Zalai Hírlap, 1977. október (33. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-02 / 232. szám

12 IÍIJI111111 ijf11 ijf11 f i nt i »ryfmmnjT i jj m iirjrnijiiiiiiinjwirppm !i 111111111111111 i i i i iUi 111111111111111111111 t i 111 i i 11111111111111 1 iff11 Ml!1 éU1 'U'ii11111111111,11 I I I I I I I I I I I I I IilfillBl 11 I BIH I Bti ifflitfl l l I l l I I I I I I I I I 11111111111111 ffw 'fi iftpyM¥,' 1111111111,111 11 II III I III11 11 i ff I ifii 'flu 1 fiikii1111111,1111,1 « 11111 •11111111 m' 1?1 'fl' 'flwl'W1 1111 < >11111 •11 11111111111111111111111!111111111!11111111111111111111 m 1111111111111111! 11111111j1111If 11If Ii11! 11 iI j Megjelent a cukrászdákban, boltokban a közkedvelt őszi csemege, a gesztenyepüré. A zalaegerszegi Tulipán cukrász­dában naponta 400—800 adagot készítenek, a keresletnek meg­felelően. (Bakonyi Erzsébet felvételei IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: Nyu­gat felől tovább növekvő felhőzet, eleinte a Dunántúlon, majd má­sutt is többfelé esővel, záporral. Megélénkülő, időnként megerősö­dő, a Dunántúlon helyenként viha­rossá fokozódó, eleinte déli, dél­nyugati, majd nyugati, északnyu­gati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 12— 16, máshol még 16—20 fok között. (MTI) — Új orvosi miszerek. Száz­ezer forintért felújíttatta Nagy­­kapornakon az orvosi rendelőt a tanács, 25 ezer forintot pedig orvosi műszerek felújítására, illetve újak vásárlására fordít. — Esti mérkőzésekre is al­kalmas lesz. Felújítják Pacsán az általános iskola udvarán le­vő kézilabdapályát Az Édász világítást szerelt a pálya köré, így az esti mérkőzések játszá­sára is alkalmas. — Kazaltűz. Tűz ütött­­ pénteken délután 16 óra 30 perckor a zalaapáti Zalavölgye termelőszövetkezet pogányvári üzemegységében, a gétyei ma­jorban. öngyulladás miatt ka­pott lángra egy 20X5X5 méte­res alapterületű hideglevegős szárítón levő lucerna—vörös­here kazal. 46 ezer forint kár keletkezett (X) GYERMEK­KOCSI-VA­SAK — 40 % ENGEDMÉNY. A zalaegerszegi és nagykani­zsai sport- és játékboltban ok­tóber 25-ig 40 % engedmény­nyel vásárolhat minden hazai gyártmányú gyermek sportko­csit. Nagy választék! Zalaipar­­ker Vállalat 45 (X) A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI FŐIS­KOLA az 1978/79-es tanév fel­vételi vizsgáinak előkészítő tanfolyamaira Budapesten és vidéken 1977. október 15-ig le­het jelentkezni A tanfolyam 8 hónapos, tárgyai: matematika­történelem, illetve matemati­ka-kémia. A részvételi díj 650,5 Ft Részletes felvilágosí­tás a Kereskedelmi Értesítő 33. számában található. A jelent­kezéshez szükséges nyomtat­vány és tájékoztató beszerez­hető: Szombathely, Aréna u. 10. Kereskedelmi Szakközépis­kola. CJ 500 — ÚJ áfész-boltok. ÚJ egy­ségekkel gyarapodott a napok­ban a zalaegerszegi áfész ke­reskedelmi hálózata. Csatár­ban üzletházat (boltot és ital­boltot), Botfán pedig új ital­boltot létesítettek.­­ Nagydíjas a Magányosok klubja. A Thesszalonikiben megrendezett nemzetközi film­­fesztiválon Gyarmathy Lívia „Magányosok klubja” című dokumentumfilmjének ítélték oda a fesztivál nagydíját Szoboszlay Péter „Hé, te!” cí­mű animációs filmje a zsűri különdíját nyerte el a Munkahelyek építészete. Külföldi és hazai szakembe­rek részvételével nemzetkö­zi szeminárium kezdődik hét­főn Budapesten. Az Építészek Nemzetközi Szövetségének egyik, Munkahelyek építészete elnevezésű munkacsoportja három napon át vitatja meg az ipartelepítés módját . Vérnász, németül Szoko­­lay Sándor 1964-ben bemuta­tott nagysikerű operája, a Vérnász, több más külföldi operaház után most osztrák földön is színre kerül, a linzi tartományi színházban. Ren­dezője