a part­menti városokat és fal­vakat. Jelmagyarázat: A) A Távol-Kelet át­tekintő térképe. 1. Az USA igazgatása és befolyása alatt álló országok. 2. A Brit Nemzetkö­­zösség területei. 3. Pozitív semlegessé­get folytató távol-keleti országok. B) Tajvan szigete és a vele szemben elterülő kínai partvidék. 4. Az amerikai VII. flotta. 5. Hadikikö­tők Tajvanon.­ ­ 6. Amerikai és csangkajsekis- I­I. A Kimoj szigetek, Tajvan ta légitámaszpontok­ előretolt bázisa. (TERRA) T­ sem feledkezünk meg túl- 4l­ságosan gyakran a kis­polgárról, akit annak idején Makszim Gorkij oly heves ha­raggal ostorozott? De bizony elfeledkezünk... Pedig a kis­polgár itt él ma is közöttünk. A mai kispolgár általában meglepően hasonlít elődeihez. Nagyapja azon sopánkodott, hogy a bolsevisták megfojtják Oroszországot. Apja szilárdan meg volt győződve, hogy a dnyeperi erőművet furnérleme­­zekből építették, kizárólag a fo­tóriporterek számára. Az uno­ka — a mai kispolgár — meg­hallja a rádióban a III. szovjet szputnyik fellövéséről szóló közleményt és vállat von: — Ugyan már! Egy jólérte­sült embertől azt hallottam... — és következnek a legostobább dajkamesék, olyasfélék, mint Mister Dulles legszebb álmai, a másik kispolgár a moszk­­vai utcákon sétál, és sem­mi sem tetszik neki. Ha meg­látja a milicistát, aki a helyes közlekedés szabályaira figyel­mezteti az embereket, ezt gon­dolja magában: “­Ezt is a fe­jünkre ültették« ... Bosszantja a száguldó autók áradata is: »Mennyi fejes, és mind kocsin jár«... Egyszer a kispolgár jegyet váltott a »Grúzija» motoros­hajóra, amely turistautat tett Európa körül. A kispolgár so­hasem lett volna turista, ha az út nem külföldre vezetett vol­na. Hazája varázslatos szépsé­geit még ingyen sem nézné meg. Mit neki az Altáj, Bar­naul, ha kitárul előtte a jó öreg Európa, és a csodálatos, tün­döklő Párizs! A kispolgár szá­mára ez a körutazás csak név­­leg turistaút. A valóságban alázatos tisztelgés Európa előtt. Amikor hazatér, a nyilvános­ság előtt haragos szavakkal os­torozza a kapitalizmust. De ott­hon, családi körben már más­ként beszél: — Hej, az a Párizs. Mindjárt elmesélem, hogyan élnek a franciák. Reggel beülnek a ká­véházba, este pedig mulatóba mennek. De ott nem kiskorúak­nak való a műsor! Valóságos tündérek a táncosnők. — Te is jártál ilyen helyen? — kérdezi ijedten a feleség. — Ugyan már, nem volt ah­hoz nekünk elég pénzünk. Ben­nünket csak múzeumokba hur­coltak ... — Papa, láttad Balzac sírját? — Hát az meg kicsoda? — kérdezi értelmetlenül az atya. — Ja, akinek megvettük az összes műveit... A kispolgárnak van még egy típusa. Ezt talán Csu­­pafülnek nevezhetnénk. Csupafül abszolúte mindent tud. Azt is, hogy tegnap este mi történt a Fehér Házban ... Bárhol jár, mindenütt elhinti rémhíreit. Mintha arra bérelte volna fel valaki, hogy fertőzze életünket. S ami még rosszabb és külö­nösebb: az emberek sokszor tágrameredt szemmel, fülüket hegyezve hallgatják őket. Ked­ves barátaim, hát nem értitek, hogy Csupafül nem élhet a ti támogatásotok nélkül? A se­­gítségtek pedig már azzal kez­dődik, hogy békésen meghall­gatjátok Csupafül fecsegését! A kispolgár következő típu­sa az aktivista. Hol a házkeze­­lőséget támogató bizottságba furakodik be, s ott nagy szor­galommal terjeszti a házi plety­kákat, hol önkéntes levelező­nek csap fel, és elárasztja a szerkesztőségeket félművelt stí­lusában fogalmazott feljelen­téseivel, amelyekről az ellenőr­zés mindig kideríti, hogy tipi­kus szappanbuborékok. Máskor, mint konok pereskedő szerepel. Ez a fáradhatatlan, aktív kispolgár tucatjával gyártja a hiábavaló bírósági ügyeket. De sajnos, senkinek sem jut eszé­be, hogy méltó fogadtatásban részesítse, és legalább polgári pert indítson ellene, azért, mert ő sületlenségekkel foglalkoz­tatja a hivatalnokokat, a­mikor ezt a cikket írtam, ** a véletlen összehozott a kispolgár újabb képviselőjé­vel. .."