Zalai Hírlap, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

1958. szeptember 2. zalai hírlap Az 1958—59-es oktatási év tartalmi és szervezeti feladatai A Politikai Bizottság határo­zata — amely a jövő évi isko­­lám kívüli pártoktatással fog­lalkozik — megszabja az elkö­vetkezendő oktatási év tartal­mi irányvonalait, célkitűzéseit. A PB határozata alapján propaganda munkánk eszmei alapját a kommunista és mun­káspártok moszkvai értekezle­tének határozatai, az SZKP XX. kongresszusának tanítá­sai jelentik. E határozatok fő eszméjének propagálását ösz­­sze kell kapcsolnunk pártunk múlt évi konferenciája határo­zatainak­­ismételt megvilágítá­sával. A szocializmus építésében előttünk álló feladatok — a szocialista iparosítás és a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezése — magyarázása mellett tovább kell folytatni az eszmei, ideológiai harcot a revizionista nézetek, valamint a dogmatiz­­mus, szektás nézetek ellen Ugyanakkor nagy gondot kell fordítanunk az elmúlt oktatási év tartalmi hiányosságainak kijavítására. Behatóan kell foglalkoznunk a szocialista tábor egységének kérdésével, a testvéri kommu­nista és munkáspártok — első­sorban az SZKP-nak — a párt, állami élet és a szocializmus építése során szerzett gazdag tapasztalatainak terjesztésé­vel. Fokozni kell a harcot a nacionalizmus ellen, a haza­fiasságra neveléssel erősíteni kell a proletár nemzetköziség eszméjét. Az oktatási évben nagy fi­gyelmet kell fordítanunk a szocialista demokráciával kap­csolatos kérdések helyes ma­gyarázatára, a «szocialista» de­magógia minden megnyilvánu­lásának leleplezésére (például elégedetlenség szítása az élet­­színvonal alakulásával kapcso­latosan, bérdemagógia, lakás­­problémáink kihasználása). A párt osztály-szövetségi politi­kája elvi alapjainak magyará­zata szintén propaganda mun­kánk állandó feladata. Küzdeni kell a párttagság materialista világnézetének ki­alakításáért, megszilárdításá­ért. , Erősíteni kell a munkásosz­tály öntudatát és éberen kell tartanunk a dolgozókban az eddig elért eredmények, a proletárdiktatúrának megőrzé­séért érzett felelősséget. A Politikai Bizottság határo­zata a helyes tartalom meg­valósításához, a helyes okta­tási rendszer kialakításához igen lényeges útmutatást ad. E határozat értelmében meg­maradtak a pártoktatás régi formái, rendszere, de emellett létre kell hozni olyan formá­kat is, amelyek megfelelnek a dolgozók érdeklődéseinek, igényeinek. Az egyes tanfolyamoknál a jövő­­évi pártoktatásban a kö­vetkezőket kell figyelembe venni: Az „Időszerű kérdések" tanfolyam . E tanfolyam célja a párt po­litikájának, az időszerű bel- és külpolitikai eseményeknek is­mertetése, a dolgozók ösztön- zé­se a hároméves tervünkből adódó feladatok végrehajtásá­ra. Alapszervezeteinknél figye­lembe kell venni, hogy az »időszerű kérdések» nem alsó­fokú pártoktatás, hanem olyan tanfolyamok, amelyeken részt vehetnek kezdő hallgatók ép­pen úgy, mint vezető funkcio­náriusok. Alapszervezeteinknek nagy figyelmet kell fordítani az «Időszerű kérdések« tanfolyam magasabb színvonalú csoport­jainak megszervezésére, mert lényegében ez képezi az okta­tás és szervezési feladataink kulcsát. Az »Időszerű kérdé­sek« tanfolyam az alapszerve­­zetekben levő pártoktatás fő formája, amelyet tömegtanfo­lyammá kell tenni. A tanfolyam elősegíti, lehe­tővé teszi, hogy fejlettebb pártmunkások a klasszikus irodalmak és­ segédanyagok klhasználásával növeljék po­litikai felkészültségüket. A tanfolyam módszere a pártszervezet megítélésétől függ. Az elvtársi beszélgetés­től az elméleti konferenciáig bármely célravezető módszer alkalmazható. A „Harxizmus-leninizmus ©lapjai" Ez az oktatási forma is az alaps­zervezetekhez tartozik. A tanfolyam elvi színvonala lé­nyegében nem csökken. A múlt évhez viszonyítva annyi változás lesz, hogy a hallgatók a Központi Bizottság agit.