Alfred Stögmöller. A bemutatóra meghívták a szer­zőt­ is. 1977. október 2- Vasárnap. PET­RA napja. A Nap kél 5,44, nyug­szik 17,22 órakor. A Hold kél 20,18, nyugszik 10,41 órakor. • 1977. október 3. Hétfő. HELGA napja. A Nap kél 5,45, nyugszik 17,20 órakor. A Hold kél 21,02, nyugszik 11,33 órakor. • 198. október 2-án halt meg Svante August Arrhenius svéd kémikus, a modern kémia tudo­mányának meglapozója, az elektromos disszociáció elméleté­nek kidolgozásáért és a kémia fejlesztésében elért rendkívüli eredményeiért Nobel-díjat ka­pott. • Ám Született: Hans Hasser osztrák szobrász, akadémiai ta­nár. 1037. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc Kossuth-díjas köl­tő, műfordító, az Ady utáni nem­zedék egyik legkiválóbb lírikusa. • 1897: Született: Louis Aragon Lenin-békedíjas francia költő, regényíró, esszéista, a szürrealis­ta mozgalom elindítója, a szocia­lista Irodalom egyik úttörője. Éte­lmérgessés a IV. kerületben Szeptember 29-én Budapes­ten a IV. kerületi Aradi utcá­ban levő egyesített óvoda, böl­csődei főzőkonyháról származó ételtől enyhe lefolyású, de vi­szonylag sok személyt érintő ételmérgezés történt A meg­betegedettek zömében óvodás­korúak, a bölcsőd­éskorúak kö­zül senki sem betegedett meg, kórházba szállításra egyetlen egy esetben sem volt szükség. Az illetékes egészségügyi szer­vek azonnal megtették a szük­séges intézkedéseket és az üzemegység működését, biz­tonsági okokból, a fertőtlenítő nagytakarítás befejezéséig, né­hány napra felfüggesztették. Az ételmérgezés okainak fel­derítésére a laboratóriumi vizsgálatok folyamatban van­nak és a Köjál hatékony in­tézkedéseket foganatosít a ha­sonló tömeges ételmérgezések előfordulásának megakadályo­zására. A mulasztókkal szem­ben történő felelősségre vonás során a közegészségügyi jár­ványügyi hatóság súlyosbító körülményként veszi figye­lembe, hogy az ételmérgezés gyermekkollektívában fordult elő. (MTI). ZALAI HÍRLAP Bim­pi Mik­lián Villamos berendezések a nagyberuházásokhoz Egyre jelentősebb feladatok­nak tesz eleget a Vertesz za­laegerszegi gyára. Az idén 112 millió forint értékű közép- és nagyfeszültségű villamos be­rendezést gyártanak. Kap­­csoló-berendezéseinek, elosztó­­szekrényeinek zöme nagyberu­házásokhoz és exportra kerül Az idén például az Albertirsa —Vinnyica között létesülő 750 kilovoltos távvezetékhez, az egyes alállomásokhoz készítet­tek kapcsoló-berendezéseket, s nemrégiben fejezték be az orenburgi gázvezetékhez szük­séges nagy- és középfeszültsé­gű villamos berendezések gyártását is. összesen 140 da­rab kapcsolószekrényt szállí­tottak a KGST-beruházással épülő gázvezetékhez A közlés tíz esztendeje a me­gyeszékhelyre települt üzem­ben kezdettől fogva készítettek­­hő- és egyéb erőművekhez vil­lamos berendezéseket Leg­utóbb például a Paksi Atom­erőmű építéséhez. Jelenleg a leninvárosi Tiszai Hőerőmű IV. számú blokkjához gyárta­nak kapcsoló- és elosztószek­rényeket Az idén még a Bor­sodi Vegyi Kombinát, a győri Rába Vagon, és Gépgyár bő­vítéséhez szállítanak termé­keikből, de eleget kell még tenniük a mintegy 2,5 millió forintos perui export-megbíza­tásnak is: a dél-amerikai or­szágba negyven szabadtéri alu­mínium kapcsolószekrényt és húsz darab négyszáz voltos el­osztót szállítanak. Veri az ördög a feleségét a nézőcsúccsal Egy hónapja, augusztus vé­gén mutatták be a filmszínhá­zak András Ferenc: Veri az ördög a feleségét című film­vígjátékot Az elsőfilmes ren­dező alkotása e rövid idő alatt nemcsak a filmkritikusok elis­merését vívta ki, filmje a mo­zilátogatók körében is sikert aratott Egyetlen hónap alatt több mint 160 ezren látták a vígjátékot A film rövidesen az