„Egy moszkvai iskolában tartottam előadást. Az előadás után két fiú lépett hozzám. Be­mutatkoztak: mindketten a ti­zedik osztályba jártak, az idén érettségiznek. Az egyiket Volo­­gyának, a másikat Szénának hívják. Arról van szó — mondta Sze­va —, hogy el szeretnénk utaz­ni egy távolkeleti építkezéshez. De náluk — int Vologya felé — valóságos családi háborúság tört ki, a szülei hallani sem akarnak a dologról — Mit akarnak veled? — kér­deztem Vologyától. A fiú elpirult: — Vasúti pincérként akar­nak elhelyezni. — Vodkát fog mérni... — kuncogott Szeva. Ilyen esetekben nehéz taná­csot adni. Hosszasabban elbe­­szélgettem a fiúkkal, s meg­magyaráztam, hogy már nem kisgyerekek, hanem komszomo­­listák, tehát nekik is lehetnek elképzeléseik a jövőt illetően. Ezzel el is búcsúztunk. Né­hány nap múlva azonban fel­hívott Vologya édesapja, egy pénzügyi intézmény felelős munkatársa. Találkozni akart velem. Semleges helyen adtunk egy­másnak randevút. Több, mint egy óra hosszat beszélgettünk és alaposan összevesztünk. Az apa alaposan fel volt háborod­va. — Senkinek sincs joga ahhoz — verte öklével az asztalt —, hogy beavatkozzék családi ügyeimbe. Ha maga író, hát írjon, de ne szóljon bele csalá­dom életébe! — De Vologya nem akar pincér lenni! — Maga csak ne oktasson engem! Én is olvasok újságot! De mégis úgy lesz, ahogyan én akarom. Nem fog belehalni az a fiú, ha a vasútnál dolgozik! Legalább lát valamit az élet­ből, anyagilag összeszedi magát — aztán majd meglátjuk, m­ologya apja minden ellen­­­vetésemet támadásnak vette. Egyre haragosabb lett, és végül nyíltan feltárta vélemé­nyét: — Tíz évig tanult a fiú, és most földet ásson? Az élet amúgy is olyan rövid. Mikor él­jen, ha nem ezekben az évek­ben ... Mit szaval itt nekem: állam, haza? A haza ott van, ahol az ember jól él! Ez a fajta kispolgár mind­egyiknél veszedelmesebb, ön­magában véve is rettenetes, de főleg azért, mert tönkreteheti gyermekei életét. Ezt a típust azonban nem könnyű felfedez­ni, mivel többnyire visszahúzó­dik barlangjába... Újságíró elvtársak! Ne feled­kezzetek meg a kispolgárról! Itt él közöttünk! Szúrjatok belé hegyes tollatokkal! Elfelejtett emberek Irtai V. Ardamatszkij 13 éves a Vietnami Demokratikus Köztársaság Egy fiatal népköztársaság tavasza Trópusi erdők között keskeny sávként húzó­dik az indokínai félsziget keleti részében Viet­nam, a hős és dolgos nép országa. Zord és mostoha a nép történelmi múltja. Évszázados harc a hűbérurak ellen, évtizedes hősi ellenállás a francia gyarmatosítók, ké­sőbb a franciákat felváltó japán megszállók ellen. De beköszöntött 1945 és a japán imperialis­ták feletti szovjet győzelem visszhangja Ázsiá­ba is eljutott. Ez a győzelem az ázsiai konti­nens népei nemzeti felszabadító mozgalmának hatalmas hullámát indította el. Ázsia népeivel együtt fegyveresen kelt fel Indokína népe is. 1945 szeptember 2-án Hanoi egyik ősi terén, aranycsillagos vörös zászló hirdette ki a világnak, hogy új népi ál­lam született a Vietnami Demokratikus Köz­társaság. Vietnam ősi történelmében új oldal nyílt meg: a szocialista jövő építésének kor­szaka. Forradalmi fordulat állt be a nép sor­­sában Az imperializmus gyarmati rendszerén újabb rés keletkezett. A francia gyarmatosítók azonban sehogy­­sem akartak beletörődni a népi demokratikus rend győzelmébe volt gyarmatukon. S a Viet­nami Demokratikus Köztársaság kikiáltása után 3 héttel, hitszegően megtámadták az or­szágot. Vietnam népiének ismét fegyvert kel­lett ragadnia, hogy megvédelmezze történelmi győzelmét. Körülbelül 9 esztendeig pusztított a háború tüze Vietnam földjén. A vietnami néphadsereg óriási nehézségek és nélkülözések, élelmiszer-, lőszer- és fegyverhiány ellenére a korszerűen felszerelt ellenséges hadsereggel szemben győ­zelmet győzelemre aratott. Végül, 1954 máju­sában, gyökeres fordulat állt be a háborúban. Vietnam hős katonái, a Dien Bien Phu alatti ütközetben döntő csapást mértek a gyarmato­sítók elit csapataira. A francia imperialisták­ kénytelenek voltak beleegyezni a hadművele­tek felfüggesztésébe, és aláírni a genfi fegyver­szüneti egyezményt.