­­prop. osztálya által kiadott népszerű tankönyvből tanul­nak. A tanfolyam anyaga a következő 3 téma lesz: 1. Az osztályok és­ az osztályharc; 2. a marxizmus—leninizmus taní­tása az államról és a proleta­riátus diktatúrájáról; 3. a szo­cialista világrendszer kialaku­lása, korunk fő jellegzetessé­ge. E tanfolyam hallgatói párt­­vezetőségi tagok, aktivisták, állami, gazdasági, tömegszer­vezeti vezetők, pártcsoport bi­zalmiak, vagyis olyan dolgo­zók, párttagok és pártonkívü­­liek, akik az előző években pá­rtoktatásba­n már részt vet­tek, vannak tanulási tapaszta­lataik és képesek a klasszikus, irodalom feldolgozására. A politikai gazdaságtan, fi­lozófia, a magyar munkás­­mozgalom történetének feldol­gozása, tanulmányozása két formában történik. Az önálló tanulási forma - Ez a pártoktatás a legmaga­sabb színvonalú, a hallgatók­kal szemben legtöbb követel­ményt támasztó tanulási for­ma. önálló tanulásban csak ve­zetők, párt-, állami, gazdasági és­­tömegszervezeti funkcioná­riusok vehetnek részt, akik megfelelő­­és, mag­as színvonalú elméleti képzettséggel rendel­keznek. Az önálló tanulók rendszeres konzultáción vesz­nek részt, amelyet a megyei pártbizottság agit.-prop. osztá­lya biztosít. Az önálló tanulóknak a Köz­ponti Bizottság agit.-prop. osz­tálya irodalomjegyzéket bizto­sít. A másik forma: „Konferenciás tanulási módszer" Ezek a szakosító tanfolya­mok. Az új oktatási évben négy szakosított tanfolyam in­dul: 1. politikai gazdaságtan (3 éves); 2. filozófia (3 éves); 3. a magyar munkásmozgalom története (3 éves); 4. gazdaság­­politika (1 éves). Az első három tanfolyamnál — a múlt é­vihez viszonyítva — a nyugodtabb tanulási tempó érdeke követelte meg, hogy a tanulási idő 2 helyett 3 év le­gyen. A politikai gazdaságtan tanfolyam anyaga a kapitaliz­mus, az imperializmus és a szocializmus politikai gazda­ságtana. Az itt tanulók tan­anyaga a politikai gazdaságtan tankönyve. A filozófiai tanfolyam tárgya: a marxista dialektika, a filozófiai materializmus é­s a történelmi materializmus, amelyet összefüggően megírt jegyzetből tanulhatnak a részt­vevők. Tananyaga az egyete­mi filozófiai jegyzet. A magyar munkásmozgalom története tanfolyam anyaga a Párttörté­neti Intézet által az elmúlt év­ben kiadott tananyag. E két tanfolyamon ebben az évben csak az első és a második év­folyam indul. A jövő oktatási évadban a pártoktatás új oktatási formá­val, a gazdaságpolitikai kérdések szaktanfolyamával bővül. En­nek az oktatási formának két tagozata van: ipari és mező­­gazdasági. E tanfolyam célja, hogy elsősorban a gazdasági kérdéseikkel foglalkozó párt­munkásokkal , f­ügge­tl­ení­te­tt funkcionáriusokkal, ezenkívül gazdasági és műszaki vezetők­kel ,megismertesse a párt gaz­daságpolitikájának főbb elveit. Eze­k képezik az 1958—59. ok­tatási év rendszerét. Fontos ezeket ismernünk, mert az alapszervezetekben lezajló tag­­­,gyűlések azt igazolják, hogy a pártvezetőségnek jelentős ré­sze nem ismertette megfelelő­en, hogy milyen követelmé­nyeket állít egy-egy tanfolyam a hallgatók elé. Továbbá pe­dig, hogy egy-egy oktatási for­mában való részvétel, annak sikeres elvégzése milyen