Zalai Hírlap, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

2. Az érdeklődés kö­éppontjában: a négyzetes lufeoncaveres Befejezéshez közeleg a traktorok, s a külön­böző mezőgazdasági gépek javítása a Felsőba­­godi Gépállomáson. A javítási munkálatok közé sorolható a négyzetes kukoricavetőgép átalakítása is, melyet a szovjet újítás nyomán már az elmúlt hónapban elvégeztek a gépállo­más szerelői A négyzetes vetőgép iránt nagy az érdeklő­dés a környezi­ falvakban. A termelőszövetke­zetek pedig már szerződést kötöttek igénybe­vételére. A nekeresdmajori Virágzó Mező 10 hold, a neszelei Zalavölf­ve 8 hold, az ozmán­büki Kossuth 5 hold, a felsőbagodi Lenin Ter­melőszövetkezet pedig 10 hold kukorica négy­zetes vetésre szerződött a Felsőbagodi Gépál­lomással. Ebben az évben újabb erőgépekkel bővül az üzem gépállománya. Három U—28-as traktort, és egy Super Zetort vásárolnak a felsőbado­­diak. Országszerte erősödik a termelőszövetkezeti mozgalom — A megyei lapok jelentik — Több falusi olvasónk fordult szerkesztőségünkhöz azzal a kérdéssel, hol tartanak az ország többi megyéi a mezőgaz­dasági termelés szocialista átalakításában? Az alábbiakban hat megye sajtójából közlünk néhány tanulságos, s elgondol­koztató tudósítást, jelentést. (Az adatok a február 25—27-i állapotokat tartalmazzák. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Szolnok megye term. A hosszú küzdelmes eszten­dők gyümölcse megérett. Elér­keztünk a történelmi dátum­hoz. Emlékezetes nap: 1959. február 24. Szolnok megye ter­melőszövetkezeti megye lett. Új napok jönnek, új élet kezdődik: a boldog holnapok korszaka, a parasztság felemel­kedésének időszaka. A szolnoki, a kunhegyesi, a jászapáti, a törökszentmiklósi járások termelőszövetkezeti já­rások lettek. De itt is vannak még községek, ahol a munkát nem lehet félbehagyni. És má­sutt se. Az öröm nem tehet senkit elbizakodottá. a szövetkezeti megye kedden a késő délután érke­zett jelentés szerint Szolnok megye elérte a 82 százalékot.­­ A szocialista nagyüzemi gaz­dálkodásba bevont terület 713 473 hold. Ez évben január 1-től február 23-ig 26 ezer dol­gozó paraszt írta alá a belépé­si nyilatkozatot, lépett be va­lamelyik meglévő tsz-be, vagy alakított új termelőszövetkeze­tet. Hetek alatt 187 779 kát. holddal nőtt a mezőgazdasági tsz-ek területe A szövetkezeti gazdák száma jelenleg megha­ladja az 52 ezret. DUNÁNTÚLI NAPLÓ (Baranya medye) Rózsafa az ötvenedik Sorra jönnek a jelentések. Legutóbb Udvarról, Kishar­­sányból, Szederkényből, Din­nyeberkiből, Rózsafáról vettük a hírt: — Szocialista községre ala­kultunk! Részletes adatok eddig ötven községből érkeztek. Ezek sze­rint Baranyában január else­je óta 36 676 hold föld került a termelőszövetkezetek tulajdo­nába. Az év eleje óta 3521 pa­rasztcsalád 5683 tagja válasz­totta a megyében a szövetke­zeti utat. Jelentések érkeztek arról is, hogy több község holnap, hol­napután kimondja szocialista községgé válását. Ezek között van Matty és Bezedek is. FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 190 termelőszövetkezet , 12 600 tag,­­ 140 303 hold föld Megyénkben az ellenforradal­mat megelőzően 1956. szep­tember 30-án 188 termelőszö­vetkezet működött, amelynek 11 534 tagja volt és 112 325 holdon gazdálkodtak. Az ellenforradalom nagyon sok termelőszövetkezetet szét­­vert, a szövetkezés híveit azon­ban nem tudta megingatni. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az ellenforradalom után számos szövetkezet újjáalakult és sok ermelőszövetkezetet alakítot­ak a dolgozó parasztok. 