elsőfilmesek októberi, mannheimi fesztiválján képvi­seli a magyar színeket Teljes termelés a zalaegerszegi hűtőházban Befejeződött a próbaüzeme­lés a zalaegerszegi hűtőház­ban, s tegnaptól teljes kapaci­tással dolgozik a Magyar Hű­­­tőipar tizedik gyára. Fokozato­san töltik fel áruval a mínusz huszonhat fokos tárolóteret, melybe eddig 650 vagon mélyhűtött terméket raktároz­­tak be. A mennyiség döntő ré­sze a Magyar Hűtőipar más gyáraiban készült és csomagolt mirelitáru, de került a hűtő­térbe zalai sertés- és baromfi­hús, valamint vaj is. Már a próbaüzemelés végén megin­dult, s az elkövetkezendő na­poktól fokozatosan nő a zala­egerszegi hűtőház exportja: eddig nyolc vagon vajat szál­lítottak Ausztriába. A teljes kapacitással üze­melő hűtőház mellett még az építők is dolgoznak: jó ütem­ben készül a mirelitüzem, s a hűtőkomplexum több kisegítő épülete is. A Zala megyei Ál­lami Építőipari Vállalat, s építő partnerei tudják tartani a kivitelezés során szerzett előnyt, a tervek szerint így a mirelitüzemben már a jövő év januárjában megkezdődhet a próbaüzemelés. Műszaki könyvnapok Október 7-én Vácott, a Hír­adástechnikai Anyagok Gyárá­ban rendezett ünnepséggel nyitják meg a műszaki könyv­napok vidéki eseménysoroza­tát Reprezentatív könyvkiállí­táson mutatják be a tudomá­nyos, ismeretterjesztő köny­vek, kiadványok és folyóiratok sokaságát a műszaki könyv­napra megjelent újdonságokat 210 millió forintba kerül a Barátság útja zalai szakaszának korszerűsítése A megyénkben k áthaladó Barátság útján — a Rédics— Rajka közötti 86-os számú fő­­útról van szó — egyre na­gyobb az idegenforgalom. Az útügyi szakemberek jelentős nemzetközi forgalomra számí­tanak, ezért az út korszerű­sítését és megerősítését terve­zik. Annál is inkább, mivel ez az út E 65-ös jelzéssel része lesz az európai úthálózatnak is. A Barátság útja megyénk­ben 37 kilométer hosszú, je­lenlegi vonalvezetése nem a legjobb. Dimbes-dombos vi­déken halad — ez egyben vál­tozatossá, széppé teszi az utat­­, 77 kisebb-nagyobb ív, ka­nyar található rajta, amely­ből a nemzetközi előírások­nak megfelelően 25-öt át kell alakítani. Jelenleg a burkolat szélessége átlagosan 6 méter, néhány műtárgynál azonban nem éri el ezt a szélességet. A szakemberek ezen a hé­ten befejeződött felmérése szerint teljes hosszban leg­alább nyolc méterre kell szé­lesíteni a burkolatot, 12 mé­teresre a koronaszélességet, ami körülbelül 250 ezer köb­méter földmunkával jár. Tel­jes hosszban megfelelő minő­ségű aszfaltot kap az út, a magas töltéseknél, szakadékos partoldalakban összesen 3000 méter szalagkorlátot kell ki­helyezni, s közel 2000 széles­ségjelző oszlopot felállítani. Több mint kétszáz útbaigazí­tó és Kresz-tábla kihelyezése is szükséges. Mivel a nemzetközi előírá­soknak megfelelően a nemzet­közi főútvonalon egy szint­ben vasút és közút nem ke­resztezheti egymást, megol­dásra vár Zalalövő határá­ban a Zalaegerszeg—Zalalövő és a Körmend—Bajánsenye közötti vasútvonal feletti fe­lüljáró megépítése. A kiszélesített út mentén 26 autóbuszleállónak, 14 gép­kocsileállónak és parkírozó­nak, valamint több erdei pi­henőhelynek biztosítanak meg­felelő elhelyezést. A kulturált kiszolgálás érdekében egy tükrös benzinkutat, valamint 5 országúti telefont is létesí­­tenek. A meglevő nyomra terve­zett munka kivitelezése a szakemberek felmérése sze­rint összesen 210 millió fo­rintba kerül. Ezzel a korszerű­­sítéssel a nemzetközi turista­­forgalom biztonságos, gyors átbocsátóképességű, kellemes környezetben húzódó új autó­­utat kap. Emberfej nagyságán nőtt Ónodi Imréné győrszentiváni lakos kertjében a paprika. Az óriás méretű termés csaknem fél kilogrammos (46 dkg). (MTI fotó: Matusz K. felv. M KS) Hideg volt az idő Szeptember második felének időjárása A szeptember második har­madában beköszöntött ala­csony hőmérséklet tartotta magát a hónap végéig. A napi középhőmérsékletek 4—6 fok­kal maradtak el a sokévi át­lag alatt. 