elmé­leti és politikai felkészültsé­get biztosít. .. . Ne­m Reszneken történt, a napokban. A me­gyei tanács mezőgazdasági osztályának szak­emberei a községi gazdasági felügyelő mun­káját ellenőrizték. — Hogyan vélekednek a gazdálkodók a nagyüzemről, a szövetkezeti gazdálkodásról? — Ah kérem, nem lépnek be azok soha­sem a termelőszövetkezetbe. — Hány paraszt vélekedik így? — Nem tudom, én még eggyel sem be­széltem erről . . . így van ez. A parasztok között nem egy szakemberünk mélységesen hallgat a föld okosabb hasznosításáról, a közösen művelt szántók nagyobb jövedelméről, a falusi hol­napról. De »­általában«, »hallomásból» mond­ják, hangoztatják, »panaszolják«, hogy lassú a szövetkezés. Közben ők egyet sem lépnek azért, hogy segítsék, bátorítsák, erősítsék pa­rasztságunkat a nagy, az élet által parancsolt elhatározásban. Ki tanítsa, okosítsa szakszerű tanácsokkal, számokkal és az élet által, szol­gáltatott érvekkel a parasztokat a föld nagy­üzemi művelésére, ha nem éppen az agronó­­musok, a szakemberek. Kinek kellene leg­jobban ismerni a kisparcellák korlátait, a falusi emberek aggodalmait, kételyeit és a jó közös gazdálkodás előnyeit, ha nem a szak­embereknek. Ki bizonyítsa be a földeket művelő embereknek, amit ma teszünk el­avult, ráfizetéses, s hogy az élet elhaladt a faeke meg a kisparcella felett? Gazdasági felügyelőink, mezőgazdászaink egy része — sajnos — csak tisztviselő, s nem a föld, a pa­rasztok sorsáért aggódó és a megoldásért, a jobb holnapért teljes szívvel dolgozó szak­ember. Nem, azt egyetlen gazdasági felügyelő sem gondolhatja komolyan, hogy az ő mun­kája kizárólag néhány adminisztrációs te­endő ellátására szorítkozik. A paraszt, a falu­s tanító szót, a holnaphoz segítő tanácsadást vár a szakemberektől. Nem igazi mezőgaz­dász az, aki beéri naponta néhány fakiter­melési engedély elkészítésével, míg a határ­ban csak tizennégy mázsás termést ad a ku­korica, amíg csak egy szántásba kerül az őszi gabona, s mindössze 4—5 liter tejet adó te­henek találhatók a parasztok istállóiban. Nem, a nagyüzemi mezőgazdálkodás meg­teremtése nem kizárólag a mezőgazdasági szakemberek feladata, de annyi bizonyos, hogy az eddiginél sokkal többet kell tenniük azért. Ha értik, szeretik, és értékelik nagy­szerű hivatásukat, akkor az élet minden órá­jában ott hangzik okosító szavuk a parasztok között. h­u A reszneki gazdasági felügyelő szava isi (n. 1.) 3. A zalai állami gazdaságok 3 éves tervének legfőbb jellemzője: Többet és olcsóbban Elkészült a Zala megyei álla­mi gazdaságok 3 éves terve. A tervezet minden egyes részlete, valamennyi számadata beszé­desen bizonyítja a nagyüzem fölényét valamennyi gazdálko­dási forma felett. A terv leg­főbb jellemzője a növénytermelés és az ál­lattenyésztés közötti szilárd és szakszerű összhang. Állami gazdaságaink a­­ talajerő rendszeres növelése mellett a nagyarányú abraktakarmány- és pillangósnövényeik termelé­sével biztosítják az állatállo­mány bőséges takarmányellá­­tását. A gazdag takarmányalap megteremtésével többéves, visz­­szatérő gondja nyer végleges megoldást számos zalai állami gazdaságnak. A terv a termelékenység nö­velésénél a kapás- és takar­mánynövények termésátlagá­nak gyarapítását jelöli meg legfontosabb feladatul. A terv­időszak végére mindössze az árpa, a kukorica és a cukor­répa vetésterületét növelik az állami gazdaságok. Az árpának az összes szántóterülethez vi­szonyított aránya a jelenlegi 10 százalékról 12 százalékra, a ku­korica vetésaránya 6,9-ről 7,5 