1958 végére a megyében már 154 termelőszövetkezet műkö­dött, földterületük közel 90 ezer holdat tett ki. A termelőszövet­kezeti mozgalom azonban azó­ta is szélesedik. Ma már túl­haladtuk az 1956. szeptember 30-i szintet, vagyis a korábbi legmagasabb szövetkezeti ered­ményeket. A megyei tanács mezőgazdasági osztályának február 25-i jelentése szerint a megyében­ 190 termelőszövet­kezet működik 12 600 taggal. A szövetkezetek földterülete 14­ ezer 303 hold. VAS NÉPE ötvenre nőtt a megyében a szövetkezeti községek száma A megyében változatlan len­dülettel fialad előre a termelő­szövetkezeti mozgalom fejlesz­tésének ügye. A tegnap­u elu­­táni értesülések szerint ötven­­re nőtt megyénkben a terme­lőszövetkezeti községek szá­ma. A sárvári járásban egy nai két termelőszövetkezeti község is alakult: Csenye és Megyénid egész dolgozó parasztsága s szövetkezeti gazdálkodás útjá­ra lépett. A celldömölki járásban a legajabb adatok szerint eddig összesen 1226 csa­k,­viót 13 tagy lépett a szövetkezeti gazdálko­dás útjára s együttesen 11206 női­ földdel gyarapították a szövetkezeti gazdaságokat. NÉPÚJSÁG (Heves megye) Megyénkben már 6661 család választotta a közös gazdálkodás útját, a föld­terület közel 40 százaléka a szocialista szektoroké A legújabban beérkezett adatok szerint megyénkben február 12-e óta a termelőszö­vetkezetbe lépő családok szá­ma 6661. A tagok száma 7101, akik összesen 40 191 hold föl­det vittek a közösbe. Hozáve­­tőleges számítások szerint az eddigi belépésekkel megyénk területének közel 40 százalékán van nagyüzemi gazdálkodás. KISALFÖLD Százhatvanöt új tsz-község Győr megyében Tegnap este két községből je­lentették, hogy befejezték a mezőgazdaság átalakítását. Ter­melőszövetkezeti község lett Écs és Nyúl, mindkettő a győ­ri járásban van. Az új tsz­­községek száma tehát százhat­vanöt. A tavalyiakkal együtt pedig százhatvannyolc. Már csak kilenc helysége van a megyének, amelyben nem fe­jezték be az átalakulást, köz­tük Győr, ahol a dolgozó pa­rasztok nagy többsége már társult. A termelőszövetkezeti helységek jelenleg az összes helységek 94, 9 százalékát te­szik ki. (A félreértések elkerü­lése végett: több megyétől el­térően, Győr megyében az a szokás alakult ki, hogy itt ak­kor válik termelőszövetkezeti helységgé valamely község, ha a földdel rendelkező dolgozó parasztok 98—100 százaléka társult.) föOOOOGOOOOOOOOGGOOC A LEGJOBB ÉS LEGSZEBB SZOVJET MŰVEK KÖZÖTT VÁLOGATHAT A SZOVJET KÖNYV ÜNNEPÉN! Adamjan: A jereváni lány Fjodorov: Partizánok élén Gorkij: Makar Csudra és más elbeszélések Gorkij: Szerencsétlen Pável Lacis: Nagibin: Fény az ablakban Ovecskin: Tavaszi szél A talpnyaló temetése Tolsztoj Alekszej: Golgota Turgenyev: Első szerelem IFJÚSÁGI KIADVÁNYOK: Bazsov: A titok Kasszil: Svambránia nagy’ titka Katajov: Tanya a pusztán Lacis: Akó, a sziget fia A halász fia ZALAI HÍRLAP Megalakult az MHS megyei nevelés osztálya A Magyar Honvédelmi Sportszövetség me­gyei aktíváiból az elmúlt napokban megalakí­tották a megyei nevelési osztályt. Az alakuló ülésen Nyiki Mihály elvtárs, a Magyar Honvé-­­ delmi Sportszövetség megyei titkára ismertette­­ a nevelési osztály feladatát. Hangsúlyozta a­­ különbségeket a felszabadulás előtti ifjúsági­­ szervezetek, mint a cserkész- és turul szövet-­­­ség, valamint a leventeintézmény klerikális-­­ fasiszta és nacionalista nevelési irányzatai, va­­l­­amint a népi demokrácia ifjúságának nevelési­­ feladatai között. Hangsúlyozta ifjúságunk pro-­­ letár-internacionalista szellemben való neve-­­ lésének szükségességét, s ebben az irányban­­ jelölte meg a nevelési osztály tennivalóit. ( A beszámoló után az osztályon belül az egyes nevelési feladatoknak megfelelően cso-­­­portokat hoztak létre, majd megbeszélték az­­ egyes csoportok munkaprogramját. \ IDŐJÁRÁS Várható időjárás vasárnap estig: kisebb telh­őátvonulások, eső nélkül, helyenként reggeli ködképződés, mér­sékelt szél. Az enyhe idő tovább tart. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1, plusz 2 fok kö­zött, helyenként mínusz 1 fok alatt. Legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12—15 fok között. Távolabbi kilátások: továbbra is enyhe idő. (MTI) 1959 február 23-án Lon­donban az angol—görög— török tanácskozások ered­ményeként megegyezés jött létre a 9 250 négyzetitilomé­­ter területű, 500 000 lakos­­ Ciprus sziget státusáról. A megegyezésről kiadott Fe­hér Könyv adatai szerint az angol kormány rovabara is biztosította Nagy-Britan­­nia részére Episkopi és Ak­­rotiri körzetének katonai tá­maszpontjait, amelyek brit szuverenitás alatt marad­nak, továbbá "jogot nyert" a famagustai kikötő és a nicosiai repülőtér egyes be­rendezéseinek használatára. A három­oldalú megegye­zés eredményeként Ciprus szigete továbbra is stratégi­ai ugródeszka szerepét tölti be a Szovjetunió, valamint a közel-keleti arab országok elleni imperialista interven­ciós tervekben. Jelmagyarázat: 1. Túlnyo­mórészt török lakosságú te­rület Ciprus szigetén. ClIPJiWJS Vasárnapi verse­ki Pécsi színek Átmorrogott 41 pesti repülő, s a sarkon elfogyott az esti újság. Babkávétól illatosak az utcák, a presszógépekben már dupla fő. A színházkaput most tárja ki a portás, bódult emberek sietnek, arcukon ég, sikere volt az estnek, Lida meghalt , majd­­tapsoltak neki. Citromsárga színt pár kirakat ont még a járdára, s a magas kék neonfényt sárga közé az aszfaltra szitál. Rendőr megy a téren, felnéz, megáll, h óra bámul a városház-toronyból, s a dzsámi-kupolán holdfény dorombol. Pál József A patakhoz Lúdbörös a hátam, s kiáltani tudnék — felrezzentve az alvó téli mezőt — mikor elhagyottan, egymagamban állok, s nem találok sehol sem telelőt. Én nem telelhetek, mert az a lelkem, s szemem, mint világos ablak fénylik, bolyongok lámpaként az éjben, s a fák, a kazlak, az égi csillagok bennem az égő lángot nézik. Kiáltani szeretnék a pataknak, hogy ne arra folyjon, hisz lánba ér ott, de szám nem hallik, bár szám kiáltani nyílik, ő másba hisz és csendben folydogál, a medre arra visz, — és ő engedelmes. Lapátra emberek! Ássunk új paraszti medret! — Halld meg kis patak szavam, mely fagyos szélként zendül a C” éjszakán, s kísértet gyanánt bolyong és néha pihenni dűl a kontyos házak roggyant homlokán. A kazlak, mint gubás őrszemek vigyázzák a múltat, s árnyait titkon csalják csak mohó kezek — — a kis patak paraszti gonddal hátán folydogál tovább. — Lapátra! Lapátra emberek! LÁZÁR TIBOR Szökőkút Jaj, de gyönyörű-----lelkendeztél — kristály, gyémántpor a vize- — S a kút forgó vízsugarat szórt szabályos márvány öblibe. Az aszfaltút is lágyra olvadt, láng volt az utca, csupa láng, csak a liget s e kút kínálta zöldjét s a forgó, hús csodát. Szememet hűtötte, de bőröm szent már: — szörnyű a meleg! S szemem is lecsúszott a kútról: — körötte fonnyadt levelek. Gyönyörű, szép — szóltam tikkadtan — kristály, gyémántpor a vize, — S a kút forgó vízsugarat szórt szabályos márvány öblibe. Pál József Négyezer fordulat a Föld körül A harmadik szovjet mester­séges hold pénteken befejezte négyezredik fordulatát a Föld körül. A harmadik szputnyik immár 90 napja halad a pályá­ján. A