29-én éjszaka eny­he fagy is volt 2 méter ma­gasan mínusz 0,5 fok volt mérhető, közvetlen a talaj felett pedig mínusz 2,3. Az 1954 óta mért adatok között csak 1970. szeptember 29-én és 30-án találunk mínusz 20 fok vagy maga­sabb Október (dátum) A legalacsonyabb hőmérséklet 0 fok vagy alacsonyabb Mérhető csapadék­hullás (0,1 mil­­ométer vagy több) és mínusz 0,3 fokos minimu­mot, míg 1972. szeptember 25- én és 26-án mínusz 0,1 és mí­nusz 1,0 fokot Napsütésben szintén nem bővelkedtünk. Csak 21—22-én, 25-én és a hónap utolsó nap­jaiban volt részben napos idő, de a nappali hőmérsékle­tet ez sem emelte számot­tevőel. Az erősen felhős és borult idő ellenére a csapadék fá­tól 30-án reggelig a félhavi sokéves átlagnak még felét sem érte el. OKTÓBERI IDŐJÁRÁS A mellékelt grafikonok be­mutatják, hogy egyes hőmér­sékleti értékek és a csapadék­hullás milyen százalékos gya­korisággal fordult elő az el­múlt 23 évben (1954—1976) naptári napokra vonatkoztat­va. Salta Zoltán A legmagasabb hőmérséklet 20 1977. október 1. Elutazott megyénkből a jugoszláv szakszervezeti delegáció Tegnap befejeződött a jugo­szláv Mezőgazdasági, Élelmi­szer- és Dohányipari Szak­­szervezet háromtagú delegá­ciójának zalai programja A Medosz országos elnökségének meghívására megyénkbe érke­zett delegáció az eltelt három nap alatt a megye mezőgazda­­sági, élelmiszeripari üzemei­­vel, az ott dolgozók szakszer­vezeti tevékenységével ismer­kedett Tegnap délelőtt az SZMT székházában a Vaso Prodano­­vics elnök vezette delegáció vendéglátóival együtt értékel­te a látogatás tapasztalatait. A közvetlen hangú eszmecserén részt vett Varga Gyula, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Do­bi Ferenc, a Medosz főtitkára és Király Ferenc, az SZMT vezető titkára is. Több kér­désben állapodtak meg a résztvevők, így abban is, hogy a kialakult kapcsolatot az el­következendőkben ápolni, folytatni fogják. A vendégek ezután Zalaegerszeggel ismer­­kedtek, majd a közös ebéd után vendéglátóik társaságá­ban a rédicsi határátkelőhöz indultak, ahonnét a délutáni órákban hagyták el a megyét Lottó-tájékoztató A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint • a 39. játékhéten öttalálatos szel­vény nem volt Négytalálatos szelvénye 56 fogadónak volt, nyereményük egyenként 110 ezer 178 forint három talála­tot 5611 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 595 forint A kéttalál­atos szelvények száma 187 220 darab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. A nyeremények a nyeremény­illeték levonása után érten­dők, a közölt adatok tájékozta­tó jellegűek. (MTI) ZALAI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Zala megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: Dr. Kerkay László. Szerkesztőség: 8901 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62. Telefon: 12-575— 77. Titkárság: 13-581, 11-397. (Nyomdai ügyelet: 13-551.) Fiókszerkesztőség: •SOS Nagykanizsa, Béke m. 4. Telefom: 11-15». Kiadja: a Zala megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Nagy Ferenc. Kiadó: 8901 Zalaegerszeg, Ady Endre u. M. Telefon: 11-194. Hirdetésfelvétel: 12-58». Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivata­­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dUJ 90 forint. Zala megyei Nyomda Vállal» (Ml Zalaegerszeg. Gorkij a. L Telefon: 13­ 55». BUM 11214» pg/fc-A.

Next

/
Thumbnails
Contents