százalékra, a cukorrépa vetés­aránya pedig a 0,9 százalékról 1,7 százalékra­­gyarapodik. Az elmúlt három év átla­­gához képest 1960-ig a búza holdankénti termése a 10,5 mázsáról 11,7 má­zsára, az őszi árpáé 11,8 mázsáról 13,5 mázsára, a kukoricáé 10,1 mázsáról 13,5 mázsára, a burgonya termése 47 mázsáról 70 má­zsára, a cukorrépáé 121-ről 146 mázsára, a lucerna­­szénáé pedig 21,3 mázsáról 23 mázsára emelkedik. A nagyüzemi gyümölcster­­melésre kiválóan alkalmas ta­laj- és éghajlati adottságok ki­használására a tervidőszak vé­gére további 680 kataszteri hold gyümölcsöst telepítenek a za­lai állami gazdaságok. 1960-ig Zala megye az ország második legnagyobb nagyüzemi gyü­mölcstermelő vidéke lesz. Ed­dig ismeretlen eljárással a 2700 hold fiatal gyümölcsösből 000 holdon sűrítést végeznek a gaz­daságok. Az almatermelés nagyarányú korszerűsítésére, fejlesztésére jellemző, hogy a tervidőszak végére a je­lenlegi 300 vagonnal szem­ben 500 vagon almát ter­melnek az állami gazdasá­gok. Állattenyésztésben az állo­mány értékének gyarapítása és a hozamok növelése a legfon­tosabb feladat. 1960-ig vala­mennyi állami gazdaságban magas tejhozamú, törzskönyve­zett egyedekből álló szarvas­marha törzseket alakítanak ki. A tehenek évi átlagos tej­­hozamát a jelenlegi 2980 literről 1960-ig 3400 literre szaporítják. A gazdaságok az elkövetkező három évben fokozott segítsé­get adnak a termelőszövetkeze­tek állattenyészeteinek. Éven­te 100­—150 törzskönyvezett te­­nyészüsző­t adnak át a megye szövetkezeteinek. Zala megye erdei és legelői kiválóan alkal­masak juhtenyésztésre. E ked­vező adottságokat a három­éves terv időszakában fokozott mértékben hasznosítják gazda­ságaink. A gazdaságok juhállomá­nyát a három év alatt a je­lenlegi 7100 darabról 8700 darabra szaporítják. Az évi gyapjúhozamot a 3,11 kiló­ról 4,10 kilóra növelik majd. A baromfiállomány számban nem gyarapodik. A tojásihoza­­mot azonban a megye mind­három baromfitelepén növelik. A tyúkállományt ezért, több gazdaságiban magas tojáshoza­mú egyedekre cserélik ki. A baromfitelepek »fő­ profilja« — a tojástermelés mellett — a rántani való csirkék nevelése lesz. Évente 15—20 ezer rántani való csirkét adnak majd át a kereskedelemnek a zalai állami gazdaságok. Állami gazdaságaink foko­zott árutermelése mindenek­előtt a lakosság jobb és olcsóbb élelmiszerekkel való ellátását szolgálja. A beruházási terveket is ez utóbbiak szellemében ké­szítették el gazdaságaink. A hároméves terv beruházásai el­sősorban a termelési költségek csökkentését, a szilárd gazdál­kodási alap megteremtését és a jövedelmezőség növelését se­gítik. Az olcsóbb gazdálkodás egyik legfontosabb forrása a további nagyarányú gépe­sítés. 1960-ig lóállományukat mintegy 22 százalékkal csökkentik álla­mi gazdaságaink. Ezzel szem­ben gépparkjuk egyetlen évben — 1959-ben — 7 Zetor-Szuper traktorral, 6 darab DT traktor­ral, 5 darab 10­0-as Sztalinyec­­cel, 4 univerzál­­ traktor­ral, 6 silókombájnnal és 5 da­rab istállóttrágya szóró géppel gyarapodik. Gazdaságaink az elkövetkező néhány évben a népgazdasági érdekek figyelem­­bevételével a szükségesnél ki­sebb összegeket fordítanak be­ruházásokra. A beruházások többségét a jelenlegi termelési források száz százalékos ki­használásának biztosítása jel­lemzi. Az üzemek fejlesztésére, nagyarányú építkezésekre és útjavítás­okra a tervidőszak vé­gén kerül sor. 1960-ig évente 1 millió 800 ezer forintot fordítanak építési beruházásokra gaz­daságaink. Ebből többség­ben lakásokat és gyümölcs­tárolókat építenek. Szakemberek, közgazdászok több hónapos alapos munkája előzte meg e tervek elkészíté­sét. A terv méretedben nem markol nagyot, szerényem és körültekintően számol az ösz­­szes lehetőségekkel. Legfőbb követelményként — igen he­lyesen — azt állította állami gazdaságaitok elé, termeljenek az eddigieknél jövedelmezőb­ben — adjanak többet és ol­­csóbban. 