­­ A genfi egyezmény megszilárdította a viet- I nami nép győzelmét, elismerte az ország egy­ségét és függetlenségét. Az ország ideiglene­sen mégis két részre szakadt. Délen az ameri­kai imperialisták, kiszorítva a francia gyarma­tosítókat, bevezették Ngo Dinh Diem, a viet­nami nép ellensége fasiszta rendszerét. A Vietnami Demokratikus Köztársaság, a hosszú háborúban kivívott győzelem után meg­kezdte a békés építő munkát. A fiatal köztár­saságra súlyos örökség maradt. Számtalan sebet kellett begyógyítania Fel kel­lett építeni a lerombolt városokat, falvakat, gyárakat. A Vietnami Dolgozók Pártja és a köztársaság kormánya felhívta a népet, hogy mielőbb állítsák helyre az ország népgazdasá­gát, és szilárdítsák meg a népi demokratikus rendszert. És az ország dolgozói hallatlan ener­giával láttak hozzá fiatal, szabad államuk fel­építéséhez. Vietnam agrár­ország. S a vietnami parasz­tok a termékeny mezők ellenére, ahonnan évente két rizs­termést takaríthatnak be, mégis éheztek. De hiszen nem is lehetett másként, mert több mint 2 millió parasztcsalád­nak egy darab földje sem volt. A népi demokratikus rendszer földreformot hajtott végre, s ennek során több mint 10 millió paraszt kapott föl­det. A felszabadult munka nem is késlekedett gyümölcseivel. 1957-ben körülbelül 4 millió tonna rizst takarítottak be, másfélszer annyit, mint 1939-ben. A vietnami falvakban, nagy forradalmi át­alakulások mennek végbe. A földművesek százezrei egymást segítő csoportokban egyesül­nek. Az országban már 44 termelőszövetkezet működik. A dolgozó parasztok egyre jobban meggyőződnek a közös munka előnyeiről. A nemzeti ipar helyreállításánál és újjáépí­tésénél hallatlan, nehézségekbe ütköztek a viet­nami dolgozók. Le kellett győzniük az évszá­zados elmaradottságot, örökséget, amelyben a francia gyarmatosítók és a japán imperialis­ták tartották őket. Vietnam dolgozói rövid idő alatt nagy sikereket értek el az újjáépítésben. Helyreállították és átépítet­ték a régi gyárakat, s ma már működik a ha­noi mechanikai gyár is. Ez a gyár szerszám­gépeken kívül évi 200 000 tonna nyersvasat és acélt ad az egész országnak. Teljes ütemben folyik a munka az ország ércdúsító kombinát­jában, ólombányájaiban, szénbányáiban, két teafeldolgozójában és textilkombinátjában. Nagy sikereket értek el gazdasági téren is. Történelmi változások mennek végbe az ok­tatás és a kultúra terén. A népi demokratikus rend bevezetését megelőző években az ország lakosságának 93 százaléka írástudatlan volt. A 30 milliós országban mindössze egyetlen főisko­la volt. A háború után a kormány nyomban kidolgozta az írástudatlanság felszámolásának tervét. Ma az ország iskoláiban 700 000 gyer­mek tanul, ami az 1939. évi kontingens hat­szorosa. A köztársaság több ezer if­jú és leánya tanul hazai vagy külföldi főiskolákon. Egészen más a helyzet az ország déli részé­ben, ahol az amerikai bérenc Ngo Dinh Dien­ fasiszta kormánya maradt uralmon. A »­Life« című amerikai folyóirat egy alkalommal kife­csegte az igazságot Dél-Vietnamról. A demok­rácia látszata mögött — írta a folyóirat — sö­tét politikai rendszer, jobban mondva, a politi­kai börtönök és koncen­trációs táborok, titkos­­rendőrői szervek és átnevelő központok egész rendszere rejtőzik. Éppen ez a »sötét politikai rendszer« teszi lehetővé az amerikai imperial­istáknak az or­szág további leigázását, és azt, hogy területét amerikai támaszponttá változtassák. Éppen ez a politikai rendszer akadályozza meg az egész vietnami nép egyesülési törekvését. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kor­mánya véget kívánna vetni ennek az abnormá­lis helyzetnek. 1955 februárjától kezdve több ízben javasolta a dél-vietnami hatóságoknak, hogy vegyék fel a tárgyalásokat a normális viszony helyreállí­tása végett. A Vietnami Demokratikus Köztársaság, a szocialista tábor egyik legfiatalabb állama. Hí­jában még jelentős nehézségek vannak. A szo­cializmus építésében azonban óriási eredmé­nyeket ért el. A vietnami nép a marxizmus— leninizmus zászlaja alatt, az Októberi Forra­dalom útján, a szocialista országok népeinek testvéri szövetségében, törhetetlen hittel halad előre a napfényes boldog jövő, a szocialista tár­sadalom felé.

Next