rádióállomása rendesen működik. A harmadik szovjet­­ mesterséges hold fellövése óta­ több mint 183 millió kilométert­­ tett meg. Pályájának legna­,­gyorob magassága ez idő szerint,­ körülbelül 1395 kilométer. ) 1959. március 1. ­­é/cua­n-tapt 1 x A szabály X az mindenkinek X szabály £ Kedves gépkocsivezető elv­­társ! $ A másokon való segíteni takarásról szeretnék most né­­­hány sort írni önnek. " Indított erre a következő kis­­esemény, amelynek Ön volt a f­őszereplője. › Hétfőn délután a CJ 362­0 rendszámú, Zalaegerszegről ".Nagykanizsára haladó autó­buszt vezette.­­ Bak felső részén, mintegy 2­­kilométerrel a hivatalos meg­­­állótól, magas, szikár testalka­tú munkásember mutatott ki­­az ablakon, és csendes szóval *útitársaihoz fordult:­­ — Látják azt a piros tetős­­kis házat? Itt lakom, de vigye ,el az ördög, most még két ki­­­lométert kell visszagyalogol­­­nom a megállótól, hogy haza­­­­érjek.­­ — Hát miért nem szól a ve­zetőnek? Nem tartott volna az egy fél percig sem, hogy meg­álljon. Aztán maga meg nyu­godtan leszállhatott volna — válaszoltak beszédére az úti­társak. —Oh, nem lehet az — mo­solygott kesernyésen az ember nem áll itt meg soha az autóbusz. Kértem ugyan már sokszor — most is — a vezetőt, de azt mondják: tilos, ellenke­zik a szabályzattal! Az autóbuszmegállóhoz ér­tek. Az ember leszállt és meg­indult gyalogútjára, otthona felé. Az útitársak, akikhez előbbi szavait intézte, utánanézték, majd egyikük megszólalt: — Hiába no, gyalogolni kell neki. Végeredményben igaza van a vezetőnek. Nem állhat meg minden bokornál, s he­lyes, ha betartja a szabályokat. Ebben megnyugodtak mind, s elintézettnek vették az ügyet. Mert ami igaz, az igaz. Ezt a véleményüket azonban csak a nagykanizsai Magyar utcáig tartották. Történt ez pe­dig azért, mert ott sem volt hi­vatalos megálló, a vezető azon­ban mégis megállította a ko­csit. Ismerőse kedvéért tette, aki jókora demizsonnal Magyar­­szentmiklós körül került az autóbuszra. Kedélyes, jó hu­morú, barátkozó természetű ember volt. Körbe is kínálta a demizsont ismerőseinek. A vezetőt is meg akarta kínálni, de az természetesen visszauta­sította. Azért a barátság meg­maradt köztük. Fittyet is hányt az előbb még szigorúan vett szabályoknak, és ismerőse ked­véért megállt, hogy annak ne kelljen gyalogolnia néhány száz métert visszafelé a Sza­­­badság téri megállótól. Az útitársak, akik még Bak­nál beletörődtek a szabályok­ba, most annál jobban felhá­borodtak. Vajon jogosan-e, kedves gép­kocsivezető elvtárs? Úgy vélem, igen. Annál is inkább, mert a baki ember ké­rése indokoltabb volt, hiszen munkából tért fáradtan haza, míg a demizsonos embernek a szőlőhegyi kirándulás után nem is ártott volna az a kis séta, már csak a szellőzés vé­gett sem. De elsősorban nem is ez is a lényeg. Hanem az, hogy egyik ember kérésének teljesítésénél miért hivatkozott a szabályok­ra, a másikénál meg miért szegte meg azokat?! Higgye el, rossz fényt vetett az önre nagyon. Apróság, szin­te jelentéktelen eset ez az egész. De az élet sok ilyen kis­­apróságból tevődik össze. Segíthetett volna egy embe­ren, aki mind az Autóközleke­­dési Vállalatra, mind pedig ön­re jó szívvel gondolt volna, ha megteszi, amit kért. Ezt az alkaimat, nem tudni miért, el­­szalasztotta. De akkor maradt volna következetes. Mert ezt várták volna öntől az autó­busz utasai, s így kívánta vol­na az a szabály, amely nincs papírra fektetve ugyan, de amelyet mégis illik megtartani,­­ amit így neveznek: a társa­­dalmi együttélés íratlan tör­vényei! Tisztelettel: Tímár Ede

Next