7 millió kilowattórával több áram . Kiállítás a nagykanizsai áramszolgáltatás fejlődéséről­­ Érdekes, és sokatmondó a DÉDÁSZ nagykanizsai üzemvezetőségének kiállí­tása. Kiragadunk belőle most néhány adatot, beszéljenek azok önmagukért. 1937-ben egy transzformátor állomást építettek Nagykanizsán, melynek telje­sítménye 1485 kilovolt amper volt. 1954- ben­ új transzformátor állomás épült. Teljesítménye: 9100 KVA. Az új állomás sokkal biztonságosabb, jobb, mint a régi és modern jelző-, védő berendezésekkel látták el. Nagykanizsa 1945-ig csak egy irányból — Pécs felől — kapott áramot. Ez azt jelentette, hogy ha a távvezetéken vi­har, villám vagy egyéb ok miatt hiba keletkezett, órákig, sőt félnapokig is szü­netelt az áramszolgáltatás. A felszaba­dulás után Nagykanizsa még két távvezetéket kapott. Most Söjtör és Bázakerettye fe­lől is érkezik áram. Ha baleset adódik egyik­ vonalon, a másik kettő zavartala­nul működik. Egy-egy áramszünet a leg­rosszabb esetben is legfeljebb tíz—tizen­öt percig tarthat. A felszabadulás előtt a nagykanizsai üzemvezetőség körzetében mindössze egy falu — Palin — volt villamosított. 1945 óta 34 községet villamosítottak. 1945 előtt Nagykanizsán és Palimban összesen 6348 áramfogyasztó volt, ma vi­szont az áramfogyasztók létszáma 15 087 A múltban egy esztendő alatt a nagy­­kanizsai üzemvezetőség 1 millió 828 127 kilowatt óra áramot adott a hálózatnak. Ma 8 millió 690 ezer kilowatt óra a háló­zatnak adott villamos energia. A kiállításon járva megragadtuk az al­kalmat, hogy egy érdekes kérdésre vá­laszt kapjunk. — Mi az­ oka annak, hogy Nagykani­zsán még a mai napig is 150 voltos áram­szolgáltatás van? — kérdeztük Sebők Andor elvtárstól, a transzformátor állo­más vezetőjétől. — Ma már az egész országban alig van Nagykanizsán kívül város, ahol 150 vol­tos, nem szabványos áram, van — mon­dotta Sebők elvtárs —. A 150 voltos áramot még az osztrák érdekeltségű Transdanubius vállalat vezettette be, majd ezt jogutóda, a Drávavölgyi Áram­­szolgáltató Vállalat is meghagyta. Hogy miért ragaszkodtak a 150 Volthoz? Mert az érdekeik így kívánták. A nevezett vállalatoknak több érdekeltségük volt különböző villamoscikkeket gyártó cégeknél, és így a maguk területén mo­nopolizálni tudták a gyártást és az el­adást. — A 150 volt jelenleg már nem meg­felelő, mert a különböző villamos meg­hajtású gépeket — főleg a háztartási esz­közöket mindenütt 110 vagy 220 voltra gyártják. Nagykanizsán a 150 volt sok bosszúságot okoz mindenkinek, hisz a vásárolt villamos berendezésekhez, gé­pekhez »trafó« is szükséges, s ez többlet­­kiadást jelent. — Van-e remény arra, hogy Nagyka­nizsám is 220 voltra szerelik át az ára­mot? — Már több városban, így például leg­utóbb Szombathelyen is átszerezték a hálózatot 220-ra. Tervezzük, hogy egy­két esztendőn belül Nagykanizsán is elvégezzük ezt a munkát. Természete­sen ez nem olcsó dolog. Át kell szerelni a transzformátorokat mindenütt, és az áramfogyasztókat is kártalanítani kell a 150 Voltra átalakí­tott villamossági eszközök, gépek stb. miatt, amelyek az átszerelés során hasz­nálhatatlanná válnak.

Next